Haarlemsche Courant Proclamatie van den Führer. In dezen oorlog kunnen er geen overwinnaars en overwonnenen zijn; slechts overlevenden en vernietigden. Nieuwsblad voor Noord-Holland Tien jaren Nat. Soc. Staat. 888e Jaargang No. 85 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyna Maandag 1 Februari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damlate Directie: Ph, A. Mees P, W. Peereboom K 1297 De proclamatie van den Führer op 30 Januari luidde als volgt Voor de tiende maal verjaart heden de dag, waarop de Rijkspresident, generaal-veldmaarschalk Von Hinden burg, de verantwoordelijkheid over droeg voor de leiding van het Rijk. De veertien-jarige worsteling van de Nationaal-Socialistische beweging om de macht, die, zelf uit een zeer klein begin ontstaande, toen als verreweg de sterkste partij van het Rijk het legale recht tot vorming der regeering bezat, kreeg daarmede zijn succesvolle af sluiting. Dit overnemen van de verantwoordelijk heid geschiedde echter eerst, nadat alle partijen in min of meer langen tijdsduur haar onbekwaamheid om Duitschland weer omhoog te leiden, hadden bewezen. „Duitschland leed steeds meer onder de gè- volgen van de nederlaag na een oorlog, die het niet gewild heeft en waarvoor het der halve ook op geenerlei wijze was voorbe reid. Na een helfhaftigen tegenstand, die ruim vier jaren door geen vijandelijke macht gebroken kon worden, was het den van binnen en van buiten bevorderden defaitistischen elementen gelukt eindelijk over te gaan tot de openlijke revolutie. De Amerikaansche president, Wilson, had met de opstelling van 14 punten de wereld het visioen van een toekomstigen vrede voor oogen getooverd, die des te begeeriger door het Duitsche volk voor waar werd gehouden, daar het zoowel in zijn breede massa, als in den gedachtengang van zijn leidende mannen, geenerlei positieve oor logsdoelen bezat. De natie voerde den strijd voor haar zelfbehoud en was der halve in vele lagen bijna dankbaar een vrede van verzoening en overeenstemming aangeboden te krijgen. Terstond na de daardoor van het Duit sche volk uitgelokte overgave zijner wa pens volgde het historische bedrog; een woordbreuk, zooals de wereldgeschiedenis dien tot dusverre nog niet had beleefd. In plaats van den vrede der verzoening en overeenstemming kwam dat dictaat van Versailles, dat de Duitsche natie en de met haar verbonden volken tot slaven ver nederde, militair weerloos maakte, politiek ontrechtte c-n economisch voor onafzien bare tijden vernietigde. Dit alles echter, wat sedert 191-9 tot 1933 het Duitsche volk aan onrecht, onderdruk kingen, economische plundering en poli tieke discriminatie werd toegebracht, ont moette geen nationaal socialistisch, maar het door-en-door democratisch-marxisti- sche Duitschland. Iedere poging van de democratische, afbrekerige en marxisti sche machthebbers om de overige wereld door een beroep op de daar naar het schijnt vermoede gelijke geestelijke rich ting te kalmeeren, of zelfs te brengen tot inzicht in het onverstand dezer dictatuur van het zinnelooze geweld, mislukte. Met taaie volharding trachtte het internatio nale jodendom de natie eerst kapitalistisch leeg te plunderen, ten einde haar aldus economisch, en daarmede door de stem ming, voor het joodsche bolsjewisme rijp te maken. De dwaasheid van het z.g. vredes verdrag van Versailles leidde echter niet slechts tot de vernieling van de Duitsche economie, maar in haar ge volgen tot een niet minder groote ver woesting van het economisch leven ook in de andere landen met inbegrip van dat in de z.g. overwinnaarsstaten. Toen 1932 ten einde liep, bevond de wereld zich in een toestand van voort durende onafgebroken scherper wordende economische crisis. De werkloosheid drukte niet alleen op het Duitsche volk, maar ook op de rijke landen van het Westen en in Amerika, in het bijzonder op de Vereenig- de Staten. In den winter van 1932 op 1933 was in Duitschland het aantal werkloozen gestegen tot zeven millioen en dat der arbeiders, die slechts korten tijd werkten, tot ongeveer hetzelfde aantal. Het Engel- sche moederland, dat ruim een kwart van de oppervlakte der aarde beheerschte, had 2 Yz millioen werkloozen. De Ver. Staten met haar reusachtige rijkdommen in den grond en een onbegrensde vruchtbaarheid hadden rond 13 millioen werkloozen. Be erfenis. In Duitschland zelf waren de economi sche omstandigheden in overeenstemming met den toestand van het algemeene leven. In tallooze partijen verscheurd, geremd door de egoistisché vastgeroestheid der ver tegenwoordigers der landen en van de belanghebbers der verschillende beroeps standen en partijen, leek het voor iedere regeering van den aanvang af kansloos om oolc slechts aan de meest dringende taken tot behoud van het leven van ons volk met de tot dusverre gebruikelijke methodes en de aanwezige krachten recht te doen wedervaren. De innerlijke ontbinding van het volkslichaam had zulke vorderingen gemaakt, dat nog slechts de overgang naar den chaos als eenige uitweg voor een mo gelijke oplossing scheen over te blijven. Terwijl de joodsche partijleiders en econo mische hyena's aan den eenen kant de grondslagen van het politieke en economi sche leven, steeds meer vernietigden, predikten dezelfde joodsche agitatoren de noodzakelijkheid der bolsjewistische revo lutie. Het was daarbij duidelijk, dat wanneer veertien jaar marxisme, democratie en parlementarisme er in geslaagd waren Duitschland te ruineeren, een jaar bols jewisme voldoende moest zijn, om het Duitsche rijk volledig te vernietigen. Zoo stond het Duitsche volk, innerlijk in twee dracht en uiteengevallen, in zijn staats- en landsfinanciën onder schulden gebukt en doorschokt, voor het volslagen bankroet. Vefertien millioen arbeidende menschen hadden voor de eene helft onvoldoende, vpor de andere helft in het geheel geen werk, het bedrijfsleven dolf steeds meer het onderspit, de handel doofde uit, scheep vaart en verkeer schrompelden steeds meer ineen, de boer verloor huis en hof, de levensvreugde begon te verdwijnen en het dalende aantal geboorten deed het einde van ons volk bijna systematisch voorzien en berekenen. Dit was dus de erfenis, die mij op 30 Januari 1933 verantwoordelijk overhan digd werd. In de eerste proclamatie aan het Duitsche volk verkondigde ik als kanselier van de toenmalige Rijksregee- ring het besluit de natie, als voorwaarde voor iedere opkomst, tot eenheid te bren gen, haar rechten naar beste weten en geweten van nu af weer te behartigen, zoowel tegen de waanzinnige hartstochten in het binnenland, als tegenover de af persingen van de omringende wereld. Vooral echter beloofde ik de werk loosheid op te heffen en den Duitschen boer in de toekomst te behoeden voor het verdrijven van huis en hof. Ik verzocht toen het Duitsche volk mij vjer jaren tijd te geven om datgene weer goed te maken, wat in een verval van veertien jaren vernietigd of verwoest was. De opbouw. Ik heb nu, gesteund door mijn mede strijders, in rustelooze, onafgebroken acti viteit, jaar na jaar gewerkt aan de weder oprichting van het Duitsche Rijk in het binnenland en naar buiten. Nog vóór de door mij verzochte termijn verstreken was, was reeds de laatste werklooze weer aan het lyerk. De joodsche aanval op den grond en bodem van het Duitsche hoeren dom was afgeslagen, het behoud der hof steden verzekerd, het handwerk en het overige bedrijfsleven begonnen weer op te bloeien, de financiën van rijk, landen en gemeenten werden in orde gebracht, het gelukte het verkeerswezen tot nieuw leven te brengen, wegen en spoorwegen werden verbeterd, nieuwe kanalen aangelegd, be gonnen met den aanleg van de Rijks autobaan. Met de saneering van het economische leven ging de ontwikkeling van het cul- tureele hand in hand. Bouwkunst, theater, muziek, film, radio, zij beleefden een op bloei als nooit tevoren. Daarbij stond bovenal één gebod: steeds meer het breede volk te doen deelnemen, niat alleen aan de materieeie, maar ook. aan de cultureele goederen en scheppingen der natie. Daarmede waren in overeenstemming de beginselen der nieuwe opvoeding. Zon der rekening te houden met afkomst, stand of beroep der ouders, moest ieder bekwaam kind van ons volk op kosten van de volksgemeenschap de studie en daarmede de sociale opkomst mogelijk worden ge maakt. Wat de gebieden van de economische, cultureele en sociale ontwikkeling sedert 1933 in het Duitsche Rijk onder de nieuwe leiding gepresenteerd werd, is uniek. Het is zoo uniek, dat vooral in de democra tische landen niets evenwaardigs daarnaast geplaatst kan worden. Alleen het fascistische Italië heeft door zijn Duce in zijn inwendigen opbouw- arbeid vergelijkbare daden volbracht. Dit alles echter kon slechts gelukken door een concentratie van alle krachten der natie en door haar eensgezinde oriën teering op de als noodzakelijk erkende doelstellingen. Zoo zijn in enkele jaren tallooze ver schijnselen van ons innerlijk verval op geheven. In plaats van het in confessies, partijen en klassen verscheurde en der halve in onmacht vegeteerende rijk van Weimar, was het Duitschland van de con centratie der nationale kracht getreden. In plaats van de algemeene partij-wantoe standen was een enkele volksverbonden beweging gekomen. De parlementen der landen werden vervangen door een ge meenschappelijke vertegenwoordiging van het Duitsche volk in den Rijksdag, werk nemers- en werkgeversorganisaties werden samengevat in het Duitsche arbeidsfront. Pers, film en radicKhielden op elementen der ontbinding van ons volkslichaam te zijn en werden in plaats daarvan in dienst gesteld van de nationale éénwording. Een geweldig werk van wetgeving schiep de grondslagen voor een nieuw Duitscih Rijk, zooals dit in dezen vorm in de geschiede nis tot dusver nog niet heeft bestaan. Het buitenland. Uit de daarmede verworven innerlijke kracht van ons volk vloeide pas'de moge lijkheid van de oplossing der buitenland- sehe taken voort. Ik heb in deze lange ja ren de wereld steads weer practische aan biedingen gedaan voor een verstandige be grenzing der bewapeningen, voor een loyale samenwerking. Latere geschiedvorschers zullen eens constateeren, dat echter nog nooit de vreedzame voorstellen van een man met meer haat ontvangen werden, als de mijne. De belanghebbers der kapitalistische en bolsjewistische volkenplunderirig begonnen het nieuwe Duitschland evenzeer te haten, zooals dat op zijn beurt begon een voor beeld te worden voor de vreedzame oplos sing van aanwezige tegenstellingen, so ciale problemen of economische moeilijk heden. Vooral het internationale jodendom deed zijn opruiing tegen het nieuwe Duitschland toenemen, dat noch bereid was zich te bui gen voor de internationale beursbelang- hebbers, noch bereid zich te laten intimi- deeren door bolsjewistische bedreigingen. Vervolg op pag. 2) ,BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN." Ter gelegenheid van den lOden verjaardag van het overnemen der macht in Duitschland door Adolf Hitler werd Vrijdagavond j.l. in den Haagschen Dierentuin een groote bijeenkomst ge houden van de N.S.D.A.P. en N.S.B. Gedeeltelijk overzicht van de zaal tijdens de rede van den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquaa*- Arbeitsber. der N.S.D.AJP./'Stapf Pax c. KORT NIEUWS. Tusschen Turkije en Roemenië is te Ankara na bespre kingen, die vier we ken hebben ge duurd, een handels verdrag ondertee kend. Roemenië zal o.a ertsen en spoorwegmaterieel en Turkije katoen leveren. Zondag heeft in het rijkstentoonstel lingsgebouw te An kara de Duitsche ambassadeur, Von Papen, de tentoon stelling van moder ne Duitsche bouw kunst geopend. In Kroatië is de dienstplicht van el- ken staatsburger afzonderlijk ter verrichting van bij zondere werkzaam heden in het belang van den staat. De dienstplicht slaat op alle Kroaten van beiderlei kunne tusschen 15 en 70 jaar. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Bij onze vrijwilligers. Een onzer mannen aan het front. S3 PK Kemps O.H. P. c. Tevens wordt er do aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben liun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal waelitbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl do inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 2.2.'43 Tilburg, 9 uur, Lange Schijstr. 66. 2.2.'43 den Bosch, 15 uur, hotel Noord-Bra bant, Markt 45 3.2.'43 Roermond. 9 uur, NSDAP, Swalmer- straat 61 3.2.'43 Venlo, 15 uur. Deutsches Haus, hoek Wlllemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen, 9 uur, Coneerthufs, Poe lestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, weg 13. 8.2.'43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, 14 uur, huize Schaaf, 9 uur, school Iepen uur, Mariapl., Welir- uur, dienstgebouw 10 9 uur, café den Hout, Bezuidenhoutschevyeg. DUITSCHERS EN GEWEZEN DUITSCHERS, THANS ZONDER NATIONALITEIT. ACHTUNG! Deutsche und Staatenlose deut- scher Herkunft in Amsterdam und Nordholland. Der Polizeioffizier beim Beauftragten des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam und Nordholland gibt bekannt: Ab 1.2.43 befindet sich die Mêldestelle für die Stadt Amsterdam (bisher Museums plein 19) una für die Provinz Nordholland (bisher in Haarlem, Kenaupark 19) ra Amsterdam, van Miereveldstraat 1. Gleichzeitig weise ich nochmals darauf hin, dass jeder Deutsche und Staatenlose deutscher Herkunft rerpfliehtet ist, sich binnen 7 Tagen bei der vorbezeichnecen Dienststelle anzumelden, falls sein Aufenf- halt in den Niederlanden langer als 0 Wochen dauert. Beim Wohnungswechsel in den Niederlanden und beim Wegzug ins Reich usw. hat sich jedèr Deutsche bezw. Staatenlose deutscher Herkunft binnen 7 Tagen abzumelden. An- und Abmelde- vordrucke sind bei den s.Zt. eingerichteten Hilfserfassungsstellen und bei der Dienst stelle des Polizeioffiziers in Amsterdam, van Miereveldstraat 1, erhaltlich. De „Polizei-Offizier" ten kantore van den Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam en de provincie Noordholland maakt het volgende be kend: Met ingang van 1 Februari 1943 bevindt zich het bureau voor aan- en afmelding voor de stad Amsterdam (tot nu toe Museum plein 19) en voor de provincie Noordholland (tot nu toe Haarlem, Kenaupark 19) te Amterdam, van Miereveldstraat 1. Tegelijkertijd maak ik er nog eens op attent, dat voor iederen Duitscher en iede- ren gewezen Duitscher, thans zonder na tionaliteit, de verplichting bestaat zich bin nen 7 dagen bjj de bovengenoemde instantie te melden, mits hij langer dan 6 weken in Nederland vertoeft. Bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar Duitschland enz. is iedere Du'tscher resp. gewezen Duitscher, thans zonder nationaliteit, ver plicht binnen 7 dagen hiervan kennis te geven. De hiervoor henoodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de destijds opgerichte bureaux van de N.S.D.A.P. alsmede ten kantore van den „Polizei-Offizier" te Am sterdam, van Miereveldstraat 1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1