Haarlemsche Courant Toenemende hevigheid van den strijd in het Oosten. Plaatselijke voordeelen voor de As in Tunis. Nieuwsblad voor Noord-Holland Stalingrad, een Duitsch Alcazar. 288e Jaargang: No. 20 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Dinsdag 26 Januari 1943 Uitgave Grafische Eedry ven Dam late Directie: Ph. A. Mees P, W. Peereboom K 1297 Vijandelijke druk verzwakte tijdelijk in deelen van Zuidelijken sector. Doeltreffende Duifsche tegenaanval tusschen Manyfsj en Don. t Woronesj ontruimd. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekeend: De afwcerslag in het. Oosten gaat voort. Slechts in deelen van den Zuidelijken sector verzwakte de vijandelijke druk tijdelijk. In het Westen van den Kaukasus en in het Koebangebied heeft stroomende regen de ge- vecbtsactiviteit benadeeld. Vrij zwakke aan vallen van de bolsjewieken stortten voor de linies der Duitsche en Slowaaksche troepen ineen. Tusschen Manytsj en Don bereikte de eigen tegenaanval tegen een taai strijdenden vijand de gestelde doelen, In het Donetzgebied vielen de Sowjets op den Zuidelijken vleugel slechts met vrij zwak ke slrijdkrachten aan. De aanvallen werden afgeslagen, de eigen stellingen verbeterd. Ter verkorting van het front werd het bruggehoofd Woronesj systematisch en zon der vijandelijken druk ontruimd. In den sector ten Zuiden van de stad viel de vijand op een breed front aan, werd ech ter bloedig afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer mislukten overdag en des nachts sterke, door tanks ge steunde aanvallen van den vijand, deels in harde gevechten op korten afstand. In Stalingrad hecht het zesde leger in held- haftigen en opofferenden strijd tegen een verpletterende overmacht onsterfelijken roem aan zijn vaandels. Formaties van de Roe- meensche twintigste divisie infanterie en eer ste divisie cavallerie strijden met haar Duit sche kameraden tot het laatste en hebben in vollen omvang deel aan dezen roem. Uit het Noordafrikaansche gebied wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Eigen achterhoedetroepen hebben vijandelijke verkenningsaanvallen afgeslagen. Gevechts- vliegers hebben haven en vliegveld van To- broek gebombardeerd. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat de wirterveldtocht in het Oosten van dag tot dag in hevigheid toeneemt en dat geen ar.dcrc macht ter wereld aan dezen reeds twee maanden durenden stormloop der bols jewistische horden zoo zou standhouden en deze zoo zou terugslaan dan de Duitsche weermacht en de met haar verbonden con tingenten. Het feit, dat tijdens dezen ongekend ver bitterden slag de aan manschappen en mate rieel verre superieure bolsjewistische divi sies nu reeds sedert twee maanden haar ter reinwinst stap vcor stap1 moeten veroveren en wel met offers die in geen verhouding staan tot de totdusver behaalde terreinwin sten, is het beste bewijs voor de ongebroken afweerkracht en vcor het hooge peil van den strijdgeest der Duitsche en verbonden ar meeën. Opvallend bij al deze gevechten is de zuinigheid waarmede do Duitsche oorlogvoe ring tijdens de totdusver verstreken phase van dezen veldslag met de reserves omspringt, terwijl men toch weet dat haar reserves in voldoende aantal ter beschikking staan. Men oordeelt niet verkeerd, wanneer men hieruit concludeert, dat daar waar een dienovereen komstig terx-ein ter beschikking staat in ver band met het plan tot verkorting van het front, een nieuwe hoofdgevechtslinie ontstaat. Hoezeer deze kwestie ook van belang is, zeer treedt zij toch in militaire kringen in de Duitsche hoofdstad vergeleken met de ge beurtenissen in Stalingrad op den achter grond. Men verklaart te Berlijn, dat de wor steling om de stelling aan de Wolga de ver gelijking opdringt met den strijd van de Grie ken in den Pas van Thermopylae en den held- haftigen strijd van de kadetten van Toledo in het Alcazar. De omvang van de worsteling bij Stalingrad stemt overeen met den omvang van den strijd in het Oosten. Millioenen strij ders staan aan dit front dat loopt van de Noordelijke IJszee tot aan de Zwarte Zee, Overeenkomstig deze cijferverhoudingen ne men vele Duitsche troepen deel aan de he- roieke worsteling van Stalingrad. En toch is hun aantal gering wanneer men hen verge lijkt met de overmacht van den aanvallenden vijand. Want nooit in dezen oorlog kwamen op één Duitschen soldaat zooveel vijanden als hier. De materieele superioriteit van den vijand aan oorlogstuig is nog enorm. Op den ijzeren ge- vechtswil van de verdedigers van Stalingrad loopen nu al sinds vele weken de beste divi sies van den vijand zich te pletter. De bolsje wistische aanvalskracht wordt hier op een wijze verspild, bolsjewistische mensehen en materieel worden hier op een wijze gebonden, die voor de overige deelen van het Oostelijke front van beslissende beteekenis is. lederen dag, die de gevechten daar langer duren, be- teekent een verkorting van de operatiemoge lijkheden, die de vijand, profiteerende van den winter en zich geweldig ontplooiend aan andere punten van het Oostelijk front, zoekt. Doch het verzet van den Duitschen soldaat bij Stalingrad wordt niet alleen bepaald door het besef van een ijzeren militaire noodzaak. Hij weet man voor man is hiervan door drongen dat hij hier getuigenis mag afleg gen van den geest van het Nationaal-Socia- listische Duitschland. De jonge Duitsche man schappen, die voor Stalingrad hun leven ge ven, hebben de leerschool van het nieuwe Duitschland doorloopen. Zij hebben reeds in hun jeugd ervaren, dat er niets grooters be staat dan het -vaderland. Zij kennen zoo doende in hun strijd geen compromis, zij strijden lot het uiterste. Tobroek gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In het Westen van Tripolitanië beperkte bedrijvighêid tusschen vooruitgeschoven af- deelingen van den vijand en onze achter hoede. Onze bewegingen blijven zich op re gelmatige wijze ontwikkelen in de richting van een nieuw front. Formaties bommenwer pers hebben de haven en het vliegveld van Tobroek krachtig bestookt en groote branden veroorzaakt. Plaatselijke gevechten in verscheidene stre ken van Tunesië eindigden in het voordeel der Spiltroepen. Een Spitfire werd door Duit sche jagers neergeschoten. Vijandelijke vliegtuigen Heten eenige bom men vallen aan den buitenrand van Palermo en op Porto Empedocle. Uit Palermo wordt geen schade gemeld, terwijl te Porto Empe docle eenige civiele gebouwen werden getrof fen; hier werden drie der aanvallende vlieg tuigen neergeschoten. Twee onzer vliegtuigen zijn van hun operaties niet teruggekeerd. In de Algerijnsche wateren heeft een duik boot onder bevel van luitenant Giacomo Scano een groot vijandelijk koopvaardijschip, dat in convooi voer, met twee torpedo's ge troffen en in den grond geboord. Beperkt het gas. en electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang. Sowjet.Unie-Zweden. Volgens mededeelingen uit Stockholm zou de regeering der Sovjet-Unie hebben ver klaard dat, gezien bepaalde handelingen der Zweedsche regeering waardoor de neutrali teit van dit land eenige malen is geschonden de kans bestaat van het verbreken der diplo matieke betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Zweden. Britsche actie aan de Noorsche kust. Zeven Britsche motortorpedobooten heb ben. in den nacht van Zaterdag op Zondag getracht bii Laervik aan de Noorsche kust sabotagetroepen aan land te zetten. De Duitsche kustverdediging dwong in samen werking met Duitsche patrouillevaartuigen de motortorpedobooten den steven te wen den. Als gevolg van het slechte zicht kon de Duitsche afweer eerst zijn successen niet waarnemen. Later bracht de verkenning uit de lucht aan het licht, dat slechts vijf Brit sche motortorpedobooten terugvoeren. Aan genomen kan dus worden, dat twee motor torpedobooten verloren zijn gegaan. Belangrijk overleg te Washington. De Zweedsche correspondenten iri Londen berichten over zeer belangrijke Anglo- Amerikaansche besprekingen, die op het oogenblik zouden worden gehouden. Men is er te Londen steeds meer van overtuigd, dat Churdhill zich te Washington bevindt. De besprekingen zouden gaan over Noord- Afrika en tal van belangrijke strategische en tactische kwesties. Men verwacht, dat op deze conferentie groote besluiten zullen worden genomen, die de ontwikkeling der dingen in de naaste toekomst zeer direct zullen beïnvloeden. Museum van de humor. In het schilderachtig gelegen Bruns- wijksche stadje Schöppenstedt wordt een Uilenspiegelmuseum ingericht. Aanleiding daartoe gaf de in de buurt gelegen geboorteplaats van Uilenspie gel, die in het dorp Kneitlingen zou zijn opgegroeid. Het mueum zal zich echter niet beperken tot de schelmen streken van dezen aartsnar, doch zal tevens worden gemaakt tot een mu seum van het Duitsche humor, Bij onze vrijwilligers. Tijdens een marschoefening. SS PK Wagner Atl/H P c. KORT NIEUWS. Op voorstel van den Franschen mi nister van justitie zouden een aantal personen van de Fransche nationali teit vervallen ver klaard zijn. Onder hen bevinden zich Noguès, Chatèl en Juin. De Bulgaarsche hoofdstad heeft, na een pauze van on geveer twee maan den, Zondagavond 'weer luchtalarm gehad. Het alarm heeft ongeveer an derhalf uur ge duurd. Bijzonderhe den zijn niet bekend gemaakt. Sedert 15 Januai-i is de vertooning van Amerikaansche films in Italië ver boden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtha.tal.jon. T>e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook In Neder- land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 uur, Deutsches Haus, Westzeedijk. 2.2.'43 Tilburg, 9 uur,«Lange Schijstr. 66. 2.2.'43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant, Markt 4 5. 3.2/43 Roermond. 9 uur, NSDAP, Swalmer- straat 61 3.2/43 Venio, 15 uur. Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2/43 Arnhem, 9 uur, "Weverstraat 16b. 4.2/43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2/43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2/43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2/43 Groningen. 9 uur. Concerthuis. Poe lestraat. 6.2/43' Leeuwarden, 14 uur, huize Schaaf, Breedstraat. 7.2/43 Amsterdam, 9 uur, sehool Iepen- weg 13. 8.2/43 Utrecht, 10 uur, Mariapk, Wehr- machtsheim. 9.2/43 Amersfoort, 10 uur, dienstgebouw Leusderweg. 10.2/43 den Haag, 9 uur, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Mededeeling aan vrijwilligers van het Legioen Nederland. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943, om 13 uur, zal -in Den Haag, Wehrmachtheim, Kazernestraat, een bijeenkomst worden gehouden van alle vrij willigers, die met eere uit het Legioen Ne derland ontslagen zijn. Iedere vrijwilliger, die daarvoor in aan merking komt, is verplicht aanwezig te zijn. De reiskosten worden vergoed, terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op denzelfden, dag huiswaarts keeren kan. Het Oostelijk front en de neutralen. De weerklank van bepaalde bladen uit het neutrale Europeesche buitenland op de be richten van het Oostelijk front over den massalen aanval der bolsjewisten wordt te Berlijn met belangstelling waargenomen. Men constateert hier, dat eerst deze demon stratie der volledige grootte van het bolsje wistische gevaar is noodig geweest om in vele couranten van Europa een beginnend inzicht te doen verwekken van datgene waarvoor het Nationaal Socialisme al jaren lang waarschuwt. In de Wilhelmstrasse verklaart men,'dat het goed is, wanneer vele kringen van het neutrale Europa eindelijk de grootte van het bolsjewistische gevaar in zijn juiste afmeting beginnen in te zien. „Duikbootgevaar neemt toe." Naar Radio-Londen meldt, heeft de chef van den Canadeeschen marinestaf gewaar schuwd voor het gevaar van de Duitsche duikbooten. De activiteit dezer booten zal in het voorjaar in de St. Laurens wel weer gro.oter worden. Het aantal Duitsche duik booten, zoo zeide hij, neemt ongetwijfeld voortdurend toe. Naar Efe uit Washington meldt heeft de Amerikaansche admiraliteit medegedeeld, dat 8 vrachtschepen in Amerikaansche wa teren door duikbooten van de Spilmogend- heden tot zinken zijn gebracht en dat het 2250 ton groote kustwachtschip ..Naisek" verd v/enen is. Het aantal sedert het uitbreken van den oorlog door duikbooten van de Spil tot zin ken gebrachte Amerikaansche koopvaardij schepen is hierdoor tot 601 gestegen. Van dit aantal zijn er 198 in de nabijheid der Amerikaansche kust, 178 in de Caraibische Zee, 46 in de Golf van Mexico, 189 in het Zuiden van den Atlantischen Oceaan en de rest elders in den grond geboord. Vrouw schoot echtpaar te Nijmegen dood. In den avond van 12 Januari werd door de politie te Nijmegen het stoffelijk over schot gevonden van den 46-jarigen goud smid A. H. Strijbos en zijn echtgenoote, in hun woning aan het Wintersoord. Door een uitgebreid onderzoek kwam men op het spoor yan de 33-jarige vrouw A.M.M. in Maastricht. Deze vrouw had relaties met beide slachtoffers. Op den dag van den moord was zij in Nijmegen geweest. Aan vankelijk ontkende zij hardnekkig, maar later legde zij een volledige bekentenis af. Het motief van de daad is gelegen in de vrees van verdachte, dat de slachtoffers, met wie zij overigens vriendschappelijke betrekkingen had, wisten, dat zij een vuur wapen had, en zij vreesde, dat zij daaraan bekendheid zouden geven Nederland spaart weer. Uit de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte cijfers blijkt, dat in 1942 een eind is gekomen aan het verschijnsel, dat de terugbetalingen de in lagen overtroffen. Het totale bedrag dei- inlagen over 1942 steeg in vergelijking met 1941 van bijna 120 tot 168 millioen gulden, doch bovendien verminderde het totale be drag der terugbetalingen van ruim 168 mil lioen gulden in 1941 tot 117 millioen in 1942 In December werd bij de Rijkspostspaar bank het recordbedrag van ruim 16 millioen ingelegd. Het saldo-tegoed bij de Rijkspostspaar bank en de bijzondere spaarbanken bedroeg eind 1942 ongeveer 1030 millioen, waarbij 't spaartegoed der boerenleenbanken niet is meegerekend. De factoren welke tot den gunstigen gang van zaken hebben bijgedra gen zijn o.a. een stiiging der inkomsten bij den landbouw en bij de arbeiders, grooter liquiditeit bij den middenstand en minder koopgelegenheid voor het publiek. KORT NIEUWS Bij het vliegtuigongeluk voor de Surinaam- sche kust zijn 35 Amerikanen omgekomen, die allen op weg naar Afrika waren. Onder hen bevonden zich de „gevolmachtigde voor de hulp aan bevrijde landen", Johnson, de jour nalisten Morris Lewish en Basil Gallagher en twee vooraanstaande leden der Amerikaan sche geheime politie. Als gevolg van de groote behoefte aan dokters en verpleegsters voor de Amerikaan sche troepen zal de medische hulp voor den duur van den oorlog plus enkele jaren daar na worden „gerantsoeneerd". Tweehonderd Zweedsche handelsschepen (in totaal 800.000 b.r.t.), die een zesde deel van de geheele Zweedsche koopvaardijvloot uit maken, zijn sedert het begin van den oorlog verloren gegaan. Een deel hiervan voer in Geallieerden dienst. De Hongaarsche pers meldt, dat Julius Gömbös, bekend Hongaarsch staatsman, die als majoor aan het Oostelijk front strijdt, zich aldaar heeft onderscheiden en het IJze ren Kruis tweede klasse heeft gekregen. Volgens een aan de Palestijnsche pers ont leende mededeeling van radio-Rome is het aantal inwoners van Tel Aviv in het afgeloo- pen jaar gestegen van 180.000 tot 250.000. Op den beruchten onbewaakten overweg in den Nieuwlandschen Polder is een vracht auto door een electrischen trein uit Hoek van Holland gegrepen "en totaal vernield. De chauffeur, de 36-jarige K. en de inzittende, de 25-jarige S., beiden uit Den Haag, werden ernstig gewond. K. is later overleden. Het bekende Brabantsche toeristencen trum Oisterwijk heeft zijn 8000sten inwoner gekregen. Gedurende de wintermaanden zal de Ned. Volksdienst plattelandsvrouwen in de gele genheid stellen, zich te ontspannen door een vacantie van 14 dagen. De regeling der uit zending naar moedertehuizen geschiedt in samenwerking met het Agrarisch Front. De rechtbank te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den 28-jarigen archi tect P. J. M. D., die meermalen zijn ouders, die in Nijmegen wonen, heeft bestolen, en op 19 October j.l. kans zag een hoeveelheid sieraden ter waarde van 1500.uit het ouderlijke huls weg te halen. De sieraden verkocht hij voor 750.en van het geld maakte hij goede sier te Amsterdam. De rechtbank veroordeelde D. tot 3 jaar gevan genisstraf.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1