Haarlemsche Courant „Offensief der verkwisting" van de Sovjets. Weer terreinwinst in Tunis. Nieuwsblad voor Noord-Holland Vast vertrouwen te Berlijn. Hevige strijd in Tripoli Mie Jnarffanj W». 1* Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyne Zaterdag 33 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damiato Directie: Ph. A, Mees P. W. Peereboom K 1297 In de Zuidelijke sectoren van het Oostelijk front woedt volgens Berlijn de geweldigste slag van dezen oorlog. Duitsche troepen maken zich systematisch van den vijand los. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: „In den Zuidelijken sector van het Ooste lijk front hebben de Duitsche troepen den aan het geheele front zich tot de doorbraak gereedmakenden vijand onder zware ver liezen voor de bolsjewieken afgeweerd en den tegenstander op vele plaatsen, den tegenaanval inzettende, teruggeslagen. Een pantserdivisie sloeg hierbij in vastberaden aanval een sterke vijandelijke formatie in fanterie uiteen. In den Oostelijken Kaukasus hebben de Duitsche troepen zich, binnen het bestek van de bewegelijke oorlogvoering, syste matisch van den vijand losgemaakt. De door dep tegenstander nauw omsinge- de en aan den sterken vijandelijken druk hardnekkig weerstand biedende groep Duit sche strijdkrachten in Stalingrad moest ook Donderdag zware gevechten tegen de met vérre superieure strijdkrachten aanstor mende bolsjewieken doorstaan. Ondanks heldhaftige afweer konden de verdedigers van Stalingrad niet verhinderen, dat de vijand van het Westen af binnendrong, hetgeen dwong tot een achteruit schuiven der eigen stellingen met eenige kilometers. In een strijd van man tegen man werd een vrij groot aantal tanks der bolsjewieken vernietigd. In de groote bocht van den Don en aan den middënloop van den Don duren de zware, wisselvallige gevechten, voort. plaatselijke acties van den vijand in den centralen sector van het front en het Zuid- Oosten van het Ilmenmeer mislukten. Bij Welikije Loeki werden 18 tanks vernield. Ten Zuiden van het Ladogameer.zijn felle aanvallen der bolsjewieken gestrand op de vastberaden afweer van onze troepen. De vijand verloor hier 14 tanks. In Noord-Afrika werden Misurata en Homs na vernieling der voor den oorlog belangrijke installaties ontruimd. Achter hoedetroepen sloegen in hardnekkige ge vechten de aanvallen van opdringende vijandelijke strijdkrachten af. In Tunis werden de succesvolle eigen aan- valsacties voortgezet. Talrijke vijandelijke steunpunten werden genomen en vijande lijke groepen strijdkrachten in de pan ge hakt. Duitsche jagers vielen met succes spoor wegdoelen aan en schoten drie Briische jagers neer. De bestrijding voor het groote vijande lijke convooi voor de Noord-Afrikaansche kust bracht verdere successen. Het Duitsch- Italiaansche luchtwapen heeft vijf vracht schepen met tezamen 36.000 b.r.t. in den grond geboord en 12 transportschepen voor een deel zoo zwaar beschadigd, dat het ver lies van 5 dezer schepen verwacht kan wor den. Zwakke strijdkrachten van het Britsche luchtwapen hebben Donderdagavond luk raak West-Duitsch gebied gebombardeerd. De bevolking leed verliezen. In woon wijken ontstond schade aan gebouwen. Door jagers en afweerschut verloor de vij and 9' vliegtuigen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Op het oogenblik wordt in de Zuidelijke sectoren de geweldigste slag geslagen, dien de oorlog in Rusland tot nu toe gekend heeft. De bolsjewisten vallen met alle te hunner beschikking staande middelen aan en trachten, blijkens het legerbericht van heden, een algeheele doorbraak te forceeren. Van militaire zijde te Berlijn wijst men op een bericht van het opperbevel der bols jewistische troepen, waarin gezegd wordt, dat het doel van het huidige offensief de vernietiging van groote hoeveelheden Duitsch oorlogsmateriaal is. Deze verklaring is opmerkelijk, daar het bolsjewistische op perbevel geen strategische doelen meer noemt, doch slechts een vernietigingsslag schijnt te willen voeren. Men verklaart te Berlijn, dat gedurende de wintermaanden van het vorige jaar een soortgelijke toestand als thans heeft bestaan. Ook toen vielen de bolsjewisten met man en macht aan en ook toen hebben de Duit sche fronttroepen zonder den steun van re- serven aan manschappen en materiaal stand gehouden, waar en wanneer hun dit be volen werd. Na het bolsjewistische winter offensief bleek de Duitsche legerleiding het vorige jaar toch in staat te zijn een geheel nieuw leger aan het front op te stellen en de in den winter afgematte troepen af te lossen. Het tweede Duitsche zomeroffensief begon met het bekende resultaat. Ook onder de huidige omstandigheden toont men zich te Berlijn in militaire krin- gen niet nerveus. Men heeft een rotsvast vertrouwen in de aan het front staande troepen en men verklaart, dat ook nu weer de ,reserves aan manschappen en wapenen gereed staan om in de komende zomermaan den een offensief te openen. Wanneer het groote bolsjewistische offensief ten einde is, zal men een voorloopige balans kunnen opmaken. Met nadruk wijst men er te Berlijn op, dat de bolsjewisten ontzettende verliezen lijden en het zal bij het inzetten van een nieuw Duitsch offensief eerst blij ken of de machthebbers in Moskou niet te veel van hun krachten gevergd heb ben tijdens hun huidige „offensief dei- verkwisting". Men wijst er te Berlijn voorts nog op, dat de Duitsche legerleiding steeds zeer spaarzaam is geweest. De beslissing valt dan ook niet op het oogenblik. Zij zal korhen als de nieuwe Duitsche armee voor het tegen offensief staat aangetreden. De soldaat, die op het oogenblik in den afweerslag staat, houdt de lauweren voor nieuwe overwinnin- ningen in de hand. De tegenzet komt als de Duitsche legerleiding den tijd daarvoor rijp acht. Laffe aanval op Roode Kruis, vliegtuigen. Op 17 Januari 1943 zijn twee Roodekruis- vliegtuigen onderweg van Tunis naar Sicilië door Amerikaansche jagers aangevallen. Eerst kwamen de Amerikaansche jagers zonder schieten heel dicht bij, zoodat duide lijk het Amerikaansche souvereiniteitstee- ken der tweerompsjagers te zien was.'In de veronderstelling, djit de jagers na kennis te hebben genomen van de op draagvlak ken en romp aangebrachte Roodekruistee- kens de machines niet zouden aanvallen, vlogen deze langs den ingeslagen koers ver der. Een der Amerikaansche jagers opende van vlak bij het vuur. De verscheidene ma len getroffen rechtermotor en de tank raak ten in brand. Verscheidene gewonden in het toestel werden zwaar getroffen, het toestel daalde op zee. Terwijl de gewonden dooi de verplegers in de rubberboot werden ge dragen, vielen de Amerikaansche jagers ook het tweede roode kruistoestel aan. Na kor ten tijd stortte dit brandend neer en ver dween met de inzittende zwaargewonden! Onder deze bevonden zich ook drie Britsche gewonden, die voor het ondergaan van een speciale behandeling naar een sanatorium zouden worden overgebracht. Vijf der ge wonden uit de machine, die een noodlanding had ondernomen, bezweken aan de nieuwe verwondingen. De in de rubberboot geredde gewonden wedden korten tijd later door Italiaansche reddingvliegtuigen geborgen. 1 millioen brt. per maand. De Portugeesche bladen bevatten een be richt uit Washington waarin wordt toegege ven, dat de Geallieerden maandelijks een millioen ton scheepsruimte verliezen. Luchtactie boven Engeland en Duitschland. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gister avond geslaagde bomaanvallen gedaan op ver- keersinstallaties en andere objecten van mili tair belang in verscheidene steden aan de Zuidwestkust van Engeland. Andere ge vechtsvliegtuigen vielen steden in het Oosten van Engeland aan. De bommen, die ten deele van zeer geringe hoogte werden- neergewor pen, veroorzaakten aanzienlijke schade en uitgebreide branden. In weerwil van het le vendige afweervuur keerden alle Duitsche vliegtuigen terug. Naar het D.N.B. verneemt, verschenen gis teravond eenige Britsche bommenwerpers bo ven Westduitsch gebied. Hier en daar neer geworpen bommen veroorzaakten geringe ver liezen onder de bevolking en matige schade aan gebouwen. De stem der S.S. Luistert op Zondag 24 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. Onderwerp: germaansch recht: volles- recht. Italiaansche infanterie volgt de Duitsche pantserwagens en be veiligt het veroverde terrein aan het Tunesische front. PK Wörner Atl./H P c. KORT NIEUWS. Op een aan* Amerikaansche ut: versiteiten wor, thans onderric'-' gegeven in de Afi kaansche talen, d. in Britsch-Oost- Afrika worden ge sproken. De cursis ten zijn hoofdzake lijk militairen. In Tokio is een >ureau voor hc. cassenonderzoek in »et Verre Ooste t tp'gericht. Met de eiding ervan is een loogleeraar aan da miversiteit te Tckio >elast. De Marseil- aansche visschers lebben van de auto- iteiten vergunning {ekregen, wederom lit te varen. De tchepen werden loowel bij uitvaart als bij dë binnen- comst gecontroleerd Radio Moskou heeft Woensdagmorgen bekend gemaakt, dat in een aantal grootere Russische steden zgn. partisanenscholen zullen worden geopend. Tot het onder richt zullen ook vrouwen en jeugdige per sonen worden toegelaten. Op het uitge breide programma staan onder meer les in het bajonet- en mesvechten en in het maken van helsche machines. De moord in de Noorder Tuindorpiaan. Doodvonnis voltrokken. Officieel wordt medegedeeld Het doodvonnis, op 8 Januari 1943 door het Deutsche Obergericht wegens moord uitge sproken tegen den Nederlander Johannes H. A. Kievit uit Haarlem, is vandaag voltrokken. Kievit had op 27 November 1942 te Haarlem een moeder van twee kleine kinderen, die bovendien haar derde kind verwachtte, be zocht, een woordenwisseling uitgelokt en haar vervolgens gewurgd, waarna hij de weerlooze vrouw door messteken in borst en hals doodde. Vermijdt gemakzucht en vergeetachtigheid. Besparing van gas en stroom is dringend noodzakelijk. In dezen tijd, waarin men beslist moet uit komen met de toegewezen rantsoenen gas en electriciteit, hebben wij al eens eerder ge wezen op de noodzaak om in de huishouding evenals in de onderneming een energie controleur aan te stellen. Het is een teeken van een minder eecnomische huishouding, wanneer lampen. strijkijzer, stofzuiger of radiotoestel ingeschakeld blijven, wanpeer zij niet worden gebruikt. Alle energie dient zoo te worden aangewend, dat het hoogste nuttige effect wordt bereikt. Wie wel eens in een fabriek heeft kunnen nagaan hoe een product tot stand komt, zal dikwijls hebben kunnen constateeren, dat door een doelmatiger ge bruik van de transportmiddelen de werkzaam heden vlotter zouden kunnen verloopen. Er wordt voor een eenvoudige handeling soms een omweg gemaakt, zonder dat men daarbij bedenkt hoeveel overbodige energie dit kost. Ook in de huishouding zijn er dergelijke om wegen, waarvan men zich pas bewust wordt, wanneer men er opmerkzaam op wordt ge maakt. Er is niet alleen vereenvoudiging, maar ook meer overleg bij het werk noodig. Gemakzucht of vergeetachtigheid leiden er dikwijls toe, dat energie in den vorm van electriciteit en gas wordt verbruikt, wat bij eenig nadenken had kunnen worden bespaard. En men bedenke: wie zijn rantsoen over schrijdt, krijgt boete of wordt van den toe voer afgesneden. Twee vrouwen doodgeslagen te Wolvega. Te Wolvega heeft een 16-jarige jongen, P. K., met een stuk ijzer twee vrouwen neerge slagen met het gevolg, dat beiden zijn over leden. Er bestond tusschen den dader en een zoon van een der dames, mevr. S. een geschil, het geen K. wilde bespreken Hij trof den zoon niet thuis en het is toen niet de moeder tot een woordenwisseling gekomen, welke zoo hoog liep, dat de jongen de vrouw met een stuk ijzer zoo hard op het hoofd sloeg, dat zij dood neerviel. Een andere vrouw, die getuige was van het misdrijf, wilde naar buiten gaan, ten einde de politie te waarschuwen, doch ook zij werd door den jongen met het stuk ijzer neergeslagen. Ook zij is overleden. Tripolitanië, bet Westelijk deel van Lybië, waar Italiaansche en Duitsche afdee- lingen hardnekkig weerstand biesta» aan den voortdurenden druk van den vijand. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt het volgende bekend: Donderdag hebben hevige gevechten plaats gehad tusschen onze en de vijande lijke pantserstrijdkrachten ten Zuid-Oos ten en Zuid-Westen van Tripolis aan de lijn GharianTaruna-kust. Italiaansche jagers bonden den strijd aan met een groote vijan delijke jachtformatie en vernietigden twee vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke gemo toriseerde colonnes werden eveneens ge bombardeerd en met machinegeweervuur bestookt. In Tunis leidde de voortzetting der ope raties van de laatste dagen tot de verove ring van nieuwe belangrijke stellingen. Het aantal gevangenen steeg tot boven de 2500 Een tweemotorige bommenwerper werd bij Gabes door een gemotoriseerde afdeeling met machinegeweervuur neergeschoten. Drie leden der bemanning werden gevan gen genomen. De havenwerken van Algiers en een convooi langs de Alèerijnsce kust \yerden door onze bommenwerpers aange vallen. Een schiD van hn* i-in-mj werd ge troffen. Duitsche jagers scnu.en in herhaalde luchtgevechten vier vliegtuigen neer. Aanvallen op Licata, Porto Empedocle, Gela en Castel Vetrano veroorzaakten geen schade. Vier vliegtuigen werden boven deze plaatsen neergeschoten, twee daarvan vielen in zee, een stortte brandend neer bij Giacosia en het vierde toestel kwam terecht tusschen Gela en Piazza Armerina. Op 20 Januari beschoten vijandelijke vliegtuigen met machinegeweervuur ook het station van Ispica (Ragusa) en een daar stilstaanden goederentrein. Onder de burgerbevolking werd een persoon gedood en werden vier menschen gewond. Onze voor afweer opgestegen jagers bon den den strijd aan met formaties bom menwerpers die door jachtvliegtuigen ver gezeld waren en vernietigden een bommen werper en een jachtvliegtuig. Het luchtdoel geschut van kleine eenheden der marine haalde nog een vijandelijk toestel bij Pan- telleria brandend neer. Van de operaties van dien dag zijn vijf onzer machines niet op haar basis teruggekeerd. In aanvulling op het Italiaansche weer- weermachtsbericht wordt nog medegedeeld: De Spïltroepen hebben tijdens de voort zetting van hun aanval een diepe bres in de vijandelijke stellingen geslagen. Zij ver overden, gebruik makend van de door den eersten stoot bij den vijand ontstane on zekerheid, belangrijke borgstellingen en een pas ten Noorden van Bauarada, die door de Engelschen verbitterd werd verdedigd. Verder naar het Zuiden trok de vijand wan ordelijk terug. De achtervolgende troepen rukten 10 tot 20 kilometer op. Het aantal gevangenen bedraagt 2500. De vijand heeft een aanzienlijk aantal gesneuvelden op het slagveld achtergelaten. Tiidens de gevechten werden ongeveer 20 stukken geschut en on geveer 10 pantserwagens buitgemaakt of vernietigd. De luchtmacht, die de vijande lijke colonnes onophoudelijk met bommen en mitrailleurvuur Bestookte, bracht den vijand eveneens groote verliezen aan men schen en materiaal toe. Groeten naar Nederlandsche vrijwilligers aan het Oostfront. De persdienst van den Nederlandschen Om roep deelt mede, dat met ingang van Maan dag 25 Januari a.s. iederen dag op de golf lengte 16.81 en 19.50 Meter tusschen 15.10 en 15.15 uur groeten van familieleden aan Ne derlandsche vrijwilligers aan het Oostfront zullen worden uitgezonden. Het betreft "*er groeten, \jrelke op 10 Januari j.l. in een der studio's van den Nederlandschen. Omroep te Hilversum zijn opgenomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1