Haarlemsche Courant 13 tankschepen tot zinken gebracht. Felle luchtgevechten in Fr. N.-Afrika. Nieuwsblad, voor Noord-Holland Welikije Loeki biedt held haftig verzet. '*L' Scherpe critiek van News Chronicle. 288e Jaargang No. f TsnchUnt dagelUk* bebalv* op Zoo- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyne Maandag 11 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrtfven Damlate Directief Ph. A. Mees P. W. Peereboom Zware slag voor ravitatdeering der Oostelijk front: 75 stellingen Het Duitsche weermaehtbericht van Zondag luidt De afweerslag in het Zuiden van het Oos telijke front gaat met onverminderde hevig heid verder. Alle aanvallen van den vijand werden afgeslagen. Hierbij en bij tegenaan vallen van Duitsche troepen werden 26 vijan delijke pantserwagens kapotgeschoten. For maties infanterie en pantserstrijdkrachten verdreven den vijand in samenwerking met sterke formaties vliegtuigen uit talrijke plaat sen en vernietigden op een plaats een vijan delijk regiment. Te Stalingrad plaatselijke bedrijvigheid van stoottroepen. Jachtvliegers schoten, zon der zelf verliezen te lijden, 12 Sovjetvlieg tuigen omlaag In den Centralen frontsector veroverden gevechtstroepen eener divisie infanterie stor menderhand 75 gevechtsstellingen en hakten de sterke bezettfing daarvan in de pan. De bezetting van Welikije Loeki bood ook Zater dag heldhaftig verzet aan sterke vijandelijke aanvallen. Nieuwe aanvallen der Sovjets ten Zuid oosten van het Ilmenmeer stortten na een hardnekkigen strijd onder verlies van 17 pantserwagens ineen. Nachtelijke uitvals- pogingen van een ingesloten vijandelijke ge vechtsgroep werden bloedig afgeslagen. Aan het front van de IJszee zette de lucht macht de verwoestingen van belangrijke in richtingen aan de spoorlijn naar Moermansk voort .In luchtgevechten werden 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan Duitsche zijde werden hierbij geen verliezen geleden. In Noord-Afrika geen gevechtshandelingen van beteekenis als gevolg van ongunstige weersgesteldheid. De luchtmacht bestookte tentenkampen en gemotoriseerde strijdkrach ten van den vijand. Britsche vliegtuigen vielen in de late avonduren West-Duitsch gebied aan. De be volking leed verliezen. Hierbij werden vijf vliegtuigen neergeschoten en overdag aan de kust van het Kanaal nog drie toestellen. Zooals in een extra bericht is bekend ge maakt, heeft het optreden van een groep Duitsche duikbooten tegen een van Trinidad naar Gibraltar onderweg zijnd convooi een volledig succes opgeleverd. Het zwaar beschermde convooi bestond uitsluitend uit groote tankschepen, die brandstof naar Noord-Afrika moesten overbrengen. In hardnekkige gevechten werden 13 tank- Geallieeiden in N. Afrika. Aan het in centraien sector veroverd. booten met tezamen 124.000 brt. tot zinken gebracht en drie andere getorpedeerd. Het convooi werd volkomen uiteengeslagen. Het verlies der lading bestaande uit 174.000 ton brandstof, is een zware slag voor de oorlog voering der Engelschen en Amerikanen in Noord-Afrika. Admiraal Stark, oud-commandant der Ame- rikaansche vloot, die van Londen naar de Vereenigde Staten is teruggekeerd, heeft vol gens den Amerikaanschen nieuwsdienst ver klaard, dat de oorlog langdurig en moeilijk zal zijn. Hij zeide geen aanwijzingen te kun nen zien voor een verval der Duitsche of Japansche krachten. Het belangrijkste pro bleem noemde hij den duikbootoorlog, dien men niet ernstig genoeg kan opvatten. Het Duitsche weermachtsbericht van Zaterdag. Het Duitsche weermaehtbericht van Zater dag luidde als volgt: „Tusschen Kaukasus en Don, bij Stalingrad en in het Dongebied duren de zware gevech ten voort. De verbitterd aanvallende bolsje wisten werden overal teruggeslagen. De op vele plaatsen onmiddellijk tot een tegenaan val overgaande Duitsche troepen brachten den vijand zware, bloedige verliezen toe en ver nietigden talrijke hoeveelheden oorlogsmate riaal. Een ingesloten vijandelijke groep strijd krachten werd in depan gehakt. 18 Tanks werden vernietigd. Formaties gevechtsvlieg tuigen en vliegende artillerie mengden zich met succes in de afweergevechten en sloegen vijandelijke cavalerie- en gemotoriseerde co lonnes, alsmede gereedstaande troepen uiteen. Een eigen krachtige actie van stormtroepen ten Noordwesten van Liwny rolde de vijande lijke stelling over een aanzienlijke breedte op. Talrijke gevechtsstellingen werden ver nield en de bezettingen vernietigd. Het steunpunt Welikije Loeki handhaafde zich taai ondanks hevige vijandelijke aanval len. Door op meedoogenlooze wijze menschen in den strijd te werpen en met een groote hoe veelheid materiaal zetten de bolsjewisten ten Zuidoosten van het Ilmenmeer hun aanvallen voort. Nadat 21 tanks waren stukgeschoten bleef de vijand in het vernietigende afwe,er- vuur liggen. Het bombardeeren van de stad en haven van Moermansk werd stelselmatig voortge zet, waarbij uitgestrekte branden ontstonden en een RUopvaardijschip zwaar beschadigd werd. Op het geheele Afrikaansche strijdtooneel werd Vrijdag slechts geringe bedrijvigheid gemeld. In Libye vernietigden formaties Duit sche en Italiaansche vliegende artillerie van de luchtmacht talrijke Britsche tanks en auto's. Duitsche jagers schoten boven Noord- Afrika 21, de luchtdoelartillerie 2 vijandelijke vliegtuigen neer. Britsche vliegtuigen vielen Vrijdagnacht verscheidene plaatsen in West-Duitschland aan. De bevolking leed verliezen. 6 Vliegtui gen werden neergeschoten. De aanvallen overdag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op Zuid-Engeland werden voortgezet. De Führer heeft het Eikenloof behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis ais 171ste soldaat der weermacht verleend aan Kapitaij-leutnant Friedrich Guggenberger, commandant van een duikboot. Een van zijn belangrijkste successen is het tot zinken bren gen van het Britsche vliegtuigmoederschip „Ark Royal" In het Westelijk deel van de Middellandsche Zee geweest. EEN HOOIKIST IN GERBUIK, BESPAART GAS EN ELECTRICITE1T. Uitbreiding Zweedsche vloot. De Zweedsche correspondent van de Neue Züricher Zeitung meldt, dat van Zweedsche werven zoojuist zes nieuwe „snelbooten" met torpedolanceerbuizen aan boord te water zijn gelaten. Deze zeer snelle vaartuigen zijn elk 20 meter lang en hebben een waterverplaat sing van 28 b.r.t. De Zweedsche vloot is sedert den oorlog sterk uitgebreid, er zijn o.a. aan toegevoegd 27 torpedojagers, 28 onderzeeërs, 42 mijnenvegers en 40 lichtere vaartuigen van ander type. De Sowjot-Unie en Japan. Naar United Press meldt uit Koeibysjef, heeft de plaatsvervangende Volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Losofsky, den Ja- panschen ambassadeur, Sato, voor een onder houd van een half uur ontvangen. Volgens berich ten in de Finsche pers heeft het ge meentebestuur van Helsinki besloten dit jaar in het jaar beursgebouw der stad de grootste bioscoop van het Noorden in te rich ten, welke plaats zal bieden aan 3.500 toeschouwers. Een 7-jarig knaapje reed te Maarssen, op het terrein van de Ne- derlandsche Kinine fabriek mee op een lorrie. Ondanks herhaalde waar schuwingen hield de jongen zijn bee- nen niet voldoende binnen. Op een ge geven moment raakte hij met zijn linkeibeen bekneld tusschen een ijzeren paal en de rijdende lorrie, waardoor het been werd af gerukt. Nederiandsche jongens op weg naar liet arbeidsdienstkamp, dat zij voor eenige maanden zullen betrekken. VNP/N.A.D./Molkenboer Pax c. Nieuwe opperbevelhebber van Geallieerde luchtmacht. Londensche pers spreekt van nederlaag in Tunis. Naar de Engelsche berichtendienst uit het hoofdkwartier der Geallieerden in Noord- Afrika méldt, is generaal-majoor Carl Spaatz benoemd tot opperbevelhebber van de nieuwe Geallieerde luchtstrijdkrachten in Noord- Afrika. Spaatz was totdusver plaatsvervan gend opperbevelhebber der luchtstrijdkrach ten bij den staf van generaal Eisenhower. Men geeft zich in het geheel geen moeite meer, om de nederlaag van de Geallieerde troepen in Tunesië te verbergen. De News Chronicle schrijft: Wanneer het Geallieerde opperbevel in Afrika om de een of andere reden heeft gefaald, moet het onverwijld ver- Vangen worden. Het blad steunt zijn eisch op een in de Spectator gepubliceerd artikel, waarin verklaard werd, dat er geen reden was voor de uitgebreide voorbereidingen der Ge allieerden, waardoor de Spilmogendheden in staat werden gesteld in Tunesië strijdkrachten te concentreeren. Het Italiaansche weermaehtbericht luidt als volgt: Aan de fronten in de Syrte en Tunesië na men botsingen van verkenningstroepen een voor ons gunstig verloop. In Libye werden concentraties van tanks en gemotoriseerde voertuigen door onze escadrilles gevechts vliegtuigen met zichtbare resultaten aange vallen, terwijl Duitsche jagers in felle lucht gevechten boven Libye en Tunesië 21 vlieg tuigen neerschoten. Tijdens vijandelijke luchtaanvallen op be woonde streken in Noord-Afrika schoten onze batterijen luchtdoelartillerie 2 vliegtuigen neer. Op het eiland Lampedusa werd een nieuwe aanval ondernomen. Schade van beteekenis is niet gemeld. Er vielen geen slachtoffers Een van onze duikbooten is niet op haar steunpunt teruggekeerd. Volgens berichten uit vijandelijke bron is een groot gedeelte van de bemanning gevangen genomen. Het Italiaansche weermaehtbericht van&Zon dag luidt als volgt De weersgesteldheid, die opnieuw verergerd is, heeft de krijgsverrichtingen aan de fron ten ki Noord-Afrika belemmerd. Onze lucht macht bombardeerde doeltreffend het vlieg veld „Maison Blanche" alsmede de havens Bougie en Algiers. In laatstgenoemde haven braken uitgestrekte branden uit. In het gebied van Tunis werden concentra ties troepen en voertuigen van den vijand met succes aangevallen door Duitsche vlieg tuigen die talrijke voertuigen in brand scho ten en vernietigden. Twee vijandelijke ma chines, werden door onze jagers neergescho ten. -Een onzer toestellen is van de krijgsver richtingen van dien dag niet teruggekeerd. Nanking in oorlog met V.S. De zender Tokio meldt, dat de Chineesche Nationale regeering op 9 Januari te 10 uur, den oorlog heeft verklaard aan de Vereenigde Staten en Engeland. Bij de Chineesche oorlogsverklaring publi ceert de Japansche regeering een verklaring, waarin gezegd wordt, dat Japan, dat evenzeer vele jaren van de vijandige intriges van En geland en de Vereenigde Staten te lijden heeft gehad, begrip en sympathie heeft voor het besluit der Chineesche nationale regeering. De beide regeeringen hebben onverwijld een gemeenschappelijke, plechtige verklaring afgelegd, waarin wordt uiteengezet, dat zij voor den strijd tegen Engeland en de Ver eenigde Staten op militair, politiek en econo misch gebied met onwrikbare vastberaden heid en trouw zullen samenwerken. De Japansche premier Tojo verklaarde, dat de oorlogsverklaring een grooten stap verder is naar de overwinning op de mogendheden. De stap van de Chineesche republiek is een bewijs van de vastberadenheid van het Natio nale China. Door zijn schitterende overwin ningen in het eerste oorlogsjaar heeft Japan de basis gelegd, waarop de 1 milliard zielen tellende bevolking van Groot Oost-Azië den oorlog tot aan de overwinning kan voeren. Overeenstemming De Gaulle- Giraud De Engelsche berichtendienst meldt, dat De Gaulle om den nadruk te leggen op de dringende noodzakelijkheid van een ont moeting tusschen hem en Giraud, dezen een derde mededeeling heeft doen toekomen. Volgens een bericht van S. P. T., dat aan Reuter is ontleend, zou een volledige over eenstemming tusschen Giraud en De Gaulle tot stand gekomen zijn. De Gaulle heeft den wensch te kennen gegeven Giraud op Afri- kaanschen bodem te ontmoeten.In antwoord hierop heeft Giraud het tijdstip dezer ont moeting op einde Januari bepaald. Generaal Giraud heeft Dakar verlaten en zich per vliegtuig naar den Franschen Soedan hegeven. Nadat hij reeds eenige weken geleden in Londen was, heeft generaal Catroux, de vertegenwoordiger van Giraud nogmaals een bezoek aan de Britsche hoofdstad ge bracht. Het doel van zijn eerste bezoek was besprekingen te voeren met De Gaulle over de situatie in Noord-Afrika en men acht het zeer waarschijnlijk dat dit ook de reden van zijn terugkomst is. Zweedsche correspondenten seinen uit Londen aan hun bladen, dat de politieke toestand in Noord-Afrika zoo verward schijnt te zijn dat men er zich te Londen geen duidelijke voorstelling van kan geven. Er zouden zelfs te Londen geruchtwi de ronde doen dat of Winston Churchill of de minister van buitenlandsche zaken Eden, naar Afrika zal gaan. Het tweede bezoek van Catroux wordt als bevestiging van deze geruchten opgevat. JapanSovjet Unie. De woordvoerder der Japansche regeering heeft verklaard, dat de onder Ijandelingen tot verlenging van het eind 1942 afgeloopen Vis- scherijverdrag met de Sowjet-Unie zeer waar schijnlijk weer gaande zijn. De verlenging van dit verdrag is sedert lang een jaarlijksche aangelegenheid der instanties. Ook nu is het aan weerskanten de bedoeling, een permanent verdrag te sluiten. Groot vliegtuigongeluk op de Taag. Zaterdagochtend is in de nabijheid van de Lissabonsche vlieghaven een Engelsch ver keersvliegtuig, dat een proefvlucht maakte, brandend neergestort en in de Taag ver dwenen. Zaterdagochtend deed het toestel met 13 Engelsche lieden der bemanning en 8 Portu- geesche employe's een proefvlucht. Van de inzittenden werd slechts een Portugees, die zware verwondingen had opgeloopen, gered. De overigen kwam om het leven. Het ongeluk is het grootste ongeval van dezen aard in Portugal. Twee officieren vliegers zijn door de Portugeesche regeering belast met een scherp onderzoek. Naar Efe uit New York meldt, zullen een millioen New Yorksche kinderen met ingang van 1 Februari vrij van school krijgen gedu rende acht dagen, wegens de schaarschte aan stookolie. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de, dat vrijwilligers voor de Waffen-SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt -er de aandacht op geves tigd en wel speciaal voor hen, die er be zwaar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de mogelijk heid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt n Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen mel den, die tot de Germaansohe-SS in Neder land willen toetreden. 12-1-43 10.00 uur: Den Haag. Cafe Den Hout. Bezuidenhoutscheweg. KORT NIEUWS. Naar het Ita liaansche blad „Corrierre della Sera" mededeelt zal op het Domplein te Milaan een enorme schuilkelder wor den gebouwd, de grootste van het ge heele land. Te Hilversum is. terwijl de koetsier even een kop kof fie' was gaan drin ken, op het Sta tionsplein een „aap je" gestolen. De dief is brutaalweg op den bok geklau ter en is met paard en wagen weggere den. De politie te Zwolle heeft drie jongens uit Kampen aangehouden, die in hun woonplaats uit een fabriek 125 kg. tabak hadden ge stolen. Bij de vrijwilligers. De keurig waargenomen. bewegingen van den vijand worden nauw- SS PK Fritsch O/H P C.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1