Haarlemsche Courant Felle strijd in Donetz- en Oskolsector De Germaansche missie in het Oosten. Nieuwsblad voor Noord-Holland Weer 109.000 brt. tot zinken gebracht. 288e Jaargang: No. 32 VerschUnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Dinsdag 9 Februari 1943 Uitgave Grafische Bedreven Damfof* Directies Ph. A, Mees P. W. Peereboom K 1297 Bloedige vijandelijke verliezen in het gebied van Novorossiisk. Plaat, seiijke actie in Tunis. Duitseh-ltaliaansche luchtmacht boven Algiers. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Aan het Kaukasus-front gevechten van plaatselijke beteekenis. Bij de ver nietiging vair den op 5 Februari ten Zuidwesten van Noworossiisk gelanden vijand werden in totaal 31 tanks stuk geschoten. De bloedige verliezen van den vijand zijn hoog. In het mondingsgebied van den Don als mede in de groote bocht van de Donetz ver liep de dag over het algemeen kalm. Een bolsjewistisch regiment, dat bij het aanbre ken van den dag de Donetz was overgesto ken, werd in een tegenaanval vernietigd. De bolsjewisten zetten ook Zondag aan den middenloop van den Donetz en ten Westen van den Oskolsector hun woedende aanvallen, waarbij zij sterke gepantserde strijdkrachten in den strijd wierpen, voort; deze aanvallen werden afgeslagen. Ondanks de slechte weersomstandigheden deden formaties gevechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen op marcheerende colonnes en op kwartierruimten voor de vijandelijke troe pen. Ten Zuiden van het Ladogameer bleven nieuwe vijandelijke aanvallen zonder suc ces of werden reeds in de kiem gesmoord. Bij een eigen tegenaanval werden voor het front van een regiment 400 gesneuvelde bolsjewisten geteld. In Noord-Afrika wederzijdsche activiteit van artillerie en verkenningstroepen. Luchtdoelartilierie op schepen van de Duitsche marine in convooi varend met aanvoerschepen naar Tunesische havens schoot 7 Britsche gevechtsvliegtuigen neer. Storingsvliegtuigen wierpen Zondagnacht eenige bommen neer op West-Duitsch gebied en veroorzaakten hierdoof schade aan ge bouwen. Bij een luchtaanval op de Fransche kust aan den Atlarbischen Oceaan werden vol gens de tot dusver ontvangen berichten 3 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Een Zuid-Engelsche havenstad werd over dag door snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen aangevallen. Zooals in een extra-bericht is medegedeeld hebben Duitsche duikbooten enkele dagen geleden in het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan een in Oostelijke rich ting varend convooi aangevallen, dat met koers naar de Britsche eilanden uit zwaar geladen vrachtschepen en tankschepen van meer dan gemiddelde grootte bestond en dat overeenkomstig de waarde der lading bij zonder krachtig beschermd was. De den strijd geworpen groep duik booten boorde van dit convooi in hevige gevechten, die dagenlang duurden, 14 schepen, waaronder 5 tankschepen, met een gezamenlijken inhoud van 109.000 brt. in den grond. Een ander schip werd getorpedeerd. Het D.N.B. wijst nog op het volgende: Moskou verspreidt reeds dagen lang be richten, dat zeven Duitsche divisies in het gebied van Woronesj zouden ziin ingeslo ten. Britsche en Amerikaansche commen taren wiiden lange beschouwingen aan het „catastrofale lot van de Duitsche divisies ten Westen van Woronesj, wien dood of gevangenschap dreigt". Van bevoegde bzijde wordt dienaan gaande te Berlijn medegedeeld, dat deze berichten evenzeer verzonnen zijn als die over plaatsjes in deze gevechtsgebieden, die zouden ziin ingenomen, en in wier na bijheid zich op het oogenblik kleine vijan delijke groepen op marsch bevinden, die tusschen de Duitsche steunpunten door zijn gesijpeld. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front van Tunesië zwakke be drijvigheid van verkenhingsafdeelingen. Onze bommenwerpers veroorzaakten uitge strekte branden in de "haven van Algiers. Een meermotorige vijandelijke bommenwer per werd neergehaald in de zóne van Ga- bes. Vijandelijke vliegtuigen vlogen boven de kuststreek tusschen Agrigento en Porto Empedocle, waarbij zij zonder eenig gevolg een trein met mitrailleurs bestookten. Een van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd. Tusschen Gela en Butera werd een Spit fire door machinegeweervuur neergeschoten. De bestuurder werd gevangen genomen. Formaties .vijandelijke vliegtuigen deden een aanval op de omgeving van Cagliari. waarbij onder de burgerbevolking drie per sonen gedood en vier gewond werden. Er werd lichte materieele schade aangericht. Onze jachtmachines haalden vier vijande lijke toestellen neer, waarvan er drie in zee stortten, resp. nabij Kaap Pula, Kaap Spar- tivento en op 40 K.M. ten Zuiden van laatst' Aanslag op generaal Noguès. Kort na het vertrek van Churchill en Roosevelt uit Casablanca is op generaal Noguès een aanslag gepleegd, waaraan deze als door een wonder is ontsnapt, aldus wordt uit Rome gemeld. Verschei dene inboorlingen schoten met pistolen op de auto van den resident-generaal van Marokko. Vier hoofdschuldigen zijn reeds terechtgesteld. genoemde kaap, terwijl het vierde toestel op den grond terecht kwam tusschen Igle- sias en San Antioco. Zondagmiddag hebben viermotorige Amerikaansche bommenwerpers talrijke bommen laten vallen op Napels, waar bij schade werd aangericht en slacht offers werden gemaakt. Men is bezig den omvang van de schade na te gaan. Vier aanvallende machines werden bran dend door het luchtdoelgeschut neergehaald en door onze jagers; één ten zuiden van Kaap Posillipo, twee in de Golf van Napels ten Zuiden van Torre Annunziata en de vierde ter hoogte van Capri. Britsch kabinet gewijzigd. I>e Engre-'Iache koning: heeft de benoe mingr van Morrisson tot minister voor den wederopbouw en van Strauss tot parlemen tair secretaris bij dit nieuwe ministerie goedgekeurd. Hij heeft eveneens zijn goedkeuring ge hecht aan de volgende wijzigingen in hei Britsche kabinet: Crookshank, benoemd tot minister van posterijen, Duncan Sandys tot parlementair secretaris bij het ministerie van voedselvoor ziening, Ralph Ashe ton tot secretaris bij het ministerie van financiën, majoor Ar thur Henderson tot secretaris bij het mi nisterie van oorlog. Duitsche partijleiders bij den Führer. Op uitnoodiging van den Führer hebben zich de Reichsleiter en Gauleiter na hun bijeenkomst van 7 Februari naar het hoofd kwartier van de Führer begeven. In den loop van het bezoek h^eft de rHih- rer tot de aanwezige partijleiders over den militairen en politieken toestand gesproken. In zijn toespraak, die van groote vastbeslo tenheid en absoluut vertrouwen in de over winning getuigde, gaf de Führer uitdruk king aan zijn overtuiging, dat de hardheid van den tijd, en de daardoor in het Duitsche volk groeiende geest, het Duitsche volk een enorme kracht verleenen en het onoverwin nelijk zullen maken. Het bezoek van den Reichsleiter en den Gauleiter aan den Führer eindigde met de hartstochtelijke aanvaarding door de par tijleiders van de groote taak, waarvoor het volk in zijn zwaarsten strijd gesteld is. J§L In tram of trein: sta Uw zitplaats af aan houdsters van voorrangs- kaarten van den Nederlandschen Volksdienst. KORT NIEUWS. De Ensehedésche politie is erin ge slaagd de daders aan te houden van een groot aantal in braken, welke den laatsten tijd in Twente zijn ge pleegd. De dieven hadden het vooral gemunt op textiel- en confectiefabrie ken. In totaal zijn 40 personen gear resteerd. Te Vichy is be sloten een organi satie te stichten die alle in Frankrijk bestaande boeren- vereenigingen in zich zal opnemen en de belangen der Fransche boeren bij de regeering zal be hartigen. Deze „landbouwcorpora tie" is het resultaat van een sedert het sluiten van den wa penstilstand begon nen algemeene her vorming van den Franschen land bouw. De directeur van de Turksche civiele luchtvaart is Woen^iag naar Caïro gereisd om met de Egyptische regeering inleiden de besprekingen te voeren over de ope ning van een lucht lijn tusschen Tur kije en Egypte. De Britsche luehtmaarschalk Cunningham, com mandant van de luchtstrijdkrachten van het achtste Britsche leger is door Koning George van Enge land in den adel stand verheven. Hem is de Bath- orde verleend. De hooikist bewaart de warmte, maakt er een nuttig gebruik van. Ook Nederland heeft een plicht te vervullen „Koers Oost" was de leuze, die de in den strijd tegen het bolsjewisme gesneuvelde vormingsleider van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P., Siegfried Sommer voor dezen winter had gegeven aan het gemeenschap pelijke vormingswerk der Duitsche en Ne derlandsche nat.-socialisten. Zoo waren ook de vormingsvoordraehten, die Zondag op de bijeenkomst te Leiden naast de reeds ge publiceerde redevoeringen van den Haupt- rjienstleiter Schmidt en den plaatsver- 1 vangenden leider der N. S. B., Van Geel kerken, werden gehouden, gewijd aan de problemen van de Oostelijke ruimte. De plaatsvervangende vormingsleider van het Arbeitsbereich Kullmann, gaf op historischen grondslag een uiteenzetting van de taken, die den Germaansehen volken in het Oosten van Europa zijn gegeven. Reeds in het jaar duizend voor Christus vestigden zich Germaansche stammen in de Ooste lijke ruimte. In het jaar 350 voor Chr. be reikt de tweede groote golf van Germaan sche volken de Oostelijke ruimte, waar zij staten vormden, die zich eeuwenlang hand haafden. Met het rijk der Gothen bereikte de Germaansche kolonisatie- en bescha vingsarbeid in het Oosten zijn hoogtepunt. Toen de storm der Hunnen dit rijk weg vaagde, teerden de Oostelijke volken nog lang op de cultureele prestaties der Gothen. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: vrijwilligers voor de Waffen-SS en het le gioen kunnen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel voor hen, die er bezwaar tegen hebben bun dienst buiten Neder land te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat, om dienst te nomen in een speciaal vvaebtbataljon. De oplei ding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Neder land zal blijven. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 10.2/43 den Haag, 9 uur café den Hout, Rezuifenhnutscbcwci: Bij onze vrijwilligers. Een verkenningstroep zoekt verbinding met den vijand. 'Orhis'Holland Pax c) Op de Sintelbaan te Amsterdam zijn de athleten Zondag weer met htm buitentraining begonnen. Haasje over als een onder deel vajzzle oefeningen. (V.N.P./De Haan Pax c) Vijfhonderd jaar later richtten de Noorde lijke Germanen, rondom Kief, een groot rijk op, dat opnieuw de creatieve capaci teiten van het Noordelijke ras tot uitdruk king bracht. Ook de Waraegers dolven het onderspit voor het aanstormen van Aziati sche horden onder Dzjengis Khan, die ten slotte voor den Duitschen muur in Liegnitz tot staan kwamen. De geschiedenis van het eerste Duitsche rijk wordt gekenmerkt door den trek naar het Oosten, waar de Duitsche keizers sedert Karei den Grooten de natuurlijke lévensruimte der Germaan sche volken zagen. In taaien strijd tegen de Slavische stammen werd terrein gewonnen, terwijl de ordenende hand werkzaam was voor het bestwil van alle volken der Euro- peesche ruimte. Na den achteruitgang der ordenende macht in het hart van Europa stortten de oude banden ineen. Thans heeft het Groot-Duitsche Rijk weer doelbewust de taak ter hand genomen de Oostelijke ruimte voor Europa te ontsluiten. Wanneer thans weer menschen van Germaansehen bloede naar het Oosten dringen om daar een muur op te richten, moeten zij zich be wust zijn van de verplichting dragers te zijn van een hooge bloederfenis, opdat niet weer, zooais eens, Germaansch bloed de Slavische volken binnenstroomt en de vor ming mogelijk maakt van een leiderslaag, die de massa's van het Oosten te^en Euro pa leidt. ,T^? plaatsvervangende vormingsleider der N S. B., Nije, eischte, dat de Nederlandsche nauonaal socialisten zich geheel zouden ge ven. Iedere Nederlandsche nat.-socialist moet zich tegenover den Leider verplichten om, wanneer dit noodig is, naar het Oosten te trekken. Alleen dan kunnen de Neder landers aanspraak maken op rechtsgelijk heid. De Nederlanders hebben hun taak vervuld, toen het er in de voorbüe eeuwen om ging aanvallen uit het Noorden Zui den van Europa af te weren, terwijl het Duitsche Rijk zwak was. De historisch" fout begon eerst, toen men niet begree dat het Duitsche Rijk weer sterk werd - dat het werk der Nederlanders ziin bek: ming slechts kon vinden in ruggesteun teven het Duitsche rijk Wanneer thans aan di' land, dat zonder zeevaart, zonder koloniën en zonder goud tot afsterven veroordeeld zou zijn, door Duitschland een nieuwe moge lijkheid wordt geboden bij de mts'uiting van do Oostelijke ruinate, heef1 Nederland in het belang van zijn zelfbehoud -!?n plicht de hand van Duitschland te sjri j Dsn. Het gaat er op het oogenblik om den "uden oio- niersgeest van den NederPn wekken en hem het verdwenen zelfb- te-.ig te geven. Thans moet in het Oosten in ge meenschappen jken arbeid met he* Duitsche volk een nieuwe toekomst voor Nederland ontsloten worden. In hun redevoeringen te Leiden hebben Hauptdienstleiter Schmidt en vran Geel kerken ook gesproken over den moord op luitenant-generaal S°yf.fardt. Hauptdienstleiter Schmidt wees er op, dat geruimen tiid geleden van Duitsche zijde is verklaard, dat het heter was de actieve officieren in Duitsche. krijgsge vangenschap over te brengen. Als deze heeren thans nog m het land waren, zou wellicht de een of ander in het belang van zijn eigen leven inzien: als een generaal valt. zou het rechtvaardig zijn a'= daarvoor vijfhonderd officieren van d- tegenpartij van het leven worden beroofd Wij', na- tionaal-socialisten, hebben evenwel als voorzorgsmaatregel deze officieren in krijgsgevangenschap gebracht, en hun daardoor belet een verkeerden weg in te slaan. Bovendien hebben wij, hen daar door voor hun gezinnen gesDaard. Als men destijds dit besluit van den Wnnrmachts- befehlshaber. dat ik eens zeer wiis heb ge noemd, niet heeft begrepen. z~' men het thans beter verstaan". Van Geelkerken wees op de soldateske houding van luitenant-generaal Seyffardt. „Hij aarzelde geen oogenblik. toer, hij in het late avonduur arglistig naar de voor deur werd gelokt, op de vraag van zijn moordenaar: „bent u luitenan'-generaal Seyffardt?". met een onverschrokken „ja" te- antwoorden. Zijn soldateske houdins» komt ook tot uiting in de woorden die hij kort voor zijn dood sprak: „dus zal ik toch nog als soldaat sterven". De edele gezind heid, die dezen waarachtigen man bezielde kwam tot uiting in het verzoek, terwille van zijn dood geen bloed te vergieten. Dat Seyffardt tot zijn laatsten dag met zijn jongens aan het front bleef verbonden, is het schoonste getuigenis voor zijn solda teske opvatting en houding. De Indische geïnterneerden. De Gemachtigde van den Leider voor In- dië deelt mede: Aan familieleden en kennissen van Indi sche geïnterneerde N.S.B.'ers wordt mede gedeeld, dat er aanwijzingen zijn, dat deze niet of niet allen naar Britsch-Indië ge- evacueerd zijn. Van vier hunner althans is in den laatsten tijd langs verschillende wegen hier bekend géworden, dat zij zich nog op Java in vrij heid en in welstand bevinden. In overeenstemming daarmede is, dat ver schillende aan geïnterneerden geschreven en naar Ramgarh (Br. Indië) geadresseerde brieven door de afzenders als onbestelbaar zijn terug ontvangen. Ook zijn ons geen gevallen bekend ge worden, dat door familieleden hier te, lande antwoord op hun naar Ramgarh geschreven brieven ontvangen is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1