Haarlemsche Courant Roosevelt en Churchill te Casablanca Verzet tot in den dood te Stalingrad. Nieuwsblad voor Noord-Holland De Gaulle en Giraud bijeengebracht In Noord-Afrika plaatselijke strijd. 388e Jaargang No. 31 Verschil nt dagelijks behalve op Zon- «n feestdagen Hoofdredacteur 3. V. Bandewyos 1 Woensdag 27 Januari 194S Uitgave Grafische Bedreven Damiat* Directief Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Amerikaansche en Britsche generale staven vergaderden tien dagen. Stalin werd op de hoogte gehouden van het verloop der overwegend militaire besprekingen. Naar Reuter uit Casablanca meldt, is al daar het volgende communiqué gepubli ceerd: Sedert 14 Januari hebben in dc na bijheid van Casablanca besprekingen plaats gevonden tusschen den presi dent der Vereenigde Staten en den mi nister-president van Engeland. Daarbij waren de chefs van de Britsche en Amerikaansche generale staven aanwe zig' en wel voor de Vereenigde Staten generaal Marshall, chef van den gene ralen staf, admiraal King, opperbevel hebber der Amerikaansche vloot en lui tenant-generaal Arnold, opperbevel hebber van de luchtmacht .der marine, en voor Engeland admiraal Sir Dudley Pound, eerste Zeelord, generaal Brooke, chef van der, generalen staf van het Empire en Portal, die met de functie van luchtmaarschalk bekleed is. Churchill en Roosevelt ontvingen den di- plomatieken /vertegenwoordiger der Ver eenigde Staten, Robert Murphy, in het Ge allieerde hoofdkwartier in Fransch Noord- Afrika, voorts generaal Eisenhower, admi raal Cunningham, opperbevelhebber der vloot strijdkrachten aldaar, generaal-majoor Spaatz, opperbevelhebber der Geallieerde luchtstrijdkrachten, en luitenant-generaal Clark, bevelhebber der Noord-Afrikaansehe strijdkrachten. Üit het hoofdkwartier in het „midden- Oosten" kwamen generaal Alexander, op perbevelhebber in het „midden-Oosten", luchtmaarschalk Tedder, souschef van den generalen staf der luchtmacht en luitenant- generaal Andrews, bevelhebber der Ameri kaansche strijdkrachten in het „midden- Oosten", om den Amerikaanschen president en den Britschen premier te ontmoeten. Roosevelt was vergezeld van Harry Hop kins, lid van de commissie voor wapentoe wijzingen en Hamman, den bij zonderen vertegenwoordiger van Roosevelt. In gezet schap van Churchill bevond zich de Engel- sche minister van oorlogstransport, Lord Feathers. De gecombineerde generale staven heb ben tien dagen vergaderd. Twee of drie maal per dag kwamen zij bijeen en lichtten Churchill en Roosevelt in over de intusschen gemaakte vorderingen. Alle vraagstukken betreffende den oorlog werden behandeld. De besprekingen hadden betrekking op het eene oorlogstoonel na het andere in de ge- heele wereld en aan de hand van feiten werden alle hulpmiddelen bestudeerd, die toegepast kunnen worden voor het „inten sievere" verdere verloop van den oorlog ter zee, in de lucht en te land. Een zoo uitgebreide bespreking tusschen de chefs der beide Geallieerde landen had tevoren in dit kader niet plaats gevonden. „Volledige overeenstemming" werd tusschen de leidende mannen van beide landen en hun generale staven bereikt ten aanzien van de oorlogsplannen en de operaties, die in 1943 in den strijd tegen Duitschland, Italië en Japan ten uitvoer gelegd moeten wor den, om zooveel mogelijk voordeel te trek ken van de „gunstige wending in de ge beurtenissen, zooals die zich eind 1942 voor deed". Stalin was vriendelijk uitgenoodigd voor de ontmoeting tusschen president Roosevelt en minister-president Churchill. In dat ge val zouden de besprekingen gevoerd zijn op een plaats zeer veel verder naar het Oosten. Stalin was echter niet in staat, op dit «ogenblik Rusland te verlaten, aangezien hij als opperbevel!\ebber het groote offensief zelf leidt. Churchill en Roosevelt waren zich volkomen bewust van „de enorme moei lijkheden van dezen oorlog" en kwa men overeen, dat hun eerste doel de !'>eltreffende ondersteuning van Rus land aan zijn geheele landfront is en 'o „vermindering van den druk, die op iet Russische leger weegt", door den vijand op de meest geschikte plaatsen in even hevige gevechten te wikkelen. Stalin is volledig ingelicht over de mili taire voorstellen. Roosevelt en Churchill stonden ook in verbinding met generaal Tsjang-Kai-Sjek. Zij lichtten hem in om trent de maatregelen, die zii treffen ter on dersteuning van zijn „moeilijken en groot- schen striid in China" voor de gemeen schappelijke zaak. De ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill leek een gunstige gelegenheid om generaal Giraud uit te noodigen tot besprekingen met de chefs der gecom bineerde generale staven en om een ont moeting tusschen hem en generaal De Gaulle tot stand te brengen. Tusschen beide generaals zijn besprekingen ge voerd. In een gemeenschappelijke verklaring der generaals Giraud en De Gaulle wordt onder meer gezegd, dat zij tot volledige overeenstemming zijn geko men ten aanzien van hun doel, de „be vrijding van Frankrijk". Dit doel moet bereikt worden door eendracht met hun bondgenooten in den strijd. Nadat Roosevelt, Churchill en de chefs van hun staven de „plannen voor het of fensief in 1943" hadden opgesteld, namen zij afscheid van elkander om zorg te dra gen voor de „actieve uitvoering" van die plannen. Naar Reuter nog üit Casablanca meldt, heeft president Roosevelt op een perscon ferentie verklaard, dat de Geallieerden de .onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsch land, Italië en Japan willen afdwingen". Hij sprak voorts de hoop uit, dat „het bolsje wistische offensief de Duitsche reserves aan roenschen en materiaal zou uitputten". Reuter jqeldt verder, dat Roosevelt en Churchill per vliegtuig te Casablanca waren gekomen. Beperkt het gas- en electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang. Woekert met uw gas- en stroom- rantsoen. Wanneer er in elke huishouding op wordt toegezien, dat het licht niet onnoodig brandt, het radiotoestel niet onnoodig blijft inge schakeld, het daglicht zooveel mogelijk wordt benut, de fluitketel niet onnoodig lang de bu ren hindert wanneer het water aan de kook is, kortom wanneer met overleg te werk wordt gegaan bij het gebruik van gas en electriciteit, kan het niet antfers of het resul taat ervan zal zijn een nuttiger gebruik van het toegewezen rantsoen. Het is nu eenmaal zoo, dat met de rantsoenen moet worden ge woekerd. Bezuiniging is noodig. Het is ieders eigen belang, want hoe minder verbruik van energie in den vorm van kolen, gas en elec triciteit, des te langer komen wij met onze rantsoenen toe. Weest dus spaarzaam! De ingesloten groep Duitsche soldaten en hun Europeesche kameraden dekken den terugtocht van 't Kaukasusfeger in heroieke zelfopoffering. In Stalingrad hebben de wekenlange ont beringen, de ononderbroken worsteling met versche vijandelijke troepen, de overmacht der bolsjewisten aan vliegtuigen, zware wapens en het onbeschermd volharden in open terrein tijdens sneeuwstormen en vinnige koude den wil tot verzet van de Duitsche soldaten en hun Europeesche ka meraden niet kunnen breken. De stalen wil tot verzet gaf den uitgeputten officieren en manschappen de kracht zich zelf voor hun kanonnen te spannen en deze kilometer na kilometer door de hoog met sneeuw bedekte steppe te slepen. Het hoogste plichtsbesef plaatste generaal en grenadier schouder aan schouder in het gevecht van man tegen man met het blanke wapen. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: De bestorming van groote deelen van het Oostelijk front door de Sovjets nam Maan dag weer aan hevigheid toe. In zware af- weergevechten tegen een vaak superieuren vijand handhaafden zich de Duitsche legers tegen alle pogingen om door te breken en te omsingelen. Te Stalingrad hebben zich de verdedigers, waarbij zich naast de Roemeensche divisies ook 'li kleine Kroatische formatie bevindt, in het Zuidelijke en centrale deel der ruïnes van de stad op een kleine ruimte gecon centreerd. Onder leiding van hun generaals blijven zii daar heldhaftigen tegenstand bieden, waarbij zij door de luchtmacht on der de zwaarste omstandigheden naar krachten gesteund worden. In het gebied van den Koeban en den Manytsj werden vijandelijke aanvallen in felle gevechten afgeslagen. De bewegingen naar de bevolen frontverkortingen ver- loopen overigens volgens de plannen. Pant sertroepen en gemotoriseerde formaties zetten tusschen Manytsj en Don hun aan val met succes voort. De vijand werd ver der naar het Noord-Oosten verdreven. In het Don- en Donetzgebied duren de verbitterde afweergevechten voort. Ten Zuid-Westen van Woronesj viel de vijand met versc'n aangevoerde strijdkrachten over een breed front opnieuw aan. De aanval werd in den kern bloedig afgeslagen. De gevechten duren nog voort. Plaatselijke aanvallen der Sovjets bij Rzjef en ten Zuid-Westen van Welkije Loeki werden verijdeld. Ook ten Zuiden van het Ladogameer stortten nieuwe vijan delijke aanvallen, die met pantserwagens werden uitgevoerd, na verbitterden strijd ineen. In Noord-Afrika bedrijvigheid van ver kenners. In Tunesië mislukten pogingen van den vijand om de stellingen die hij de vorige dagen verloren had te heroveren. Zijn ver liezen in den tijd van 18 tot 24 Januari 1943 bedroegen: 4900 gevangenen, 21 pant- sergeveehtswagens, 70 stukken geschut, 200 voertuigen, ruim 100 machinegeweren en talrijk ander oorlogsmateriaal. Aan de Nederlandsehe kust ver loor de vijand bii een militair ondoeltref- fenden aanval overdag vier bombarde mentsvliegtuigen. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen overdag met goed succes een plaats aan gelegen aan de Zuidkust van Engeland. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Een oorlogsverslaggever geeft een indruk wekkend beeld van den strijd der in het gebied van Stalingrad ingesloten troepen De diepliggende oogen in de bleeke, bemod- derde, ongeschoren gezichten spreken een duidelijke taal en de vele gaten in de jassen en uniformen, veroorzaakt door granaat splinters, het verband en de hechtpleisters op zoo menige kleine wonde zeggen meer dan alle woorden. Met oorverdoovend lawaai krepeeren de projectielen van een vijandelijke batterij granaatwerpers. Dit gaat reeds drie weken lang zoo, ononder broken deg en mcM. Twintig uur per dag in de intusschen met een snijdenden Oosten wind ingevallen koude, die ook bij dag niet boven de 10 graden onder nul stijgt en slechts vier uur rust bii het walmende houtvuur in een vervuilden kelder. Over dag verlangen zij naar den nacht, ofschoon zij weten, dat ook deze uren geen rust be- teekenen en wanneer de lugubere strijd in de duisternis woedt, dan wachten zij met ongeduld op den dag, dié ook weder niets anders brengt dan nieuwe gevechten, of fers, ontberingen wellicht ook den dood. De heldhaftige verdediging van de strij ders van Stalingrad, aldus een toelichting van militaire ziide, maakt stelselmatige operaties, vooral in het Zuiden, mogelijk, daar sterke strijdkrachten der bolsjewisten thans in het gebied van Stalingrad gebonden worden. Verscheidene pantserarmeeën, pantserbrigades met de zwaarste wapenen, vallen Stalingrad zonder onderbreking aan. De bolsjewisten brengen bijeen wat zij kunnen, teneinde Stalingrad in handen te krijgen. De verdedigers van Stalingrad heb ben een capitulatie-aanbod van de hand ge wezen. Ofschoon wel niemand hunner meer eenige hoop zal koesteren, levend uit deze hel te komen, strijden zij door, vaak alleen met de blanke wapens, de generaals aan het hoofd. Daarbij berok kenen zij den vijand verliezen, die een veel voud zijn van de eigen verliezen. Zij vervullen de belangrijkste taak van dezen winterslag. Door zichzelf op te offe ren redden zij hun kameraden. Aan hen is het te danken, dat het Kaukasus-leger zich zonder groote gevechtshandelingen stelsel matig heeft kunnen terugtrekken en nog vrijwel geheel intact is. Tusschen Koeban en Manytsj en tusschen Manytsj en Don is de tegenstand der Duitsche en verbonden troepen reeds weder krachtiger geworden en ten deele hebben tegenaanvallen tot terreinwinst geleid. In een aanvulling op het Duitsche weermachtbericht verneemt het D.N.B.: Nadat in den loop van den vorigen dag stroomende regen in het Koeban- gebied en in de Westelijken Kaukasus de gevechtshandelingen .sterk bena deeld had, is in den nacht van 24 op 25 Januari een koude ingetreden, die de wegen weer begaanbaar heeft gemaakt. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en heU le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde ekeurd te worden. Tevens wordt er de. aandacht op ge vestigd en wel voor lien, die er bezwaar tegen li ebben ïum dienst buiten Neder land te vervullen, <lat thans de moge lijkheid bestaat, oni dienst te nemen in een speeiaal waelitbataljon. T>e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van «lit bataljon ook in Neder land zal f 1 SS PK Zwagers (Vrijw. Leg. tied.) O.H. P c Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansehe SS in Nederland willen toetreden. 1.2/43 Rotterdam, 9 uur, Denlsehes Haus, Westzeedijk. 2.2/43 Tilburg, 9 uur, Lange Sc.hij.str. 6G. 2.2/43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant. Markt 4 5 3.2/43 Roermond. 9 uur, NSD.W, s,<.alnier straat 61. 3.2/43 Venlo, 15 uur. Deutsche* fans, hoek "Willemstraat. 4.2/43 Arnhem, 9 uur, "We- I Gb. 4.2/43 Hengelo, 15 uur, D-.-nt ch s Haus. 5.2/43 ZWoile, 9 uur, hotel ih Markt, 5.2/43 Assen. 15 uur, diens*gebouw, Taart Zuidzijde. 6.2/43 Groningen. 9 uur. Concerthuis. Poe- lestraat. 6.2/43 Leeuwarden, Breedstraat. 7.2/43 Amsterdam, weg 13. 8.2/43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2/43 Amersfoort. Leusderweg. 10.2/43 den Haag, 9 Bezuidenhoutschéweg. 14 uur. huize Schaaf, 9 uur. school Iepen- uur, Mariapb, Wehr— uur, dienstgebouw uur, cafë den Hout, 10 Het Xtaliaansche weermachtbericht luidt als volgt: Gevechten tusschen verkenningsgroepen in het Westen van Tripolitanië. In' Tunesië is een vijandelijke aanval op de stellingen, die wij hadden veroverd, ge broken. Acht auto's werden met een deel der bemanning buitgemaakt door een onzer vooruitgeschoven garnizoenen, andere ge raakten in brand. Italiaansche en Duitsche jagers hebben 4 vliegtuigen neergeschoten, een vijfde werd door het luchtdoelgeschut neergehaald. De vijandelijke verliezen bij de gevechten, die in Tunesië zijn geleverd tusschen 18 en 24 Januari, bedragen meer dan 4000 gevan genen, 13 pantserwagens buitgemaakt of vernield, 70 stukken geschut, ongeveer 200 vrachtauto's, een honderdtal machinege weren en ander oorlogsmateriaal. Een Spitfire, die in den avond van 23 Januari boven Pachino (Syracuse) vloog, werd door de luchtdoelbatterijen getroffen en viel in zee. Te Ovola (Syracuse) zijn door een luchtaanval 2 personen omgeko men en 7 gewond; de schade is gering. Door bommen, die op Amabilina (Marsala) zijn geworpen, werden eenige huizen bescha digd, er zijn geen slachtoffers. Vijandelijke vliegtuigen hebben aan de kust van de Ionische Zee twee goederentreinen en de stations Brancaleone, Riacè en Ispica be stookt met machinegeweervuur en bommen; er werd geringe schade aangericht, terwijl acht personen gewond werden. In de Middellandsche Zee heeft een on zer duikbooten onder bevel van luitenant Gaspare Cavallina een vijandelijk transport schip van 18000 ton, dat door torpedojagers werd geëscorteerd, mat 'twee torpedo's ge- Mededeeling san vrijwilligers van het Legioen Nederland. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943. om 13 uur, zal in Den Haag, Wehrmachtheim, Kazernestraat, een bijeenkomst worden gehouden van alle vrij willigers, die met eere uit het Legioen Ne derland ontslagen zijn. Iedere vrijwilliger, die daarvoor in aan merking komt, is verplicht aanwezig te zijn. De reiskosten worden vergoed, terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op denzelfden dag huiswaarts keeren kan. PRIJSBEHEERSCHING LEGDE BIJNA f 12 MILLIOEN BOETE OP. De activiteit van de prijsbeheersching neemt nog steeds toe. Een indruk hiervan geven enkele sprekende jaarcijfèrs omtrent het door de 5 inspecties verzette werk en de dar-bij opgelegde straffen. In 1942 werden er 93.137 gevallen van prijsovertreding afgedaan, tegen over slechts 28.357 in 1941, het beginjaar van de prijsbeheersching. Ook in 1942 zelf viel er nog een \*oortdurende toename te constatee- ren: 55.000 gevallen in de maanden Juli t/m December stonden tegenover 37 000 zaken in het eerste halfjaar. Bij de berechting van de 93.137 processen- yprbaal is de betaling van f 11.926.521,21 ge vorderd. Daarenboven vertegenwoordigden de goederen, welke bij 7.890 vonnissen werden verbeurdverklaard, een normale handelswaar de van f 446.943,72. In 326 gevallen werd de sluiting voor korteren of langeren tijd-, soms zelfs voorgoed, van het bedrijf van den over treder gelast; 315 maal werd hem ook gedu- rc-hde een bepaalden tijd de uitoefening van zijn beroep verboden. Tenslotte is in 900 ge vallen de openbaarmaking van den naam van den overtreder gelast. KORT NIEUWS Drie inwoners van Lunteren zijn aange houden, die te Boxtel een aantal tapijten ter waarde van f 10.000 hadden gestolen. Een 32-jarige expediteur uit 's-Graven- polder had zich schuldig gemaakt aan dief stal van 15 zakken graan uit de schuur van een landbouwer en daarna de schuur in brand gestoken. De rechtbank te Middelburg heeft hem hiervoor tot 2 jaar en 6 maanden gevan genisstraf veroordeeld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1