Haarlemsche Courant Zware afweerstrijd van Don tot Kaukasus. Nieuwsblad voor Noord-Holland Toenemende actie in W. Tripolis. 288e Jaargang No. 27 VersehUnt dagclUk* behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Woensdag 3 Februari 1843 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate Directie: Ph. A. Mees - P. W. Peere'ooom K 1297 Het opperbevel der Duïtsche weer macht deelt mede: „In Stalingrad heeft de Vijand na zeer '"krachtige artillerie-voorbereiding met veel sterkere strijdkrachten den aanval op het laatste bolwerk van de verdedigers, de tractorenfabriek, ingezet. Des nachts slaagde hij er in, nadat onze held haftig strijdende troepen hun munitie vrijwel hadden verschoten, op verschei dene plaatsen binnen te dringen en den tot op dat oogenblik aanéénsluitenden ver- dedigingsring van het 11e legercorps te verbreken. Van den Kaukasus tot aan den midden loop van den Don en aan het Ladogameer leveren onze legers zware afweergevech- ten, welker hardheid in sommige secto ren nog is toegenomen. Aan den Zuidelij ken vleugel van het Oostelijk front werden vijandelijke pogingen, de marschplannen der Duitsche en verbonden troepen te storen, verijdeld. Aan het Donetzfront en in het gebied van Woronesj viel de vijand opnieuw aan met sterke, pas aangevoerde strijdkrach ten. Pogingen om ons front in te druk ken door het omtrekken der vleugels en omsingeling mislukten met zware ver liezen. De gevechten duren nog voort. Sterke afdeelingen gevechtsvliegers, duikbommenwerpers en slagvliegers vielen op de brandpunten van de verbitterde ge vechten de vijandelijke troepenopeen- hoopingen, stellingen en colonnes aan. Zij brachten den vijand zeer zware verliezen aan menschen, voertuigen en wapens toe. in de bergen van Tunesië hadden eigen aanvallen, doeltreffend gesteund door Stuka's, volledig succes". Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt De bedrijvigheid van verkennings patrouilles is intensiever geworden in het Westen van Tripolitanië. Onze luchtformaties hebben met zichtbaar resultaat concentraties van vijandelijke motorvoertuigen bestookt. Herhaalde aanvallen van den vijand, met steun van gepantserde strijdmiddelen, aan het front van Tunis, zijn mislukt; over al werd de aanvaller met verliezen aan manschappen en materiaal terugge slagen. Het aantal krijgsgevangenen, dat den vijand tijdens de gevechten der laatste da gen is ontnomen, is gestegen tot 800. Duitsche jagers hebben tijdens luchtge vechten vijf toestellen neergeschoten. De haveninstallaties van Böne zijn doeltref fend aangevallen door Italiaansche bom bardementsvliegtuigen. Op Lampedusa en op de omgeving van Cagiiari hebben vijandelijke vliegtuigen eenige bommen geworpen, die niet ern stige schade aanrichtten en vijf gewonden in de zone van Cagiiari maakten. Het af weergeschut van Lampedusa trof een toe stel, dat brandend neerstortte. Het aantal slachtoffers, dat tot dusver is geteld na den aanval van Maandag op Trapani, bedraagt 18 dooden en 64 gewonden. De Engelschen boven W. Duitschland. Naar het D. N. B. verneemt, hebben Brit sche bommenwerpers gisteravond laat een aanval gedaan op West-Duitsch gebied. De bevolking leed verliezen. Bommen richtten eenige brandschade aan gebouwen aan. Giraud en De Gaulle. Generaal Giraud heeft den correspon dent van de „Daily Mail", Ward Price, in 'n interview verklaart, dat generaal De Gaulle en hij tot overeenstemming zijn ge komen wat betreft hun gemeenschappe lijke doelen, doch nog niet over de mid delen, waarop deze doelen moeten wor den bereikt. „Volgens mijn inzicht is het niet meer dan normaal, wanneer de strijd krachten van generaal De Gaulle, die in het totaal slechts ongeveer 15000 tot 20000 man tellen, zich zouden vereenigen met mijn troepen, die veel sterker zijn", aldus Giraud. Hij deelde vervolgens nog mede, dat De Gaulle en hii, „binnenkort de beraadslagingen zullen voortzetten, speciaal ten aanzien van bepaalde per sonen". Maarschalk Paulus' loopbaan. Do tot gxmeraal-veldmaarschalk bevor derde verdediger van StalingTad, Paulus, kan op een buitengewone militaire loopbaan terugzien. Na beëindiging van zijn studie in de rechten en staatswetenschappen aan de universiteit van Marburg, nam hij dienst in het leger. In Augustus 1914 nam hij als frontofficier deel aan den wereldoorlog. Van Mei 1918 af was hij als officier van den general en staf in het Westen, op den Balkan en aan het „.zuidfront. Na den wereldoorlog behoorde hij tot het „Reichsheer" en later tot de „Reicliswehr" tenslotte heeft hij ge werkt op het ministerie der „Reichswehr". Als chef van den generalen staf van den legergroep „Panzerwaffe" was hij een der bouwers van het Duitsche tankwapen. In Polen en tijdens de Westelijke veldtocht was hij chef van den generalen staf van het leger van generaalveldmaarschalk Von Reichenau. In September 1940 is hij tot „Oberquartiermei^ter" in den generalen staf van het leger benoemd en in Januari 1942 bevorderd tot generaal van het tankwapen. Als erkenning van zijn groote militaire ver diensten ontving generaal veldmaarschalk Paulus op 15 Januari als 178ste soldaat der Duitsche weermacht het Eikenloof bij het Ridderkruis. Tijdens den strijd in Stalingrad is gene raal Paulus bevorderd eerst tot general- oberst, daarna tot Generalfeldmarschall. ItaSiaansch prinsesje geboren. De kroonprinses van Italië, Maria Jose, heeft gisterochtend het leven geschonken aan een dochter. De geboorte geschiedde in het Quirinaal.' Het prinsesje heeft den naam Beatrice gekregen. De gezondheids toestand der Kroonprinses en haar doch tertje is uitstekend. De kroonprinses heeft thans drie kinderen. Op den lOden verjaardag van de over name der macht door Adolf Hitler bezochten de Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seyss-Inquart en Haupt- dienstleiter Schmidt verscheidene hospi talen in Nederland. (SS Bildber. Fritz/Stapf Pax c.) Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom. Churchilis bezoek aan Turkije. Het Turksche telegraafagentschap meldt, dat Churchill tijdens de ontvangst door den president der Turksche republiek dezen een vriendschappelijke boodschap van Koning George heeft overhandigd. President Ineunu heeft den Turkschen ambassadeur te Londen opgedragen een antwoordboodschap over te brengen. De Britsche minister-president is met zijn gezelschap 30 Januari op het vliegveld Adana aangekomen tegen 1 uur. Hij had ge bruik gemaakt van een viermotorig toestel, „Commando" geheeten. Talrijke vliegtuigen beschermden het toestel op zijn vlucht. Er zijn twee officieele conferenties gehou den, waartusschen door eenige niet-formeele besprekingen zijn gevoerd. In de tweede of ficieele zitting hebben de militaire deskun digen van beide staten den diplomaten over den stand van zaken verslag uitgebracht. In den avond van 29 Januari was het bekend geworden, dat president Ineunu in gezelschap van den chef van den staf, van den minister-president, den minister van buitenlandsche zaken en andere autoriteiten naar het Zuiden van Turkije was vertrok ken. Als plaats van bestemming werd Adana genoemd, als doel van de reis een ontmoe ting met Churchill. De telefonische verbin dingen tusschen de Turksche steden en met het buitenland waren Vrijdagochtend reeds verbroken. In bevoegde Turksche kringen .werd over de geheele reis het diepste stilzwijgen be waard. In den nacht van Vrijdag op Zater dag begaf zich ook de Engelsche ambassa deur met den militairen attaché naar Adana. Tot het verschijnen van het communiqué waren er weinig concrete inlichtingen te krijgen. De bijzondere geheimhouding had ook beveiliging van de reis van Churchill ten doel, Spanje's defensie in het Zuiden. Naar uit La Linea gemeld wordt, is daai Maandagmiddag de chef van den generalen staf van het Spaansche leger, generaal Valine, aangekomen in gezelschap van hooge officieren. Hij inspecteerde de kust- fortificaties en de artilleriestellingen van Sierra Carbonera. Vervolgens begaf hij zich naar Algeciras. Generaal Asensio, minister van oorlog, is Donderdagavond ook naar Algeciras ver trokken om er de Spaansche versterkingen te inspecteeren. Verspilling van energie meet worden vermeden. Het gaat er thans om het verbruik van kolen, gas en electriciteit te verminderen zonder afbreuk te doen aan de arbeids prestatie in de fabrieken en op de kantoren doch ook zonder afbreuk aan de prestaties in de huishouding. Zooals het de plicht is van eiken werkman en eiken employé van hoog tot laag om zich in het bedrijf, waar hij werkt voor deze bezuinigingsactie in te zetten, zoo dient ook elk gezin het zijne er toe bij te dragen, dat in ieders eigen belang de toegewezen rantsoenen voor de huishou. ding niet worden misbruikt. Men vermijde verspilling van energie. Wie dit niet begrijpt, zal te laat tot de ont dekking, komen, dat hem de toevoer van gas en electriciteit wordt afgesneden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans~ ^3e moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal waohtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 4.2.'43 Arnhem, 9 uur, Weverstraat 1Gb. 4.2.'43 Hengelo, 15 uur, Deutsches Haus. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2/43 Assen, 15 uur, dienstgebouw, Vaart Zuidzijde. 6.2.'43 Groningen. 9 uur. Concerthuis. Po'e- 1 es tra at. 6.2.'43 Leeuwarden, Breedstraat. 7,2/43 Amsterdam, weg 13. 8.2/43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2/43 Amersfoort, Leusder weg. 10.2/43 den Haag, Bezuidenh outsell e we 14. uur, huize Schaaf. 9 uur, school Iepen uur, Mariapl., Wehr- 10 uur, dienstgebouw 9 uur, café den Hout, Bij onze vrijwilligers. Onder moeilijke omstandigheden wordt een rivier overgestoken. (Atlantic/Holland Pax c.) KORT NIEUWS. Volgens een be richt uit Lima is een reusachtige me teoor in de hoofd straat van de Pe- ruaansche stad Car- huamayo gevallen, waar hij verschei dene huizen ver nielde. De bestuursauto riteiten van Fransch Marokko hebben de interneering bevo len van alle Ita liaansche staatsbur gers tusschen 18 en 60 jaar. Alleen te Casablanca wonen ruim 12.000 Italia nen. Voor de huizen van twee Zionisti sche leiders te Tel Aviv zijn verschei- lene bommen ont ploft. REPRESAILLE. D. Het harde oorlogsrecht heeft gis teren gesproken. Zaterdagavond is hier ter stede een Duitsche onderofficier van ach teren neergeschoten en waar de onverlaat, die dezen taffen aanslag pleegde, onvind- baaij bleek, zijn voor het leven van dezen soldaat tie levens van tien gijzelaars uit Haarlem en Velsen geëischt. Ziehier bij herhaling in het licht gesteld, waartoe de terroristische daad in deze dagen leidt. Het rechtsgevoel eischt ver gelding en al kan er ongetwijfeld deernis rijzen met het lot dergenen, die tot op zekere hoogte onschuldig waren aan deze euveldaad, de man, die Zaterdagavond zich rustig huiswaarts begaf en het volgend oogenblik het slachtoffer was van een sluipmoordenaar was óók onschuldig. Hij deed zijn plicht, ver van zijn land en van de zijnen en moet dien plicht vervuld heb ben in het vertrouwen, dat zijn persoon veilig was voor het verraderlijke schot van een gewetenloos mensen. Zoo er hier gewee klaagd wordt, ergens in Duitschland wordt op dit oogenblik óók getreurd om het ver lies van een jongen man, die zijn plicht deed voor zijn land en zijn volk. De door de bezettendemacht getroffen maatregelen zijn streng, maar rechtvaardig. Waar zou het heen moeten, ais een mis daad als deze onvergolden bleef? Moord en doodslag zouden aan de orde van den dag" zijn en rechtloosheid en terreur zouden hoogtij vieren. Men kan het den instanties die verantwoordelijk zijn voor de haar toe vertrouwde levens niet euvel duiden, dat zij met scherpe maatregelen zich te weer stellen tegen misdaden als deze, hoe smar telijk de represaille op zichzelf moge vallen. De ellendige moordenaar duikt weg in het duister van zijn anonym iteit en zoo be reikt hij juist zijn doel. Want het is niet aan te nemen, dat motieven van persoon lijken aard hem tot zijn euveldaad hebben gebracht. Wel wist hij met wiskun stige zekerheid dat deze moord alie moge lijke onrust en misère te weeg zou brengen, wèl wist hij, dat hij anderen zou laten boeten voor zijn misdrijf en dat zijn ztrrne- looze daad meervoudig vergolden zou wor den. Welnu, hij heeft zijn zin. Hij heeft ver driet en onrust te weeg gebracht en hoe ieder weldenkend mensch over zijn laf en onmenschelijk bedrijf oordeelt, laat hem koud. De vergelding heeft hem niet getrof fen. Nu staat de gemeenschap machteloos tegen de aanslagen van een desperado. Gerechtig heid kan zij niet oefenen. Maar wel kan zij door een beraden houding, die den ernst van het gebeurde in het licht stelt en door het bewaren van rust en orde bijdragen tot het vermijden van al wat den nasleep van het gebeurde zou kunnen verergeren. Moge in zulk een houding de les van de getroffen maatregelen haar uiting vinden Zseliedenconferentie te Londen. Op de conferentie van Zater: ag yan het Internationale Verbond van Zeelieden te Londen is een betere beveiliging van de Geallieerde convooien vanuit de lucht ge- eischt. De secretaris-generaal van het Britsche 'zeeliedneverbond, C. Jarman, ver klaarde dat -de eerste lord der Admirali teit, Alexander, hem schriftelijk had mee gedeeld, dat de beveiliging der convooien vanuit de lucht op het moment wordt ge handicapt door een tekort aan vliegtuigen. De korvettenvloot, die speciaal dient ter bescherming van de convooien, groeit evenv wel eiken dag. Moskou's invloed op Engeland. De Britsche ambassadeur in Moskou heeft in Londen in een redevoering verklaard dat Engeland bij verdrag verplicht is met Sowjet-Rusland 20 jaren na den oorlog samen te werken aan den „opbouw der nieuwe wereld". Een der belangrijkste din gen ter verzekering van het succes dezer .samenwerking is, dat Engeland en de Sowjets elkander wederkeerig begrijpen. Op een bijeenkomst van de Britsche libe rale .partij te Hampstead is de gedachte naar voren gekomen, tezamen met de La bour partij een volksfront in Groot-Brit- tannië te vormen. Een Fransche militie. De reeds aangekondigde wet over de oprichting eener Fransche militie is thans in het Fransche staatsblad gepubliceerd. In den tekst wordt gezegd: De militie, die alle Franschen omvat, die besloten zijn deel te nemen kan den politieken, socialen, economischen, intellectueelen en moreelen opbouw van Frankrijk, wordt erkend als zijnde in het openbaar belang. Zij is ge baseerd op grondslag der vrijwilligheid. De leden moeten zich verplichten, door hun optreden den staat te beschermen en even tueel bij te dragen tot handhaving van de binnenlandsche orde. MOEDER-OVERSTE VOOR 12.000.— OPGELICHT. Voor de Utrechtsche rechtbank hebben vier sluwe oplichters terecht 'gestaan, die het vorig jaar de moeder-overste van de St. Paula-stichting te Utrecht door chan tage en bedreiging niet minder dan f 12.000 hebben afhandig gemaakt. Tegen de hoofd schuldigen werd twee jaar gevangenisstraf geëischt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1