Haarlemsche Courant Sovjetpogingen in W. Kaukasus mislukt Churchill in Turkije 522.000 brt. in Januari vernietigd. BEKENDMAKING Nieuwsblad, voor Noord-Holland 388e Jaargang: No. 28 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Dinsdag 2 Februari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Da int a te Directie: Ph. A. Mees P, W. Peereboom K 1287 Veldmaarschalk Paulus staakt na heldhaftigen strijd te Stalingrad het verzet. Zware gevechten aan Donetzfront. Duitsch-ltaliaansche successen in Noord-Afrika. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Jn Stalingrad is de Zuidelijke groep van het 6de leger onder bevel van generaal-veldmaarschalk Paulus na een heldhaftige verdediging van meer dan twee maanden door de overmacht van den vijand in den strijd overweldigd. De Noordelijke groep onder bevel van den generaal der infanterie Strecker handhaaft zich nog steeds. Zij sloeg krachtige vijandelijke aanvallen af, deels in den tegenaanval. Op de overige brandpunten van den groo- ten afweerslag in het Oosten duren bekge vechten met onverminderde heftigheid voort. Pogingen van den vijand om in den Westelijken Kaukasus door ons afweerfront te breken, mislukten. Tusschen Kaukasus en beneden-Don kwam het alleen tot ge vechten tusschen onze achterhoede en den zwak-achtervolgenden vijand, zonder dat de marsehbewegingen van het gros onzer troe pen gestoord werden. Aan het Donetsfront en ten Zuidwesten van Woronesj kwam het tot zware gevech ten, die nog voortduren. Aan het Ladoga- meer viel de vijand na de zware verliezen van den vorigen dag slechts met vrij zwakke strijdkrachten aan. Alie aanvallen werden afgeslagen. Door al'deelingen van het leger zijn van 21 tot 31 Januari aan het Oostelijk front 517 pantserwagens vernield, buitgemaakt of buiten gevecht gesteld. In Afrika zij a hevige aanvallen op de stel lingen van het Duitsch-ltaliaansche Afrika- leger in het Westen van Tripolitanië met nieuwe zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De gevechten om de stellingen, die de laatste dagen in Tunesië genomen zijn, du ren voort. Duitsche gevechtsvliegers heb ben opnieuw de haven van Böne gebom bardeerd. In luchtgevechten en door lucht doelgeschut der luchtmacht werden in het Middfellandsche Zee-gebied 15 Amerikaan- sche en Britsche vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. Duitsche duikbooten hebben'in Januari 1943 onder de moeilijkste weerspmstan- digheden, die soms tot een orkaan wer- - den, 63 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 408.000 ton in den grond geboord. Voorts werden 10 schepen getorpedeerd; de ondergang daarvan kon niet worden waargenomen, doch kan met het oog op de zware zee worden aangenomen. De lucht macht heeft in de Middellandsche Zee 18 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 114.000 ton, die deel uitmaakten van convooien, en 2 torpedojagers tot zinken gebracht. Bovendien werden 37 koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 209.000 ton, een kruiser, twee torpedojagers en 2 bewakingsvaartuigen beschadigd. Onder de moeilijkste gevechtsvoorwaar- den is dus in de maand Januari tenminste 522.000 ton vijandelijke koopvaardijscheeps- ruimte vernietigd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In het Westelijk deel van Tripolitanië werden de hevige gevechtshandelingen van vijandelijke pantserafdeelingen en vijandelijke artillerie voortgezet, die steeds op onze onmiddellijke afweer stieten. Vijf pantserwagens, eenige kanonnen en talrijke vijandelijke automobielen werden vernietigd. In Tunesië duren de gevechten in de sec toren, die de Spiltroepen de laatste dagen bereikt hebben, voort. Er werden ongeveer 100 gevangenen gemaakt en 12 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In verbitterde luchtgevechten schoten Duitsche jagers 10 vliegtuigen neer, 4 andere machines werden door het luchtdoelgeschut neergeschoten. Onze jagers, die waren opgestegen om een in de Middellandsche Zee varend con- vooi te beschermen, verijdelden den aanval van Britsche bommenwerpers en schoten een Beaufighter neer, die in zee viel. Viermotorige Amerikaansche bommenwer pers vielen Zondag' Messina aan, waar tal rijke bommen werden uitgeworpen en aan zienlijke schade aan vele gebouwen werd aangericht. Het aantal slachtoffers wordt op het oogenblik nagegaan. De Duitsch-lta liaansche afweer van Reggio di Calabria en Messina schoot drie Liberators omlaag. Een der toestellen, die aan den aan val op Messina had meegedaan, viel met de boorawapens een huis bij Melito di Porto Salvo aan de Zuidkust van Ca- labrië aan. Zes personen kwamen daar bij om het leven, onder wie de aarts bisschop van het diocees, die op huisbe zoek was en voorts vijf burgers. Andere aanvallen werden ondernomen on Catania, Trapani en Augusta, waar schade ontstond aan gebouwen. Het aantal slacht offers is nog niet vastgesteld. Het luchtdoel geschut schoot drie van de aanvallende bom menwerpers boven Augusta neer, die bran dend neerstortten, n.l. één boven Syracuse, een anderen ten Oosten van het schier eiland Magnisi en den derden ten Noord oosten van de stad. Het luchtdoelgeschut van Trapani schoot twee machines neer, waar van één terechtkwam bij de Ales-eilanden Porcelli en Asinelli en de andere ten Noor-, den van de stad. Een onzer corvetten en een torpedoboot werden door den vijand voor de Tunesische kust in den grond geboord. Dank zij het feit, dat terstond reddingsbooten opdaagden kon bijna de geheele bemanning der vaar tuigen gered worden. De Duitsche arbeidsmobilisatie. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt:. Nauwelijks zijn de eerste maatregelen Voor de mobilisatie der arbeidsreserves in Duitschland afgekondigd, of reeds is een begin gemaakt met het oproepen van ver schillende groepen der bevolking. Uit eenige aanvullende mededeelingen blijkt, dat vrij wel alle vrije beroepen, met uitzondering van diegenen, die op geneeskundig gebied werkzaam zijn, onder de bepalingen vallen Over het algemeen kan gezegd worden. 4>iï breede kringen der bevolking de mobili satie als vanzelfsprekend hebben opgevat. Reeds den eersten dag van de afkondiging hebben duizehden Berlijnsche mannen en vrouwen zich vrijwillig op de arbeids- bureaux aangemeld. Een groot voordeel acht men algemeen, dat de beroepskeuze in zeke ren zin betrekkelijk vrijgelaten is. Men ver wacht de eerste toewijzingen der betrekkin gen reeds in de komende dagen. De Fransche verdeeldheid. Naar de Engelsehe nieuwsdienst meldt, heeft een majoor, die deel uitmaakte van De Gaulle's gevolg op zijn reis naar Afrika, verklaard dat overeenstemming tusschen De Gauille en Giraud moeilijk blijft, zoo lang Boisson, Noguès en Peyrouton hun functie waarnemen. Te Londen is officieel medegedeeld, dat Churchill, vergezeld door militaire en diplo matieke adviseurs, egn bezoek aan Turkije heeft gebracht. De besprekingen met den Turkschen pre sident en met leden der regeering hebben tot een overeenkomst geleid omtrent „de wijze waarop Groot-Brittannië en de Ver- een.igde Staten Turkije zouden kunnen hel pen bij een essentieele consolidatie van de eigen defensieve veiligheid". Beraadslagin gen over dit thema hebben plaatsgevonden tusschen de Turksche en Britsche militaire deskundigen. De Turksche en Britsche staatslieden heb ben later verklaard buitengewoon voldaan te zijn. Naar Reuter verder meldt, is Churchill van zijn bezoek aan Turkije inmiddels te Cairo teruggekeerd. Het bezoek van Churchill heeft op zijn eigen wensch plaatsgevonden. De Turksche staatslieden hebben tijdens de beraadslagingen een overzicht gegeven van den loop der Turksche politiek in de laatste critieke jaren. Churchill heeft hun verzekerd, dat de Britsche regeering deze politiek „met volle sympathie en volledig begrip" heeft gevolgd. De Turksche en de Britsche staatslieden hebben „den geheelen tegenwoordigen toestand in Europa en vooral in de gebieden waarbij Turkije direct belang heeft" aan een onderzoek onderwor pen. In alle essentieele punten is overeen stemming der opvattingen geconstateerd. De besprekingen zijn den 30sten en 31sten Januari gevoerd. In heP Britsche communiqué wordt nog gezegd: Dat de minister-president kon spre ken met volledige kennis van de meeningen van president Roosevelt, die deze ontmoe ting ten zeerste had toegejuicht. Ook aan de vraagstukken van den tijd na den oorlog werd aandacht besteed en ook ten aanzien hiervan kwam men tot overeenstemming. In een commtentaar beweert de diploma tieke medewerker van Reuter dat Stalin vóór en na de besprekingen volledig op de hoogte gesteld is. Uit den overvloed van buitenlandsche commentaren over de ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt in Casablanca haal den politieke kringen te Ankara reeds gis teren een Londensche beschouwing naar voren, welke zij bijzonder interessant ach ten, vooral in verband met een citaat uit de "Washington Post. Dit Amerikaansche blad voorspelt een nieuw offensief der Geallieer den om de laatste neutralen in den oorlog te betrekken. Het officieuze Turksche blad Oeloes pu bliceerde genoemd citaat in grooten opmaak. Dit bevestigde de te Ankara heerschende opvatting dat de Geallieerden thans met alle middelen trachten de resteerende neutrale staten, onder wie in het bijzonder Turkije, te dwingen tot een „uitspraak". Men ver wachtte daarom reeds binnenkort krachtige diplomatieke stappen der Geallieerden in Ankara, vooral eischen betreffende het op geven van de Turksche neutraliteitspolitiek. De reactie op Turksche kringen bestond derhalve in een verhoogde waakzaamheid, gepaard gaande met veronderstellingen over de wijze, waarop dergelijke eischen gesteld konden zijn. Toonaangevende Turksche* kringen waren in ieder geval er op voorbereid, dat Ankara het middelpunt van het begin van het aan gekondigde diplomatieke offensief der Ga allieerden zou kunnen worden. ,BI3 VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN.' Zatefdag, 30 Januari j.l., des avonds, is in Haarlem een onderofficier der Duitsche weermacht ruggelings neergeschoten. Het terstond door de Deutsche Sicherheitspolizei ingestelde onderzoek heeft niet kunnen lei den tot opsporing van den dader, die echter waar het resultaat van het onderzoek op wijst in joodsch-communistische kringen gezocht moet worden. In overeenstemming met den Wehrmachtsbefehlshaber Nieder- lande, general der flieger F. Christiansen, zijn heden voor den eenen verraderlijk ver moorden Duitschen soldaat als vergeldings maatregel de onderstaande 10, uit joodsch- communistische kringen afkomstige gijze laars uit Haarlem en omgeving terechtge steld. Bovendien is een vrij groot aantal communistische agitatoren uit deze streek naar een concentratiekamp gezonden. De namen der terechtgestelden luiden als volgt: 1. Drilsma, Herbert O., geb. 2.8.06 in A.m sterdam, woonachtig te Haarlem. 2. Frank, Philipp, geb. 9.8.10 in Hilversum woonachtig te Haarlem. 3. Chapon. Barend, geb. 4.8.84 in Amster dam. woonachtig te Haarlem. 4. Zwanenbeek, Iwan, geb. 19.11.02 in Delft, woonachtig te Haarlem. 5. Reuman, Karei F., geb. 1.3.16 in Scho ten, woonachtig te Haarlem. 6. De la Rie, Wijn and, geb. 30.9.99 in Lei den, woonachtig té Haarlem. 7. Lebbe, Johannes Th., geb. 16.12.78 in Den Helder, woonachtig te Haarlem. 8. Warmenhoven, Simon, geb. 21.9.04 in Velsen, woonachtig te Velsen, 9. Wey, Pieter, geb. 22.11.03 in Velsen. woonachtig te Velsen. 10. Strengholt, Roelof, geb. 5.11.06 in Am sterdam, woonachtig te Velsen. Den Haag, dem 2. Februar 1943 Der höhere SS.- und Polizeiführer Nordwest und General-Kom- missar für das Sicherheitswesen. (get.) RAUTER, SS-Gruppenführer und Cfeneral- leutnant der Polizei. Churchill over Tunis. Churchill heeft volgens Reuter Maandag avond in Cairo op de persconferentie ver klaard, dat men zich voor de komende maanden, wellicht reeds de komende we ken, moet voorbereid houden op belangrijke gevechten in Tunesië. Afbraak havenwijk Marseille. De systematische afbraak van de oude havenbuurt in Marseille is Maandagochtend begonnen, nadat den geëvacueerden de ge legenheid was gegeven hun bezittingen weg te voeren. De autoriteiten stelden de bevol king vrachtauto's ter beschikking. Alle ge bouwen van historische waarde worden uit gezocht en zullen niet afgebroken worden. De situatie te Stalingrad. In Stalingrad is de Zuidelijke groep van het zesde Duitsche leger na haar worsteling van twee maanden tegen de vijandelijke over macht tijdens bittere koude en na onmensche- lijke ontberingen op 31 Januari door de tal- looze zware wapens, tanks en vliegtuigen der bolsjewisten overweldigd. Van alle kanten zwaar aangevallen, had den de uitgeputte verdedigers stuk na stuk van hun stellingen moeten prijsgeven en wa ren zij tenslotte op het nailwelijks 300 meter breede plein bij het Gepeoe-gebouw bijeen- gedrongen. Door gebrek aan munitie konden zij noch de cpncentratische aanvallen der tanks afslaan, noch de open in de puinhoopen staande bat terijen meer onder vuur nemen, die met haar granaten de laatste resten van het Gepeoe- gebouw stukschoten en zoodoende het verzet van de rond generaal-veldmaarschalk Paulus geschaarde strijders konden breken. De gre nadiers boden in het stukgeschoten en opge blazen gebouw nog met laatste krachten ver zet aan de van alle kanten aanstormende bols jewisten. Met de vernietiging van alle belangrijke do cumenten, kaarten en papieren zetten zij de kroon op het gedenkteeken, dat zij door hun onvergankelijke daden hebben opgericht. In de stukgeschoten werkplaatsen van de tractorfabriek daarentegen zet de Noordelijke gevechtsgroep onder leiding van den gene raal der infanterie Strecker haar heldhaftigen afweerstrijd voort. Zij vindt in haar onwrik- baren wil tot den strijd de kracht tot verzet tegen de ononderbroken aanvallen van den vijand. De bolsjewisten schieten systematisch eiken nog overeind staanden muur van deze uitgestrekte fabriek stuk en werpen salvo na salvo hand- en werpgranaten dicht achter de stukken muur om den verdedigers iedere mo gelijkheid tot dekking te ontnemen. De goten, kelders en onderaardsche gangen bieden ech ter nog steeds" bescherming. Van hieruit stor men de onvermoeide strijders naar voren, wanneer vijandelijke stormtroepen zich ver naar voren wagen en slaan hen terug, Op deze tot alles in staat zijnde mannen concen treert de vijand zijn geheele overmacht. Zij houden echter nog steeds stand. Gandhi ernstig ziek? Volgens een bericht van Svenska Morgen- bladet zou Gandhi ernstig ziek zijn. Zijn gezondheidstoestand zou met den dag slech ter worden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Bij onze vrijwilligers. Trouwe kameraden. (SS PK Walbach Atl/H P. c.) Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar legen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat; om dienst te nemen In een speciaal waelitbataljon. l>e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl do Inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 3.2.'43 Roermond. 9 uur, NSDAP, Swalmer- straat 61. 3.2.'43 Venlo, 15 uur. Deutsches Haus, hoek Willemstraat. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, "Weverstraat 16b. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 3.2.'43 Zwolle, 9 uur. hotel Peters. -Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. G.2.'43 Groningen. 9 uur, Concerthuls. Poe lestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, 14 uur. huize Schaaf, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, 9 uur, school Iepen- weg 13. 2.'43 Utrecht, 10 uur, Mariapl., Wehr- machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 uur. dienstgebouw Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, 9 uur, café den Hout, Bezuidenhoutscheweg. DUITSCHERS EN GEWEZEN DUITSCHERS, THANS ZONDER NATIONALITEIT. ACHTUNG: Deutsche und Staatenlose deuit- scher Herkunft in Amsterdam und Nordholland. Der Polizeioffizier beim Beauftragten des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam und Nordholland gibt bekannt: Ab 1-2.43 befindet sich die Meldestelle für die Stadt Amsterdam (bisher Museums plein 19) und für die Provinz Nordholland fbisher in Haarlem, Kenaupark 19) ia Amsterdam, van Miereveldstraat 1. Gleichzeitig weise ich nochmals darauf hin, dass-jeder Deutsche und Staatenlose deutscher Herkunft verpflichtet ist, sich binnen 7 Tagen bei der vorbezeichneten Dienststelle anzumelden. falls sein Aufent- halt in den Niederlanden langer als 6 Wochen dauert. Beim Wohnungswechsel in den Niederlanden und beim Wegzug ins Reich usw. bat sich jeder Deutsche bezw. Staatenlose deutscher Herkunft binnen 7 Tagen abzumelden. An- und Abmelde- vordrucke sind bei den s.Zt. eingerichteten Hilfserfassungsstellen und bei der Dienst stelle des Polizeioffiziers in Amsterdam, van Miereveldstraat 1, erhaltlieh. De „Polizei-Offizier" ten kantore van den Gevolmachtigden van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam en de provincie Noordholland maakt het volgende be kend: Met ingeng van 1 Februari 1943 bevindt zich het bureau voor aan- en afmelding voor de stad Amsterdam (tot nu toe Museum plein 19) en voor de provincie Noordholland (tot nu toe Haarlem, Kenaupark 19) te Amterdam, van Miereveldstraat 1. Tegelijkertijd maak ik er nog eens op attent, dat voor iederen Duitscher en iede- ren gewezen Duitscher, thans zonder na tionaliteit, de verplichting bestaat zich bin nen 7 dagen bij de bovengenoemde instant!» te melden, mits hij langer dan 6 weken iit Nederland vertoeft. Bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar Duitschland enz. is iedere Duitscher resp. gewezen Duitscher, thans zonder nationaliteit, ver plicht binnen 7 dagen hiervan kennis te - TV T- IL A J n 1 11 V APAT1 bureaux van de N.S.D.A.P. alsmede ten kantore van den „Polizei-Offizier" te Am sterdam, van Miereveldstraat 1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1