Haarlemsche Courant Opleving van strijd in Tunis en Libye Sterke Sovjetactie te Stalingrad afgeslagen. Nieuwsblad, voor Noord-Holland Sicilië's kust wordt versterkt De kleedmg van den Duiischen soldaat. 288e Jaargang No. 11 Wersehljnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Vrijdag 15 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven namiata Directief Ph. A- Mees P. W. Peereboont K 1297. Herhaalde vijandelijke aanvallen in Tunis, ondanks steun van tanks, mislukt. Algiers en Bone hevig gebombardeerd. Zandstormen bemoeilijken operaties in Libye. Het Italiaanscha weermachtbericht luidt als volgt: „Hoewel gehinderd door zandstormen was de bedrijvigheid in de lucht in Libye Woens dag aan weerskanten zeer levendig. In her haalde gevechten werden 11 vliegtuigen neer geschoten door Jagers van de Spil, en wel 5 door Italiaansche en 6 door Duitsche jagers. Ons vierde regiment jachtvliegtuigen droeg tot dit succes bij door twee viermotorige vliegtuigen te vernielen, waardoor het zijn 300ste overwinning behaalde. Voorts werden 3 vliegtuigen door de Italiaansche en Duitsche luchtafweer neergehaald. Vijandelijke lucht bombardementen op bèwoonde plaatsen ver oorzaakten verliezen onder de bevolking; de schade is niet ernstig. Aan het front in Tunesië mislukten her haalde vijandelijke aanvallen, ondernomen met steun van gepantserde afdeelingen; ver scheidene tanks werden vernield. Escadrilles van onze luchtmacht hebben in opeenvolgen de golven troepencolonnes en concentraties van motorvoertuigen met succes aangevallen; een tiental van deze voertuigen werd in brand geschoten. Ds havenwerken van Algiers en Böne wer den eveneens krachtig gebombardeerd. Een vliegtuig, dat in het communiqué van 12 Ja nuari als vermist werd opgegeven, is op zijn basis teruggekeerd." Volgens een communiqué van het Geal lieerde hoofdkwartier in Noord-Afrika zou den in Tunis in den loop van Woensdag Duitsche en Geallieerde afdeelingen met el kaar in gevechtscontact zijn gekomen. Hier en daar vinden gevechten tusschen tank eenheden plaats. Zoowel de Duitschers als de Geallieerden ontvangen nog steeds ver sterkingen, vooral aan gevechtswagens. Van Italiaansche zijde wordt bekend ge maakt dat ter verdediging van de Siciliaan- sche kust op eenige plaatsen spoorweggeschut Spaansche ministers naar Duitschland. De Spaansche minister der Phalanx, José Arrese, is Woensdagavond naar Duitschland vertrekken. In ziin gezelschap bevinden zich de minister van gezondheid en een aantal journalisten. Oe vlschtfoortiening van Haarlem en omstreken. Een betere regeling op komst Eenige weken geleden- is voor de stad Haar lem, alsmede voor de gemeenten Bloemen- daal en Heemstede een regeling ontworpen ten aanzien van de vischvoorziening. Daar bij is bepaald, dat elke aflevering van visch (alle versche en verduurzaamde zeevisch, zoetwatervisch en mosselen met uitzondering van ansjovis, zalm, forel, alsmede in glas of blik verpakte vischconserven en ingelegde mosselen) moet geschieden via de Vischhal aan de Groote Markt. Groothandelaren, be werkers en verwerkers van visch, aangewe zen door de Ned. Visscherijcentrale werden verplicht wekelijks een hoeveelheid visch 'door voornoemde Centrale vastgesteld aan de Vischhal af te leveren. Tevens diende de Centrale er voor te zorgen, dat de aflevering zoo gelijkmatig mogelijk onder de daarvoor in aanmprking komende kleinhandelaren (winkeliers en venters) zou geschieden. Deze regeling is, we kunnen niet an ders zeggen, een groote teleurstelling ge worden. Wie' gemeend had, dat het met de tot dusver troostelooze vischvoorzie ning van Haarlem iets beter zou worden is bedrogen uitgekomen. De laatste we ken is er letterlijk niets aan visch in Haarlem te verkrijgen geweest, althans niet langs den normalen weg. Hoe het komt, dat de door de Visscherijcentrale aangewezen groothandelaren en andere leveranciers plotseling geen kans meer zagen, ook maar de geringste hoeveelheid visch naar Haarlem te voeren, zal hun geheim wel blijven, maar een feit is, dat vrijwel geen enkele winkelier of venter zijn klanten iets heeft kunnen aanbieden. Deze teleurstellende gang van zaken heeft echter de voortdurende aandacht der plaat selijke autoriteiten gehad en het was in het bijzonder Burgemeester Plekker, die getracht heeft hierin zoo spoedig mogelijk verande ring te brengen. Woensdagmorgen is ten stadhuize een vergadering belegd, waarbij de verschillende belanghebbenden in de gele genheid werden gesteld om hun bezwaren naar voren te brengen. Deze vergadering werd bovendien bijgewoond door enkele ver tegenwoordigers van de Ned. Visscherijcen trale en het Departement van Landbouw en Visscherij. Het resultaat is geweest, dat zoo spoedig mogelijk een betere vischvoorziening zal plaats vinden, zoo deelde ons gisteren de heer van Driel, directeur van het markt wezen, mede. Met ingang van de volgende week verwacht men zoo de omstandighe den dit natuurlijk toelaten een grootere hoeveelheid visch aan de markt. Tevens werd een commissie van toezicht op de verdeeling samengesteld, bestaande uit kleinhandelaren. De heer van Driel sprak de verwachting uit, dat de jvischvoorziening binnenkort geen re den tot klachten meer zal geven. is opgesteld. Verder heeft men het plan langs de geheele kust van het eiland een spoorweg aan te leggen die bij een eventuee ie invasie van groot nut zal kunnen zijn. DE HOOIKIST MAAKT U SPIJZEN GAAR, MET MINDER GAS EN ELECTRICITEIT IS UW MAALTIJD KLAAR Goring onderscheiden. De Hongaarsche Rijksbestuurder, admiraal Von Horthy, heeft Rijksmaarschalk Her mann Goring: als eerste drager het Groot kruis van de Hongaarsche Orde van Ver dienste met de Heilige Stefanskroon ver leend. Deze orde is in 1922 door den Rijks bestuurder ingesteld. i 11 a j ujij.,"li IJ ra V' Niettegenstaande koude en sneeuwjachten zijn de bestuurders der ra vitailleerings voer tuigen onvermoeid in de weer, om de ver zorging van het front te verzekeren. PK Etzhold Atl/H P e. KORT NIEUWS De Amerikaan. 'Kenneth Walker, brigadegeneraal bij de luchtmacht, wordt sedert een aanval op Babaul vermist. Hij is de derde Amerikaan- sche generaal-vlie- ger, die verdwe nen is. Het Britsche mi nisterie van bin nenlandsche zaken maakt bekend, dat in de maand De cember in Groot- Brittannië als ge volg van vijandelij ke luchtaanvallen 109 personen om het leven zijn gekomen en 211 gewond. De Apostolische gedelegeerde in Egypte, monseig neur Testa, die zich reeds sedert .eeni gen tijd in Italië bevindt, zal niet meer naar Egypte terugkeeren. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Na de verliezen van den vorigen dag heeft de vijand in het Westen van den Kaukasus slechts hier en daar zonder verband aanval len uitgevoerd, die werden afgeslagen. Tusschen Kaukasus en Don en in het Don- gebied mislukten de voortgezette aanvallen van de Sowjets met verlies van 26 tanks. In het gebied van Stalingrad sloegen de Duit sche troepen sterke aanvallen van infanterie en tanks in heldhaftige, zware gevechten af. Het luchtwapen greep op de zwaartepunten der gevechtshandelingen op den grond in. Vijandelijke aanvallen ten Zuiden van Wo- ronesj op de stellingen van Duitsche en Hon- gaarsche troepen stortten ineen. De gevechten ten Zuidoosten van het Ilmen- meer en ten Zuiden van het Ladogameer duren voort. In Libye hebben Duitsche en Italiaansche jagers tegenover twee Duitsche verliezen 11, afweergeschut 3 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Herhaalde aanvallen van vijandelijke strijd krachten in Tunis werden afgeslagen. Duit sche en Italiaansche formaties van het lucht wapen hebben ravitailleeringscolonnes en troepenconcentraties van den vijand uiteen gedreven. Op luchtsteunpunten werden aan zienlijke vernielingen veroorzaakt. Bij aanvallen overdag van Britsche lucht- formaties op de bezette Westelijke gebieden werden 5, in het gebied van de Noordzee 2 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In de late avonduren deden Britsche vlieg tuigen aanvallen op Westduitsch gebied, voor al de stad Essen. De bevolking leed verlie zen. Er ontstond hoofdzakelijk schade aan ge bouwen. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwapen hebben vijf vliegtuigen doen neerstorten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben overdag installaties aan de Zuidoost kust van Engeland aangevallen, des nachts vielen zij het stedelijk gebied en de werven van Sunderland aan. Uitgebreide branden werden waargenomen. In de maand Mei van het vorige jaar is de Duitsche textielindustrie begonnen met de fabricage van winteruitrustingen, die thans buitengewoon blijken te voldoen. Dank zij nieuwe technische werkmethoden en den ar beid van talrijke vrouwen en meisjes zijn de nieuwe speciale winteruitrustingen in zulke hoeveelheden voorradig, dat voldoende man schappen afdoende tegen de koude beschermd konden worden. Nauwkeurige proefnemingen zijn aan de massa-productie voorafgegaan. In kamers, waar een kunstmatige koude van -46 gra den en een orkaan van 30 meter per seconde verwekt kunnen worden, werd de ktfeeding op haar deugdelijkheid beproefd. In Oost- Karelie, dus in een der koudste frontseeto- ren, werd de uitrusting in Maart op haar practische bruikbaarheid te velde onderzocht. De bovenkleeding, die uit drie geweven deelen bestaat, is met wol gevoerd. Door een nieuwe constructie konden over elkaar liggende naden, die koude en wind zouden kunnen doorlaten, vermeden worden. De bo venkleeding wordt gecompleteerd door een kap, die hoofd en nek beschermt. Het hoofd zelf wordt beschermd door een masker, dat zoover dichtgetrokken kan worden, dat slechts een klein deel van het gezicht vrij blijft. De soldaten ontvangen verder war me handschoenen en winterlaarzen, die met krantenpapier of stroo opgevuld kunnen wor den. Alle deelen van de bovenkleeding zijn absoluut waterdicht. De bijzondere winter-onderkleeding wordt gedragen over de gewone onderkleeding en onder het twee nummers grootere uniform. De Duitsche winteruniformen zijn in hoofcU- zaak vervaardigd naar de modellen der Noorsche ski-uniformen, die den drager niet noemenswaardig in zijn bewegingen belem meren. De winterkleeding der Duitsche solda ten kan gekeerd worden. Aan de eene zijde is de uniform grijs en aan de andere zijde heeft zij de witte camouflagekleur. Op deze wijze kan met één uniform volstaan worden. Ter dood veroordeeld. De Nederlander Bob Hellenberg uit Am sterdam, is bij vonnis van het Deutsche Obergericht van 6 November 19 42 wegens moord en verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Hellenberg heeft in strijd met alle oproepen tot inlevering van wapens een pistool met scherpe munitie en een cylinderrevolver in zijn bezit gehad en een 71-jarigen man doodgeschoten. Het vonnis is na bestudeering der kwestie van gratie- verleening voltrokken. In een broeiproevenbedrijf te Hillegom worden verschillende soorten bollen neu traal gebroeid onder doorloopend toe zicht. Dagelijks komt een honderdtal bol- lenkweekers de resultaten hiervan voor de handelssoorten en aanwinsten beoor- ifer'en. J. A. Stevens Pax c. HET VERSCHIL. D. Het weekblad „Storm" citeert een beschouwing van zekeren Mr. Haffner in het Amerikaansche tijdschrift „World Re- view"; „Roeit de onverbeterlijke nationaal so cialisten uit. Het is gemakkelijk, den zuur- deesem van het nationaal socialisme te vinden. Het is vergaard in de S.S., die de vleeschwording is van het nazisme. Wordt de S.S. vernietigd, zoo bereikt men daar mede den dood van het nationaal socia lisme ais politieke kracht. Naar alle waar schijnlijkheid zou dit het dooden van on geveer 500.000 jonge menschen beteeke- rfen, hetzij bij vonnis van een krijgsraad, hetzij zonder zulk een ceremonie". Men herinnert zich, dat eenigen tijd ge leden een andere Amerikaan, de heer Kauf man, de gedachte lanceerde, alle Duitschers te steriliseeren. Mr. Haffner acht deze me thode blijkbaar veel te menschelijk en stelt thans voor, vijfhonderdduizend Europeanen wier eenige misdaad is, dat zij hun wereld deel een behoorlijke plaats willen bezorgen onder de overige continenten, te slachten. In de groote slachterijen van Chicago worden, naar men weet, dagelijks honder den runderen aan den loopenden band ge keeld, Zooiets staat mr. Haffner voor den geest. Neem het half millioen nationaal- socialisten, die de kern van het nieuwe, wordende Europa vormen en van wie het grootste deel zich heeft ingezet om in doods gevaar hun landen en volken te behoeden voor den aanstormenden dood van de Azia tische vlakten, zet ze op een lange rij en mitrailleer ze met hun eigen wapenen, al dan niet na een schijn-procedure voor den krijgsraad. Het kan niet eenvoudiger. Éen maand geleden is de Nationaal Socia listische Beweging der Nederlanden be trokken geworden in het landsbestuur, een maatregel, die haar aanzien in niet ge ringe mate vergroot heeft. Menig N.S.B.'er zal bij die gelegenheid teruggedacht hebben aan de jaren, die den lijdensweg van het nationaal socialisme hebben gevormd, aan al de kwellingen, die in plompen of geraf- fineerden vorm zijn uitgedacht, om al wat N.S.B.'er was, het leven ondraaglijk te maken. Wanneer een maand geleden een onver standig N.S.B.'er onder den indruk van de gewijzigde omstandigheden zijn gevoel niet langer meester was gebleven en een hand had uitgestoken naar wie in Mei 1940 zijn leven had bedreigd, zijn vrouw had gemo lesteerd en zijn bezit had beschadigd.... welk een stonn van verontwaardiging zou over ons land zijn gegaan! Er is, gelukkig, van dit alles geen sprake geweest. Met geen woord, veel minder metterdaad is er van rancune sprake geweest en de N.S.B. vraagt daarvoor geen lof, omdat tucht en orde voor een natiohaal socialist veeleer een vanzelf sprekendheid dan een verdienste is. De dreigbrieven, die om zoo te zeggen ieder N.S.B.'er op zijn tijd wel eeris ontvangt en waarin nog steeds ongenadig met vergel ding, stroppen en bijltjes wordt gewerkt, zullen daar nooit iets aan kunnen veran deren. Omdat een Nationaal Socialist een Ueber- mensch is? Waarlijk niet. Maar omdat hij weet, dat de nieuwe gedachte en de nieuwe tijd sterker en machtiger is dan het geweld, dat de slachting verlangt van vijfhonderd duizend jonge menschen of zelfs den dood van één enkelen tegenstander. Dat is het verschil tusschen de massa-moordenaars in Amerika en elders en den nationaal-socia- list. En dan is men er niet mee af, de schou ders op te halen over een krankzinnige ge dachte. door een dwaas ergens in Amerika geventileerd. Want iedere Nederlander, die thans nog rondloopt met wraakgedachten en booze voornemens jegens zijn volksge noot is in wezen verwant aan mr. Haffner en is in zijn hart schuldig aan dezelfde misdaad als waarover deze Amerikaansche gentleman zoo prettig in zijn World Review zit te broeden. Mocht het ontwakend besef waarvan de symptomen onmiskenbaar aan den dag treden -van de gedachte, dat de komende tijden ons geheele volk roepen tot samen werking op een basis van góed vertrouwen ons meer en meer bewust worden en de overtuiging verlevendigen, dat het treurig gesteld zou zijn met een beschaving die moest berusten in het afslachten van een half millioen harer beste zonen. Wederopbouw te Madrid. Te Madrid zal thans een begin worden ge maakt met de herbouwing van hetgeen in de universiteitswijk van Madrid in den Spaanschen burgeroorlog is vernield. Men zajl hiervoor naar schatting zeven" millioen bouwsteenen en een millioen kubieke meter beton noodig hebben. Strijd tusschen de uitgewekenen Naar het A.N.P. in een bericht uit Stock holm meldt, wijst het Zweedsche blad Af- tonbladet in een artikel op de groote ont stemming die onder de Londensche emigran- tenregeeringen heerschen. Vooral tusschen de z.g. Poolsche en Tsjechische regeering zijn de tegenstellingen groot. Maar ook de emigranten uit het vroegere Oostenrijk en uit Nederland zijn gesplitst in een reeks groepen die elkander bitter bestrijden. Naar buiten vinden deze oneenigheden haar uit drukking in een veelvuldige verandering van de z.g. ministerposten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1