Haarlemsche Courant Landingspogingen der Sovjets bij Novorossiisk. Successen voor de As in Tunis en Tripolis. Graaf Ciano afgetreden Nieuwsblad voor Noord-Holland Groote afweerstrijd aan de Oskol. Turijn aangevallen. Duce reorganiseert Italiaansch kabinet. 288e Jaargang No. 30 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Zaterdag G Feburari 1943 Uitgave Grafische Bedrijven Damiafc# Directief Ph. A, Mees p, w. Peerebonxa k nvt. Vijand uiteengeslagen of omsingeld. Bolsjewisten bij Donmonding en in Koebangebied afgeslagen. De hooikist bewaart de warmtte, maakt er een nuttig gebruik van. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Landingspogingen van vrij sterke bolsje wistische strijdkrachten in het gebied van Noworossiisk zijn door terstond ingezette tegenaanvallen van Duitsche en Roemeen- sche troepen uiteengeslagen. Gelande batail- lons zijn ingesloten en gaan hun vernietiging tegemoet. Negentien landingsbooten werden in den grond geboord. Sterke vijandelijke aanvallen in het mon- 'dingsgebied van den Don en aan den Koeban werden onder zwaré verliezen voor de bols jewieken afgeslagen. In het Zuidelijke deel van het front aan de Donetz heerschte over het algemeen rust. In den sector aan de midden-Donetz en aan de Oskol duurt de groote. afweerslag met toe nemende felheid voort. Ten Zuiden van het Ladogameer zijn weder om sterke, met steun van artillerie en tanks uitgevoerde* aanvallen voor de voornaamste Duitsche gevechtslinie^ onder zware verlie zen ineengestort. In Noord-Afrika enTunis gevechten van plaatselijke beteekenis. De poging van een formatie Amerikaanschc bommenwerpers om overdag onder bescher ming van de wolkenlaag Westduitsch gebied aan te vallen is mislukt. De formatie werd door de jagers en luchtafweergeschut uiteen gedreven en over zee teruggedreven. Daarbij verloor de vijand acht viermotorige vliegtui gen. Door blindelings uitgeworpen bommen in het kustgebied ontstond onaanzienlijke schade. Donderdagnacht hebben afzonderlijke vijan delijke bommenwerpers zonder effect storings- aanvallen op West-Duitschland 'ondernomen. Tijdens zware afwcergevechten tusschen Don en Donetz hebben zich de Westfaalsche 26ste en Silezische 320ste divisies infanterie bijzonder onderscheiden. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De situatie van het Zuidelijke deel van het Oostelijk front is thans zoo, dat de Duitsche strijdkrachten ten Zuiden van Rostof een bruggehoofd vormen. Alle aanvallen op dit bruggehoofd zijn tot dusver afgeslagen. Aan het midden-Donfront verplaatst het- zwaartepunt van den strijd zich meer naar het Noorden, in d.e richting van Liwny. Hier stuiten de bolsjewieken 'op steunpunten, die Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: „In het Westen van Tripolitanië heeft onze achterhoede met succes tegenstand geboden I aan versterkte verkenningsbedrijvigheid- van den vijand, die talrijke auto's verloor. In Tunesië plaatselijke botsingen, waarbij eenige lichte pantserwagens door afdeelingen der Spiltroepen werden buitgemaakt. Het aantal gevangenen, gemaakt tijdens de operaties, waarvan het Italiaansche weer machtbericht van 2 Februari gewag maakte, bedraagt meer dan 1000 Tijdens gevechten boven Tunesië hebben Italiaansche en Duit sche jagers 16 vliegtuigen neergeschoten. In de Middellandsche Zee heeft een sterke formatie tweemotorige bommenwerpers zon der eenig succes onze convooien aangevallen Een der vijandelijke vlieg+uigen werd door het vliegtuigescorte vernield Donderdagavond laat hebben vijandelijke vliegtuigen in opeenvolgende golven Turijn en omgeving aangevallen Talrijke gebouwen werden getroffen. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast. Andere vliegtuigen drongen door tot het gebied van Spezia: zij lieten bommen vallen, die geen ernstige schade ver oorzaakten. Ook Trapani was het voorwerp van nachtelijke aanvallen Bij Bonagia is een! vijandelijk vliegtuig brandend neergestort." De militaire medewerker van de Now York Times, Hanson Baldwin, verklaarde ten aan zien van den toestand in Nqord-Afrika, dat de terugtocht van Rommel ui't Libvë en Tri polis een weldoordacht strategisch plan is ge weest, dat niet door het Britsche achtste leger aan het Afrikakorps is opgedrongen. Oogenschijnlijk zijn de Engelschen teleurge steld over het feit, dat Rommel aan de ver schillende valstrikken, die voor hem door de Engelschen waren opgesteld, is ontsnapt. De laatste hoop, nl. een wig te drijven tusschen de beide legers van de Spil in Noord-Afrika. is in rook vervlogen. Op het oogeriblik zijn de Duitschers in Noord Afrika strategisch in het voordeel. Zou het hun gelukken den "strijd om Tunis tot iri den zomer te rekken, dan zouden zij hierdoor de oorlogsplannen der Geallieerden voor 1943 overhoop hebben gegooid. zich reeds lang in handen der Duitschers be vinden, zoodat naar men van militaire zijde in de Duitsche hoofdstad verklaart, tot dus ver al hun aanvallen op de Duitsche hoofd- weerstandslinie zijn afgestuit. Aan beide zijden worden de gevechtshan delingen in het gebied van Woronesj belem merd door felle sneeuwstormen, die de sneeuw tot manshoogte doen opwaaien. De strijd is hier zeer onoverzichtelijk en het zal nog eenigen tijd duren, voor de fronten zich duidelijker afteekenen. Van Duitsche zijde verklaart men in dit gebied nog over sterke reserves te beschikken, die nog niet alle in den strijd zijn geworpen. Eén ding is volgens militaire kringen zeker, namelijk, dat de bols jewistische Voorhoeden, die op sommige pun ten zich in het Duitsche front hebben ge waagd, afgesneden en in de pan gehakt zul len worden. Ten aanzien van den strijd ten Zuiden van het Ladogameer verklaart men te Berlijn, dat de bolsjewisten hier, afgezien van de moeras sige en vrijwel waardelooze oeverstrook, on danks de felheid hunner aanvallen geen ter reinwinst hebben kunnen behalen. De totale Duitsche mobilisatie. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Van de door het Rijksministerie van econo mische zaken uitgevaardigde verordeningen tot mobilisatie van de volkskracht is de meest ingrijpende wel die, welke de sluiting gelast van alle winkels, die voor de voorziening in de levensbehoeften der bevolking niat abso luut noodzakelijk zijn Hieronder vallen in de eerste plaats zaken, die luxe-artikelen verkoopen, juwelierszaken, postzegelhandels, chocoladewinkels e.d. Van andere zaken, zoo als die welke meubelen, antiquiteiten, boeken, tabaksartikelen e.d. verkoopen, zal een deel worden gesloten. Ook wordt de mogelijkheid overwogen, dergelijke zaken samen te voegen. Tn plaatsen, waar zich verschillende waren huizen bevinden wordt een deel hiervan stil gelegd. De voorraden der gesloten zaken, die doorgaans nog maar zeer bescheiden zijn zullen in de open blijvende zaken worden verkocht, voorzoover zij niet voor bijzondere doeleinden worden gebruikt. Het is te verwachten, dat Iftt beeld der winkelstraten, zooals bijvoorbeeld de Kur- fürstendamm te Berlijn, waar zoovele luxe zaken gevestigd zijn zich tengevolge van de winkelsluiting aanzienlijk zal wijzigen. Hoe veel zaken onder de verordening vallen, is moeilijk te zeggen, doch het zal zeker een getal van zes cijfers zijn. Tot do handwerkbedrijven, die -stilgelegd worden, behooren goud- en zilversmederijen, olisseerderijen. luxe-kleermakerijen e.d. Het aantal, dat de verordening omvat, is kleiner dan bij de winkelzaken, daar reeds een groot aantal bedrijven in de bewapeningsindustrie ingeschakeld is. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen. die er bezwaar tegen hebben hui) dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaatom dienst te nemen in een speciaal waehtbataljon. I>e oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Door het Noord-Hollandsch Tooneel onder leiding' van Jan C. de Vos zal op Zondag a.s. te Utrecht de première gegeven wor den van het door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten bekroonde oorspronkelijke Nederlandsche tooneel- stuk „Dorp in onrust" van Kees Spierings. Een scène uit het derde en laatste bedrijf met v.l.n.r.: J. van Erp (de pastoor), Ton van Otterloo (Govert) en Sheila Clarijs (Anna). Stevens Pax c. Bij onze vrijwilligers. Trouwe kameraden. Atlantic/Holland Pax c. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, dio tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 7.2.'43 Amsterdam, 9 uur, school Iepen- weg 13. S.2,'43 Utrecht, 10 uur, Mariapl., Wehr- machtsheim. 9.2.'43 Amersfoort, 10 uur. dienstgebouw Leusderweg. 10.2.'43 den Haag, 9 uur, cafS den Hout, Bezuidenlxoutscheweg. Turkije. De Turksehe ambassadeur te Londen heeft den Koning van Engeland een boodschap overhandigd van president Ineunu. De Japansche minister van buitenlandsche zaken, Tani, heeft uiting gegeven aan zijn onwrikbare zekerheid, dat de As zal zege vieren. Hij voegde hieraan toe, er stellig van overtuigd te zijn, dat de leiders van Turkije den internationalen toestand op de juiste wijze zouden heoordeelen en fouten in hun politiek zouden vermijden. Voorts wees hij er op, dat de tegenwoordige oor logssituatie volkomen verschillend is van die in den eersten wereldoorlog, omdat toen Duitschland den strijd alleen moest voeren. Thans staat Japan met zijn onvergelijke lijke marine aan de zijde van Duitschland. Turkije bezit niet alleen een sterk leger doch bovendien is zijn strategische positie uiterst gunstig. Tani besloot: Ik stel buiten gewoon groot belang in de toekomstige hou ding van Turkije, doch ik ben er van over tuigd. dat de Turksehe leiders het lot van hun land verstandig zullen loodsen. In de Wilhelmstrasse is inmiddels opge merkt, dat de Turksehe persstemmen vol ledig de reeds in Berlijn tot uitdrukking ge brachte opvatting bevestigen. De strekking der Turksehe dagbladuitlatingen komt hier op neer, dat het wezen der Turksqhe poli tiek gefundeerd ligt in de handhaving der neutraliteit. Op de vraag, betrekking hebbende op de mogelijkheid van nieuwe conferenties van Churchill met andere staatslieden, gaf de woordvoerder van buitenlandsche zaken ten antwoord, dat Duitschland en zijn bondge- nooten zich door conferenties niet laten ïn- timideeren. Geallieerds plannen met Europa. Frank Maxwell Andrews heeft het opper bevel op zich genomen over de Amerikaansche strijdkrachten op het „Europeesche oorlogs- to^neel". De leider van het Amerikaansche bureau voor oorlogsmateriaal, Donald Nelson, heef* voor de legercomfnissie van den Senaat ver klaard, dat de Ver. Staten naar zijn meening niet in staat zijn een leger van acht millioen man op te stellen, het uit te rusten en te ver voeren en daarenboven nog dit leger en de Geallieerden van al het noodige te voorzien. Daar voor iederen soldaat zes werklieden noodig zijn voor zijn uitrusting en verzorging, is het aantal der in de Ver. Staten beschik bare volwaardige arbeidskrachten, aldus ver klaarde Nelson, hiervoor niet voldoende. De Canadeesche premier Mackenzie K4ng heeft intusschen in het parlement te Ottawa een redevoering gehouden, waarin hij heeft meegedeeld dat het Canadeesche leger in En geland bereid is bij een invasie van het Euro peesche continent vooraan te gaan. Fred Miller, de commandant van een negerdivisie heeft voor radio New York verklaart!, dat binnenkort de verscheping van de eerste volledige Amerikaansche Regei-divisie naar het buitenland kan wor den verwacht Op het oogenblik wordt ook door een hulpcorps van negervrouwen voorbereidingen getroffen om met deze divisie mede te reizen. Het voorstel van Smuts, dat troepen der Unie van Zuid-Afrika gebruikt kunnen wor den voor den militairen dienst buiten Afrika is voorts door het Zuid-Afrikaansche parle ment aangenomen met 75 tegen 49 stemmen. De. lersche neutraliteit. De speciale correspondent van de „Daily Herald" te Dublin meldt zijn blad dat „zich in Ierland in de komende weken gebeurte nissen van wereldbelang zullen af spelen". De correspondent zou dit hebben afgeleid uit mededeelingen die hij uit zeer bevoegde bron had ontvangen. Hij kon hierover echter geen nadere mededeelingen doen. Mussolini thans ook minister van Buitenlandsche Zaken. Te Rome is officieel de volgende wijziging in de Italiaansche regeering bekend ge maakt Het ministerie van buitenlandsche zaken wordt door den Duce overgenomen. Giuseppe Bastianini blijft onderstaatssecretaris in dat ministerie. Graaf C'iano wordt voor drie jaar benoemd tot lid van den gTooten Raad van het Fascisme. De functie van onderstaatssecretaris bij het bureau van den ministerpresident wordt overgenomen door den nationaien raad Amilcare Rossi, voorzitter van den bond van frontstrijders, die generaal Luigi Rnsso op volgt. Ümberto Albini, tot nu toe prefect van Napels, neemt, in plaats van Buffarini Gui- di. het onderstaatssecretariaat van het mini sterie van binnenlandsche zaken waar. Alfredo de Marsico neemt de leiding over van het ministerie van justitie. De huidige functionaris, graaf Grandi, blijft voorzitter van de kamer van Fasces en Cor poraties. In plaats van Thaon di Revel is tot minis ter van financiën benoemd baron Giacomo Acerbo, tot nu toe voorzitter van het inter nationale landbouw-instituut. Giuseppe Bottai wordt als minister van opvoeding opgevolgd door den rec tor der universiteit van Pisa. Carlo Biggini. Het ministerie van openbare zaken wordt door den nationaien raad Zenone Benini overgenomen van Giuseppe Gorla. Hosl^Venturi wordt als minister van ver keer afgelost door Cini. Carlo Tiengo neemt de functie van mi nister van corporaties over van senator Ricco. Aan het ministerie voor volksontwik- ling wordt Alessandro PavoHni opge- vogd door Polverelli, tot nu toe onder staatssecretaris San dit ministerie. Tot minister voor deviezen is benoemd Oreste Bonomi als opvolger van minister Ricfcardi. Het onderstaatssecretariaat voor oorlogs productie wordt tot ministerie verheven. Generaal Favagrossa, die tot nu toe daar onderstaatssecretaris was, is tot minister benoemd. Tot dusver is nog geen onhelderende of- i'icieele commentaar beschikbaar gesteld ten aanzien van de wijziging-in de Italiaansche regeering, waartoe Mussolini" is overgegaan. In politieke Italiaansche kringen gaf men evenwel als zijd meening te kennen, dat aan het bezetten van biina alle minister posten door nieuwe bewindsmannen juist in deze phase van den oorlog een verstrekken de principieele beteekenis moet worden ge hecht. Daardoor is een verdere straffe samen balling van alle nationale krachten in den grooten strijd om de eindoverwinning mo gelijk geworden. Bijzondere aandacht verdient het feit, dat de Duce thans de leiding on zich genomen heeft van het ministerie van buitenlandsche zaken. Daarmede heeft bii duidelijk willen laten uitkomen, dat de leiding de»- fascisti sche buitenlandsche politiek uitsluitend dooi* hem bepaald wórdt. Daar Mi'ssoHii ook de leiding gehouden heeft van de drie weer machtsministeries en van het departement van binnenlandsche zaken, treedt sterker dan ooit de alleen leidende »n alleen ver- rntwoordeüike persoonlijkheid van den Duce 'P den voorgrond. De hooikist in de hu5shond;ng. 1 Bezuinig ot> gas en elecfviciteit. Bij gebruik van de hooikist voor het berei den van spijzen moet men met overleg te werk gaan. Zoo moeten de pannen van buiten goed schoon zijn en bij het inzetten in de kist of de mand, die a's hooikist dienst doet, mag niet gemorst worden. De kist, mand of kranten welke immers eveneens een goede hooikist kunnen vormen doe men gedu rende de bereiding vooral niet open. Wanneer er in een kist verschillende pannen gaan. olaatse men op iedere pan afzonderlijk een stevig kussentje. Zoodoende behoeft ei? geep warmte verloren te gaan. Na^het gebruik be hoort de hooikist open te blijven „om te luchten". Wie zich aan deze richtlijnen houdt, behoeft niet bang te zijn voor overschrijding van het gas- en electriciteitsrantsoen Uitstel van opkomst voor den Arbeidsdienst. De in 1925 geboren mannelijke leerlingen van scholen voor voorberêidend hooger en middelbaar onderwijs, die arbeidsdienst- plichtig zijn ingevolge art. 4 van 't Arbeids- dienstplichtbesluit kunnen, teneinde hun studie ononderbroken te kunnen volbrengen, een verzoek om uitstel van opkomst voor het vervullen van arbeidsdienstplicht indie nen. Dit moet dan ten spoedigste geschieden. Deze mogelijkheid staat ook open voor de oudere leerlingen van U.L.O.-scholen, die onder genoemd besluit vallen. Belangheb benden kunnen zich voor inlichtingen wen den tot den inspecteur van het lager onder wijs in de inspectie waarin him school is gelegen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1