r M D AMI AATJES KEUSEB Gevr' HUUP IN DE HUISH 2 gepens. dames vr. v. dir. 2 KAMERS en SUITE m. kook- gel. en bergruimte. Br. A 6633. 0e taaiste Mmh Soceoyaal LOOSJES BOEKEN 'tBloemenhuis tfefauiktt hhuzieU Rooyers HET KAPPEÜSHUIS Gr. Houtstraat 22 i/o Fluks Roggeveen P. v. d. Geest NETTE MEISJES OVERHEMDEN NAAISTERS gevraagd. RECHTSBIJSTAND BELANGRIJKE VERKOOPING B. MEIJER, Verl. Cronjéstr. 56, Haarlem DANSEN LEEREN Th. Donkerlo Agenda: jaarrekening, jaar- Verslag. M.O. BOEKHOUDEN STAATS PRAK TUK DIPLOMA EXAMENOPLEIDING HUGAS-ELGERSMA-POTGIESER Huurkoop of Contant BEL OP 28297 N.V. KREMER'S Nog steeds Orchideeën Uw Mes ot a Schaav stomp De beste bril bij OPTICIEN "BELT.-. DIRECT... De Heer en Mevr. ROBBé GROSKAMPBURGERS- DIJK geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter ELISABETH Santpoort, 5 Februari 1943. Met groote biijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon KOOSJE A. VERSTRATEN— v. d. POLS M. J. VERSTRATEN Karei v. Manderstr. 61 Tijd, adr.: Diaconessenhuis Met groote vreugde geven wij U kennis van de ge boorte van een Dochter MARJAN PETRONELLA A. M. KAPER- KEESMAN J. KAPER Haarlem, 5 Februari 1943 Houtplein 4 Tijd.: St. Elisab. Gasthuis. A. WILDERVANCK arts en JOH. H. It. VAN DIFFELEN hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, dat te Heem stede voltrokken zal worden Vrijdag 19 Februari e.k. te 12 uur. Ernst (Gld.) 5 Februari 1943 Heemstede Gelegenheid tot gelukwen- schen op den huwelijksdag van 14-15 uur ten huize: Hugo de Grootlaan 1. Heemstede. Toekomstig adres: Ernst, Hoofdweg E 87. Gouden Huwelijksfeest. Op 22 Februari as. hopen onze geliefde Ouders PETRUS PRINS en CORNELIA RIP den dag te herdenken, waar op zij vóór 50 jaar in den echt werden verbonden. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Thorbeckestraat no. 33. Heden nam de Heer tot Zidh, na een geduldig ge dragen lijden, onzen in nig geliefden Man en Vader JAN VREEKEN in den leeftijd van 49 jaar. A. H. VREEKEN— SEMEIJN JENNY LENI JAAP JE Haarlem, 6 Februari 1943 Gasthuislaan 139 Geen toespraken geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben op Woens dag 10 Februari a.s. te 2 uur op de Algem. Be graafplaats, ingang Kle verlaan. Algemeene Kennisgeving Heden overleed onze beste Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder DINA MARTINE WEISSENBRUCH Weduwe van den Heer H. J. A. Bron in den ouderdom van 79 jaar. Zwolle: L G. TOE WATER BRON Zuid-Afrika: A. S. M. TOE WATER- TROMP FRIDA Zwolle: J. C. TOE WATER Heel: R. F. TOE WATER Deventer: Mej. W. B. v. d. WORP Zwolle, 6 Februari 1943 Van Nahuijsplein 8 Liever geen bloemen en geen bezoek De crematie zal plaats hebben te Velsen op Woensdag 10 Februari 1943, na aankomst van trein 13.47 u. halte Drie- huis-Westerveld. Hedenavond overleed te 's-Gravenhage, geheel on verwacht onze lieve Broe der en Behuwdbroeder Mr. ADRIAAN STOOP in den ouderdom van bijna 45 jaar. Haarlem: A. M. DE CLERCQ— STOOP Amersfoort: C. LANGELAAN— STOOP Ir. E. J. LANGELAAN Haarlem: E. L. M. KESSLER— STOOP Ir. G. A. KESSLER 5 Februari 1943 OPROEPING Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan-, of borgtochten onder zich Rebben ten laste van de nalatenschap van wijlen den Heer ADRIAAN LOUIS DIEDERIK DAMEN, n leven oud-onderwijzer te Zandvoort, laatst geëvacu eerd naar Heemstede, Eiken laan 7, overleden te Enk huizen op 11 Januari 1943, worden verzocht daarvan vóór 20 Februari 1943 op gave of betaling te doen aan Notaris Mr. J. A. DE LA HAYZE te Heemstede, Van Merienlaan 19. PT ÏN&" TVÏPm TP als hoofd van de Plakafdeeling i jL.iii.iv gevraagd door WASSCHERIJ G. RHEE ZN. Zich aan te melden Bleekersvaartweg 55 Heemstede. Mr. Cornelisstraat 33-35. voor alle Afdeelingen gevr. door Fijnwasscherij HAAK, rhuiswerk, goed loon. Brieven onder no. 9496 bur. v. d. bl Bur. Kranevcld - Zijhveg 21 Dagvaardingen, contracten, gratieverzoeken enz. Kant. 9-6.30. Advies L Op DONDERÓAG 11 FEBRUARI, 's morgens tien uur in de Groote Zaal van Hotel-Café-Rest. „DE LEEUWERIK" Kruisstraat 30, Haarlem. Daarbij komen voor: Verschil lende Ameublementen en Kleine Meubelen. Een inzink- bare trap-naaimac-hine (Singer). Koffie-filtreerketel (6 Ltr). Een zeer mooie vitrine. Divers Huisraad. Perzische wand-, vloer-, tafel- en andere kleeden. KIJKDAG: WOENSDAG 10 FEBR. VAN 10 TOT 4 UUR. INBRENG OF AFHALEN VAN GOEDEREN: MAANDAG 8 FEBRUARI VAN 9 TOT 4 UUR EN DINSDAG 0 FEBRUARI VAN 9 TOT 1 UUR. Telefoon De Veilingmeester 10514 J. P. G. KOK De Deurwaarder .T. HOLLENBFRG Vanaf heden telefonisch aangesloten onder No.: 21960 voor DAMES en HEIEREN, Smedestraat 21, is vanaf HEDEN VERPLAATST'NAAR Telefoon 15792 JONGEN GEVRAAGD voor Expeditiewerk. TEMPO, Warmoesstraat 4. Voor heerlijke pudding Custard van Simon de Wit, in frambozen, mocca, ananas, aman del en vanille smaak. BovendienSimon de Wit's winkels zijn ruim bevoorraad. Heden nam de Heer to Zich, na een geduldig ge dragen lijden, onzen lie ven Zoon, Schoonzoon, Broer, Behuwdbroer en Oom JAN VREEKEN in den leeftijd van 49 jaar. Uit aller naam J, VREEKEN—GENIS Haarlem, 6 Februari 194. Gasthuislaan 139 Hedenavond overleed b 's-Gravenhage geheel jnverwachts onze lieve Vader Mr. ADRIAAN STOOP in den ouderdom van bijna 45 jaar. LULU MAT,IET AAD MICHIEL NELLEKE JANTJE Bloemendaal. 5 Febr. '43 WIJZIGING NO. 2 VAN HET UITBREIDINGSPLAN „WAARDER- EN VEER- POLDER". De Burgemeester van Haar lem heeft voor een ieder ter gemeente-secretarie, 7e Af- deeling, ter inzage gelegd op werkdagen van 9 Februari 1943 tot en met 12 Maart '43: le. het ontwerp-uitbreidings- plan „Wijziging no. 2 van he+ uitbreidingsplan „Waarder- en Veerpol- der" met de daarbijbe- hoorende toelichtende be schrijving, voor den grond, gelegen ten Oos ten van het Noorder Bui ten Spaame, kadastraal bekend gemeente Haar- lem II sectie N no. 486; 2e. 't ontwerp-„Bebouwings voorschriften" voor de: in het sub le genoem.' ontwerp-uitbreidingspla begrepen grond. De oor spronkelijke plannen met bijbehoorende bebou wingsvoorschriften zijn mede ter inzage gelegd Eventueele bezwaren moe- en binnen den termijn van ter visielegging bij den Bur gemeester worden inge diend. te HALFWEG Aanv. nieuwe cursus Zondag 21 Febr. van 5,307,30 uur in Café CORNELISSEN Halfweg. Inschrijving van heden af. Dansschool Lessen HANDEI.SCOR Br. met conti DAWAVE'S MODEFA&RIEK EN ATELIER VERVORMN-VERVEN- STOOMEN VAN DAMESHOEDEN*ATELIERS VOOR 'TMAKEN-MODECNISEEREN VERANDEREN EN REPAREEREN VAN MANTELS-JAPONNEN-BONrWERX schowburostr: k-haarlem-telums» STOOMEN VERVEN Man*"1'? Verven 4.90 {croon 1*4 28 haarl. huishoud- en indu strieschool Voorhelmstraat 25 Jaarlijksche algemeene le denvergadering op Maandag 22 Februari om half vier in het schoolgebouw. In de eerste week van Februari vangen de nieuwe cur sussen aan. Voor de acte M.O. Boekhouden slaagden in den jaren 1938, 1939, 1940, 1941 en 1942 resp. 12-9-12-17 en 15 van onze candidaten. Voor het Staatspraktijkd1ploma slaagden resp. 21-20-21-30 en 36 onzer candidaten, zijnde 'n slaagpercentage van gemiddeld 60o,0. Uitvoerige pros pectussen met boekenlijsten studieplan e.d. op aanvrage aan de lesgebouwen. DEN HAAG Sw»«llnckpleln 46 Tel.336785-395176 ROTTERDAM Heemraadssingel 111 Telefoon 30898 HAARLEM Frans Halsplein 9 Telefoon 16372 DUITS CHE RESP. Les gevr A 6631. Personeel gevraagd voor huishouding NET MEISJE V. 8.34—12.30 V. licht huish. werk. Zondags vrij. Aanm. Kinderhuisvest 7, 2 x b. Fl. ongedipl. VERPLEEG STER gen. huish. bezigh. te verr. Br. B 6620. Voor de ochtenduren flinke WERKSTER. Hoog loon. Adres Barrevoetestraat 13. lederhandel Jong MEISJE midd.uren hulp aanw., Buitenrustlaan 2, Haarlem. 't Gooi. Keurig MEISJE in kl gez. (2 k.) hulp v. werkster. V.g.g.v. Liefst kat. en zw. dr. Br. M. S. 145, Alg. Adv. Bur A. de la Mar, Azn., A.dam C. Aank. 2E MEISJE pl.m. 15-16 jr. Aanm. Caspar Fagellaan H.stede. Telef. 12574. HUISHOUDSTER bij eenv. oude dame half Febr. Br. B 6614 NET MEISJE v. de huish. 93, Gasthuisstraat 26. NET DAGMEISJE V. 9—2 U. of werkster lVj d. p. w., v. d. Meerstraat 11. Jonge betrouwb. WERKSTER v. kantoren ied. ocht. v 78.30 u. aZte-rd. v. 16 u. Aanm. na 5.30 u.. Ged. O. Gracht 82. FLINK DAGMEISJE goed loon, of nette werkster voor d. p. w. Aanm. Heemst. Dreef 116, H.stede. Tel. 28349. BESCH. MEISJE v. huish. en kantoorwerk, intern, leeft. 20 22 jaar. Br. B 6608. WERKSTER v. ochtenduren of heele dag. Rijnegomlaan 28 Tel. 26527, Aerdenhout. Eenv. betrouwbaar MEISJE riet te jong voor de middaguren. Sohouwtjesplein 2. Nette zelfst. WERKSTER v M., W. en Vrijd.morgen. Gier- van 95, dienstbode aanwezig. Westerhoutpark 7. Te Heemstede NET DAG MEISJE v. 8.303 u. z.g.g. O. z aan te b. Br. B 6603. NETTE WERKSTER, V. enk middagen p. w., kl. gez., Zand vaartkade 16. H.stede. Jonge WERKSTER, één heelp en twee halve dag. p. w Vrij burglaan 44. O verveen. In kl. gezin nette HULP V D. HUISVR., Bloemend.weg 96 Bl.daal. Voor direct DAGMEISJE v 3.305 of 7 u., Landzichtlaan 59 H.stede. DAGMEISJE of werkster Hyacintenlaan 29. Te Aerdenhout v. d. en n een FL. MEISJE v. d. huis houding, Br. B 6575. MEISJE om 1 avond p. w eenige uren op te passen bii kind, Floresstraat 14. voor bedrijf S CHOENMAKERSLEERLING of halfwas, Kl. Houtstr. 110. LOOPJONGEN voor huis en kantoor. Vrijverweg 41, Bl.daal. Halfwas RIJW.MONTEUR, 16—18 j. Aanm. na 6.30 uur, Scheepersstr. 35. MEISJE v. versch. werkzaam heden en bekw. strijkster voor 2 dag. p. w., goed loon, Brou wersvaart 126, wasscherij 't Centrum. Nette BUFFETJUFFROUW, Gasthuistraat 26. JONGEN voor kweekerij, Carlée, Leidsehevaart bij het viaduct. Personeel aangeboden voor huishouding NET MEISJE zoekt werk huizen. Alle dagen, liefst centr. Br. Rijksstraatweg 505 H. N. NET MEISJE, 19 j., als dienst bode v. d. of d. en n. Br. B 6628. Huizen gevraagd WONING of gedeelte van wo ning door jongelui die w. te trouwen. Br. Nw. Kruisstr. 9 rd Te huur gevr. GEMEUB. HUIS Of ged. v. huis Br. A '6508 Mij is tijdelijk afleiding voor geschreven en zoek dat als BE TALEND LOGé, in gezell. mi lieu, eigen kamer n. noodz. Br, m. inl. No. 98656, Bolrek, Ko- ningspl. 1, A.dam. Kamers gevraagd Gevr. ZIT-SLAAPK. m. keu ken, m. z. kind., Jan Gijzen- kade 247. Diversen WEGGELOOPEN sedert 6 Fe bruari zwart m. br. terrier, reu. Teg. bel. ter. te bez. Spiegelen- burglaan 13, A.hout. Tel. 27050. Geëm. GASFORNUIS, a.g.b z.g.a.n. badgtyser f 100, skipak in i*uil gevr. tegen lange bruin veulen bontjas, Pierlot, Zijl straat 88. Gevr. DAMESKUNSTSCHAAT SEN m. schoenm. 38 in ruil v. gloed n.we dames kunstschaat sen m. schoenm. 39 (Polar), W. Visses, Hoofdstr. 148, Hillegom. BOEKHOUDER uitstekend o. d. hoogte v. d. distr.bep. heeft nog enkele uren beschikb. v. h. bijh. v. uw adm. en het bijw. v. leerl. v. d. vakk. Boekh., Handelsrek. en Handelsrecht. Bill. cond. B. J. Iking, Pr. Hen- drikl. 81, O.veen. Te koop gevraagd GEYSER, Keukengeyser of bad te koop gevr. Br. m. opg. van prijs en merk, P. v. d. Broek, Mare 64, Leiden'. 1 pr. zw. of bruine DAMES- MOLïèRES m. 36-37, 1 net ka toenen of linnen werk japon bruin blauw of gebloemd m. 42-44, beide in g. st. Br. Jonker, Bl.d.weg 237, O.veen. PL. TAFELKLEED, Dijk, Kam perstraat 43 r. In goeden staat o. kw. KAP- LAARSJES m. 32, Joh. Vijn, Anegang 2 rd., Hrl. KINDERWAGEN (O. kW.), babytafel en kl. wieg. Br. Hartman, Kl. Houtweg 77. Te koop aangeboden ZW. MANTEL m. sh. kraag, gev. m. wattine (o. k.) m. 44, 2 zw. vilth. f75, Pot, Schouw- tjeslaan 41 rd. Prachtig SKUNKSBONT v. garn. f 50, nieuwe guitaar f 60. Na 5.30, Jansen, Kleverpark weg 161 zw. Kort imitatie BONTJAS JE f 20, voor oudere dame of in ruil voor damesmantel m. 44 of 46 en pr. meisjesschoenen m. 39. ruilen voor m. 3637, Plantin- ga, Teylerplein 1 rd. Van partic. FR. PIANO f 150 en zwarte cape, prima stof (hee- renmaat) f25, Nijs, Gen. Botha- straat 87 H. N. DIVANBED f30, 3 d. kap. matr. (1 p.) f 40, D.regenpijpen f8,50, slagersj. en sloof m. 46 steunz. m. 40 f 2,50. wit em. waschstel f 10, lamsv. mant. pl.m. m j. f 15, Molenaars. Brouwersvaart 38 zw. TERRARIUM 80 x 100 f 25, 1 duwslee f 15, bobslee f 15, 1 speelgoed pakhuis f 10, kinder gramofoon f 3, 1 p. br. 1. dames laarzen 39 f 10, 2 p. lakpumps 39 en 38 f 7,50 en f 6, 1 p. d.bl. mo lières 38 f 10, 1 p. zw. molières 38 f8, Wijnberg, Oostzanenlaan 5 Z.g.a.n. VERFSPUIT f45 en 20 Kg. vooroorl. grond- en standverf f 70, Klaassens, Rid derstraat 25 rd. Led. HOCKEYSCH. m. 38, z g.a.n. f 15, Duisterhof, Spiege- lenburgl. 37, Aerdenhout. Br. boxcalf mol. D.SCHOE NEN m. 37, z.g.a.n. o. kw. f 17,50 en z.g.a.n. orig. Jaeger H.borst- rok m. 1. mouwen, gr. m. f25 de Haas, Jan v. d. Bergstr. 68 H.stede. MANTELTJE met mutsje en slobkousen 1-2 j. f 10, z. wol!. D.pullover f 10, goudbr. avond schoenen m. 39 f 5, gum.sch. m. 39 f 3, pr. led. damestasch f 25. Wijnands. Tempeliersstr. 44 rd 1 laag wit KINDERSTOEL TJE op wieltje^ f 10, 1 staande luiermand f 5, v. d. Ham, Korte Begijnestraat 3. KINDERTRAPAUTO f 5,—. FrejLwald, Gouwstraat 35. TOGA z.g.a.n, o. kw. f 150, alleen schriftel. v. d. Ent Braak Nassaustraat 8 rd. 1 bruin geëm. HAARDKA CHEL f 65, 3 vulkachels f 35 f 30 en f 40, 2 kookkachels r. f 35, Wemik, Gen. Joubertstr. 42 DUITSCHE STUDIEBOEKEN f 10, Duim, Mentawistr. 1. H. N Aangeb. donker eikenh SPIEGEL pr, f 15, Koning, Hee- renweg 179, H.stede* Meubelen Tapijten Kleeding Ged. Oude Gracht 81 Haarlem, Telef. 11152 Onzichtbaar stoppage. Huiden en Lederwaren bereiden. Oververven in elke gewenschte kleur. „Het Betere Systeem" W. F. Luesken Binnenweg 52, H'stede. Vraagt Uwen winkelier van Koffie- en Theehandel Haarlem voor Groote Houtstr. 100 Haarlem, Telef. 13060 Kruisweg 40 - Tel. 10700 dan naar Gen. Cronjéstr. 15 Telefoon 15003 Inkoop van „De Niéuwe Muziekhandel" Jac. C. Stolwijk Jansstraat 6 - Haarlem Enorme sorteering in bladmuziek Rookworst 100 gram op 1 rantsoen Bouillon ƒ0.25 p. L. Barteljorisstraat 3638 Opgericht 1815 Tel. 10195 EN WIJ KOMEN als er tet3 aan Uw Radio mankeert! G. M. OORD» Radio- en Gramospecialist Gr. Houtstr. 108. Tel. 13046

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 4