Haarlemsche Courant Duitsche terreinwinst tusschen Manytsj en Don. Nieuwsblad voor Noord-Holland Tankaan vallen in Tunis afgeslagen. Zestien schepen vernietigd. 888e Jaargang No. 22 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Donderdag 28 Januari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate Directie: Ph. A. Mees P. W. Peerebooca K 1297 Onverminderde hevigheid der gevechten. Sovjetaanvallen op verscheiden plaatsen afgeslagen. Wederom hield Stalingrad stand, Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: De groote winterslag aan het Oostelijk front duurt met onverminderde kracht voort en breidt zich uit tot nieuwe gebieden. De nog strijdvaardige deelen van het zesde leger bijten zich vast in de ruïnen der stad Stalingrad. Met inspanning van alle ver dedigingsmogelijkheden tegenover onafge broken aanvallen der Sovjets te land en uit de lucht, binden zij de strijdkrachten van verscheidene bolsjewistische legers. Een vijandelijke groep strijdkrachten, die de stad was doorgedrongen, werd in verbitterde gevechten uiteengeslagen. In het Koebangebied verloopen de eigen bewegingen volkomen systema tisch. Vijandelijke aanvallen ten Wes ten van de Manytsj zijn deels in tegen aanvallen afgeslagen. De aanval der Duitsche divisies tusschen Manytsj en Don ontmoette van den vijand versterk ten verbitterden tegenstand. Er werd nieuwe terreinwinst gemaakt. De poging .van den tegenstander om den opbouw van het nieuwe afweerfront ten Westen van Woronesj te verhinderen en daarin door te breken met gebruikmaking van sterke infanterie- en pantserstrijd krachten, werd bloedig afgeslagen. In den slag aan het Ladogameer werden «sterke aanvallen van tanks en infanterie, die zich op één plaats tienmaal en op een andere achtmaal herhaalden, door onze troepen met de zwaarste verliezen voor den vijand afgeslagen. Enkele kleine bres sen werden in onmiddellijken tegenaanval opgeheven. Het luchtwapen ontlastte de formaties van het leger door talrijke aanvallen op troepenconcentraties en achterwaartsche verbindingen van den vijand. Formaties jagers schoten in vijf dagen ten Zuiden van het Ladogameer 97 Sovjet-vliegtuigen neer tegenover slechst een eigen verlies van één toestel. In Noord-Afrika slechts activiteit van verkenningstroepen. Snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben in Tunis gemoto riseerde afdeelingen van den vijand uiteen gedreven en op een luchtsteunpunt een vrij groot aantal stilstaande bommenwer pers vernietigd of beschadigd. In de wate ren van Algiers werd een groot vijandelijk transportschip in brand geworpen. Bij aanvallen overdag en des nachts in de bezette Westelijke gebieden heeft de vijand negen vliegtuigen verloren. Enkele vijandelijke bommenwerpers zijn Dinsdag nacht met schending van Zwitsersch sou- verein gebied naar Zuid-Duitschland ge vlogen zonder echter bommen neer te wer pen. Een havenstad aan de Zuidoostkust van Engeland en een plaatsje in het Zuidoosten van het eiland is Dinsdag met bommen van zwaar kaliber aangevallen. Het Italiaansche weermachtsbericht luidt als volgt In het Westen van Tripolitanië lichte ge vechten tusschen gepantserde groepen. In Tunesië zijn een aanval, die door tanks gesteund werd, en aanvallen van pantser wagens op onze stellingen afgeslagen. Onze jagers vernielden in een gevecht een twee- motorig Amerikaansch vliegtuig: drie inzit tenden werden gevangengenomen. Andere vijandelijke toestellen geraakten op den grond in brand bij een geslaagden aanval van Duitsche jagers op een vliegveld. For maties Italiaansche bommenwerpers heb ben herhaaldelijk installaties te Böne en Al giers getroffen. Bij een stoutmoedige nach telijke operatie in het Westen van de Mid- dellandsche Zee heeft een onzer torpedo vliegtuigen een koopvaardijschip van mid delbare tonnage, dat in convooi voer, met een torpedo getroffen. Dinsdagmiddag en Dinsdagnacht tracht ten vijandelijke viermotorige vliegtuigen een aanval te doen op Messina; het lucht- „Daar praat men niet, daar doet men." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie „Bran dende kwesties" over het onderwerp: „Daar praat men niet, daar doet men". Aanval op Kopenhagen. Britsche bommenwerpers hebben gister avond een terreuraanval ondernomen op de Deensche hoofdstad. Zij wierpen brisant bommen op het stedelijk gebied van Kopen- hageh, die slachtoffers onder de burgerbe volking maakten. Een der aanvallende vlieg tuigen viel brandend neer, getroffen door het afweergeschut. Britsche bommenwer pers hebben gisteravond laat een aanval ge daan op West-Duitsch gebied. De bevolking leed verliezen. Door brisant- en brandbom men werd eenige schade aan gebouwen aan gericht. In twee ziekenhuizen ontstond brand. De vijand verloor volgens de tot dusverre ontvangen berichten drie meer- motorige bommenwerpers. doelgeschut verhinderde de aanvallers over de stad te vliegen en dwong hen hun bom men in zee of op plaatsen in de omgeving te laten vallen. De schade is niet ernstig. Twee toestellen, door het afweervuur ge troffen, stortten neer, het eene ten Oosten van San Ranieri, het andere ten Westen van Pellaro. Woensdagochtend, even voor het aanbre ken van den dag, vloog een vliegtuig over Napels; het liet van zeer groote hoogte eenige bommen vallen, die terechtkwamen in de omgeving van Torre del Greco. Twee boerderijen werden getroffen; er zijn twee gewonden onder de boeren. Een onzer vlieg tuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. Duitschlands doodelijke wapen in actie. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteravond in een extra bericht het volgende bekend: Dtïitsehe duikbooten hebben in de MiddelJandsehc Zee en in de Noordelijke IJszee zes schepen met een gezainenlij- ken inhoud van 28.000 brt. deel uitma kend van kleine, zwaar beschermde aanvoereonvooien, in den grond ge boord. In de wateren van den Atlantischen Oceaan hebben zij voorts ondanks een buitengewoon lievigen storm tusschen Groenland en den evenaar nog tien schepen met een gezamenlijken inhoud van 75,000 brt. vernietigd. Daarmede verloor d© vijand weer 16 schepen met een gezamenlijken inhoud tan 103.000 bruto reg. ton. In grooten opmaak publiceert de Duit sche pers het extrabericht. De bladen wij zen op de reusachtige uitgestrektheid van het operatiegebied en op het feit, dat on danks do moeilijker omstandigheden den vijand steeds weer gevoelige schade wordt toegebracht. „Wij weten", aldus de Berliner Börsen- zeitung, ,,dat wij in de duikbooten een wa pen bezitten, dat voor den tegenstander doodelijk kan worden. Wij maken daar een volledig gebruik van. De heldhaftigheid der duikbootbemanningen, die niet onderdoet voor die van de strijders aan het Oostelijk front, zal er toe bijdragen, dat de zege ons zal zijn." In zijn commentaar op de conferentie van Churchill en Roosevelt in Noord-Afrika geeft de Times uitdrukking aan het ver moeden, dat ook het duikbootgevaar be hoord heeft tot de problemen, die aldaar zijn besproken. Nog steeds is het probleem der bestrijding van het duikbootgevaar niet opgelost. De belasting der hulpbronnen der Geallieerden, die voor deze bestrijding noo- dig zijn, is ernstiger dan al het andere. Eerst wanneer deze voor de Geallieerden doodelijke bedreiging afgewend is, kan er van gesproken worden, dat de oorlog om het naakte bestaan is geëindigd. WIE GEREGELD GAS- EN ELECTRiClTEITSVERBRUiK CONTROLEERT, KAN TIJDIG ZELF INGRIJPEN. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er <le aandacht op ge vestigd en wel voor lien, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat tlians de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal waclitbataljon. I>e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de in-zet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Bij onze vrijwilligers. Het ijzeren kruis wordt als zichtbaar bewijs van moed en dapperheid uitgereikt. SS FtK Altstadt Atl./H P C. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 uur, Deutsches Haus, Westzeedijk. 2.2.'43 Tilburg, 9 uür, Lange Schijstr, 66. 2.2.'43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant, Markt 43. 3.2.'43 Roermond. 9 uur, NSDAP, Swalmer- straat 61 3.2.'43 Venlo, 15 uur, Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, dienstgebouw. Vaart Zuidzijde. uur. Concerthuis. Poe- Massagraf van 500.000 bolsjewisten. Het Roode leger heeft, volgens in de buitenlandsche pers gepubliceerde ge gevens van een Britschen officier, die als waarnemer fungeerde bij de Sov- jet-aanvalslegers voor Stalingrad, bij zijn jongste zware aanvalsoperaties in het verloop van acht weken ruim 300.000 man verloren. Voor tallooze Sovjet-formaties is Stalingrad tot mas sagraf geworden. 6.2.'43 Groningen, 9 lestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, weg 13. 8.2.*43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, 14 uur, huize Schaaf, 9 uur, school Iepen uur, Mariapl., Wehr- 10 uur, dienstgebouw 9 uur, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg Mededeeiing aan vrijwilligers van het Legioen Nederland. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: Op 29 Januari 1943, om 13 uur, zal In Den Haag, Wehrmachtheim, Kazernestraat, een bijeenkomst worden gehouden van alle vrij willigers, die met eere uit het Legioen Ne derland ontslagen zijn Iedere vrijwilliger, die daarvoor in aan merking komt, is verplicht aanwezig te zijn. De reiskosten worden vergoed, terwijl er voor gezorgd zal worden, dat een ieder nog op denzelfden dag huiswaarts keeren kan. KORT NIEUWS. Zondagmiddag moest in de nabij heid van de Portu- geesche havenstad Setubal een Britsch militair vliegtuig wegens benzinege brek een noodlan ding maken. De drie inzittenden en de machine werden geinterneerd. Volgens een offi- cieele mededeeiing uit Moskou moeten de Russische vrou wen in de mijnge- bieden thans ook arbeid onder den grond verrichten, opdat de mannelijke arbeiders voor den militairen dienst kunnen worden vrij gemaakt. De Fransche po litie heeft Vrijdag te Lyon twee gehei me wapendepots ontdekt: 800 wapens van verschillende soort werden in be slag genomen. Een tafereel uit Puccini's opera „Madame Butterfly", welke door het „Deutsches Theater in den Niederlanden" in den Stads schouwburg te Den Haag is opgevoerd. Ensceneering: Arthur Schneider a. G.; muzikale leiding: Wilhelm Franzen. Peter Tijssen/Stapf Pax c. WAT NIET BEREIKT WERD. D. Het officieele communiqué, dat na c - conferentie te Casablanca is uitgegeven, i vaag en onbepaald. Dat is een eigenschu van meer communiqué's, al kan men dik wijls tusschen de regels door wel meel iezen dan er zwart op wit staat. Niettemi pleegt zulk een samenvattend bericht dan toch wel de bereikte resultaten, die goe nieuws behelzen, te vermelden en zoo za! men in de landen der geallieerden met le vendige belangstelling hebben uitgezien naar concreet goed nieuws. Dat is uitgebleven. Wat tusschen de re gels van dit communiqué te lezen valt i een groote verlegenheid, een onbekwaam heid, om diversen moeilijkheden, die de ge allieerden in hun oorlogvoering ontmoeten, het.hoofd te bieden en het is daarom begrij pelijk, dat de Engelsche en Amerikaansche pers zich moet bepalen tot een lange om schrijving van de telegrammen uit Casablan ca en tot het uiten van vriendelijkheden aan het- adres van Roosevelt en Churchill, die „oen moed" hadden, zich in wèl geëscorteer de vliegtuigen naar N.W.-Afrika te laten brengen. Maar de groote problemen zijn in Casa blanca met opgehelderd. Daar is allereerst net staag dreigende gevaar van de Duit sche onderzeeboot. Over al wat de gea'li- eerden doen of zich voornemen te doen ligt de schaduw van de kwade kans, dat een welgerichte torpedo weer zooveel duizend ton, weer zooveel kostbare vracht en weer zooveel menschenlevens aan de oorlogs voering zullen benemen. Het kan niet an ders, of dit probleem moet gedurende de dagen, die aan de besprekingen der stafchefs gewijd waren, iedere discussie overheerscht hebben. Er is in het communi que met geen woord van gerept, zoodaf aangenomen moet worden, dat er geen enkele grond aanwezig kan zijn geweest, waarop een woord van geruststelling kon worden gesproken. Doch er is meer. In den laatsten tijd kwa men uit Washington herhaaldelijk berich ten, die er van gewaagden, dat er een groote strategische raad der vier oorlogvoe renden, Amerika, Engeland, Sovjet Rusland en Tsjoengkmg-China in den maak was. Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke uni ficatie van bijzonder belang voor de gealli- eerden zou zijn en dat er pogingen genoeg gedaan zullen zijn, het zoover te brengen. Maar ook in dit opzicht is het bij wenschen gebleven. Stalin en Tsjang Kai Sjek zijn „op de hoogte'' gehouden. Hetgeen weinig anders kan beteekenen, dan dat er voors hands van een coördinatie der strijdkrach ten en strijdmiddelen geen sprake kan zijn. En dit spreekt boekdeelen ten aanzien van Sovjet Rusland. Stalin, hoewel „vriendeliik" uitgenoodïgd, was niet verschenen. Dat is op zichzelf niet zoo verwonderlijk want e*- gebeurt dezer dagen in Sovjet Rusland ge noeg om Josef hokvast te doen zijn, doch rechtuit bedenkelijk is het, dat hij het on- noodig of ongewenscht heeft geacht, een vervanger te sturen naar een conferentie waar zoowel Roosevelt als Churchill in pro pria persona aanwezig zouden zijn. Iets anders dan een motie van wantrouwen of van afkeuring kan men het niet noemen. Van wantrouwen in Roosevelt, die al te duidelijk blijk heeft gegeven, dat de Ame rikaansche zaak het eenige is, waarom hij zich bekommert, van afkeuring van een beleid, dat hem in oogenblikken van den bittersten nood alleen laat vechten en het ongevaarlijke avontuur zoekt in het onver dedigde Afrika. Wanneer we dan ook lezen, dat de Angelsaksische pers onbehaaglijk ge stemd is door den afloop dezer conferentie, rijst de vraag, wat de Russische bladen wel als commentaar zullen brengenAlle loftuitingen uit Britschen of Amerikaan- schen mond over de wijze, waarop Sovjet Rusland den strijd voert ten spijt heeft deze conferentie overduidelijk gedemonstreerd, hoe het in werkelijkheid geschapen staat met de samenwerking tusschen Washington, Londen en Moskou. Dit alles zijn uitkomsten van voor de oor logsvoering der geallieerden weinig posi tieven aard. Er is nog meer. Met geen woord is in het communiqué gewaagd van de •doelstellingen van Amerika en Engeland na den oorlog, hoe deze ook moge eindigen. Wie zich herinnert, welk een overvloed van oolitieke moeilijkheden de bezetting van N.W.-Afrika heeft opgeleverd, kan bezwaar lijk tot een andere conclusie komen, dan dat deze meeningsverschillen niet tot een op lossing zijn gebracht, daar hiervan ander- gewis in het communiqué melding zou zijn gemaakt met een verwijzing naar een tce- komstigen status. En zoo mist de handdruk die Giraud en De Gaulle hebben gewissel:' zelfs een symbolische beteekenis. Overigens mochten wij er gisteren reeds on wijzen, dat de functie, die beide gewezen Fransche ge neraals in den vervolge zullen bekleeden, door het communiqué niet gepreciseerd is. Een andere symboliek dient zich wel aan en Roosevelt zelf zorgde er voor. In zijr bezoek aan Casablanca zien wij het beeV van den Amerikaan, die eens zijn nieuwste aanwinst komt bekijken, verkregen door zijn dollar-almacht en na het Amerikaan sche volk belogen en bedrogen te hebben. Nu ja, dollars dienen nu eenmaal om er wa' voor te koopen en voor leugen en bedrnr hebben we zooveel andere beter klinkende termen als een Amerikaansche president er zich van bedient. En als dit alles rijke ge bieden in het bezit brengt, dan moeten ec- paar lastige Franschen elkaar maar ee>- hand geven en Churchill heeft er het zwij gen toe te doen en Stalin en Tsjang Kai Sje'.: kunnen heelemaal.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1