Haarlemsche Courant Hooge Sovjetverliezen aan tanks. Nieuwsblad, voor Noord-Holland 1500 gevangenen in funis. 6 Britsche vliegtuigen neergeschoten. jWMmm 288e Jaargang Ne. 17 VerschUnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Vrijdag 22 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damlate Directie: Ph. A» Mees P. W. Peereboom K 1297 Vijandelijke aanvallen op Stalingrad steeds weer zonder resultaat. Nieuwe stellingen in Tunis geconsoiideerd. Boven aile fronten groote actie der Luftwaffe. Houdt uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroonu In liot tijdvak van 11 tot 20 Januari 1943 rijn, naar het Duitsche opperbevel heeft meegedeeld, aan het Oostelijk front 804 Sovjet-Russische pantserwagens buiten ge vecht gesteld. Dit komt overeen met de uitrusting van ongeveer 24 pantserbrigades, aangezien deze, na de gevoelige verliezen, die de bolsjewisten geleden hebben, tegen woordig nog slechts 30, in het gunstigste geval 50 tanks tellen, bij een vroegere sterkte van 90100 tanks. De betreffende tanks zijn vrijwel uitslui tend van Sovjet-Russisch fabrikaat, hetgeen men te Berlijn verklaart met de groote ver liezen, die de Geallieerden lijden bij het ver voer van oorlogsmateriaal naar de Sowjet- Unie. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijk front heb ben de bolsjewieken hun felle aanvallen voortgezet. Zij werden overal met zware verliezen teruggeslagen. Zij verloren op 19 en 20 Januari 52 tanks, waarvan alleen een pantserdivisie in succesvolien tegenaanval 21 vernielde. Sterke formaties van het Duitsche lucht wapen en -Roemeensche gevechtsvl legers dre ven in voortdurende actie troepenconcentra ties der bolsjewieken uiteen en bestreden de vijandelijke ravitailleering. De Duitsche troepen in het gebied van Stalingrad stelden tegenover de voortdurende inspanningen van den vijand om het ver- dedigingsfront in te drukken, verder uiter sten weerstand en sloegen massaal uitge voerde aanvallen in verbitterde gevechten af In den centralen sector van het Iront en ten Zuidoosten van het Ilmenmeer plaatselijke gevechten, waarbij eigen stoottroepen met succes in den strijd waren gebracht. Bij de aanhoudende, harde gevechten ten Zuiden van het Ladogameer werden 27 tanks, waarvan 18 door één infanteriedivisie, ver nield. In den tijd van 11 tot 20" Januari zijn aan het. Oostelijk front 804 Sowjet-tanks door for maties van het leger vernield, buitgemaakt, of buiten gevecht gesteld. Het Duilsch-Italiaansche pantserleger in Noord-Afrika heeft. Woensdag alle door het achtste Britsche leger met massale infanterie- en pantserstrijdkrachten ingezette aanvallen bloedig 'afgeslagen. Duitsche duikbommen werpers grepen met vernietigend effect in de gevechten in. Drie Britsche jagers werden neergeschoten. In Tunis zijn de in de laatste twee dagen gewofmen nieuwe stellingen gehouden tegen sterke vijandelijke tegenaanvallen in. Op eenige plaatsen werden zij ten aanzien van terrein en streek nog belangrijk verbeterd. Het aantal gevangenen en de buit wordt voort durend grooter. Het luchtwaoen heeft de gevechtshandelin gen onzer troepen op den grond gesteund en in verscheidene 'golven een volledig beladen groot convooi aangevallen in de wateren van Algiers, Tot dusver zijn twee transportsche pen met tezamen een inhoud van 18.000 b.r.t. in den grond gehoord en 9 vrachtschepen •zwaar beschadigd; drij daarvan raakten in brand. Ten Westen van Algiers heeft een Duitsche duikboot bovendien een schip van 6000 b.r.t. in den grond geboord en een tweede schip, welks ondergang niet kon worden waargeno men, getorpedeerd. Een formatie sr.ello Duitsche gevechtsvlieg tuigen heeft Woensdagmiddag bij ^verrassing Londen in scheervlucht aangevallen en bom men van zwaar kaliber geworpen op het ste delijk en havengebied. De begeleidende jagers schoten in felle luchtgevechten drie Britsche jagers en bovendien 10 versperringsballons neer. Tezelfdertijd bombardeerden andere vliegtuigen verscheidene plaatsen in het Zui den van het eiland. Des nachts bestreden ge vechtsvliegtuigen Zuidoostelijk gebied van Engeland. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tripolitanië gaan de strijdkrachten van 'de As voort met de vastgestelde krijgsopera ties uit te voeren. Onze formaties vliegtuigen bombardeerden en beschoten herhaalde ma len pantserstrijdkrachten van den vijand. Duitsche jachtvliegtuigen schoten drie Spit fires neer. Twee andere vijandelijke machi nes werden neergeschoten door het lucht doelgeschut. In den sector van Tunesië werden de ver overde stellingen geconsolideerd. In de ge vechten van de laatste drie dagen hebben wij in totaal 1500 krijgsgevangenen gemaakt. Bo vendien werd een aanzienlijke oorlogsbuit veroverd, waaronder 20 kanonnen en eenige tientallen machinegeweren; 100 motorvoertui gen werden vernietigd. Tijdens een vijande lijken aanval op de haven van de stad Sousa in Tunesië is een viermotorig toestel door het afweergeschut getroffen. De machine stortte in zee. Italiaansche vliegtuigen met grooten actie radius hebben de haven van Oran aangeval len. Een schip werd brandend achtergelaten en een ander vaartuig werd ernstig bescha digd. Formaties bommenwerpers hebben de haven van Algiers aangevallen en twee sche pen getroffen, waarvan één is gezonken. Op zee ter hoogte van Algiers hebben Woensdag Duitsche vliegtuigen een vijandelijk convooi aangevallen en een schip van 8.000 ton in den grond geboord, terwijl acht andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 49.000 ton getroffen werden. Onze torpedovliegtuigen onder bevel van den kapi tein-bestuurder Ricciardini Giulio namen ge leidelijk aan den aanval op het convooi deel en brachten met torpedo's een schip van 6.000 ton tot zinken, terwijl een ander vaartuig van gelijke tonnage ernstig beschadigd werd. In het Westelijke bekken van de Middel landsche Zee werden des nachts tal van vij andelijke vaartuigen, die in convooi voeren dat krachtig beschermd was, herhaalde ma len aangevallen door formaties torpedovlieg tuigen. Kapitein Franco Meilei, luitenant Ales- sandro Setti en luitenant Francesco Cossu boorden elk een schip van 7.000 ton, dus ge zamenlijk 21.000 ton, in den grond. Een vierde schip werd ernstig beschadigd door den on derluitenant Carlo Phister. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt heeft de Amerikaansche minister van oorlog, Stimson, omtrent den toestand in Noord-Afrika verklaard, dat „de verliezen van Rommel niet groot zijn". De toccstand in Tunis is onveranderd. Hij noemde verder' de torpedeeringen van schepen door duikbooten het critieke punt. Naar het D. N. B. verneemt, hebben Brit sche bommenwerpers gisteravond laat zonder systeem brisant- en brandbommen laten val len op West-Duitsch gebied. In woonwijken van eenige plaatsen ontstond schade aan ge bouwen. De bevolking leed verliezen. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten \«erloor de Britsche luchtmacht bij dezen aanval door de krachtige Duitsche afweer tenminste zes viermotorige bommenwerpers. Evacuatie uit Londen. Uit Londen wordt gemeld, dat de autoritei ten aldaar maatregelen genomen hebben om zooveel mogelijk burgers fit de stad te eva- cueeren. Woensdagavond waren de openbare slaapzalen op de stations van den ondergrond- schen spoorweg propvol menschen. De bladen van Donderdag uiten scherpe critiek op de diensten van het afweergeschut en eischen vervanging van de leiders. Nederlandsche krijsgevangenen op Maiakka. Het informatie-bureau van het Nederland sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14, 's-Gra- venhage, ontving wederom uit Japan telegra fische opgaven van Nederlandsche krijgsge vangenen op Maiakka. Wegens het ontbreken van adressen en verminking der namen kon over een aantal personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden. De namen dezer militairen, allen behoorende tot het Nederl. Indische leger, en wel meerendeels tot de troepen van Sufnatra en Riouw, worden hieronder met de telegrafische verminkingen overgenomen sergeant le kl. h. romeya landstormsergeant j.w. paape soldaten e.a. vernes h.w. naezer h. bernoski w.h.h. peltzer g.j. lijsen militie soldaten b. schoevers r.a. v. leeuwenboom kamp j.m. nagel w.e.r. de jong k.w.l.r. beynen roode kruissoldaat w.e. arnold milicien r. v.d. bosch 2e luit. t.h.h. vessels sergeant majoor g.w. offermans sergeants a.g. ernst poot vanhooren c.v.c. burg hopstaken a. van- derbijl soldaten beurts b. minderman a.f. desceller j. kijkhuis j.t.h.p doek- brijder militiesergeeant le kl. f.c. gerrits militiesergeanten 2e kl. 1. devries c.h.p. pe- linckterhaseborg soldaat l.f.c. viwerff stads wacht luits a. smit k.e. onstenk g.h. hekke ring sgt. w. loonstra lanting sgt. 2e kl. w.f. ballaart soldaat j.g. smit medische dienst luit. h.w.h. kolk 2e luit. j.ch. klem artillerie militie soldaat j.a. hicks brigadier c.c.a. brinkman militiesgt. l.h. schenkkan soldaat o.k. busse- maker militiesoldaat h. tjebbes tj. tjebbes h.c. veenhuyzen a. vanoyen 2e luit. s. vander- schouw landwachtsoldaat y.g.l. voet militie soldaten b. werkman s.a. speyer f. palmboom h. uringa th. bodeker a.h. brandsma land stormsoldaat w.f. migheisen genie landstorm soldaat h. terpstra militiesgt. 2e kl. w.d. der- mochemont onderluit. ij. wermunt sgt. h.h. smeets sgt. le kl. j.e. kool. sergeant p. ager beek woic p.v. bladeren sergeants h.j. beek d. franzen a. de kluijver v. leipsis c.h. lodde militieplichtigen r. quentin r. rijkschroeff spree j.w. stassen m. van wijk soldaten j. boekwijt j.g. dela bretoniere militieplichtigen h. van den brink r.n. cramm h. van ede van der fals h. feruerda e. herklobs g. hofland h.j.e.g. hogendsrp a. de iong p.w. konis de leau de leeuw j.c.c. molle e.w.f. orardijk fr. schrijn o. smith g.e. taylor p. tireer kotra h.r. vaillant th. a. wittoek. Familieleden enz. gelieven zich onder op gave van zoo volledig mogelijke gegevens om trent deze militairen tot bovengenoemd infor matie-bureau te wenden. Transport van verzorgingsmaterieel naar het Donfront. Op het eindstation van de transportlijn heerscht groote bedrijvigheid. Hier wordt het materiaa! overgenomen, om met alle soorten sleden naar voren gebracht te worden. PK Koerber HH/St P c. In de montage-werkplaatsen van den Noordoostpolder te Vol lenhove heerscht thans groote bedrijvigheid bij het monteeren der zaai-, ploeg- en bindmachines, welke binnenkort den ouden Zuiderzeebodem zullen bewerken. Groot is het aantal bind machines, die het gouden graan machinaal tot schoven zullen i„n V.N.P/Zeylemaker Pax c KORT NIEUWS. De voorzitter der Zweedsche socialis tische partij, Nils Flyg, is op 52-jari gen leeftijd aan een hartverlamming overleden. In Frankrijk zal dezer dagen de „veldtocht tegen de tuberculose" wor den ingeluid. Er zullen vergadering gen en collecten worden gehouden Naar men weet be draagt sedert eeni ge jaren het aantal personen, dat jaar lijks aan de t.b.c sterft, ongeveer 60.000. De directeur-ge neraal der Ameri kaansche posterijen Frank Walker, tot voorzitter van de democratische partij gekozen. Op de werf van Soerabaja is het eerste door Japan ners gebouwde schip van stapel geloopen, een vaar tuig voor de Japan sche vloot. Aan Sven Hedin is de- waardigheid van eeredoctor ver- - leend als onderdeel van de viering van het 470-jarig be staan der Münche- ner universiteit Aan de universiteit is toegevoegd een instituut voor de studie van Centraal Azië, dat den naam van Sven Hedin zal dragen. Aan 289 soldaten, die buiten het eigenlijke gebied der Vereenigde Sta ten in dienst van het Amerikaansche leger vechten, wordt het Ameri kaansche staatsbur gerschap verleend. Het is de eerste maal dat aan perso nen buiten de Ver eenigde Staten het staatsburgerschap wordt verleend. Germaansche Landdienst. In het Oosten van Europa wacht ook voor de Nederlandsche meisjes een groot- sche taak voor de toekomst van ons land. Reeds dienen meisjes uit alle Germaan sche landen, n.l. uit Noorwegen, Dene marken, Duitschland, Vlaanderen en Ne derland, daar hun vaderland. Ook de Nederlandsche meisjes kunnen zich actief inzetten voor hun vaderland. Eenige hon derden Nederlandsche meisjes staan reeds in den Germaanschen landdienst. Voor Nederlandsche meisjes van 20 jaar en ouder bestaat thans de mogelijkheid als leidster of als huishoudster tot den landdienst toe te treden. Vereischten hiervoor zijn begrip voor de nieuwe orde en belangstelling voor het boerenbedrijf. Na een opleiding van vijf maanden, ge deeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitschland, volgt plaatsing in een der Nederlandsche landdienstkampen. Aan melding dient te geschieden vóór 1 Fe bruari aan het adres Koningslaan no. 9, Utrecht. Jeugd van Nederland. In Oostland ligt onze toekomst. Ons vaderland heeft je noodig. Meld je aan voor den Germaan schen landdienst. Van over de grens. Te Berlijn is het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval op 16 Januari tot 110 gestegen. In het hoofdkwartier heeft de Führer naar aanleiding van de onderteekening der econo mische verdragen tusschen de As en Japan met den Japanschen ambassadeur in Duitsch land, Osjima, een hartelijk onderhoud gehad. Te Berljjn is ten einde het betalingsverkeer tusschen Duitschland en Japan vlotter te doen verloopen opgericht een Bank für Ost- asien, met eeif filiaal te .Tokio. In Bulgarije is de temperatuur hier en'daar tot 25 graden onder nul gedaald. Er zijn door de koude 20 menschen omgekomen. Bij Valencia worden groote vestingswerken aangelegd, waarvoor een bedrag van 55 mil- lioen pesetas is uitgetrokken. De Paus heeft Duitsche Katholieke officie ren en soldaten, een groot aantal oorlogsge wonden en honderden leden der Italiaansche weermacht ontvangen. Tusschen Duitschland eri Zwitserland is een „verdraglooze toestand" ingetreden, daar de betalingsovereenkomst per 14 Januari is afgeloopen. Hangende onderhandelingen over een nieuw verdrag, is besloten het be talingsverkeer voorloopig op dezelfde basis voort te zetten. Drie Zwitsersche militairen zijn wegens het verraden van militaire geheimen ter dood veroordeeld. Gratie is afgewezen. De von nissen zijn voltrokken. Groeien naar Nederlandsche vrijwilligers aan hei Oostfront. De persdienst van den Nederlandschen Om roep deelt mede, dat met ingang van Maan dag 25 Januari a.s. iederen dag op de golf lengte 16.81 en 19.56 Meter tusschen 15.10 en 15.15 uur groeten van familieleden aan Ne derlandsche vrijwilligers aan het Oostfront zullen worden uitgezonden. Het betreft hier groeten, welke op 10 Januari j.l. in een dei- studio's van den Nederlandschen Omroep te Hilversum zijn opgenomen. Gevonden projectiel ontplofte. Zeven inwoners van Sevemun gedood. Zeven inwoners van Sevenum, een plaatsje nabij Venlo, zijn het slachtoffer geworden van hun onvoorzichtigheid- Tijdens een wan deling vonden zij een projectiel en in plaats van dit aan de politie mede te deelen, namen zij het gevaarlijke voorwerp mee. Een hun ner sloeg er mee op een paaltje, waardoor het projectiel ontplofte. Vier jongemannen werden op slag gedood; de overigen zulke ernstige kwetsuren, dat zij korten tijd later overleden. De leeftijd der slachtoffers varieerde van 35 tot 16 jaar. Allen waren on gehuwd. Schietoefeningen met afweer, géschut. De Duitsche weermacht houdt voorloopig overdag in de omgeving van Amsterdam schietoefeningen met het afweergeschut. In een straal van 20 K.M. moet het Amster- damsehe gebied als gevaarlijk beschouwd worden. De bevolking wordt er nogmaals op gewezen, bij het schieten met het afweer geschut in huis te blijven of de diehtstbij gelegen dekking op te zoeken, daar er an ders bij eventueele ongelukken geen eisch op schadeloosstelling kan worden ingediend. Het SS-Ersatzkommando verplaatst. Met ingang van 15 Januari is het S.S.- Ersatzkommando in Een Haag van de Stadhouderslaan 132 naar de Korte Vijver berg 5 verplaatst. Belanghebbenden wordt verzocht hiervan goede nota te nemen. VERPLAATSING DIENST GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN Wegens verplaatsing van "den centralen dienst van den gemachtigde voor de prijzen naar Deventer moet het telefonisch en schrif telijk- verkeer met dezen dienst met ingang van 23 Januari, tot 1 Februari a.s. worden stopgezet. Met ingang van 1 Februari is het corres pondentieadres: Dienst van den Gemachtig de voor de Prijzen, Deventer.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1