Haarlemsche Courant Terreinwinst voor de As in Tunis. Sovjetaanvalien in West Kaukasus mislukt Nieuwsblad, voor Noord-Holland Geallieerde koopvaardij weer getroffen. Dover bestookt. 288e Jaargang No. 15 VsisehUnt dag«l(Jlu behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudenyni Woensdag 20 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damlate Directie; Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Plaatselijke acties in Fezxan gunstig verloopen. Hardnekkige weerstand tegen Britschen druk in Tripoiitanië. Het Italiaansche weermachtbericht luidt In Tripoiitanië hebben Italiaansche en Duitsche afdeelingen hardnekkig weerstand geboden aan den voortdurenden drük van den vijand en den tegenstander gevoelige verliezen toegebracht. Botsingen tusschen patrouilles in Fezzan eindigden te onzen gunste. Aan het front in Tunis hebben Duitsch- Italiaansche gevechtsgroepen in geslaagde aanvallen, in den loop waarvan eenige dozij nen gevangenen werden gemaakt, terrein winst gemaakt. Het luchtwapen heeft in den loop van den dag aanzienlijke activiteit ontplooid. Het steunde de operaties op den grond doeltref fend en viel met succes vijandelijke afdee lingen aan. Jagers van het luchtwapen der Spil schoten 9 vliegtuigen, o.m. eenige meer- motorige toestellen, neer. Een andere vier motorige bommenwerper stortte, getroffen door het afweergeschut, ter aarde. Böne is door onze vliegtuigen gebombardeerd. In de Algerijnsche wateren is een belangrijk convooi door Duitsche vliegtuigen aangeval len, die twee schepen van gemiddelde tonnage in den grond boorden en drie andere in brand wierpen. Herhaalde luchtaanvallen op Tripolis ver oorzaakten aanzienlijke schade aan woon gebouwen en een zeker aantal slachtoffers onder de Libysche bevolking. Vijandelijke vliegtuigen hebben Porto Em- pedocle- aangevallen. Militaire doelen werden niet getroffen. Lichte schade aan eenige ge bouwen, 2 dooden en 9 gewonden onder de bevolking. Het afweergeschut schoot een aan den aanval deelnemenden bommenwerper neer. In welingelichte politieke kringen te Lon den ziet men in den nieuwen opmarsch van het achtste leger „het einde van den woestijn oorlog", zoo schrijft Reuter over de militaire situatie in Tripoiitanië. De strijd in het vruchtbare heuvelland heeft een. aanvang genomen. Volgens de laatste Engelsche berichten zouden de troepen van Rommel nu ten Zuidoosten van Sedada staan ongeveer 80 KM ten westen van Buerat en 55 km ten Noorden van Sem Sem. De Voce d'Italia, 't Zondagsblad van 't Gior- nale d'Italia, wijdt in zijn laatste nummer 'n beschouwing aan het militair en politiek as pect van den slag om de Middellandsche Zee. Een blik op de kaart is voldoende om te zien, dat het zwaartepunt van den oorlog in Noord- Afrika zich naar Tunis heeft verplaatst. Deze oorlog is meer en meer een onderdeel gewor den van den oorlog ter zee. Het gaat er in Noord-Afrika niet meer om uit te rekenen, hoeveel vierkante kilometers er door de spil- mogendheden nog bezet zijn, maar om stellin gen te betrekken, die voor den oorlog ter zee van belang zijn. Op den Afrikaanschen bodem ligt de sleu telstelling thans in Tunis. Het-is de spilmo- gendheden gelukt naar Tunis over te steken en daar een bruggehoofd te bouwen, dat on danks de aanzienlijke Engelsche en Ameri kaansche strijdkrachten ononderbroken wordt uitgebreid. De Engelschen en Amerikanen, in wier pers 'de ontevredenheid over deze ontwikkeling tot uiting komt, hebben de vrije doorvaart door de Middellandsche Zee tot nu toe niet kunnen verhinderen. Integendeel, de Middellandsche Zee vormt een doodelijke val voor de vijande lijke tonnage, die hier zware verliezen lijdt. De oorlog ter zee staat dan ook geheel in het teeken van een ononderbroken jacht op vijandelijke oorlogsschepen en koopvaarders en het zegenrijk einde van den slag in de Middellandsche Zee. dat van Engelsche en Amerikaansche zijde zoo voorbarig was aan gekondigd, lijkt nog ver verwijderd. V/at het politiek aspect van den slag om de Middellandsche Zee betreft, dit is ten deele eenvoudiger, ten deele echter weer gecom pliceerder geworden. Londen en Washington zijn in zooverre tot overeenstemming geko- Generaal Paulus onderscheiden. Den commandant van een Duitsche tank divisie, Generaloberst Paulus, is als blijk van erkenning: voor de door hem bedreven buitengewone wapenfeiten in samenwerking: met de Roemeensche troepen en bovendien voor 'zijn betoonde persoonlijke heldhaftig heid de hoogste Roemeensche militaire on derscheiding toegekend: de Orde van Mi chael den Dapperen. Ie, 2e en 3e klasse. Aan drie Roemeensche kolonels is even eens deze onderscheiding verleend. Zij zijn bovendien tot generaal bevorderd. Nieuwe Duitsche wapens. De A.N.P.-correspondent te Berlijrvjneldt: De Britten hebben in Libye te kampen met een nieuw soort mijn, die niet meer reageert op de normale opsporingsapparaten Voorts deelde men te Berlijn mede, dat thans onophoudelijk nieuwe zware wapens naar het Oostelijk front gaan. Dit modern ste oorlogsmateriaal, waarv-an gedurende de zomermaanden reeds sprake was, wordt thans in serie vervaardigd. men, dat zij thans béide generaal Giraud als hun man erkennen, waardoor De Gaulle op zijn minst gedegradeerd is tot iemand van het tweede plan. Dit Engelsch-Amerikaansch accoord bewijst, dat alle Fransche hulp welkom is, maar dat men er niet aan denkt zich in de oorlogvoe ring te laten storen door wenschen van Fran sche zijde. Tenslotte is ook Spanje hier geïnteresseerd. De demonstratieve bevrijding van de leden der roode militie, die in Fransch Noord-Afri- ka waren geinterneerd, moet van invloed zijn op de houding van het nationale Spanje. Hier komt dan nog de mededeeling bij, dat Enge land de door het Franco-regiem geschapen nieuwe orde in Tanger niet erkent. Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom. Fransche gezant te Stockholm vervangen. In het Fransche gezantschap te Stockholm heeft zich een gebeurtenis voorgedaan, die op het oogenblik de sensatie vormt .onder het diplomatieke corps van Stockholm. De Fransche gezant Graaf de Vaux Saint-Cyr is n.l. vervangen door den gezantschaps- raad Henri Gauque, die daar sinds Novem ber vertoeft. Gauque heeft thans als zaak- felastigde de leiding in handen van het ransche gezantschap te Stockholm. Gauque heeft verklaard, dat geen andere ambtenaren van het Fransche gezantschap zich bij den stap van den gezant hebben aangesloten. Volgens een verklaring van den afgetre den gezant, die tegen de regeering van Vichy in oppositie is, zal hij te Stockholm blijven. Hij heeft het Fransche gezant schapsgebouw nog niet verlaten. Tware vijandelijke verliezen bij feilen strijd ten Z. van Ladogameer. In N. Kaukasië en Dongebied wisselvallige gevechten. Troepen in sector-Staiingrad houden stand. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend Duitsche en Roemeensche troepen hebben in het Westen van den Kaukasus vijandelijke aanvallen afgeslagen. - In Noord-Kaukasië en in het Dongebied zijn verdere wisselvallige gevechten aan den gang, in den loop waarvan op 17 en 18 Ja nuari 62 Sovjets-tanks werden vernietigd. De troepen in het gebied van Stalingrad verdedigden zich standvastig in harde gevech ten tegen steeds nieuwe aanvallen van den vijand. Plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in den Centralen sector van het front en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer bleven zon der resultaat. Ten Zuiden van het Ladogameer viel de vijand met sterken steun van artillerie steeds weer aan. Hij werd in zware gevechten onder zware, bloedige verliezen afgeslagen. In de beide gevechtssectoren werden 32 tanks ver nield. In luchtgevechten, waarvan ook Slowaak- sche jagers met succes deelnamen, zijn 16 Sowjet-vliegtuigen, zonder eigen verliezen neergeschoten. In Noord-Afrika bood het Duitsch-Italiaan- sche pantserleger den vijand^iok verder hard- nekkigen tegenstand. Duitsche gevechtsgroe pen in Tunis braken Sn verscheidene sectoren door de vijandelijke stellingen heen en be stormden door den tegenstander taai ver dedigde hoogten. Geveehtsvliegers brachten Maandagnacht in de wateren van Böne twee transportschepen met tezamen een inhoud van 12.000 brt. tot zinken, beschadigden bovendien twee vrachtschepen van gemiddelde grootte. Tien vijandelijke vliegtuigen werden boven Noord-Afrika ten val gebracht. In het gebied van het Kanaal, in de Duit sche bocht en aan de Noorsche kust verloor het Britsche luchtwapen acht vliegtuigen. Stad en haven van Dover werden in de avonduren van 18 Januari door een formatie Duitsche gevechtsvliegers aangevallen met brisant- en brandbommen. Allevliegtuigen keerden terug. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De Sovjets zijn door den nood gedwongen geweldige massa's menschen op te offeren. Het verlies van de Oekraine en het Donetz- gebied weegf te zwaar voor de Russische oor logvoering. Ten koste van alles wil men thans trachten deze rijke gebieden weer in bezit te krijgen. Steeds meer blijkt, dat de Russen alles wat zij aan menschen en materiaal heb ben in het offensief brengen. De uit Welikije Loeki naar het Duitsche front doorgebroken Duitsche troepen ver klaarden eenstemmig, dat de bolsjewisten weer tot hun oude methodes zijn overgegaan. Evenals in den Kaukasus loopen zij in lange rijen gearmd recht op de Duitsche snelvuur wapens in hetgeen noodgedwongen geweldige bloedbaden tot gevolg heeft. Men is er in Duitsche militaire kringen van overtuigd, dat deze tactiek ook in Rusland een einde moet vinden ondanks de geweldige reserves aan menschen, waarover de bolsjewisten beschikt hebben. „Verdun kostte veel bloed, maar het beteekende ook het einde van Frankrijk", zoo voegt men hieraan toe. Voorts wijst men er op, dat het front der Sowjets nog zeer ver van Duitschland verwij derd ligt. De Sowjets zouden jaren achtereen dergelijke groote bloedoffers moeten bren gen, indien zij een werkelijk operatief doel willen bereiken. Afgezien van dit feit, wijst men er op, dat er tot nu toe nog geen enkel doorslaggevend resultaat is bereikt. Een door de bolsjewisten verwoest slot. SS PK Zwagers (Vrijw. Leg. Ned.) Pax m. KORT NIEUWS. De Spaansche pers deelt mede, dat in 1942 29353 straf- gevangenen op vrije voeten zijn gesteld. Het aantal politie ke gevangenen dat zich nog in de Spaansche gevange nissen bevindt, be draagt 250.000. Alle speelhuizen te Nizza en Cannes zijn door de politie gesloten. Het casino te Monte Carlo is nu nog de eenige gelegenheid aan de Rivièra waar rou lette en baccarat kan worden ge speeld. Bij Evian zal een haven voor water vliegtuigen worden gebouwd. De toe stellen van de lijn Marseille-Casablan ca zullen hier wor den ondergebracht, daar zij te Marseille niet meer veilig zijn De jongelieden, die in de kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst zijn gearriveerd, ontvangen grondig onderricht in de vele diensten en plichten van den arbeidsman. De eerste lessen in het spitten. Polygoon/Zeylemaker Pax c. Germaansche Landdienst. Nederlandsche jongemannen en vrouwen van 20 jaar en ouder, die begrip toonen voor <"3 nieuwe orde en belangstelling aan den dag leggen voor het boerenbedrijf, kunnen aa ?en op leiding van vijf maanden in Nederland en Duitschland worden geplaatst als leiders, leidsters en huishoudsters in de Nederlandsche kampen van den Germaanschen Landdienst in het Oos- sten. Het dienstverband is bepaald op iy2 jaar. Het zakgeld tijdens de op leiding bedraagt ongeveer f 15 per maand, terwijl het salaris in de kampen is vastgesteld op f 45 tot f 60 per maand plus kost?5 inwoning, klee ding en doktersbehandeling. Aan meldingen kunnen geschieden van heden af, doch uiterlijk tot 1 Februari a.s. aan het adres Koningslaan 9, Utrecht. Bij de aanmelding moet dui delijk worden vermeld of men in aan- merkjng wenscht te komen voor de functies van leider, leidster of huis houdster. Peyreu|pn gouv-gen. van Algerije. Naar radio-Londen meldt, is Peyrouton benoemd tot gouverneur-generaal van Algerye in plaats van Chatel. Chatel zal een andere functie krijgen. Marcel Peyrouton is de voormalige Fransche ambassadeur te Buenos Aires.-Het feit, dat Peyrouton benoemd is tot gouver neur-generaal van Algerije, stemt in het geheel nietovereen met een verzoening tusschen Giraud en De Gaulle. Peyrouton heeft els minister van binnenlandsche zaken ii» Frankrijkvele Gaullisten doen arres teeren en staat dan ook op zeer slechten voet met hen. Weliswaar is het ook niet duidelijk, waarom Giraud Peyrouton dezen gewichtigen post heeft toevertrouwd, maar het staat-vast, dat zijn motieven door gene raal Eisenhower gedeeld worden, want deze heeft de benoeming van Peyrouton goedgekeurd. Te Vichy kan men het bericht van den Engelschen zender omtrent de vorming van een eenhoofdig bestuur in Noord- Afrika onder leiding van Giraud en diens vertegenwoordiger den vroegeren minister van luchtvaart. Bergeret, bevestigen noch tegenspreken, daar de regeering te Viehy niet over eigen inlichtingen beschikt. Een buitengewone correspondent van Reuter meldt uit het hoofdkwartier der Ge allieerden in Noord-Afrika, dat Jacques de Saint Hardouin benoemd is tot secretaris voor buitenlandsche zaken in de „regeering van generaal Giraud". Hij heeft den rang van gevolmachtigd minister gekregen. Officieel wordt medegedeeld dat de Brit sche censuur voor de berichtgeving in Noord-Afrika is opgeheven. In een offi cieel communiqué wordt gezegd, dat het deze censuur is geweest die het meest tot misverstand en wrijving tusschen de Brit sche en Amerikaansche autoriteiten heeft geleid. AM. TROEPEN OP CYPRUS. De „Giornale d'Italia" meldt dezer dagen uit Istanboel, dat op het eiland Cyprus Amerikaansche troepen, van Syrië komend, zijn geland. Het SS-Ersatzkommando verplaatst. Met ingang van 15 Januari is het S.S.- Ersatzkommando in Den Haag van de Stadhouderslaan 132 naar de Korte Vijver berg 5 verplaatst. Belanghebbenden wordt verzocht hiervan goede nota te nemen. Strijd tegen gedachtelooze energieverspilling. Weest zuinig met gas en electriciteit. Electrieiteit en gas spelen in het leven en in den arbeid van den mensch een belang rijke rol en het gemak, waarmede men er ebruik van maakt, kan in dezen tijd, waar in spaarzaamheid geboden is, als een na deel worden beschouwd. Gas en electriciteit immers vliegen in een handomdraai, waar mede men een kraan openzet of een scha kelaar overhaalt door den meter en hier ligt dus een groot gevaar voor een onecono misch verbruik er van, wat verspilling van energie beteekent. De instelling van een energiewacht in de bedrijven, -waarbij een of meer energiecon troleurs optreden als waker, teneinde er voor te zorgen, dat het licht niet onnoodig blijft branden en de machines niet zonder noodzaak blijven ingeschakeld, mag daar om zeker niet overbodig worden genoemd. In de huishouding dient eveneens elke ge dachtelooze energieverspilling te worden vermeden. Ook daar zou een energiecontro*- leur goed werk kunnen doen als er niet c*s huisvrouw was. die ter wille van haar eigen belangen en die van haar gezin, er zelf van overtuigd behoort te zijn, dat het beter is met minder gas en minder electriciteit om te springen, dan van den toevoer te worden afgesneden. Het verbruik van kolen, gas en electriciteit speelt in de bedrijven en in de huishouding een groote rol, zoodat de taak van den ,,energiecontroleur" om op de kleintjes te letten, waarlijk niet mag wor den onderschat. Het is onze taak zuinig om te gaan met alle vormen van energie, ten einde uit elk mud kolen, uit elk KWH en uit eiken kubieken meter gas het grootste nuttige effect te verkrijgen. Weest spaar zaam met energie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1