Haarlemsche Courant Strijd! te Stalingrad ten einde. Nieuwsblad voor Noord-Holland Duitschland in rouw. 388« Jaargang No. 28 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewynj Donderdag 4 Februari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damlate Directie: Ph. A. Meee P. W. Peereboom K 1297 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gistermiddag in een extra-bericht het volgende bekend: De strijd om Stalingrad is ten einde. Aan zün eed op het vaandel tot de laatste ademtocht getrouw, is het zesde, leger onder de voorbeeldige leiding van generaal-veld- maarschalk Pauius voor de overmacht van den vüand en voor de ongunstige omstan digheden bezweken. Zijn lot wordt gedeeld door een divisie luchtdoelgeschut van de Duitsche lucht macht, twee Roemeensche divisies en een Kroatisch regiment, die in trouwe wapen- broederschap met de kameraden van het Duitsche leger tot het uiterste hun plicht gedaan hebben. Nog is het oogenblik niet gekomen, om het verloop van de operaties te schilderen, die tot deze ontwikkeling geleid hebben. Eén ding echter kan reeds thans gezegd worden: 't offer van het leger was niet vergeefsch. Als bolwerk van de historische Europee- sche zending heeft het zeSde leger vele we ken lang de bestorming door zes Sovjet- legers weten te weerstaan. Volkomen door den vijand ingesloten, heeft het in de verdere weken van den zwaarsten strijd en de hardste ontberin gen sterke strijdkrachten van den vijand vastgehouden. Daarmede heeft het aan de Duitsche leiding den tijd en de mogelijkheid tot tegenmaatregelen gegeven, van welker uitvoering het lot van het geheele Oostelijk front afhing. Voor deze taak geplaatst, heeft het zesde leger tenslotte ook volgehouden, toen de luchtmacht, naarmate de omsingeling voort duurde en de opraties werden voortgezet, ondanks de uiterste krachtsinspanning en de zwaarste verliezen niet in staat was een toe reikende verzorging uit de lucht te garan deeren, en de mogelijkheid van ontzet meer en meer en tenslotte geheel verdween. De overgave, die tweemaal door den tegen stander werd verlangd, werd op fiere wijze van de hand gewezen. Onder de Hakenkruisvlag, die op de hoog ste ruïne van Stalingrad ver in den omtrek zichtbaar geheschen werd, voltrok zich de laatste strijd. Generaals, officieren, onder officieren én manschappen vochten schou der aan schouder tot de laatste patroon. Zij stierven opdat Duitschland leve. Hun voorbeeld zal, in weerwil van alle onware bolsjewistische propaganda, zijn uit werking behouden tot in de verste tijden. De divisies van het zesde leger echter zijn reeds bezig opnieuw te verrijzen. De laatste oogenblikken. Omtrent de laatste gevechten van de he roïeke verdedigers van Stalingrad verneemt het D.N.B.: Slechts korte radioberichten verbonden nog de op leven en dood worstelende ver dedigers met de buitenwereld. Toen het ge vaar op zijn hoogst gestegen was, seinde het zesde leger: „Heschen Hakenkruisvlag op hoogste huis der binnenstad. Voeren onder dit teeken den laatsten strijd." Den 27sten Januari is de geheele stad een krakende vuurzee, met massa's pantsers en troepen rukken de Sovjets op; doch nog be reiken zij niets. Slechts de verbinding met de tractorenfabriek gaat verloren en de mu nitie ii3 zeer schaarseh. Als de laatste kogel de loopen verlaten heeft, gaan de mannen van het Zaritza-front met de blanke wapens, met bajonet en spa op den vijand los. In den ochtend van den 29sten Januari valt de vijand opnieuw de Zuidelijke groep aan. Schouder aan schouder staan generaals en grenadiers; Duitschers, Roemenen en Kroaten, pantsertroepen, pioniers, artilleris ten en kanonniers der luchtdoelartillerie, schrijvers, chauffeurs en grondpersoneel in verbitterde gevechten op korten afstand. Den volgenden dag verdubbelt de vijand zijn pogingen. Een hel van granaten van allerlei kaliber veegt over de Zuidelijke groep. Het blanke wapen is zwak tegenover pantsers en granaten. Tenslotte houden nog slechts enkele artilleristen hun stelling met een straal van 300 Meter rond het Gepeoe- gebouw tezamen met hun opperbevelhebber. De weerstandskracht der mannen is ten ein de. Niet wapens en overmacht, doch ont bering, koude en gebrek aan alles hebben hen gebroken. Zij seinen„Hoorden in de kazemat de proclamatie van den Führer, hebben wei- licht voor de laatste maal tijdens de volks liederen de hand opgeheven voor den groot- Duitschen groet". Buiten woedt de strijd voort. De bolsjewisten hameren de muren van het hooge gebouw kapot. Op het laatste bevel van den generaal-veldmaarschalk: „Alles vernielen" volgen snelle ontploffin gen, waarna het gebouw met de vlag ineen stort. De mannen in het Noorden der stad weten thans het lot van de Zuidelijke groep. Ook zij houden vol. Hun onbuigzame wil doet hen nog den lsten Februari in den orkaan van granaten stand houden. Hun laatste radiobericht van den 2en Februari luidde: „In den zwaarsten strijd hebben wij tot den laatsten man onzen plicht geda'an. Leve de Führer, leve Duitschland". De mededeeüng te Berlijn. De A.N.P.-corres^ondent te Berlijn meldt: In de persconferentie is het communiqué, waarin de beëindiging van den strijd in Sta lingrad werd meegedeeld, voorgelezen en Dr. Göbbels heeft, na het bekend worden van het communiqué van het opperbevel der Duitsche weermacht, de sluiting gelast van alle schouw burgen, bioscopen, variétés e.d., van Donderdag 4 Februari tot en met Zaterdag 6 Februari. Eveneens wordt elke openbare vertooning met artis tiek- of amusementskarakter voor dien tijd verboden. door de aanwezige buitenlandsche journa listen staande aangehoord. In aansluiting hierop heeft majoor Von Zitzewitsch, die van 25 November tot 20 Januari als verbindings officier de gevechten in de vesting heeft meegemaakt, eenige mededeelingen over den heldhaftigen verdedigingsstrijd gedaan. De majoor legde vooral den nadruk op de roote verbondenheid tusschen de Duitsche, 'oemeensche en Kroatische troepen, en tus schen alle strijders van generaal tot soldaat. Ieder wist waarom het ging. Het was meer dan een strijd om zelfbehoud. Met verontwaardiging wees de majoor de beweringen van de bosjewisten van de hand, volgens welke de hoogere officieren hun troepen in den steek hadden gelaten. Alle officieren zijn op hun post gebleven. Sedert den 12dén Januari wist ieder der verdedigers, dat hier een doodstrijd gestre den werd, doch tot het einde tóe hebben allen een voorbeeldige houding aan den dag gelegd. Dit blijkt vooral uit de vele afscheidsbrie ven, welke de laatste vliegtuigen, die uit de vesting kwamen, hebben meegenomen en waarvan enkele werden voorgelezen. Toen op 9 Januari het eerste capitulatie aanbod werd gedaan, werden de Sovjet-Rus sische parlementairs ontvangen met spreek koren, waarin de onderhandelingen van de hand werden gewezen, Majoor von Zitzewitsch besloot met te zeggen, dat de verdedigers van Stalingrad een heilige verplichting op de schouders van alle Europeanen hebben gelegd en dat er een dag zal komen, waarop een ieder zal beseffen wat er bij Stalingrad ten gunste van alle Europeesche volken gebeurd is. Ook hier te lande alle schouw burgen en bioscopen gesloten. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft, in overleg met den Weermachtsbevelhebber, naar aan leiding van de verordening van den Duit- schen minister voor Volksv oorlichting en Propaganda, ook voor het bezette Neder landsche gebied voor den tijd tot en met 6 Februari de sluiting gelast van alle schouwburgen, bioscopen, variétés en der gelijke plaatsen van vermaak en elke openbare vertooning van artistiek- of amusementskarakter voor dien tijd ver boden. Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom. De gevechten in het Oosten en in N. Afrika. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Tusschen Kaukasus en beneden-Don be reikten onze legers bij de voorgenomen voortzetting hunner bewegingen de bevolen doelen van den dag. Krachtige aanvallen bij Novorossiisk en storingsaanvallen verder naar het Oosten werden afgeslagen. De zware en wisselvallige afweergevech ten in het gebied tusschen Don en boven Donets duren voort. Ook Dinsdag steunden sterke formaties van de luchtmacht de ge vechten van het leger door krachtige aan vallen. Aan 't Ladogameer strandden vrij zwakke aanvallen op de Duitsche linies. Een tegen aanval op een door den vijand geiiomen hoogte is nog gaande. In Noord-Afrika aan het front in West- Tripolitanië werden hevige vijandelijke aan vallen door Duitsch-Italiaansche troepen met zeer zware verliezen voor den vijand afgeslagen; 18 pantserwagens werden ver nield. Britsche vliegtuigen hebben Dinsdagnacht Westduitsch gebied aangevallen. In de woon wijken van eenige plaatsen werd in hoofd zaak brandschade aangericht. De bevolking leed verliezen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. Het Itahaansche weermachtbericht luidt als volgt: In het Westen van Tripolitanië bedrijvig heid van verkenningspatrouilles. In Tunesië zette de vijand zijn aanvallen voort met steun van geconcentreerd vuur en aanzienlijke gepantserde strijdkrachten. De stellingen, werden doeltreffend verdedigd door de Italiaansche'en Duitsche troepen, die den vijand zware verliezen, onder meer van 18 pantserwagens, toebrachten. In ge vechten hebben Duitsche jagers 12 vliegtui gen neergeschoten; één toestel werd door het afweergeschut vernield, 8 vliegtuigen werden op een vliegveld vernield. Dinsdagavond laat vlogen eenige vijande lijke vliegtuigen over Crotone, gehinderd door het nauwkeurige vuur der batterijen. Er zijn geen slachtoffers; er is eenige schade aangericht. 12 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Gisteravond versohenen Britsche ge vechtsvliegtuigen boven Noord-Duitsch kustgebied. Brisant- en brandbommen vernielden of beschadigden een aantal gebouwen in woonwijken en veroorzaak ten verliezen onder de bevolking. Door de geconcentreerde Duitsche afweer werden volgens de tot dusverre ontvan gen berichten 12 der aanvallende vlieg tuigen neergeschoten. De reis van Churchill. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill tijdens zijn verblijf in Egypte een bezoek gebracht aan Koning Faroek en aan den minister-president Nahas Pasja. Engelsche journalisten te Lissabon spreken van de mogelijkheid, dat Churchill op zijn terugreis van Turkije een kort bezoek aan Lissabon zal brengen. Voor dit vermoeden voeren zij aan, dat zij aanwijzingen hebben gekregen, de eerstvolgende dagen Lissabon niet te verlaten, opdat zij steeds voor bijzon der werk beschikbaar zijn. Bij onze vrijwilligers. Gemotoriseerde troepen. (SS PK Baumann Atï/H Pc) Een gewapen de overval is ge pleegd op een rij dende posttrein in Spanje. De roovers wondden den trein conducteur en sta len ongeveer 250.000 peseta's. Eerst thans wordt bekend dat Ecuador via de leen- en pachtwet den Amerikaan- schen kruiser Moon stone heeft gekre gen als eerste schip uit de Vereenigde Staten. De politie te Rot terdam heeft twee inbrekers aange houden die op Oudejaarsavond uit een loods aan de Rivierstraat eenige vaten glycerine hadden gestolen ter waarde van f 20.000. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Èrsatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich óp onderstaande data hij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben lnm dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal wachtbataljon. I»e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 5.2.'43 Zwolle, 9 uur, hotel Peters, Markt. 5.2.'43 Assen, 15 uur, dienstgebouw. Vaart Zuidzijde. uur, Concerthuts. Poe- 6.2.'43 Groningen. 9 lestraat. 6.2.'43 Leeuwarden, Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, weg 13. S.2.'43 Utrecht, 10 machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, Bezuidenhoutschewej 14 uur, huizo Schaaf, 9 uur, school Iepen uur, Mariapl., Welir- 10 uur, dienstgebouw 9 uur, café den Hout, Verklaring van Britschen ambassadeur te Ankara. Het blad „Tan" publiceert verklaringen van den Britschen ambassadeur te Ankara, Knatchbull Hugessen aan de Turksche* journalisten. In deze verklaringen wordt o.a. gezegd: Churchill vertegenwoordigde niet alleen Engeland, doch ook Rooseyelt. De wensah van Churchill om de leidende Turken te ontmoeten, werd met ijver en voldoening door de Turksche regeering bestudèerd. De besprekingen van Adana zijn het resultaat van de conferentie van Casablanca. Het ware doel van deze besprekingen be stond er in, Turkije ter versterking van zijn veiligheid materieel te leveren, dat het ter versterking van zijn veiligheid noodig heeft en om Turkije in staat te stellen"aan een aanval, die over onbepaald en tijd zou kun nen worden gedaan, het hoofd te biedeii. Het is duidelijk, dat Rusland op cle hoogte gehouden werd van de bespre kingen in Adana. In Adana werd geen nieuwe overeenkomst en geen nieuw do cument geteekerra. Vanzelfsprekend heeft men den algemeenen toestand besproken. Zooals altijd is Turkije in zijn politiek en beslissingen geheel en al vrii. Tijdens de bijeenkomst heeft men ook de na-oorlog- sche kwestie besproken en, zooals in den laatsten zin van het communiqué wordt gezegd, werden ook de maatregelen be sproken om in de toekomst een oorlog te vermijden. De besprekingen tusschen de Turksche en Engelsche staatslieden wer den gehouden in een geheel en al vriend schappelijke atmospheer. Parallel aan deze besprekinsen hebben de deskundigen van hun kant in het kader der bovengenoemde algemeene gez'chts- ounten technische kwesties besproken. Het Turksch-Engelsche bondgenootschap .is, zoo besloot de Britsche ambassadeur zijn verklaringen, uit de besprekingen van Adana versterkt naar voren gekomen. Luchtaanval op Sunderland. Gisteravond hebben Duitsche gevechts vliegtuigen de belangrijke havenstad Sun derland aan de Engelsche Oostkust ge bombardeerd. Zij lieten aanzienlijke hoe veelheden brisant- en brandbommen op de havenwerken en andere belangrijke doelen vallen. Uitgebreide branden bra ken uit, vooral in het Noorden van de stad. Teze'lfder tijd bombardeerden Duitsche gevechtsvliegtuigen een andere haven stad aan de Oostkust van Enseland. Het halve woord voor den goeden verstaander. Hedenavond spreekt Max Blokzijl om 19.00 uur, ..via den zender Hilversum 1, in de serie brandende kwesties over het onderwerp: „Het halve woord voor den goeden verstaander". Speelhol te Venlo uitgeroeid. Uit verschillende inlichtingen was het de Venlosche politie gebleken, dat daar in enkele woningen en café's op zeer grove wijze werd gegokt. Vele huismoeders had den reeds brieven gezonden, waarin er over geklaagd werd, dat haar man 'zijn week loon naar de speelhuizen bracht, waardoor in de gezinnen groote nood wes ontstaan. Verschillende sluikhandelaren namen druk deel aan de hazardspelen in deze speelgelegenheden en tenslotte achtte de politie den tijd gekomen om in te grijpen. In een woning aan de Hendrikxstraat werd een inval gedaan, waarbij zes per sonen werden betrapt. Een deelnemer had' in korten tijd 8000.verloren. Tijdens de speelpartijen werden rook artikelen en sterke drank tegen fabel achtige prijzen van de hand gedaan. Er waren slachtoffers, die voor 4000.en 5000.speelschuld hadden In de woning van een der aangehoudenen werden liefst 100.... gasmaskers benevens verschillende andere artikelen aangetrof fen, welke in verband met overtreding van Prijsbeheerschingsbesluiten en Hamsterwet in beslag werden genomen. Uitbreiding van de suikerbieten, teelt. Richtprijs wordt verhoogd; premie in uitzicht gesteld. De opbrengst van suikerbieten is in 1942 beneden de verwachtingen gebleven. De gemiddelde opbrengst per H.A. was lager en ook het suikergehalte bleek gedaald. Het eerste was' vooral een gevolg van de verminderde bemestingsmogelijkheden, als ook van het minder goede weer. Het is thans noodig de teelt van suikerbieten uit te breiden met eenige duizenden hectaren. Daartoe zijn in het vooruitzicht gesteld een verhooging van den suikerbietenprijs en een premie, welke in den vorm van suiker zal worden gegeven aan die boeren, die ten minste 10.000 Kg. bieten aan de fabriek hebben afgeleverd. De premie in den vorm van suiker zal niet alleen ten goede komen aan den boer, maar ook aan die arbeiders, die meehelpen aan den suikerbietenoogst. Uitreiking distributiebescheiden. Voor de uitreiking van distributiebe scheiden is het morgen Vrijdag de beurt aan de letters D en F.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1