Haarlemsche Courant Manytsj-Donsector van Sovjets gezuiverd. Levendige actie in Tunis. Nieuwsblad voor Noord-Holland Hevige actie der luchtmacht. De Mareb-linie, 288e Jaargang No. 23 Verschuilt dadelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Vrijdag 29 Januari 1943 Ultgav* Grafischs Bedrijven Damlata Dlrectiet Ph. A. Meee P. w. Peereboom K 1297 Vijandelijke aanvallen te Stalingrad wederom ineengestort. Ingesloten groepen bolsjewisten ten Z.O. van llmenmeer vernietigd. Uet opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede Op de brandpunten van den afweerslag in bet Oosten houden onze legers onder uiterst moeilijke gevechts- en weersomstan digheden onwrikbaar stand tegenover den druk van den vijand. In Stalingrad is de heldhaftige tegen stand der verdedigers ongebroken. Be stormingen van de Sovjets, gericht op bet Westelijke en Zuidelijke front stort ten onder zware verliezen voor den vijand ineen. Sterke, door slagvliegers en tanks ge steunde aanvailen der bolsjewieken in den Westelijken Kaukasus werden afgeslagen. In het steppegebied ten Zuiden van de Manytsj hebben pantserstrijdkrachten he vige vijandelijke aanvallen algeslagen. De staf van een bolsjewistische divisie infan terie werd" gevangen genomen. Gemotoriseerde eenheden hebben den hoek tusschen Manytsj en Don gezui verd van de laatste resten van den vijand. Dé zware gevechten ten Westen van Wo- ronesj duren in onverminderde hardheid voort. Na 't afweren van alle omsingelings pogingen trekt de troep volgens de bevelen strijdende terug op haar nieuwe, verkorte linie.. Vrij sterke formaties van het lucht wapen hebben ingegrepen in de gevechten op den grond, en den aanvallenden bolsje wieken zware verliezen toegebracht aan menschen en materiaal. In den cenlralen sector van het front slechts plaatselijke gevechtshandelingen. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandaeht op ge vestigd en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. I>e oplei ding vindt In Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Bij onze vrijwilligers. Be top is bereikt, een handdruk bezegelt de prestatie. S3-PK Fink O/H P c. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2/43 Rotterdam, 9 uur, Deutsches Haus, Westzeedijk. 2.2/43 Tilburg, 9 uur, Lange Sehijsir. 66. 2.2/43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 3.2/43 Roermond. 9 uur, NSDAP, 'Swalmer- straat 61. 3.2/43 Venlo, 15 uur, Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2/43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2/43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2/43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2/43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. .6.2/43 Groningen. 9 uur, Concerthuis, Poe lestraat. 6.2/43 Leeuwarden, 14 uur, huize Schaaf, Breedstraat. 7.2/43 Amsterdam, 9 uur, school Iepen- weg 13. 8.2/43 Utrecht, 10 uur, Mariapl., Wehr- machtsheim. 9.2/43 Amersfoort, 10 uur, dienstgebouw Leusderweg. 10.2/43 den Haag, 9 uur, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Ten Zuidoosten van het llmenmeer zijn de op 28 November door den vijand met numeriek superieure strijdkrachten aan menschen en materiaal begonnen zware aanvallen tot dusver voor den tegenstander zonder succes gebleven. Onder leiding van den kol.-generaal Busch hebben troepen van het ieger in samenwerking met, forma ties van het luchtwapen onder uiterst moei lijke gevechtsomstandigheden bij ijzige vorst en sneeuwjacht net aanstormen van de bolsjewieken in harde wisselvallige ge vechten afgeslagen en overal hun stellin gen gehandhaafd. De laatste gevechten van dezen af weerslag hebben geleid tot de vernie tiging van eenige ingesloten groepen vijandelijke strijdkrachten. Sedèrt 28 November werden 515 tanks vernield, talrijke gevangenen en buit van zware en lichte infanteriewapens, benevens ander oorlogsmateriaal binnengebracht. De bloedige verliezen van den vijand zijn buitengewoon zwaar. In den slag aan het Ladogameer heeft de vijand zijn pantser- en infanterieaanvallen op breed* front hernieuwd. Hij werd, even als de vorige dagen, bloedig afgeslagen en vèrloor daarbij 19 tanks. In Noord-Afrika wederzijdsche levendige activiteit van verkenningstroepen. De ha ven van Algiers is door het luchtwapen opnieuw zwaar getroffen. Een koopvaarder en een benzineopslagplaats raakten in brand. Duitsche jagers hebben in het grens gebied tusschen Tunis en Libye een Brit- sche formatie jagers uiteengedreven en, zonder zelf verliezen te lijden, 5 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Een poging van den vijand om overdag onder bescherming van het wolkendek doe len aan de Duitsche bocht met bommen te bestoken, mislukte door de afweer- van jagers en afweergeschut. Acht viermotorige bommenwerpers en nog een vijandelijk vliegtuig weiden door jagers en afweerge schut der marine neergeschoten. Bij nachtelijke luchtaanvallen op West- duitsch gebied leed de bevolking verliezen. Aan openbare gebouwen, cultuurmonumen ten en ziekenhuizen, benevens in woon wijken ontstond brandschade. Bij deze aan vallen werden zes bommenwerpers neer geschoten. Duitsche duikbooten hebben, naar in een extrabericht is bekend gemaakt, op de Mid- dellandsche Zee en de IJszee zes schepen met een gezamenlijken inhoud van 28.000 brt., deel uitmakend van kleine, zwaar be schermde aanvoerconvooien, in den grond geboord. In de wateren van den Atlantischen Oceaan hebben zij voorts ondanks den bui tengewoon hevigen storm, tusschen Groen land en den evenaar nog tien schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt., vernietigd. Daarmede verloor,®tle vijand weer zestien schepen met een gezamenlijken inhoud van 103.000 brt. De Gaulle wenscht geen „mannen van Vichy". Stockholms Tidningen meldt uit Londen, dat te Casablanca geen algemeene politieke overeenkomst tot stand is gekomen, die de vereeniging van alle Fransche militaire commando's en de instelling van een Fransch civiel bèstuur in Afrika zou moge lijk maken. De Gaulle heeft nil. beslist ge weigerd, in het bestuur van Giraud samen te werken met „mannen van Vichy". Hij wil niets uitstaande hebben met Peyrouton en met Dubrëuil, den eersten civielen advi seur van Giraud; hij heeft eenvoudig ge weigerd hen te ontmoeten. De eenige Franschman, met wien hij zich te Casa blanca heeft onderhouden, was Giraud. De heldeasfrijd bij Stalingrad. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht van gisteren verneemt het D.N.B.: Onafgebroken bestoken de vijandelijke ar tillerie en luchtmacht de dappere mannen. Elk middel is den bolsjewieken goed om de verdedigers neer te slaan. Sovjet-groepen vallen des nachts aan in Duitsche uniform. Niet alleen met granaatwerpers van allerlei kaliber, doch zelfs met artillerie schieten de bolsjewieken op eiken afzonderlijken Duitschen soldaat, die zich overdag vertoont. Van overal rapen de bolsjewieken nieuwè strijdkrachten bijeen om de reusachtige ver liezen aan te vullen. Naast overgebleven ejlite-eenheden worden versch opgestelde formaties van 17-jarigen vermengd met nog ongenezen gewonden en met soldaten die tot dusver slechts gebruikt werden achter het front, om door de Sovjet-pantserwagens naar de Duitsche machinegeweren te wor den opgejaagd. Gevangenen die bij Sovjet- aanvallen onlangs gemaakt zijn, bleken af komstig te zijn van Sovjet-aanvoerformaties de nog nooit bij de infanterie gediend had den en dien hun corftmissarissen verteld hadden, dat de Duitschers niet meer in staat waren tegenstand te bieden en zij derhalve konden doormarcheeren. Het lichte afweer geschut ten Westen van Stalingrad wordt uitsluitend door vrouwen bediend en de verdedigers zien met het bloote oog Sovjet vrouwen dienst doen in de artillere-stellift- ,gen bij de Sovjet-aanvoerdiensten. WIE GEREGELD GAS- EN ELECTRICITEI7SVERBRUIK CONTROLEERT, KAN TIJDIG ZELF INGRIJPEN. Tien jaren. De „B.Z. am Mittag" geeft, ter gelegenheid van den lOden verjaardag van de machts overname in Duitschland door Adolf Hitler een speciaal nummer uit, waarin de leiders der verschillende Europeesche vernieu- wings-bewegingen hun waardeering en ver trouwen uitspreken in den arbeid van den Führer. Van de hand van den Leider werd de volgende boodschap in de bladen opgeno men: „Wij weten met volstrekte zekerheid, dat er zonder nationaal-socialisme en fascisme nu geen Europa meer zou zijn. Terwijl in Europa, na den gruwelijken strijd van 1914- 1918, de democratie en de ontwapening wer den gepredikt door de aanhangers van Mos kou, werd van 1917 af in het hermetisch af gesloten Russische continent het grootste wapenarsenaal gevormd, dat ooit ontstaan is, met het doel Europa te veroveren de volkeren in bolsjewistische slavernij te voe ren en de Europeesche cultuur te vernieti gen. Indien, nu tien jaren geleden, de macht in het Duitsche Rijk niet overgegaan was in de handen van Adolf Hitler en zijn mannen, indien het democratische regime in Duitsch land zou hebben voortgeduurd, zou er in 1941 geen macht geweest zijn in staat om het bolsjewisme te keeren uit Duitschland en daarmede uit Europa. Eens zal geheel Europa dit erkennen en met die erkenning zal komen de dank van allen, dat God nog juist bijtijds aan Europa geschonken heeft Adolf Hitler en Benito Mussolini met allen, die trouw om hen heen geschaard zijn, dragende de roeping Europa te bewaren en tot nieuw leven te wekken. In deze dankbaarheid en erkenning staat de herdenkingvan de tien jaren 1933 tot 1943 en ons vertrouwen, dat de gebrachte olfers niet tevergeefsch zijn. MUSSERT." De nieuwe Duitsche „Arbeitseinsati". Teneinde Duitschlands wil om te leven en te overwinnen maximaal op te voe ren, heeft de algemeen gevolmachtigde voor den „Arbeitseinsatz", gouwleider Sauckel. een verordening uitgevaardigd over de aanmelding van mannen en vrouwen ten behoeve van de rijksver- .dediging. Volgens deze verordening moeten alle mannen van 16 tot 65 jaar en alle vrouwen van 17 tot 45 jaar zich bij het voor hun woonplaats bevoegde arbeidsbureau melden, zoodra zij daar toe opgeroepen worden. Uiteraard vallen reeds in een beroep werkzame mannen en vrouwen niet onder de verordening, voorts niet scholieren, gees telijken en vreemdelingen. Van de aanmel ding zijn vrijgesteld alle vrouwen met een nog niet leerplichtig kind of met ten minste twee kinderen beneden de 14 jaar. Doch ook de vrouwen, die slechts een kind hebben, dat reeds leerplichtig is, zul len pas dan voor den „Arbeitseinsatz" in aanmerking komen, wanneer geschikte vrouwen zonder kinderen in het geheel niet meer beschikbaar zijn. De verordening legt voorts nadrukkelijk de vervulling van per soonlijke wenschen over den aard van liet werk vast en wel in het kader van de ar- beidsraadpleging door de arbeidsbureaux. Door onderzoek zal afzonderlijk worden nagegaan, in hoeverre de opgeroepenen voor werkzaamheden der rijksverdediging ge bruikt kunnen worden. Zet het nieuwe jaar goed in. Steunt Winterhulp. Giro 5553. De bekende oud-internationaal en- eere lid van den Nederlandschen Voetbalbond, Sok de Korver, is Woensdag te Rotter dam ter gelegenheid van. zijn 60sten ver jaardag gehuldigd. De voorzitter van den N.VJB., Karei Lotsy, biedt den jubilaris zijn gelukwenschen aan. (Polygoon Meijer Pax c). Correspondenten bij het hoofdkwartier van het achtste Britsche leger in Noord- Afrika deelen mede, dat in het voorveld van de Mareb-linie hier en daar hevige Engelsch-Duitsche artillerieduels plaatsvin den. Rommel heeft zijn tegenstand belang rijk opgevoerd. De hoofdmacht van het leger van generaal Montgomery nadert de grens van Tunis. In Tunis zelf heeft slechts een activiteit van patrouilles plaats in het gebied van de rivier de Ousseltia. Het Italiaansche weermachtsbericht luidt als volgt „In Tripolitanië geen bijzondere actie. Duitsche jagers schoten in gevechten 5 Cur- tiss-toestelien neer. Levendige wederzijd sche verkenningsbedrijvigheid in Tunesië, waar vijandelijke pantserwagens door ar tillerievuur werden teruggedreven. De vlootbasis La Valetta op Malta is door een onzer formaties vliegtuigen gebombar deerd. Britsche vliegtuigen verschenen bo ven Roccella Marina, Siderno en Giojosa (Reggio, Calabrie); zij lieten eenige bom men vallen en beschoten twee treinen met machinegeweervuur. Er zijn een doode en 13 gewonden, die allen werden getroffen door ontplofbare kogels. Een trein tusschen Cassibile en Avola (Syracuse) en het sta tion Brolo (Messina) werden eveneens met machinegeweren bestookt. Er zijn een doode en eenige gewonden. Op den weg naar Vit- toria Ragusa loste een ander vliegtuig mi- trailleurvuur, doch het werd door het lucht doelgeschut getroffen en viel brandend neer. Van de verschillende operaties zijn twee onzer vliegtuigen niet teruggekeerd. Het blijkt, dat het vijandelijke koopvaar- dijschip van middelbare tonnage, dat vol gens het weermachtbericht van Woensdag door een torpedovliegtuig getroffen was, is gezonken. Commandant van het vliegtuig' was Battista Mura." Het Geallieerde hoofdkwartier in Noord- Afrika heeft de volgende bijzonderheden over de Mareblinie, waarover in den laat- sten tijd veel is gesproken, bekendgemaakt: „Deze serie versterkingen bestaat uit drie gescheiden linies die echter elkaar met een diépte van ongeveer 16 K.M. zijn opgericht. Elk van deze linies steunt op een aantal vestingen, die voor een groot gedeelte in den grond zijn ingegraven en zwaar zijn versterkt. Hiervoor liggen orikkeldraadver- snerringen van eenige kilometers lengte. Overal vindt men tankversperringen en tankvallen, inzinkbare kanonnen en onderaardsche slaapplaatsen, evenals onderaardsche waterleidingen, die we derom van onderaardsche riviertjes zijfi afgetakt: een zeer belangrijke factor in den woestiinorlog. De linies vullen de tus- schenruinite tusschen de zee en het Matma- tagebergte geheel op. De stellingen zijn door de,«Duitsche troe pen-nog aanzienlijk versterkt, schattings- wijze heeft men ongeveer 40.000 man noodig om deze linie compleet te bezetten. In het Geallieerde hoofdkwartier wordt verklaard, dat deze stellingen sinds El Alamein en El Agheila verreweg de sterkste stelling der Asmogendheden. zijn. Hoofdcommissaris van peliiie te Haarlem benoenH. Naar wii vernemen is benoemd tot Hoofd commissaris van Politie te Haarlem de heer Ph. Blank, tot dusver Hoofdcommissaris van Politie te Groningen. De heer Blank is Groninger van geboorte en behaalde in 1914 aan de Groningsche Rijkskweekschool voor Onderwijzers de acte L.O. Hij werd daarna geplaatst bij het reservekader der weermacht en was gedu rende den oorlog van 19111918 als re serve-officier in dienst. Na de demobilisatie is de heer Blank als adjunct-inspecteur bij de GroningSche politie geplaatst. Hii door liep hier diverse rangen en werd in 1939 be noemd tot Hoofdinsnecteur. On 28 Novem ber 1940 werd hij belast met de functie van plaatsvervangend Hoofdcommissaris, waar na op 25 Augustus 1941 zijn benoeming tot Hoofdcommissaris volgde. De heer Blank is lid der N. S. B. De installatie van den nieuwen Hoofd commissaris zal Dinsdag plaats hebben. Stichting voor het ondo'hotïden van de Dulïsch-Naderïffisrdsshe betrekkingen, De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsehe gebied heeft bij decreetvan 27 Januari 1943 een Stichting voor het, onderhou den van de Duitsch-Nederlandsche betrek kingen opgericht. Bij de taken van de stichting gaat het onr de oprichting van instellingen van algemeen belang, zooals bijvoorbeeld Moedertehuizen, Kindervacantiehuizen e.d., benevens van we- r tenschappïUjke instellingen, die dienstig zijrtg voor het onderhouden en bevorderen van des-fr- Duitsch-Nederlandsche overeenstemming. De taken, worden de stichting door derf-. Rijkscommissaris naar behoefte van geval tot geval opgegeven. l

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1