Haarlemsche Courant Duitsche doorbraak bij Welikije Loeki Hergroepeering van 8e Britsche leger tfte c Nieuwsblad voor Noord-Holland Verliezen van den vijand groot. Opleving van den strijd. *3 288e Jaargang No. 8 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Dinsdag 12 Januari 1943 Uitgave Grafische BedrUven Damiate Directie: Ph. A, Mees P. W. Peereboom K 1297 Zware Sovjetaanvaüen in N. Kaukasië, bij Stalingrad en in het Dongebied afgeslagen. Van officieele zyde wordt te Berlijn meegedeeld, dat Duitsche troepen bij Welikfle Loeki er in zijn geslaagd door de stellingen van den tegenstander heen te breken. De den laatsten tijd ontvangen versterkingen bestaan uit tanks en jagers. De gevechten gaan met lievigheid verder. De tegenstander zou in dezen sector 11 di visies scherpschutters, 5 brigades scherp- schittters en 8 tankbrigades in den strijd hebben geworpen. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In Noord-Kaukasië, bij Stalingrad en -in het Dongebied zijn voortgezette aanvallen van numeriek superieure infanterie- en tank strijdkrachten der bolsjewisten in zware ge vechten bloedig afgeslagen. Het Duitsche luchtwapen greep met sterke strijdkrachten in de gevechten in. Infanterie- en tanktroepen vernietigden in tegenaanvallen vijandelijke formaties. Door leger en luchtwapen werden 138 tanks, waarvan alleen 60 in het gebied van Stalingrad, vernietigd of buiten gevecht gesteld. Jachtvliegers schoten, bij een verlies van twee eigen toestellen, 20 Sowjet-vlleg- tuigen neer. Stoottroepen hebben in den Centralen sec tor van het front een vrij groot aantal ge vechtsposities verwoest en gevangenen en bult binnengebracht. De gevechten om Weli kije Loeki en ten Zuid-Oosten van het Ilmen- meer duren voort. In den tijd van 1 tot 10 Januari zijn aan het Oostelijk front 624 Sowjet-tanks door for maties van het leger vernietigd, buit gemaakt of buiten gevecht gesteld. Bij de voortzetting der luchtaanvallen op de Moermansklijn hebben de bolsjewisten een talrijk rollend materiaal verloren. Snelle ge vechtsvliegtuigen hebben in de haven van Moermansk een koopvaarder van 4000 brt. tot zinken gebracht en een vrachtschip zwaar beschadigd. In Noord-Afrika plaatselijke gevechts activiteit. Het Duitsche en Italiaansche lucht wapen'.heeft vijandelijke luchtsteunpunten stellingen en marschbewegingen bestreden Duitsche jagers schoten 3 vliegtuigen neer. De A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt Onverdroten en zich niet storend aan de geweldige, bloedige verliezen, die zij lijden loopen de bolsjewisten thans sedert 24 No vember van het vorige jaar storm tegen het Duitsche steunpunt Welikije Loeki, dat gelijk een rots in de branding van het Russische winteroffensief blijkt te liggen. Na het mislukken van de operaties bij Rzjef begonnen de bolsjewisten onmiddellijk met een algeheele reorganisatie van het front. Elite-troepen, waaronder het zesde Stalin corps, het eerste en het derde gemotoriseerde corps en eenige der beste cavallerie-divisies werden naar voren gebracht en hiermede be gon op 24 November de aanval bij Toropez in de richting van Welikije Loeki. Uit mededee- lingen van krijgsgevangenen en uit gevonden bevelen blijkt, dat de Russen grootsche plan nen hadden. Aanvankelijk lag het in hun be doeling om van Rzjef door te breken naar Smolensk, doch nadat zij in den zomer den slag verloren hadden, wilden zij nu trachten om over Welikije Loeki achter hef Duitsche front te komen. Twee uren lang duurde de eerste aanval der artillerie, die de Duitsche stellingen stormrijp moest schieten. Tanks rolden naar voren en in de ochtend-uren® van den 25en November ontspon zich de strijd, die thans nog niet ten einde is. Het 100 Km. breede en 70 Km. diepe Duit sche verdedigingsblok werd tot nu toe slechts op enkele plaatsen direct aangetast. Iedere operatieve* uitbuiting'van een plaatselijk suc ces werd den vijand terstond door tegenaan vallen ofinsluitingen onmogelijk gemaakt. Vier zwaartepunten ontstonden nu. Door een gelijktijdigen aanval op deze vier sectoren trachtten de bolsjewisten een beslissing te forceeren, doch nu toonde de Duitsche leger leiding, waartoe zij in staat is. Iedere door braak van den vijand werd verhinderd en iedere aanval afgeslagen. Waar de Sovjets bij Rzjef en Kalinin niet in slaagden, dat is tot nu toe ook bij Welikije Loeki niet gelukt. Teneinde de leemten die door de geweldige verliezen ontstaan zijn aan te vullen, gaan de Sowjets in steeds grooteren omvang over, vrouwenbataljons op te stellen. Een op 6 Jan. aan den Centralen frontsector gevangen ge nomen Sow-jet-luitenant verklaarde, dat zich in de nabijheid van Kamysjlof een groot op leidingskamp voor vrouwen bevindt, waarin de onder dwang gerecruteerde vrouwen wor den opgeleid voor de infanterie in het Sowjetleger. EEN HOOIKIST IN GERBUIK, BESPAART GAS EN ELECTRICITEiT. De toestand in Ned. Indië. Volgens Japansche berichten zou zich het leven in Nederlandsch-Indië sedert de Japan sche bezetting weinig hebben veranderd. Op Java zijn de Nederlandsche militairen niet geïnterneerd, wat wel op Sumatra het geval is. De haven van Belawan Deli zou ten deele weer in orde zijn gemaakt. Verder zou den de Japanners tien in deze haven lig gende schepen hebben gelicht. Ook zou de haven van Soerabaja weer voor een gedeelte bruikbaar zijn gemaakt. In het Noordelijke gedeelte van Celebes trachten de Japanners door het verbouwen van katoen het gebrek aan textielwaren waarvan, de import is stilgelegd, op te heffen; 500 H.A. zouden met katoen zijn beplant terwijl een katoenfabriek is opgericht, waarin 600 inlan ders werken. Gevechtscontact met Afrikakorps op 50 K.M. van Misorata. Engelsche pers onaangenaam verrast door situatie in Tunesië. Göring en Rosenberg 50 jaar. Heden vieren de Duitsche Rijksmaarschalk Hermann Göring en de gevolmachtigde voor de bezette Oostelijke gebieden, Alfred Rosen berg, hun vijftigsten verjaardag Het is merk waardig, hoe.deze twee prominente zijden van het Nationaal Socialisme belichamen: Göring, de eerste medewerker van den -iSjl jI» Het Britsche hoofdkwartier in Cairo meldt, dat generaal Montgomery, commandant van het achtste Britsche leger, bezig is zijn strijd krachten te hergroepeeren. Verder wordt mee gedeeld, dat de Britsche troepen ongeveer 50 Km. van Misorata gevechtscontact hebben gekregen met een Duitsche colonne. Stockholm's Tidningen meldt, dat de En gelsche openbare meening onaangenaam ver rast is bij het „doorsijpelen van de berichten over den feitelijken toestand in Tunis." „Met verbazing stellen enkele Britsche bla den vast, dat de Asmogendheden er in zijn geslaagd hun stellingen op een breed front in Tunis te consolideeren en van daaruit ver bindingen met de Italiaansche troepen in Tripolis tot stand brengen. In Britsche militaire kringen heeft men thans toegegeven dat „een toestand is ont staan" die tot ernstige complicaties zou kun nen leiden." Het Italiaansche weermaehtbericht luidt als volgt „Verkenningsbedrijvigheid aan het front in de Syrte. In Tunesië hebben wij vijandelijke groepen afgeslagen, eenige wapenen buitge maakt en eenige gevangenen gemaakt. In twee sectoren hebben afdeelingen Italiaansche en Duitsche yliegtuigen in weerwil van het slechte weer vooruitgeschoven linies en op marsch zijnde colonnes van den vijand her haaldelijk met zichtbare resultaten aange vallen met bommen en machinegeweervuur. Vijf vliegtuigen werden in luchtgevechten door Duitsche jagers neergeschoten. Lucht aanvallen op bet eiland Lampedusa en Tri- De Duitsche marine in 1942. De luchtdoelartillerie en het afweerge schut op de schepen van de Duitsche ma rine hebberï in 1942 meer dan 650 vlieg tuigen, waaronder vele viermotorige bom menwerpers, deels door licht luchtafweer geschut neergeschoten. Van dit totale aantal hebben de varende formaties van de Duitsche marine 290 vliegtuigen neer gehaald. De Duitsche marine en luchtmacht heb ben in 1942 aan vijandelijke oorlogssche pen tot zinken gebracht: 1 vliegtuigmoe derschip, 7 kruisers, 40 torpedojagers, 16 duikbooten, 56 mofortorpedobooten, 5 tor pedobooten, 11- kanonneei-booten, 30 be wakingsvaartuigen, 5 duikbootjagers, 2 patrouillevaartuigen, 1 luchtdoelartillerie- vaartuig, 1 mijnenlegger, 10 hulpoorlogs schepen, 3 hulpkruisers, 38 kleine oorlogs vaartuigen. Drie kustvaartuigen en een motortorpedoboot werden met gevange nen binnengebracht. Zoodoende heeft de vijand meer dan 230 oorlogseenheden in 1942 alleen door het optreden van Duit sche strijdkrachten verloren. Fransche troonpretendent in Algiers Men is te Londen van meening, dat de oplossing van de vele problemen, die thans op politiek gebied in Noord-Afrika bestaan, niet alleen bij de Franschen zal kunnen blij ven berusten. Men wijst er op dat thans in Algiers een groot aantal Fransche politici, waaronder de Fransche troonpretendent, de graaf van Parijs, is aangekomen om er hun aanspraak te doen gelden. ONGELUK MET DOODELIJKEN AFLOOP. Een ernstig ongeval met doodelijken afloop heeft zich gistermorgen voorgedaan op een bedrijf te IJmuiden. De 30-jarige J. K. werd tijdens herstellingswerkzaamheden aan een hoogspanningsschakelaar door een groote steekvlam getroffen. De man werd in ernsti- gen toestand naar het Roode Kruis Zieken huis te Beverwijk vervoerd, alwaar hij gister middag aan de verwondingen is overleden. polis maakten geen slachtoffers; de schade is gering. In de nabijheid van Kaap San Vito (Palermo) zijn de overblijfselen gevonden van een tweemotorig Engelsch vliegtuig, dat bij een vroegeren aanval door het afweergeschut' was getroffen en in brand geraakt; ook de lijken van zes inzittenden werden gevonden." Honderd milliard dollar, de nieuwe begrooting der V.S. Roosevelt heeft aan het congres de oor- logsbegrooting voor het dienstjaar 1943 voorgelegd, dat op 1 Juli begint. De begroo ting bedraagt honderd milliard dollar. Roo sevelt heeft daarbij medegedeeld, dat de maandelïjksche uitgaven voor oorlogsdoel einden terstond na Pearl Harbour twee mil liard dollar bedroegen, doch thans reeds meer dan 6 milliard bedragen en in het dienstjaar 1944 gemiddeld ruim 8 millard per maand zullen bedragen. Velen achten een dergelijk program fantastisch, aldus Roosevelt, doch mijn antwoord luidt, datsdit program uitvoerbaar is. De vaststelling van de oorlogsbegrooting voor 1942/'43 op hon derd milliard dollar beteekent een gemid delde verlaging van het verbruik voor bur gerdoeleinden van 25 procent. Voorts verklaarde Roosevelt, dat de be lastingen nooit tot het vooroorlogsche ni veau zouden terugkeeren. Hij noemde het verder noodzakelijk nog zes millioen menschen te mobiliseeren voor het leger en de oorlogsproductie. De belangrijkste bezuinigingen zullen het komende jaar betrekking hebben op werk- loozensteun en openbare bouwwerken. Een meedoogenloos programma tot finan ciering van den oorlog is noodzakelijk om een ineenstorting na den oorlog te voor komen. Welken vorm dit programma zal aannemen blijkt uit Roosevelts voorstel in het begrootingsjaar 1944 nog 16 milliard dollar te doen opbrengen door belastinghef fing en bezuiniging. De nieuwe begrooting moet ook het bou wen van schepen mogelijk maken die de Vereenigde Staten in staat moeten stellen den vijand slagen toe te brengen. Tenslotte adviseerde Roosevelt tot een uniforme en uitgebreide beroeps-herscho ling, om aldus een millioen menschen vrij te maken voor de oorlogsindustrie en om de oorlogsgewonden weder in te schakelen in de oorlogsproductie. De Congresieiders hebben verklaard, dat de ontwerp-begrooting zorgvuldig bestu deerd zal worden, opdat geen gelden ver spild worden. De plaatsvervangende voorzitter van de voteeringscommissie van den Senaat zeide, dat de commissie van plan is iederen post nauwkeurig te bekijken, ook al zouden de leden daardoor geen tijd hebben om zich met andere Congreszaken bezig te houden. De Arnhemsche politie heeft den ge- heelen voorraad van een sigaren winkelier ln beslag genomen wegens prijsopdrijving. Deze winkelier ver kocht namelijk si garen voor f 1.25 per stuk, sigaretten voor f 3.75 per 20 stuks en shagtabak tegen 4.50 per 50 gram. De inspecteur voor de prijsbe- heersching' heeft den winkelier bo vendien tot een boete van f 1000 veroordeeld en zijn handelswaar ver beurd verklaard. Een sigarenfa brikant is door de Prijsbeheersching tot f 1700 boete ver oordeeld, omdat hij groote partijen si garen tegen te hoo- gen prijs had ver kocht. Rijksmaarschalk li„ri>.. viert op 12 Januari 1943 zijn 59sten verjaardag. Hoffmann/Stapf Pax m, Führer, de man van het vierjarenplan, maar niet minder de schepper van het vermaarde Duitsche luchtwapen, is voor alles een ge stalte uit dé practijk, die, gegrepen door do Nationaal-Socialistische gedachte, die hij alt* ontwikkelingssstadia zag doormaken, tot taak kreeg op menig gebied het practische levea in den zin van dit ideaal te wijzigen. Daarnaast Rosenberg, man met groote vi sionaire begaafdheid, schrijver van de „Mythe van de 20st eeuw", is bij uitstek de vertolker Rijksminister Alfred Rosenberg- viert op 12 Januari 1943 zijn 50sten verjaardag. Hoffmann/Stapf Pax m. Bij onze vrijwilligers. Moeilijke omstandigheden zijn voor man en paard geen bezwaar. SS PK Keinzel O/H P c. van het ideaal der Nationaalsocialistische reldbeschouwing. De twee mannen, die heden hun vijftigsten verjaardag vieren, hoe verschillend van aan— leg, kunnen geen van beiden worden wegge dacht uit den opbouw van het Nationaal-So- cialisme en dragen tezamen hun groot aan deel ln dezen strijd. Samenstelling Congres der V.S. De spreker van het Huis van Afgevaardig den der V.S. heeft bekend gemaakt dat op het oogenblik in het Congres 56 democraten en 44 republikeinen zitten. In het oude con gres zaten 60 democraten en 40 republikeinen. Twee Zweedsche schepen vergaan. De opperbevelhebber van de Zweedsche marine heeft bericht ontvangen dat de Zweedsche schepen r,l3rasiF' en „Sveajarl" die naar Zuid-Amerika onderweg waren met een vrijgeleide van de beide oorlogvoerende partijen in de Noorsche kustwateren zijn ver gaan. Naar van militaire zijde te Berlijn wordt meegedeeld, heeft de ondergang niet plaats gehad in de Noorsche kustwateren, doch op 70 tot 75 zeemijlen uit de kust. De ondergang kan niet geweten worden aan Duitsche ge vechtshandelingen en evenmin aan Duitsche mijnen. De schepen voeren niet op een voor geschreven Duitschen koers. Het te volgen traject hadden de schepen uitsluitend van de Zweedsche regeering ontvangen. Voorts wordt nog opgemerkt, dat Duitsche vaartuigen aan het reddingswerk hebben deelgenomen. De bemanning van de ,,Sveajarl" moet met uitzondering van drie man als verloren wor den beschouwd. De reddingspogingen, onder nomen door vliegtuigen en reddingsbooten, zijn zonder resultaat gebleven. Het zoeken wordt evenwel voortgezet.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1