Haarlemsche Courant Duitsche tegenaanvallen in het Oosten Duitsch offensief in Tunesië. Nieuwsblad voor Noord-Holland Sovjetaanval tusschen Donetz en Don gebroken. Hommel trekt uit Tripolis terug. BEKENDMAKING 288e Jaargang No. 19 Verschtjnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Maandag 25 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom De vijand in den W.-Kaukasus en aan den beneden-Don achteruitge dreven Duitsche strijdmacht te Stalingrad houdt stand Versterkingen in den strijd bij het Ladogameer. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt: De winterslag in het Oosten duurt met on verminderde hevigheid voort. Overeenkom stig de stelselmatige verkorting van het Zui delijke front hebben de gevechten in het Noorden van den Kaukasus zich verplaatst naar het gebied van Koeban, waar ook Zater dag vrij zwakke aanvallen der Sowjets mis lukten. In het Westelijk deel van den Kauka sus wierpen Duitsche bergjagers en Roemeen- sche troepen, doeltreffend door de lucht macht gesteund, den doorgedrongen vijand tot zijn punt van uitgang terug. Aan den J)eneüen-Don gelukte het aan snelle Duitsche formaties den sterken vijand in de flank aan te vallen, en hem onder de zwaarste verlie zen aan menschen en materiaal naar het Oos ten te verdrijven. Bij Stalingrad is de toestand door het ver dere binnendringen van sterke vijandelijke massa's van het Westen uit verscherpt. Des ondanks handhaven de verdedigers steeds nog ongebroken als lichtend voorbeeld van het beste Duitsche soldatendom den steeds nau wer wordenden ring om de stad. Zij binden door hun heldhaftig optreden sterke vijande lijke strijdkrachten en stagr.eeren nu reeds sinds maanden den vijandelijken aanvoer op een zijner belangrijkste punten. Eveneens is tusschen Donetz en Don de woedende storm var. sterke vijandelijke strijd krachten gebroken op den dapperen tegen stand eener divisie pantserstrijdkrachten, die in deze gevechten 16 pantserwagens vernie tigde. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer werd een vijandelijke afdeeling na dagenlange omsingeling in de pan gehakt. In den slag ten Zuiden van het Ladogameer golfden de ge- vëchten heen en weer. Het front hield op alle plaatsen stand tegen den vijandelijken druk. Versch aangevoerde regimenten wier pen den vijand uit alle stellingen, waar hij den dag tevoren in was doorgedrongen. Ten Westen van Tripolis vonden Zaterdag behalve verkenningsondernemingen geen bij zondere gevechtshandelingen plaats. In Tunesië mislukten vijandelijken" aanval len op de hoogten, die de Duitsche en Ita liaansche troepen de laatste dagen hebben ge nomen. Er werden talrijke gevangenen ge maakt en oorlogsmateriaal buitgemaakt. Na een nachtelijken aanval van de luchtmacht op Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde als volgt: Vijandelijke aanvallen in het Westelijke deel van den Kaukasus mislukten. Het los maken van den vijand in het Noordelijke deel van den Kaukasus verloopt volgens de plan nen. In het Dongebied werden talrijke aan vallen der bolsjewisten in zware en afwisse lende gevechten afgeslagen. Een tegenaanval van Duitsche infanterie en formaties tanks wierp den vijand ver naar het Oosten terug. De verdedigers van Stalingrad boden Vrij dag tijdens den gehelen dag in een heroieke worsteling verzet tegen een numeriek supe rieuren vijand. Twintig tanks werden in ge vechten op korten afstand vernietigd. Een diepe vijandelijke bres in het verdedigingsfront werd door het in den strijd werpen van alle krachten opgevangen. De zware afweergevechtqn aan den midden loop van den Don en ten Zuiden van het La dogameer duren voort. Het Duitsch-Italiaansche pantserleger heeft zich na het afweren van zware vijandelijke aanvallen Vrijdagnacht, overeenkomstig de plannen, van den vijand losgemaakt. Door deze beweging naar het Westen werd Tripolis zonder strijd ontruimd, nadat alle voorraden en al het oorlogsmateriaal uit de stad wegge voerd waren en de haven vernield was. In het gevechtsgebied van Tunesië nemen de eigen krijgsoperaties een gunstig verloop. Een vrij sterke vijandelijke groep strijdkrach ten werd ingesloten en pogingen tot ontzet algeslagen. Tijdens levendige wederzijdsche acitviteit in de lucht werden in het Middel- laridsche Zeegebied zeven vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Bij aanvallen overdag op de kust van de be zette gebieden in het Westen verloor de vij and door de afweer van jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie 17 vliegtuigen, voor het meerendeel bommenwerpers. Enkele Britsche vliegtuigen hebben op 22 Januari des a\ronds hier en daar bommen ge worpen op West-Duitsch gebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland en in het mon- dingsgebied van de rivieren Tees en Tyne aangevallen. Bamfeoevlotten De Japansche regeering heeft, na een diep gaand onderzoek, order gegeven tot den bouw van 10.000 bamboe-vlotten ten dienste van het transportwezen. Reeds in Februari zullen de eerste van deze vlotten, over wel ker constructie geen nadere bijzonderheden worden medegedeeld, in gebruik worden ge nomen. het havengebied van Bóne ontstonden uitge breide branden. Bij aanvallen overdag en des nachts op plaatsen in de bezette Westelijke gebieden en in West-Duitschland werden 16 vliegtuigen neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen wier pen overdag bommen van zwaar kaliber op belangrijke militaire doelen aan de Zuidkust van Engeland en zetten door beschieting met boordwapens een ravitailleeringsbedrijf brand. De ontruiming van Tripolis. De Italiaansche minister van landbouw, Pa- volini, heeft Zaterdagavond een radiorede ge houden, waarin hij o.a. zeide: alleen een Ita liaan, alleen iemand die weet hoeveel van de jongste Italiaansche geschiedenis ligt op gesloten in die drie lettergrepen: Tripolis, kan de smart begrijpen die wij thans gevoelen. Doch geen oogenblik zullen wij ons door onze gevoelens laten meesleepen, omdat ons ver trouwen in het eindresultaat ongeschokt blijft Het is niet de eerste maal, dat wij Tripolita- nië en de Cyrenaica verliezen. In den oorlog van 19141918 heeft Italië geen enkel deel van zijn kolonie aan de MiddellandsChe Zee verdedigd. Het fascisme is het geweest, dat in een schitterende campagne Libye heroverd heeft. Wij zijn er teruggekeerd en wij zullen er weer terugkeeren. In Tunesië heeft de-As de laatste dagen successen behaald die haar kracht bewijzen. Stafchef der V.S. naar N.-Afrika - In politieke kringen te Washington verluidt dat de chef van den Amerikaanschen gene- ralen staf, Marshall, binnenkort naar Noord- Afrika zal vertrekken om de leiding der mili taire operaties zelf ter hand te nemen. Zwedens neutraliteit Radio-Ankara heeft Vrijdag gesproken van de sedert eenigen tijd verspreide berichten over een mogelijke landing der Geallieerden in Noorwegen. Of het hier slechts gaat om een manoeuvre met het doel de Duitsche le gerleiding omtrent de ware oogmerken der Geallieerden te misleiden kan men in Tur kije. aldus de commentator, niet met zeker heid vaststellen. Men moet er rekening mede houden, dat Duitschland zijn maatregelen heelt genomen om de kust van Noorwegen tegen een even- tueele invasie te beveiligen. Mocht het toch tot een landing op Noorsch gebied komen, al dus de Turksche sprekei', dan zal het Zwe den moeilijk vallen, zijn neutraliteit te hand haven. Beperkt het gas- en electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang. Om de vereeniging van het Afrikakorps met de overige Duitsche troepen in Tunis mogelijk te maken heeft generaal Von Arnim ten Zuid-Westen van Sfax een sterk offensief ontketend. De Duitsche troepen bedreigen de wegen, aldus een bericht uit het hoofdkwartier van generaal Eisenhower, die naar Maktar en Si- lana leiden, waarlangs de transporten der Geallieerden worden geleid. Bij Silana wordt Het Bureau van den Bevelhebber der Weermacht in Nederland deelt mede Voor een Duitsch krijgsgerecht is een strafproces gevoerd tegen de vervaardi gers van tegen de Duitsche bezettende macht gerichte ophitsende geschriften en tegen degenen, die deze geschriften in het groot verspreidden. Zeventien beklaagden zijn ter dood veroordeeld. De Bevelhebber der Weermacht heeft het vonnis beves tigd. Tot vermaning en waarschuwing aan allen, wien het aangaat, -worde uit de motiveering het volgende medegedeeld „Wij bevinden ons midden in den oorlog. De omstandigheden, die een oorlog onver mijdelijk met zich brengt, leggep een groot deel der Nederlandsche bevolking beperkingen op. De schuld daarvoor moet gezocht worden bij haar vroegere regee ring. De Duitsche troepen en bezettings autoriteiten hebben zich van den aanvang af beijverd, een kiesche en correcte hou ding tegenover de bevolking aan te nemen. Indien nu door bepaalde kringen de tege moetkomende houding van de bezettende macht en de Duitsche instanties als zwak heid wordt uitgelegd en hun aanleiding geeft, Duitsche voorschriften en bevelen te negeeren, moge het volgende verklaard worden „Duitschland bevindt zich thans met zijn vijanden in een strijd om het zijn of niet-zijn niet alleen van het Duit sche volk, maar ook van Europa en zijn cultuur. Duitschland wil dezen strijd onder alle omstandigheden tot een zege vierend einde brengen. Degenen, die in strijd met de Duitsche bevelen en voor schriften anti-Duitsche geschriften ver vaardigen en verspreiden, moeten ver wachten, dat zij volgens de geldende oor- logswetten behandeld en dienovereen komstig met zware en de zwaarste straf fen gestraft worden." KORT NIEUWS. Te Washington wordt vernomen, ,dat de Japanners per een Juli a.s. het gebruik van de En- gelsche taal op Ma- lakka en in de an dere door hen be zette gebieden heb ben verboden. Tot dusver zijn in de door Finland heroverde Finsche gebieden 240.000 menschen terugge keerd; 150.000 wach ten nog op een mo gelijkheid om terug te keeren. Radio New-York heeft medegedeeld dat op een werf aan de Oostkust van Amerika een vliegtuigmoeder schip van stapel is geloopen, de York- town", bestemd om het vliegtuigmoe derschip van dien naam, dat door de Japanners tot zin ken is gebracht, te vervangen. Dit is het achtste dat in de V.S. sedert het begin van den oor log van stapel is ge loopen. Het Fransche Staatsblad maakt een verscherping van het tegengaan ran den sluikhandel in Frankrijk be tend .Deliquenten tullen door een spe- .■iale rechtbank wor ien berecht en loo- jen het risico zeer twaar te worden jestraft. In bepaal- ie gevallen zal zelfs de doodstraf wor- len toegepast. Bo vendien zal het bezit zan den beklaagde worden verbeurd- erklaard. Duitsche troepen aan een drinkplaats in een oase in Tunesië. PK Reinhardt/Transc./F P c. Èen stoottroep zuivert een ruïne van den vijand. SS PK Klerk (VH*w. t Ned.) O 'TT P verbitterd gevochten. Eenige Fransche vont hoedeposten zijn afgesneden. Men neemt aai dat de aanval der Duitschers tegen Silana nog aan hevigheid zal toenemen. In het Ameri- kaansche hoofdkwartier wordt verklaard, dat het jongste offensief van Von Arnim het ge vaarlijkste van den laatsten tijd is. Het Italiaansche weermachtbericht van Za terdag luidde als volgt: „De strijd tegen vijandelijke pantsereen heden werd Vrijdag den geheelen dag ten Zuiden van Tripolis voortgezet. De luchtmacht van de Spil mengde zich voortdurend in de:i strijd en steunde de operaties te land. Vrij dagnacht is, na hevige gevechten tijdens de voorgaande dagen Tripolis door de troepen der Spilmogendheden ontruimd, die zich i. Westelijke richting terugtrekken. In Tunesië hebben de Italiaansche en Duit sche troepen hun successen van de vorige da gen uitgebreid. Een Amerikaansch vliegtuig werd neergeschoten door het luchtdoelge schut van een onzer divisies. Op 22 Januari des avonds hebben formatiei bommenwerpers de haven Böne aangevallen, waar installaties werden getroffen en brands en ontploffingen werden veroorzaakt. Feu formatie torpedovliegtuigen heeft ondanks de ongunstige weersgesteldheid de baai van Böne aangevallen. Nadat drie schepen waren waar genomen werden deze met torpedo's aange vallen. Twee schepen werden met zekerheid in den grond geboord, terwijl het derde schip ernstig beschadigd werd. Een ander koop vaardijschip werd in den haveningang getrof fen. Al onze vligtuigen zijn op hun bases te ruggekeerd. Onze duikbooten hebben in de Middelland- sche Zee twee vijandelijke koopvaardijsche pen tot zinken gebracht. Vijandelijke vliegtuigen hebben Ispica in d-, provincie Syracuse, Pachino (Syracuse) en. Npto gebombardeerd Drie burgers werden gedood en een~ werd gewond. Het Italiaansche weermachtbericht var» Zondag luidt: De bewegingen van het Italiaansch-Duit- sehe pantserleger naar de nieuwe opmarsch- stellingen worden ordelijk en regelmatig voortgezet. Het kwam Zaterdag slechts tot partieele acties van tanks, die door onze ach terhoeden tot den strijd gedwongen werden. In luchtgevechten werd een vliegtuig door onze jagers vernield. In den sector van Tunis werden in gevech ten, die leidden tot de bezetting van nog een vijandelijke stelling, 275 gevangenen gemaakt en oorlogsmateriaal buitgemaakt. Gedurende de laatste twee dagen zijn 14 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, tien door Duitsche jagers en zes door afweerge schut. Tijdens een vergeefschen aanval van torpe dovliegtuigen op een onzer eonvooien werden twee vliegtuigen door goedgericht vuur der begeleidende schepen getroffen en zijn neer gestort. Vijandelijke vliegtuigen hebben bij Castel- lamare del Golfo op Sicilië een reizigerstreie onder mitrailleurvuur genomen. Er zijn 7 doo- den en 30 gewonden gemeld. Andere aanval len in de provincie Catania, bij Ragusa en Li- cata en op Lampedusa veroorzaakten geringe schade aan gebouwen en eischten twee dooden onder de bevolking. Een door de alweer op Lampedusa getroffen vliegtuig stortte in zee. Eén van onze duikbooten onder bevel van kapt. luitenant Alpinolo Cinti heelt een tor- pedobootjager getorpedeerd en getroffen. De torpedobootjager voer als bescherming van een convooi op de Middellandsche Zee. „De SOstë Januari 1953." Het politiek weekpraatje dat Max Blokzijl hedenavond om 19.00 uur via den zender Hilversum 1 zal uitspreken heeft tot titel „De 30ste Januari 1933". Weekkaarten Ned. Spoorwegen. Teneinde de overstelpende drukte aan de stationsloketten des Maandagsmorgens zoo veel mogelijk te verminderen, is bepaald, dat met ingang van Maandag 1 Februari a.s. weekkaarten en verkorte werk-week kaarten, waarvan de geldigheid op Maandag ingaat, uitsluitend worden afgegeven op den voorafgaanden Zaterdag of Zondag. Knoeierij met brandstoffen te Alkmaar De politie te Alkmaar heeft den 49-jari- gên bedrijfsknecht bij de gasfabriek aldaar aangehouden, die aan brandstoffenhandela- ren ongeveer 2 50 H.L. cokes meer had af geleverd, dan waarop xij recht hadden. Deze cokes werd tegen hooge prijzen aan ver schillende ingezetenen verkocht. Twee brandstoffenhandelaars zijn reeds aange houden. Tegen de koöpers is eveneens pro ces-verbaal opgemaakt. Voorts is de jeugdige bediende van de Alk- maarsche Brands'toffencommissie aangehou den, die op kantoor brandstoffentoewijzin- gen voor een paar honderd mud ha<J weg genomen, welke hij verkocht aan den grond werker V., den chauffeur Z.. en de 40-jarige S., die eveneens zijn gearresteerd. SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVALLEN. De vorige week zijn van de Nederland sche burgerbevolking als gevolge van lucht aanvallen van Britsche vliegtuigen 11 per sonen om het leven gekomen; 18 personen vT*den zwaar en IQ licht gewond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1