Haarlemsche Courant Duitsche tegenaanvallen aan Don-monding. Nieuwsblad voor Noord-Holland Grootere hevigheid van den strijd in het Zuiden. BEKENDMAKING. i Italiaansche successen ter zee en in de lucht. 288e Jaargang No. 33 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'leiu Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Woensdag 10 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie» Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Bolsjewisten op verscheiden plaatsen aan het Oostelijk front mét zware verliezen tot staan gebracht. De gevechten duren voort. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: „In het Zuiden van het Oostelijk front nam de aanval van den vijand in hevigheid toe. De Duitsche troepen lever den in beide gevechtssectoren zware af- weergevechten tegen doorbraak- en om singelingspogingen van den met sterke strijdkrachten aanvallenden vijand. In het Westelijke deel van den Kauka- sus werden plaatselijk beperkte aanvallen van de bolsjewisten afgeslagen. Tegen hernieuwe vijandelijke aanvallen in het mondingsgebied van den Don ziin eigen tegenaanvallen aan den gang. Aan den benedenloop van den Don, in het geheele Donetsgebied en ten Westen van den Os- kolsector hernieuwden de bolsjewisten htm aanvallen over een breed front. Zij werden in zware gevechten afgeslagen of in tegen aanval tot staan gebracht. De gevechten duren voort. In den zwaren afweerslag hebben onze formaties zich steeds weer opnieuw weten te handhaven tegenover een groote vijan delijke overmacht en bij ongunstige weers gesteldheid. De voortzetting van de aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer op ons afweer- front leverde den bolsjewisten zeer zware verliezen op zonder eenige terreinwist. In Oost-Karelië werden verscheidene vijandelijke aanvallen met aanzienlijke verliezen voor den vijand aan mensehen en materiaal afgeslagen. In het Libysch-Tunesische grensgebied mislukte een vijandelijke aanval op onze stellingen. Onmiddellijk hierop vol gende tegenaanvallen dwongen den vijand tot den terugtocht. Formaties van de Duitsche luchtmacht vielen den vijand op verrassende wijze aan en brachten hem gevoelige verliezen aan menschen, zware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe. Duitsche jagers dreven aan de Oostkust van Tunesië formaties vijandelijke bom menwerpers en jagers uiteen en schoten bij een eigen verlies, 13 vliegtuigen neer. Gepaard gaande met een schending van het Zweedsche souvereine gebied vlogen Maandagnacht enkele vijandelijke vlieg tuigen boven het Oostzeegebied. Er werden geen bommen geworpen. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat twee factoren tot een nieuwe verscherping van den winterslag hebben geleid, n.l. het in het vuur bren gen van nieuwe vijandelijke strijdkrachten en de toegenomen tegenaanvallen der Duitsche troepen. De bolsjewistische leiding gaat van de veronderstelling uit, dat een keerpunt in den oorlog nu of nooit kan worden afgedwongen, nu n.l. voor het eerst in dezen oorlog de bolsjewistische militaire machine in enkele sectoren zich in voorwaartsche beweging bevindt en dus naar bolsjewistische meening slechts een voortdurende voeding dezer beweging noodig is om haar aan den gang te houden. In deze opvatting, aldus de correspondent, as ongetwijfeld veel juists, vooral waar dit jaargetijde de beste bondgenoot van de bolsjewisten is en dezen zich moeten haasten, als zij daarvan nog gebruik willen maken. Maar er zijn ook fouten in deze bereke ning. In Duitsche militaire kringen wordt de toestand uiterst nuchter beoordeeld. Bij zonderheden over de Duitsche plannen kunnen niet verkregen worden, maar de mededeeling in het weermachtbericht, dat in .het mondingsgebied van den Don Duit sche tegenaanvallen gaande zijn, kan be schouwd worden als een duidelijke aan wijzing. Overigens kon juist in dit gebied een versterkte Duitsche afwegrsactie verwacht worden omdat dit ongetwijfeld de zenuw knoop van het aanvalsplan der bolsjewis ten is en de toestand hier, zoowel als in het Oskolgebied. wel een geheel ander aan zien zal krijgen, wanneer de rivieren vrij van ijs zullen zijn. Gebieden en steden spelen in het groot- scheepsche spel der krachten van thans geen of een zeer ondergeschikte rol. Want het komt er op aan, wie tenslotte de meer dere is, wiens slijtage het grootst is en wiens psychologische weerstandsvermogen op het beslissende oogenblik de toepassing van nieuwe strategische of tactische denk beelden mogelijk maakt. Ook ten aanzien daarvan doet men te Berlijn thans geen voorspellingen, zooals men van Duitsche zijde steeds gereserveerd is op oogenblik- ken, waarop een ontwikkeling gaande is. Maar den opmerkzamen toeschouwer, die van het front naar Duitschland terug keert, ontgaat het niet, dat hier achter 't front een concentratie van krachten voor het front wordt uitgevoerd, die bij den tegenstander veel vroeger moet zijn geschied Ook van dit gezichtspunt uit moeten de bolsjewistische verliezen aan menschen en materiaal bezien worden.. Generaloberst Haase t Den 8sten Februari is te Berlijn overleden Generaloberst Kurt Haase, opperbevelhebber van een leger. De Führer heeft bevolen dat dezen officier, die zich in vredestijd en in twee oorlogen zeer verdienstelijk heeft gemaakt, een staatsbegrafenis ten deel zal vallen. In den veldtocht in het Westen brak hij met zijn korps den 15en Mei door de .vestingwer ken bij Neuzon en Mézières-Charleville. Door dit succes heeft hij op beslissende wijze mee gewerkt tot het welslagen der operaties in het Westen, met name tot de doorbraak aan het Kanaal. Steeds weer onderscheidde hij zich door zijn persoonlijke dapperheid en vastbe sloten leiding. De Führer verleende hem op 8 Juni 1940 het Ridderkruis van het IJzeren Kruis en bevor derde hem tot Generaloberst. Begin 1941 nam Generaloberst Haase het bevel op zich over een leger in het Westen. Deelen van dit leger hebben den Britten bij hun landingspoging bij Dieppe een bloedige nederlaag bezorgd. Italië en Corsica. Mussolini heeft Maandagmiddag eenige lei lende persoonlijkheden van de Corsicaansche irredentisten ontvangen. De nationaalraad Petru Giovacchini bracht Mussolini rapport uit over de werkzaamheden der Irredentis ten waaruit blijkt, dat hun aantal op Corsica op het oogenblik 60.250 groot is. Mussolini heeft over een en ander zijn tevredenheid uitgesproken. „Sonderausweise", die door de „Beauftrag- ten des Reichskommissars-Polizeioffiziere" zijn verstrekt voor de nachtelijke uren van middernacht tot 4 uur, waarin het verboden is zich op straat te bevinden, gelden zonder meer ook wanneer de verboden nachtelijke uren worden uitgebreid. RAUTER, SS-Gruppenfuehrer en Luitenant-generaal der politie. BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN. KORT NIEUWS. Het gerechts hof te Den Bosch zal op Woensdag 3 Maart in hooger beroep de straf zaak behandelen tegen den 35-jari- gen Tilburgschen monteur Th van Berkel, die er van verdacht wordt op 29 Augustus van het vorige jaar in Oisterwijk het der tien-jarige Rotter- damsche meisje J. A. Remken, dat daar gelogeerd was vermoord te heb. ben. De Breda- sche rechtbank had den man ver oordeeld tot vijf tien jaar gevange nisstraf. De offi cier van justitie had levenslang ge- eischt. .J,: Bij onze vrijwilligers. Exerceeroefeningen In het vrije veld. (SS PK Wagner Atl./H P C.) Slecht weer in Tunis. Uit het hoofdkwartier van generaal Eisenhower wordt gemeld, dat het slechte weer in Tunis heeft geleid tot het tijdelijk afnemen der militaire activiteit aldaar. Dit slaat ook op het bedrijf der wederzijdsche luchtmachten. Er worden slechts kleine aanvalsvluchten ondernomen. Volgens berichten, die zoojuist te Berlijn zijn binnengekomen, blijkt dat in den sector ten Westen van Faid de Ameri- kaansche troepen uitwijken. Het ziet er evenwel naar uit, dat generaal Eisenhower na de concentratie van nieuwe krachten, waarbij Britsche tank- en infanterie- eenheden zijn gevoegd, van plan is om een nieuwen aanval tegen de kust van Tunis te ondernemen. Bij de verdediging van de hoogte Djebel Mansoear, die zich op het oogenblik in de handen der Astroepen be vindt, werden van Anglo-Amerikaansche zijde ook Fransche troepen in den strijd geworpen. De strijd in dit gebied gaat verder. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan de grens tusschen Libye en Tunesië is met medewerking van gevechtsvliegtui gen een krachtige vijandelijke aanval energiek afgeslagen. Tijdens een aanval op de haven van Gabes heeft de vijandelijke luchtmacht 12 vliegtuigen verloren, waar van 6 tweemotorige toestellen. Vier andere vijandelijke machines werden in luchtge vechten door Duitsche jagers in Tunesië neergeschoten. Een formatie Italiaansche jachtvliegtuigen- is tijdens een verkennings vlucht "in strijd geraakt met een groote formatie zwaar geëscorteerde vijandelijke bommenwerpers en heeft daarvan twee toestellen tijdens felle luchtgevechten neer gehaald. In de Algerijnsche wateren hebben twee van onze duikbooten onder bevel van de luitenants ter zee Vittorio Petrelli Cam- pagnano en Ottorino Beltrami getorpedeerd en in den grond geboord resp.^en schip van 10.000 ton, dat in convooi voer en een torpedoboot. Messina werd Maandagmiddag en Pa lermo Maandagavond laat door vijandelijke vliegtuigen gebombardeerd. De verliezen en de seh3de worden thans nagegaan. Zes toestellen werd neergeschoten: een door onze lagers nabij Messina, drie door bat terijen ltaliaansch en Duitsch luchtdoelge schut nabij Palermo, die in zee stortten nabij Torre Dell'OiSa, ten Oosten van Arenella en ten Noorden van Mongiardino. De twee overige toestellen werden door een Duitsche jager neergehaald in de om geving van Pozzullo (Ragusa). Het aantal slachtoffers van den aanval van 1 Februari op Napels bedraagt 10 dooden en 60 gewonden onder de burger bevolking. De hiervoor vermelde formatie Italiaan sche verkenningsvliegtuigen, die in Tunesië den strijd heeft aangebonden met een numeriek sterk superieure vijandelijke formatie stond onde'- bevel van den kapi tein-bestuurder Giulio Giuntella. Dè strijd om de Middellandsche Zee De tijd dringt voor de Geallieerden in Noora-Afrika, zoo merkt het Londensche weekblad Spectator op, want door den ver scherpten vijandelijken duikbootoorlog nemen de scheepsverliezen langzamerhand een ramp- spoedigen omvang aan. Ter ontlasting moet men spoedig, d.w.z. over enkele weken, de Middellandsche Zee weer vrij krijgen, aangezien de lange, om den Kaap de Goede Hoop leidende ravitail- leeringsroute te veel jcheepsruimte verslindt. Houdt de vijand verder stand in Tunis, dan ziet het er duister uit voor de Geallieerde of fensieve plannen. Dit draagt op zijn beurt bij tot een nieuwe vervreemding van Moskou. Wat echter den duikboo*oorlog betreft, zoo besluit het blad, is het hoogstwaarschijnlijk noodig het "geheele convooisysteem aan een herziening te onderwerpen. Dit blijkt n.l. den iaatsten tijd geen doeltreffende bescherming meer der koopvaarders. De Italiaansche zender heeft medegedeeld, dat de Engelschen en Amerikanen in den tijd van 8 November 1942 tot 7 Februari 1943 in het Middellandsche Zeegebied 205 koopvaardij schepen hebben verloren Daarvan werden tot zinken gebracht 95 en 110 zwaar beschadigd, tn deze getallen zijn niet begrepen de sche nen. die met bestemming naar Afrika, oo den Atlantischen Oceaan door Duitsche duikboo ten tot zinken werden gebracht In dezelfde periode verloren de Anglo- Amerikanen 66 oorlogsschepen. Tot zinken gebracht werden een vliegkampschio. elf krui sers, 14 torpedojagers. Zwaar beschadigd wer den twee vliegkampschepen, 2 slagschepen. 15 kruisers en 21 torpedoiagers Verder ver loren de Engelschen en Amerikanen in deze drie maanden niet minder dan 650 vliegtuigen. Plunderaars aangehouden. De politie te Velsen heeft twee jongens van 18 en 13 jaar aangehouden, die uit tien woningen van geëvacueerden in de gemeente Velsen de meest uiteenloopende voorwerpen hebben ontvreemd. Zij werden daarbij gehol pen door een 17jarigen jongen, die eveneens aangehouden is. De drie aangehoudenen wo nen in Haarlem. De oudsten zijn ter beschik king van de betreffende Duitsche instantie gesteld. Bij den dood van generaal Seyffardt. D. Met Generaal Seyffardt is het zoroveelste slachtoffer toegevoegd aan de rij dergenen, die hun toewijding aan de komst van een nieuwen tijd en een nieuw Europa met hun leven hebben moeten betalen. Wederom heeft de reactie zich van den sluipmoord bediend en de man, wiens eenige misdaad is geweest, dat hij zijn land ën zijn volk heeft willen spa ren voor de bolsjewistische verwildering en daartoe op hoogen leeftijd zijn ervaring en kennis in dienst der gemeenschap heeft ge steld, is gevallen in den strijd voor zijn ideaal. Aan Nederland is met generaal Seyffardt een zijner beste zonen ontvallen. Een eervolle carrière is afgesloten en, wat meer zegt, een leven, dat ten volle in dienst is gesteld van het welzijn van volk en vaderland is geëin digd. Dat dit einde even ontijdig als tragisch is geweest, verlevendigt bij hernieuwing het be sef van den rampspoed, waarin de terreur die allengs in ons land aan den dag treedt, ons allen dreigt te omvatten. Wat te zeggen van de methoden die den Iaatsten tijd worden aangewend tegen het leven van onwelgeval lige tegenstanders? Dit is al lang geen politie ke strijd meer, maar reine moordlust. Een bejaard man in het duister uit zijn woning lokken, hem neerschieten en hem in zijn bloed laten liggen.... er is voor dit bedrijf geen andere qualificatie dan: beestachtig. Dit is de strijdwijze en het verweer van politieke bank roetiers, communisten en anarchisten. Niet uit de breede lagen van ons volk, niet uit de kringen der arbeiders komt deze ter reur voort. Ons volk verfoeit den sluipmoord en de misdaad die zich in het duister ver grijpt aan het leven van een tegenstander, is den Nederlander een gruwel. Waar dit ter rorisme dan ook aan den dag treedt, is dit klaarblijkelijk het resultaat van ondergrondsch emigrantengewroet, dat zich arglistig bedient van hen die zich in even misdadige als gevaar lijke onbezonnenheid tot werktuig laten maken van volksvijandige elementen. Om 't duidelijk te zeggen: meer en meer blijkt dat in bepaal de kringen der intellectueele jeugd uitwassen woekeren die tot de meest betreurenswaardi ge excessen leiden. Misschien is dit geen nieuws. Sinds jaar en dag is er op gewezen tot welke lichtzinnige uitingen, ja zelfs be rispelijke daden, het jeugdig onverstand en het nog niet gerijpte oordeel zich al te ge makkelijk laten verleiden. Waarom hieraan niet tijdig paal en perk is gesteld, zij hier voor het oogenblik in het midden gelaten, al zal eenmaal de schuldvraag moeten wor den gesteld. Hoe het zij, de drieste houding, die een bepaald deel der intellectueele jeugd kenmerkt, is den Iaatsten tijd allerminst af genomen, integendeel, moet worden aange merkt als een der aanleidende oorzaken van de wandaden die den Iaatsten tijd ons land en ons volk verontrusten. Wat bij herhaling en bij vorige gelegen heden werd opgemerkt, geldt ook ditmaal en is helaas in vele gezinnen reeds tot een droe vige ervaring geworden: geen bezettende macht zal het begaan, veel minder het toe nemen van moord en doodslag aanzien, zon der de scherpste maatregelen van verweer en represaille te nemen. En hst zal ook hier weer gaan als gewoonlijk- er zullen vele on- schuldigen getroffen worden terwille van de weinige schuldigen. Men bedenke evenwel, wanneer er thans tegen de intellectueele jeugd wordt opgetre den, dan gaat het niet tegen de jeugd, maar tegen de misdaad en de terreur die in haar midden woekeren, en die door invloeden van buiten worden aangewakkerd. Deze tijden zijn hard en dit bedenkende moge een eeresaluut worden gebracht aan de zielegrootheid van wijlen generaal Seyffardt, die stervend verzocht zijn dood niet te vergel den met de levens van anderen. Hoe meer nu het volksvijandig anarchisme erin slaagt on rust te wekken, hoe harder deze tijd zal wor den voor elk onzer. Hoe krachtiger daaren tegen het front van fatsoenliike menschen, van ordelievende Nederlanders zal zijn, hoe minder deze elementen der duisternis gele genheid zullen krijgen tot hun euvel bedrijf. L;».=»t de pandeksels a een kieppermarsch maken. Denk vooral om uw gasrantsoen. Onze grootmoeders kookten veelal op kolen- fornuizen en daarop mochten de pandeksels rustig een kieppermarsch maken. Dat was niet erg. Vuur was er genoeg in het fornuis en heet was het ook. Daarom alleen al was het noodig, dat onze grootmoeders veel meer water gebruikten bij het koken van aard appelen en groenten dan beslist noodig is. Wanneer groenten met weinig water wor den opgezet blijven juist de voedingsstoffen bewaard, welke anders met het water in don gootsteen zouden verdwijnen. En dat mag in dezen tijd, waarin de voeding zoo'n belang rijke rol speelt, niet gebeuren. Kookt dvs vooral niet op „de manier van grootmoeder". Het is heusch niet noodig en bovendien hebt u dan veel minder gas noodig. Kookt met weinig water en u zult bemerken, dat u met weinig gas veel kunt doen. Zwitsersch protest te Londen. Als gevolg van de schending van het Zwit- sersche luchtgebied door Engelsche vliegtui gen heeft de Zwitsersche gezant te Londen opdracht gekregen de „vereischte ernstige waarschuwing" te geven. PERSONALIA De Haarlemsche Rechtbank beëedlgde mevr. mir. A. M. S. van Hoorn, weduwe van den heer M. de Muinck-Keizer, wonende te Aerdenhout tot procureur en advocate.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1