Haarlemsche Courant Scheidingspoging der Duitsche legers in Tunis mislukt. Bij Woronesj zwaartepunt van strijd. Nieuwsblad voor Noord-Holland Amerikanen leden zware verliezen. Aanzienlijke Duitsche versterkingen ingezet. ^ur 288e Jaargang No. 29 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyn* Vrijdag 5 Februari 1949 Ultgart OrafUebe B«drfjv» DnahM Dir*«tt«i Ph. A, Mtu P. w. Pe*r«booA K 12*7 Strijdkrachten van Rommel en Von Arnim betrekken zeer sterk geachte stellingen. Ten aanzien van de gevechten in Tunesië wordt van militaire zijde te Berlijn meege deeld, dat de Amerikanen geti'acnt hebben, den in begin Januari door de Duitsch- Italiaansche troepen veroverden pas weder in hun bezit te brengen en vervolgens naar de kust door te breken, teneinde op deze wijze het leger van Hommel van de in Tunesië staande strijdkrachten der Spil- mogendheden te scheiden. Nadat de Duitsch Italiaansche troepen den tégenstander reeds bij de verovering van deze beheerschende stelling aanzienlijke verliezen hadden toe gebracht, hebben de Amerikanen thans hun pogingen wederom met bloedige verliezen moeten bekoopen. De Anglo-Amerikaansche aanvallen in dit gebied zijn uitgevoerd door bataljons die bijzonder goed waren uitgerust en de be schikking hadden over de meest moderne aanvalswapens. Ook wierp de 'vijand bij zijn aanval veel tanks in den strijd. Het liieht- wapen van de As heeft zeer actief aan den strijd deelgenomen en er niet weinig toe bij gedragen dat het den Duitschen troepen is gelukt den aanval af te slaan. De Duitsche militaire deskundigen te Ber lijn zijn van meening, dat de gevechten in Zuid- en Zuidwest Tunis in de eerstkomende dagen belangrijk in hevigheid zullen toe nemen. Het Duitsche potentieel is in dit ge bied, dank zij de strategie van Rommel, aan zienlijk versterkt. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front in Tunis worden gevechten geleverd met intensieve deelneming der wederzijdsche luchtwapens. Tijdens een bombardementspoging van vijandelijke vier motorige vliegtuigen, die krachtig 'geëscor teerd waren, op een van onze luchtbases heeft een groep Italiaansche jagers een machtige vijandelijke formatie opgevangen, een der toestellen vernield en de andere gedwongen van den aanval af te zien. Duit sche jagers schoten 13 vliegtuigen neer tijdens verscheidene luchtgevechten. Twee andere toestellen werden door den vijand verloren in den loop der laatste dagen, be halve de machines, waarvan reeds melding is gemaakt. Een dezer beide toestellen stort te in zee ten Zuiden van Sfax, het tweede werd door onze jagers in de lucht boven Tunis in brand geschoten. In den loop van Woensdag hebben Ame- rikaansche bommenwerpers de stad Palermo aangevallen in opeenvolgende golven. Het optreden onzer jagers en het hevig vuren van het luchtafweergeschut belemmerde den aanval. Vier viermotorige machines werden neergeschoten: drie vielen in zee, resp. tusschen Capozafferano en Termini Emerese, 2 K.M. ten Oosten van Catellamare en 4 K.M. ten Oosten van de haven van Palermo. Het vierde toestel stortte brandend neer tusschen Capo San Marco en Cavar- retto, nabij Sciacca. Gemeld wordt, dat er 16 dooden en 41 gewonden onder de bevol king zijn en dat aanzienlijke schade is aan gericht aan de gebouwen. Ook «ijn luchtaanvallen gericht op plaats jes in de omgeving van Ragusa, Nicastro en in de provincies Messina en Reggio Cala bria: er vielen geen slachtoffers, de schade is weinig belangrijk. Groote bedrijvigheid te Gibraltar. Uit La Linea wordt vernomen, dat zich de laatste 24 uur in de oorlogs haven van Gibraltar een koortsachtige militaire activiteit heeft ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan de samenstelling van een reusachtig convooi, dat onder meer zal bestaan uit 75 transportschepen, die den laatsten tijd in Gibraltar zijn aan gekomen. Onder deze schepen bevinden zich drie Fransche, aan boord waarvan zich Fransche troepen zouden bevinden. Abd el Krim terug in Marokko. Volgens Amerikaansche berichten, zouden de Engelschen den voormaligen leider van de Rif-Kabylen, Abd el Krim die op het eiland Réunion in verban ning leefde, naar Marokko in de buurt van de Spaansch-Marokkaansche grens gebracht hebben. Giraud geeft zich inmiddels alle moeite de politieke atmosfeer in Noórd-Afrika te „zuiveren" door het bestuur te organiseeren op een zoo breed mogelijke basis. De broe der van den admiraal d'Astier de la Vigerie, die tezamen met andere Gaullisten was ge arresteerd, is op vtije voeten gesteld. Tegen de Gaullisten zal geen aanklacht worden ingediend. Verleden Donderdag is prof. René Capi- tant, de voormalige adviseur van Leon Blum door Giraud ontvangen. Capitant fungeert op het oogenblik als vertegenwoordiger van De Gaulle te Algiers. Er zijn 27 communistische afgevaardig den der Fransche Kamer, die sedert de in eenstorting van Frankrijk in Noord-Afrika ii arrest zaten, op bevel van generaal Giraud 'vrijgelaten. De Geallieerde commissie tot bestudeering van de kwestie der politieke gevangenen in Fransch-Afrika heeft medegedeeld, dat reeds 900 politieke gevangenen in vrijheid zijn ge steld, terwijl 5500 zich nog in arrest be vinden. De stem der SS. Ongetelde duizenden Duitsche vrouwen en meisjes werken dage lijks in de groote bewapeningsbedrijven van het vaderland, om de wapens te smeden voor de mannen aan het front. In den eindstrijd van het Duitsche volk moet ieder zijn beste krachten geven, om de overwinning te behalen. Een vrouw aan den arbeid in de montagehal van een vliegtuigenfabriek. Scherl/Fellinga Pax c. KORT NIEUWS- De nieuwe Duit sche ambassadeur te Tokio, dr. Hein- rich Stahmer, is in het paleis door den Tenno in speciale audiëntie ontvan gen, waarbij hij zijn geloofsbrieven overhandigde. De Finsche Rijksdag is Maan dag voor het zit tingsjaar 1943 ge opend. Het Rijks- dagbestuur van 1942 is herkozen. De speciale Fransche rechtban ken hebben be voegdheid gekregen in gevallen van on geoorloofd wapen bezit de doodstraf uit te spreken. Twee dochters van de familie T. Penning te Weer- dingermond, meis jes van 15 en 18 jaar, zijn onder Ter Apel in het Hoofd- diep geraakt en verdronken. Duitschers vernietigen bruggehoofd van den tegenstander. In Zuidelijke sectoren krachtige Sovjetaanvallen afgeslagen. De oorlog in het Westen. Luchtaanval op Hamburg. Luistert op Zondag 7 Februari van 11.30-tot 11.45 over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „Germaansche vrijwilligers schrijven". Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom. KORT NIEUWS. In heel Italië is het stoken, de ver koop en het' schen ken van brandewijn en likeuren verbo den. De tot dusver daarvoor benoodig- de alcohol zal wdr,- den gebruikt voor de vervaardiging van synthetische rubber enz. 'n Schipper deed in het water van de Conradkade te Den Haag, ter hoogte van de Laan van Meerdervoort een lugubere vondst. Hij haalde n.l. een paar beenen op, waaraan zich een corset en een kous bevonden. De po litie stelt thans een onderzoek in, of hier sprake is van een misdrijf. Bij onze vrijwilligers. Voor het aantreden worden de laarzen nog eens extra onderhanden genomen. Atlantic/Holland Pax c. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor heil, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Neder land te Vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nemen in een speciaal vvachtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl do inzet van dit bataljon ook In Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen meiden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 6.2.'43 Groningen. 9 uur. Concerthuls. Poe lestraat. 0.2.'43 Leeuwarden, 14 uur, huize Schaaf. Breedstraat. 7.2.'43 Amsterdam, 9 uur. school Iepen- weg 13. 8.2/43 Utrecht, 10 uur, Mariapl., Wehr- machtsheim. 9.2/43 Amersfoort, 10 uur, dienstgebouw Leusderweg. 10.2/43 den Haag, 9 uur, cafë den Hout, Bezuidenhoutscheweg. De A.N.P.-corresponderrt te Berlijn meldt: In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front, d.w.z. van Woronesj tot den Kaukasus woedt de strijd het hevigst in het gebied ten Westen van Woronesj, waar de bolsjewisten met onverminderde kracht blijven aanval len. Het geheele front is hier in beweging, doch de beweging geschiedt niet alleen in Westelijke richting, daar aanvallen der bols jewisten worden afgewisseld met tegenaan vallen der Duitschers, die, naar ook van Sovjet-Russische zijde wordt verklaard, aan zienlijke versterking in den vorm van ver- sche troepen hebben gekregen, zoodat hun tegenstand allengs kfachtiger wordt. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend In den Westelijken Kaukasus, in het Koebangebied en in het gebied van den beneden-Don zijn vijandelijke aanval len, soms ook van vrij krachtigen aard, afgeslagen. Aan het front van de Donets hebben pantserformaties een door den tegen stander gevormde bruggehoofdstelling aangevallen en sterke vijandelijke strijd krachten in de pan gehakt; 46 tanks en 33 kanonnen werden vernietigd of buitgemaakt. In aanhoudende zware alweer7 en be wegingsgevechten tegen sterke vijandelijke formaties, die nieuwe versterkingen toege voerd: krijgen, hebben de troepen van het leger, gesteund door sterke formaties van het luchtwapen. tusschen Don en boven- Donets alle omsingelingspogingen afgesla- gen. De slag aan het Ladogameer, die na het optreden van nieuwe vijandelijke strijd krachten weer in volle scherpte is ontbrand, heeft tot een belangrijk afweersucces geleid. Onze troepen konden 'op een breed front verscheidene zware, met sterken steun van artillerie en tanks uitgevoerde aanvallen met zware verliezen voor. den vijand af slaan. Concentraties voor verdere aanvallen werden door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. In Januari zijn 832 Sovjetvhegtuigen ver nietigd, daarvan 640 tijdens luchtgevechten. 99 door afweergeschut, 22 door formaties van het leger, de overige zijn op den grond vernield. In Tunis zijn herhaal te plaatselijke aan vallen van den vijand bloedig afgeslagen. Duitsche duikbommenwerpers en snelle ge vechtsvliegtuigen zetten tie bestrijding der vijandelijke stellingen en colonnes voort en vielen vliegvelden van den vijand met suc ces aan. Tegenover drie eigen toestellen, die verloren gingen, werden in luchtgevechten 14 vijandelijke toestellen neergeschoten en nog 9 op den grond vernield. Overdag ondernomen aanvallen van ge mengde formaties van het Britsche lucht wapen op eenige plaatsen in het gebied der Fransche Kanaalkust hebben talrijke slacht offers, dooden en gewonden, geëischt onder de bewoners. Door deze militair zonder effect zijnde aanvallen en door bommen, die Woens dagnacht op het stedelijk gebied van Hamburg zijn gericht, leed de bevol king verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen berichten zijn tenminste 28 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Na een aanval overdag van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op voor den oorlog be langrijke doelen in Zuid-Engeland heeft het luchtwapen Woensdagnacht haveninstalla ties in het Oosten van Engeland aangevallen. Tijdens de afweergevechten tusschen Kau- kasus en Don heeft het 57ste pantsercorps, onder leiding van den generaal der pantser troepen, Kirchner, zich bijzonder onder scheiden. In aanvulling op het weermachtbericht verneemt het D.N.B. het volgende Bolsjewistische gevangenen, die bij een der laatste tegenaanvallen in het gebied van Woronesj in Duitsche handen vielen, heb ben verklaard dat hun eenheden tot voor kort ten Westen van'Stalingrad hebben ge legen en tengevolge van de zware verlie zen opnieuw moesten worden opgesteld. Ten slotte werden zij in allerijl naar het front bij Woronesj gestuurd. Intusschen heeft het Duitsche opperbevel door de heldhaftigheid van de verdedigers van Stalingrad, tijd ge wonnen. „Zware Duitsche tegenaanvallen" in het gebied van de Manytsj: „Duitsche verzet wordt hardnekkiger": „aanzienlijke stiiging van de Duitsche reserves in den sector van Woronesj", zoo melden thans reeds de vijan delijke persbureaux. Nadat op een plaats aan het front aan de Donets de vijand een plaatselijke bres in de voornaamste Duitsche linie had ges'agen, werd hij door een onmiddellijk volgende flankaahval van sterke formaties Duitsche pantsers en infanterie met zeer zware ver liezen teruggeworpen, waarbij, zooals het weermachtbericht meldt, de bolsiewisten 46 tanks en 33 stukken geschut verloren. Engelsch commentaar. In de meest duistere gissingen ver diepen de Engelsche bladen zich. waar het gaat over de plaats die de Sovjet- Unie in de besprekingen tusschen Churchill en Ineuenu heeft ingenomen Een der bladen brengt een teeke- ning, waarop Churchill en Ineuenu beiden angstig uit het raam van hun wagen naar een enormen maansikkel (met hamer) aan den hemel staren. Onvoldoende zorg voor landbouw, gewassen. Landbouwer krijgt 6000.boete. In dezen tijd kan niet geduld worden, dat kostelijke voedingsmiddelen in den vorm van landbouwgewassen of verwerkt tot eindproducten, door zorgeloosheid of onbekwaamheid verloren gaan. Het Voedselvoorzieningsbesluit bepaalt daarom, dat een ieder, die eenige handeling met een landbouwproduct, verricht, gehouden is daarbij die zorg aan te wenden, welke met in achtneming van de ten aanzien van de voedselvoorziening bestaande om standigheden redelijkerwijze van hem verlangd kan worden. De tuchtrechter te Arnhem heeft een landbouwer te Buurmalsen, die niet vol doende zorg aan zijn landbouwgewassen had besteed, tot een zware boete veroor deeld. De man had tarwe, haver, zomer- gerst en groene erwten veel te laat ge oogst, waOTdoor deze producten vrijwel waardeloos waren geworden. Bovendien had hij op een perceel, bruine boonen, voedex-biéten en koolrapen verbouwd, welke hij eveneens voor het grootste deel waardeloos heeft laten worden door ze te laat 'of in het geheel niet te oogsten. Daar deze landbouwer de voedsel voorziening in emgtige mate benadeelde, heeft de tuchtrechter hem veroordeeld tot een boete van f 6000. De handen ineen voor Winterhulp. Giro 5553.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1