Haarlemsche Courant Sovjets in Don-sector teruggeworpen. Nieuicsblad voor Noord-Holland Terreinwinst in Tunis 888e Jaarganj? No. 24 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyn» Zaterdag: 30 Januari 1943 Uitgave Grafische BedrUven Damiatd Directief Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Massake doorbraakpogingen in W. Kaukasus ineengestort. Vijand tot staan gebracht in Koeban-gebied. De situatie te Stalingrad. Het opperbevel der Duitsche weermacht 'deelt mede: „In harde, vastberaden afweer sloegen de legers aan het Oostelijk front alle massale aanvallen der bolsjewisten af en brachten zij hun voorgenomen bewegingen al strijdend ten uitvoer. In Stalingrad zijn tegen het Zui delijke front woedende vijandelijke aanvallen gaande, waartegen de verdedigers in weer wil van de grootste ontberingen en de veel voudige meerderheid van den vijand stand bleven houden. De massale vijandelijke doorbraakpo gingen in den Westelijken Kaukasus stort ten voor de Duitsche en Roemeensche stellingen ineen. In het Koebangebied en in de steppe ten Zuiden van de Manytsj werden vijandelijke pantseraanvallen tot staan gébracht. In een tegenaanval ver strooiden Duitsche gepantserde afdeelin- gen een divisie bolsjewistische gardecava- lerie en een infanterieformatie. Aange voerde reserves wierpen tusschen de Do- netz en het gebied van den midden-Don de bolsjewisten naar het Oosten terug. Tegen de Westelijke flank van het gevechts- gebicd bij Woronesj voerde de vijand sterke strijdkrachten aan, die irj. vastberaden afweer bloedig werden teruggeslagen. Ten Noord westen van Woronesj duren de zware, heen en weer-golvende gevechten voort. Ten Zuiden van het Laijogameer viel de vijand slechts in den sector van één divisie aan. Na harde gevechten werd hij met zware verliezen teruggeslagen. In Afrika zijn vijandelijke 'strijdkrachten die' onze stellingen in het Westen van Tripo- litanië aanvielen, teruggeslagen. In Tunis al leen gevechtsactie -van plaatselijke beteekenis. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen vijandelijke gepantserde verkenningswagens en spoorwegdoelen aan. Duitsche en Italiaan sche jagers en afweergeschut vernielden 9 vijandelijke vliegtuigen." In aanvulling op het weermachtbericht ver neemt het D.N.B.: Uit de radioberichten van de dappere verdedigers van Stalingrad komt evenals voorheen hun ongebroken wil tot verzet tot uiting. Zij strijden thans niet meer in de omgeving der stad, in de steppe zonder struik of huis, doch zij hebben zich stap voor stap teruggetrokken op de ruïnes in de stad. Ieder stuk geschut, iedere tank en iedere granaatwerper die achtergelaten moest wor den, heeft tot de laatste granaat gevuurd. Soldaten van 'het zesde leger, die pas enkele dagen geleden uit de hel van dynamiet, staal en bloed zijn teruggekeerd, hebben verteld van daden, die ook in de nuchterste taal alleen met het woord heldendom kunnen worden weergegeven. Op een plaats is ten Zuidwesten van de stad Stalingrad overeenkomstig het bevel een steunpunt ontruimd. Alle gevechts- en woon- kazematten werden vernield. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Westelijk Tripolitanië hebben onze een heden aan den voortdurenden Britschen druk 'krachtigen weerstand geboden. In tegenaan vallen werden vijandelijke afdeelingen, die optraden tegen een van onze verkenningsfor- maties, afgeslagen. Aan het front in Tunis hebben de Spil- strijdkrachten nieuwe stellingen veroverd en ze ondanks hevige tegenaanvallen van den vijand hecht in handen gehouden. Italiaansche en Duitsche jagers hebben in luchtgevechten zeven vliegtuigen neergescho ten en drie op den, grond staande toestellen vernield. Sfax, in Tunis, is Donderdag door vijande lijke vliegtuigen in verscheidene golven met bommen aangevallen. De schade is aanzien lijk. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast. Engelschevliegtuigen hebben in de omge ving van Cefalu eenige brisant- en brand bommen neergeworpen en in dezelfde streek, een personentrein met mitrailleurvuur be stookt. Ook in de provincies Palermo en Co- senza werden mitrailleuraanvallen gericht op spoorwegtrajecten en verkeerswegen. De aan vallen eischten in totaai acht dooden en negen gewonden. Een vijandelijke aanval op Scicli (Syracuse) eischte achttien dooden en 25 ge wonden onder de bevolking en deed eenige woonhuizen instorten. boodschappen en gelukwenschen. Ter gelegenheid van den tienden verjaar dag van het overnemen der macht zond jle groot-Duitsche radio heden de volgende be toogingen uit: om 9 uur sprak de Reichs- jugendführer Axmann tot de Duitsche jeugd Om 11 uur sprak de Rijksmaarschalk Her mann Göring, tot de Duitsche weermacht. Om 16 uur sprak Rijksminister Dr. Göb- bels op een openbare betooging. Aan het slot van zijn rede las Dr. Göbbels de proclamatie van den Führer voor. Ter gelegenheid van den tienden ver jaardag var; het overnemen der macht is een delegatie der fascistische partij te Ber lijn aangekomen. De proost van de Evangelische Kerk te Berlijn, dr. Walter Hoff, heeft een com muniqué gepubliceerd, waarin hij de be teekenis van deze gebeurtenissen voor de bescherming van de christelijke kerken weergeeft. Hij, die de in mineraalwaterfa- brieken, g'raanopslagplaatsen en electrische centrales veranderde Christelijke kerken in Rusland heeft gezien en den verderfelijken invloed van het Jodendom in stad en land van hét uitgestrekte Oosten heeft onder vonden, weet het te waardeeren wat de machtsaanvaarding van het nationaal- socialisme voor Duitschland, ja voor geheel Europa beteekent. De vice-president van het Japansche bureau voor de inlichtingen Okoemoera heeft over de radio een' boodschap aan het Duitsche volk voorgelezen, waarin hij de gelukwenschen van het Japansche volk aanbood. v 1 De boodschap besluit met de volgende woorden: „Het Japansche volk bidt op dezen tienden verjaardag innig voor de eindoverwinning van het bevriende Duitsche. volk, voor de overwinning van de groote idealen van zijn Führer en groet het Duitsche- volk met „Heil Hitier". Werk voor oorlogsgewonden. Meer dan 2000 bedrijven in Duitschland hebben zich bereid verklaard oorlogsge- wonden in dienst te nemen en op te leiden. Maatregelen, die sedert Mei van het vorig jaar genomen zijn ter herscholing van ge wonden hebben reeds goede resultaten op geleverd, bijvoorbeeld wat betreft de werk tuiggrepen voor soldaten met handvermin kingen. Von Rundstedt in ons land. De opperbevelhebber West, generaal-veld maarschalk Von Rundstedt, heeft de laatste dagen een inspectiereis door Nederland ge maakt. Bij deze gelegenheid woonde de veldmaarschalk oefeningen van alle wa pens der in Nederland staande troepen bij en overtuigde hij zich van de voortdurende paraatheid en gevechtskracht der voor de kustverdediging bestemde weermachtson- derdeelen. Voorts inspecteerde generaal- veldmaarschalk Von Rundstedt op zijn reis nieuwe kustveraedigingswerken. BIJEENKOMST VAN EX-LEGIONAIRS. Leden van het Nederlandsch Legioen, die hieruit eervol zijn ontslagen, kwamen Vrij dagmiddag bijeen in het „Wehrmachtheim" te 's Gravenhage. Deze bijeenkomst had ten doel de administratieve, gegevens omtrent de legionairs uit te breiden en o.m. te on derzoeken onder welke omstandigheden deze strijders thans leven om eventueel hierin verbetering te brengen. De samenkomst droeg een zeer kameraadschappelijk karak ter en oude vrienden van het front knoop ten de vriendschapsbanden weer aan. Eisch van Moskou inzake Fransch Noord Afrika. De Sovjet-IJnïe eischt van zijn bondge- nooten, naar het Zweedsche blad Afton Tidningen verklaart, vóór 1 Maart een be slissingen Noord-Afrika. Volgens een bericht van United Press uit het Geallieerde hoofdkwartier in Noord- Afrika, wordt door welingelichte waarne mers verklaard, dat, wanneer de Geallieer den den militairen en politieken toestand in Noord-Afrika niet vóór 1 Maart ophelderen, dit op een zeer nadeelige wijze door de Sovjet-Unie zal worden opgevat. De „Messagero" meldt inmiddels uit Tan- ger, dat de mobilisatie in het Frajnsche ko loniale gebied in Noord-Afrika voortgaat. De jongste lichting wordt gevormd uit 17- en 18-jarigen. Een deel van hen zal te Al giers een spoedcursus voor den officiersrang volgen. De Duitsche Rijksdag. De Duitsche Rijksregeering heeft een wet afgekondigd, waarbij de zittingsperiode van den Rijksdag wordt verlengd tot 30 Januari 1947. Stillegging Duitsche bedrijven. De Duitsche minister van economische za ken Funk, begint een artik.eLjn de Völkischer Beobachter, waarin hij een beroep op het Duitsche bedrijfsleven doet, met de woorden: Uit het Duitsche economische leven moeten nieuwe reserves worden gemobiliseerd en zij zullen worden gemobiliseerd. Hij wijst er op, dat deze oorlog totaal' is en dat hij der halve met inspanning van alle,krachten moet worden gevoerd, zonder rekening te houden met het lot en de belangen van den enkeling De werkkrachten, die nog geen deel uit maken van de beslist voor den oorlog belang rijke productie, moeten dusdanig worden in geschakeld, dat mannen, in staat tot dienst aan het front, in de oorlogsindustrie worden vrijgemaakt en de bewapeningsproductie zelf nog meer wordt vergroot. Om dit te bereiken is het niet voldoende, dat de mannen en vrou wen, die thans nog werkzaam zijn-in het niet voor den oorlog belangrijke bedrijfsleven^ op een andere plaats tewerk worden gesteld om hier weer werkkrachten vrij te maken, die extra beschikbaar kunnen woeden gesteld voor de eigenlijke wapenproductie. Het is ook niet voldoende, dat de Duitsche vrouw in veel grooter mate dan tot dusver aan het arbeidsproces deelneemt. Veeleer moet ook op grondstoffen en materialen van aller lei slag, vooral evenwel steènkool en energie, nog meer dan tot dusver worden bezuinigd. Derhalve moeten de bedrijven, die niet voor de bewapening, het leger,' de voedselvoorzie ning en het noodzakelijke levensonderhoud van het volk werken, worden stilgelegd. In de industrie' moeten ter voorzetting van het proces van rationalisatie, dat eischte dat de productie naar de rationeelst werkende be drijven wordt overgebracht, vele duizenden bedrijven worden stilgelegd. Omstreeks 10 procent van alle Duitsche handelsbedrijven zijn reeds gesloten. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er do aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben huil dienst buiten Neder land te vervullen, (lat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal waohtbataljon. IK' oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 1.2.'43 Rotterdam, 9 uur, Deutsches Haus, Westzeedijk. 2.2.'43 Tilburg, 9 uur, Lange Schijstr. 66. 2.2.'43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant, Markt 45. 3.2.'43 Roermond. 9 uur, NSDAP, Swalmer- straat 61. 3.2.'43 Venlo, 15 uur, Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, hotel Paters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 kroningen. 9 uur, Concerthuts. Poe lestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, weg 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, Bezuidenlioutschewe. 14 uur, huize Schaaf, 9 uur, school Iepen uur, Mariapl., Wehr- uur, dienstgebouw 10 9 uur, café den Hout, Bij onze vrijwilligers. Bedrijvigheid tijdens het poetsuur. (Atlantic Holland Pax c). KORT NIEUWS. Een Amsterdam mer, die Zaterdag avond in de omge ving van de Regu- liersbrsestraat had doorgebracht, be merkte bij het huis waarts keeren, dat hij zijn portefeuille vermiste, waarin zich een bedrag van f 21.000 bevond, t.w. 18 bankbiljetten van duizend gulden en drieduizend gul den aan kleiner bankpapier. Te Lima is me degedeeld, dat Peru de betrekkingen met de Fransche re geering te Vichy heeft verbroken. Het Amerikaan- sche ministerie van buitenlandsche za ken deelt mede, dat Irak is toegetreden tot het pact der Ge allieerden. MEDEDEELING Aan de familieleden van de vrijwilligers in de Waffen-SS en het Legioen.. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: De leider van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft het volgende bepaald: Alle vrijwilligers in dé Waffen-SS en het Legioen hebben, evenals hun familieleden, vrij toegang bij alle uivoeringen van Vreugde en Arbeid. Voor net afhalen van. toegangsbewijzen kan men zich wenden tot de plaatselijke kantoren van het N.A.F., af- deeling Vreugde èn Arbeid. Men dient pa pieren mede te brengen waaruit blijkt, dat men inderdaad recht heeft op gratis toe gangsbewijzen. i De stem der SS. Luistert Zondag 31 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1. op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. Onderwerp: „Het Rijk en' wij". DUITSCHERS EN GEWEZEN DUITSCHERS, THANS ZONDER NATIONALITEIT. ACHTUNG! Deutsche und' Staatenlose deut- scher Herkunft in Amsterdam und Nordholland. Der Polizeioffizier beim Beauftragten des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam und Nordholland gibt bekannt: Ab 1.2.43 befindet sich die Meldestelle für die Stadt Amsterdam (bisher Museums plein 19) und für die Provinz Nordholland (bisher in Haarlem, Kenaupark 19) in Amsterdam, van Miereveldstraat 1. Gleichzeitig weise ich nochmals darauf hin, dass jeder Deutsche und Staatenlose deutscher Herkunft verpflichtet 1st, sich binnen 7 Tagen bei der vorbezeichneten Dienststelle anzumelden, falls sein Aufent- halt in den Niederlanden langer als 6 Wochen dauert. Beim Wohnungswechsel in den Niederlanden und beim Wegzug ins Reich' usw. hat sich jeder Deutsche bezw. Staatenlose deutscher Herkunft binnen 7 Tagen abzumelden. An- und Abmelde- vordrucke sind bei den s.Zt. eingerichteten Hilfserfassungsstellen und bei der Dienst stelle des Polizeioffiziers in Amsterdam, van Miereveldstraat 1, erhaltlieh. De „Polizei-Offizier" ten kantore van den Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam en de nrovincie Noordholland maakt het volgende be kend: Met ingang van 1 Februari 1949 bevindt zich het bureau voor-aan- en aftne'ding voor de stad Amsterdam (tot nu toe Museum plein 19) en voor de provincie Noo-dholland (tot nu toe Haarlem. Kenaunark 19) te Amterdam, van Miereveldstraat 1. Tegelijkertijd maak ik er nog eens op attent, dat voor iederen Duitscher en iede- ren gewezen Duitscher, thans zonder na tionaliteit. de verplichting bestaat zich bin nen 7 dagen bij de bovengenoemde instantie te melden, mits hij langer dan 6 weken in Nederland vertoeft. Bij verhuizing bümen Nederland en bij vertrek naar Duitschland enz. is iedere Duitscher resp. gewezen Duitscher, thans zonder nationaliteit, ver plicht binnen 7 dasen hiervan kennis te geven. De hiervoor benoodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de destüd» opgerichte, bureaux van de N.S.D.A P. alsmede ten kantore van den „Polizei-Offizier" te Am sterdam, van Miereveldstraat. 1. Handelsverkeer MederjancMtaUë. Voor 1943 is een regeling tot stand ge komen 'inzake het handelsverkeer tusschen Nederland en Italië. Voor den invoer uit Italië zijn o.a. voor de volgende nroducten contingenten vastgesteld: zv'dvruchten, wijn, verschillende textielproduc'en, chemi sche en pharmaceutische producten, bouw platen, sigarettenpapier, cellor>ho<m en ver schillende machines. Daarnaast bestaat nog een beperkte invoermogelijkheid voor an dere producten. In ruil zal Nederland leveren o.a. radio artikelen, bloembollen, bepaalde metaalpro ducten, pootaardappelen, chemische en pharmaceutische producten en medicinale specialiteiten. De invoermogeliikbeden zijn achter slechts beperkt, zoodat men zich daaromtrent geen overdreven voorstelling dient te maken. Voor importeurs zal het aanbeveling verdienen dat zii zich. alvorens zij zich wenden tot het Devi"7°nmstituut, verstaan met de bevoegde rüksbureaux, resp. monopoliehoudsters, ter verkrijging van een contingentstoewiizing. Wat den uit voer betreft, dienen aanvragen v-u- indus- h-ieele producten op de gebrirkebike wijze te worden gericht tof den centreen dienst "oor in- en uitvoer en voor agrarische pro ducten tot de betrokken monopoliehoud sters. DISTRIBUTIFDIENST HAARLEM. Uitreiking distributiebescheiden. Maandag 1 Februari vangt de periodieke uitreiking van nieuwe bonkaarten weer aan. Uitgereikt worden de bonkaarten voor voe dingsmiddelen voor de derde periode van 1943, aardappelkaarten. groentenké%rten en zeep- kaarten voor kinderen. Men is gehouden do kaarten te halen op den daarvoor vastgestel- den datum, terwijl een ieder wordt aangeraden de ontvangen kaarten te controleeren, al vorens het loket te verlaten, daar reclames achteraf niet in behandeling kunnen worden genomen. PERSONALIA. Te Den Haag is geslaagd voor het examen belastingconsulent de heer W. L. M. Coccoris te Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1