Sovjets teruggeworpen aan den boven-Donetz. Plaatselijke strijd in Noord-Afrika. 3B8e Jaargang' No. 34 an Donderdag 11 Februari 1913 Verschijnt tlaselUks 3^ TB^ 1 g*% I ^1 Tl T% WT Vltjavei Grafische BedrUven Damiate behalve op Zon- en feestdagen N 40% M B 9j~ fl §3 fl Hf BL S 13 I gf® fl fl B Xelef. drukkerij 1271S Tel. Administr. 10734, Redactie 10600 A A^^A A A Cr A%*^ VvWi W1ËI» Postgiro 131938, llaarl. Cour., H'leni Nieuwsblad voor Noord-Holland 1*11' A' Mees P- peereboom Hoofdredacteur 3. V. Baudowyns illVUWSUlUU, VUUI 11UUI nunuau. Ook ten Westen van Oskolsector Duitsche terreinwinst. Onverminderde hevigheid der gevechten in de Zuidelijke sectoren van het Oostelijk front. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt- bekend: „De zware afweergevechten in het Zuidelijke deel van het Oostelijk front duurden ook Dinsdag met onverminderde hevigheid voort. In taaie afweer en bij krachtige tegenaanvallen werden den bolsjewisten opnieuw zware verliezen toe gebracht. Bij oplevende gevechtsactiviteit in het Westelijk deel van den Kaukasus werden alle vijandelijke aanvallen, die deels met ■steun van pantserwagens werden gedaan, afgeslagen. De Oskolsector. In het gebied van den bovenloop van de Donets en ten Westen van den Oskol-sector brachten de Duitsche divisies op vele plaatsen den opmarsch van den vijand niet alleen tot staan, doch wierpen de bolsjewisten met zware verliezen naar het Oosten terug. Hierbij werd een vijandelijk regiment cavalerie bijna totaal vernietigd. In deze gevechten hebben zich de 168ste en 45ste divisies infanterie bijzonder onderschei den. In den centralen sector en in het Noor delijke deel van het Oostelijk front ver liep de dag over het algemeen kalm. Aan het front in Npord-Afrika slechts plaatselijke activiteit van artillerie en ver kenningstroepen. Duikbommenwerpers be stookten doeltreffend vijandelijke batte rijen in het Tunesische hoogland. Bij een aanval overdag op de haven Böne troffen snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een groot vrachtschip met zware bommen en vernielden verscheidene opslagplaatsen. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers 16 vijandelijke vliegtuigen neer. Enkele Britsohe bommenwerpers hebben Dinsdagnacht storingsaanvallen gedaan op West-Duitsch gebied, die in militair op zicht zonder eenige uitwerking bleven. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden Dinsdag overdag verscheidene plaatsen in Zuid- en Zuid-Oost Enge land. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht van Woensdag verneemt het D.N.B.: Over het algemeen kan men bij de huidige wintergevechten niet overal spre ken van een eigenlijke frontlijn in den zin van een doorloopend systeem van loopgraven of steunpunten met nauwe •mazen. Veeleer steunt de Duitsche ge vechtsleiding veelvuldig op een diepge- staffeld verdedigingssysteem waarin de weinige belangrijke plaatsen tot steunpun ten zijn gemaakt en een mobiele reserve van pantserwagens .en infanterieformaties te allen tijde beschikbaar is voor tegen aanvallen. Onder de wintersche omstan digheden is het voor de Sovjets niet moei lijk door deze steunpunten te vermijden, met kleine marcheerende groepen, die hun infanteriewapèns en benoodigde hoeveel heden munitie en voedsel mat sleden mee voeren in de Duitsche verdedigingszone „binnen te druppelen". Door een dergelijke oorlogvoering ont staan natuurlijk een aantal groteske mili taire situaties, waarmede de Duitsche leiding reeds uit den vorigen winter goed vertrouwd is en waaraan ook thans geen gebrek is. Sovjet-Russische eenheden strij den met het gezicht naar het Oosten tegen Duitsche steunpunten, Duitsche formaties knijpen ravitailleeringsverbindingen van Sovjet-Russische eenheden af, die van hun kant weder Duitsche gevechtsgroepen om singeld hadden. Vaak ontstaan door de tegenwoordige weersomstandigheden met sneeuwstormen en sneeuwverstuivingen verrassende militaire situaties. In dien zin moeten de huidige Sovjet- Russische berichten worden opgevat, die gewag maken van de inneming van plaats jes, in wier nabijheid zich op het oogen- blik dergelijke doorgesijpelde Sovjet-for maties bewegen. In dit verband kan slechts aan den afgeloopen winter worden herin nerd, toen dergelijke eenheden voor den aanvang van de groote operaties in het voorjaar van 1942 door plaatselijke zuive ringsacties van Duitsche en verbonden formaties uit den weg werden geruimd. Het Italiaansche weermaehtbericht luidt als volgt: „Bedrijvigheid- van verkenningsafdeelin- gen aan de grens tusschen Libye en Tunesië Concentraties gemotoriseerde strijdmidde len en troepen werden met goed resul taat door formaties der luchtmacht van de As bestookt. In den Tunesischen sector wederzijdsche activiteit van de artillerie. Een formatie vijandelijke vliegtuigen heeft Kairoan in Tunesië hevig gebombardeerd, waarbij tal van slachtoffers vielen onder de burgerbe volking. Duitsche jagers schoten in lucht gevechten 16 vijandelijke vliegtuigen neer. Er zijn brisant- en brandbommen ge worpen op eenige landstreken van het kustgebied in Calabrië en aan de Ionische Zee, zooals op Noto, Marina en op de stad Trapani. De schade is gering. De verliezen zijn* nog niet vastgesteld. Boven Trapani hebben batterijen van het Italiaansche en Duitsche luchtdoelgeschut 4 vliegtuigen ge raakt, die neerstrotten en wel één ten Noorden van de stad, een ander in zee na bij de Egadische eilanden, het derde nabij het plaatsje Blandino en het vierde 'ten Zuiden van Paceco. Moedig gedrag van Nederlandsche pantsersoldaten. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Bij de jongste gevechten ten Zuiden van het Ladogamcer hebben Nederlandsche vrijwil ligers zich bözonder onderscheiden. Volgens officiecle berichten van het front hebben pantserjagers van het Vrywilligerslegioen Nederland zich ware meesterschutters getoond. Den 31en Januari stonden zij midden in de verdedigingslinie en streden schouder aan schouder met de Duitsche grenadiers tegen den met sterke strijdkrachten op- rukkenden vijand. Den len Februari bij het aanbreken van den dag, zagen de Ne derlanders plotseling zes hevig vurende pantserwagens van het type T 34 van kor ten afstand naderbij komen, - waarop zij deze alle zes in brand schoten. De bolsje wisten konden daarop naar hun uitgangs stellingen worden teruggedrongen. „De jeugd is het belangrijkste." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl over den zender Hilversum 1 in de serie brandende kwesties over het onderwerp: „De jeugd is het belangrijkste". Bij onze vrijwilligers. Onder alle omstandigheden weten de mannen raad. Een oude gebruikte boot wordt gereed gemaakt. KORT NIEUWS. De nieuwbe noemde president van het Amster- damsche gerechts hof, mr. H. M. Fruin, is Woensdag geïnstalleerd door den fungeerend president van het gerechtshof, mr. J. G. Meijlink. De Amsterdam— sche recherche heeft een complot ontdekt van 13 in brekers, die in leef tijd varieerden van 15 tot 18 jaar. De jongelieden hebben in de laatste maan den 26 schrijfmachi nes, klokken, talrij ke kleèdingstukken en 5 cassettes met tafelzilver gestolen. Een groot deel van het gestolene o.a. 13 schrijfmachines is opgespoord en (SS PK Thiele Atl./H Pc) j in beslag genomen. BIJ VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WEINIG GAS VEEL DOEN. De buitenlandsche arbeidskrachten. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De verordening betreffende de mobilisatie van alle arbeidskrachten omvat niet de bui tenlanders, doch wel de staatsburgers van het protectoraat Bohemen en Moravië, staten- loozen en „Schutza'ngehörige", waaronder in de eerste plaats Polen zijn te verstaan en wellicht nog eenige nader aan te wijzen groe pen. Ten aanzien van de bevolking der bezette gebieden verklaart men van bevoegde zijde, dat deze reeds 'n aanzienlijk aantal arbeids krachten hebben geleverd en dat op het oogenblik niets vast staat omtrent uitbrei ding der verordening tot deze gebieden. In de haven van Gibraltar. Naar men te La Linea weef mede te deelen, liggen er in de haven van Gibral tar op het oogenblik het Britsche vliegtuig- moederschip „Formidable", de slagschepen „Nelson" en „Rodney", een pantserkruiser en verscheidene torpedojagers. De schepen behooren tot een uit 16 schepen bestaand flotielje, dat Maandagavond uit de rich ting van de Middellandsche Zee de haven is binnengeloopen. Verder zouden in de bocht ongeveer 45 handelsschepen, vracht en tankbooten van verschillende grootte en nationaliteit liggen. Te Den Haag vond Woensdag een indrukwekkende rouwplech- tigheid voor luitenant-generaal H. A. Seyffardt, leider van het Vrijwilligerslegioen Nederland, plaats. Boven: De bevolking defileert voorbij de katafalk, waarop het stoffelijk overschot was geplaatst. Onder: De rouwstoet beweegt zich door de straten. (Foto's Polygoon-Meijer-Pax-c) KORT NIEUWS. De Times deelt mede, dat de Brit sche regeering is begonnen met den aanplant van rub- berboomen in Ke nya. Deze maatre gel is genomen in het kader van den „rubberveldtocht", begonnen na het uitvallen der Ne derlandsche en Britsche rubber plantages. Naar de Britsche berichtendienst uit Tsjoengking meldt, wordt er gesproken van uitgebreide ge vechtsoperaties aan de grens tusschen Biima en Joehan. Te Utrecht is gisteren in den ouderdom van 92 jaar overleden prof. dr. M. Th. Houtsma, oud-h JOgleeraar in de Oo-tersche talen aan de universiteit aldaar. Verschenen is de gemeentebegrooting 1943 van Den Haag. Van den gewonen dienst zijn de in komsten geraamd op f 74.975.215,50 en de uitgaven op f 94.375.215,50, zoo dat deze dienst een nadeelig slot ver toont van f 19.400.000 De Hilversum- sche recherche heeft den 25-jarigen houthandelaar J. W. uit Zuilen aange houden, die tus schen Hilversum en Bussum een 20-ja- rig meisje had aan gerand. De man was reeds eerder wegens zedendelic ten veroordeeld. Gandhi in hongerstaking. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is te Poona medegedeeld, dat Gandhi be sloten heeft 21 "dagen te vasten. Gandhi bevindt zich in arrest in het Aga Khan-paleis te Poona. De thans 73- jarige Gandhi heeft gisterochtend voor de eerste maal zijn eten geweigerd. Hij ver klaarde, dat hii deze hongerstaking drie weken zal voortzetten. Dit is de zesde hon gerstaking van Gandhi. Deze is, naar de Britsche berichtendienst meldt, een gevolg van een uitgebreide correspondentie met den Onderkoning, waarin Gandhi de be schuldiging van de hand wees, dat het congres verantwoordelijk is voor een aantal moorden, treinontsporingen en materieele schade. Gandhi geeft veeleer de regeering de schuld van deze voorvallen. De correspondentie van Gandhi met den Onderkoning is, vergezeld van een bege leidende verklaring door de Indische re geering gepubliceerd. Hierin wordt gezeg£: Gandhi heeft mede gedeeld, dat hij bereid is voor het geval dat hij geheel en al wordt vrijgelaten de hongerstaking op te geven. Gebeurt dit niet dan zal hij in dé gevangenis met de hongerstaking beginnen. Het is thans dui delijk, dat alleen zijn onvoorwaardelijke vrijlating hem van de hongerstaking zou kunnen afbrengen. De Indische regeering is echter niet geneigd Gandhi vrij te laten. Haar houding blijft onveranderd. Zij is bereid Gandhi alleen met het doel om te vasten en uitsluitend voor den duur van de hongerstaking in vrijheid te stellen. Tenslotte wordt in de verklaring gezegd, dat de Indische regeering geenszins van plan is zich door deze hongerstaking van haar vastgestelde politiek te laten afbren gen. Spaanseh dementi. Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft aan de pers een nota verstrekt waarin een bericht uit Engelsche bron, als zouden aan de Spaansche grens groote Duitsche troepencontingenten ziin gecon centreerd en Duitsehland van Spanje in den vorm van een ultimatum het recht zou hebben geëiseht door Spaansch gebied te trekken en de Spaansche kust van de Middellandsche Zee te bezetten, absoluut onjuist wordt genoemd. Spaansche ministerraad bijeen. Onder voorzitterschap van den Caudillo heeft de Spaansche ministerraad besloten tot beraadslagingen van verscheidene dagen voornamelijk over interne bestuursaange legenheden. Hieronder bevindt zich in dé eerste plaats de totale of gedeeltelijke mobilisatie van de industrieën en andere bedrijven die voor de Spaansche lucht macht werken. De Turksche diplomatie. De Turksche ambassadeur in Koeibisjef, Azikalin, die zich ongeveer een week in Cairo heeft opgehouden," is te Ankara teruggekeerd. Hij zal binnenkort naar Koeibisjef teruggaan.-De Turksche ambas sadeur in Teheran, Hoesni en de Turksche gezant te Sofia, Mentesj, zijn voor het uitbrengen van rapport naar Ankara ge roepen. Canada leen- en pachtleverancier. Canada is, na hier van officieele zijde wordt medegedeeld, toegetreden tot de landen die, in het kader leen- en pachtwet, oorlogstuig leveren; d.w.z. zonder onmiddellijke finan- cieele tegenprestatie. De minister van finan ciën, Ilsey, heeft Maandag in het parlement medegedeeld dat Canada om te beginnen voor een milliard dollar aan tanks, geschut en an der oorlogstuig zal leveren. De moord op Trotzki. Volgens een bericht uit Mexico is het pro ces tegen Jacques Mornard, die beschuldigd wordt van den moord op Leo Trotzki thSns geëindigd. Volgens de Mexicaansche wet moet het vonnis binnen de eerstvolgende veertien dagen geveld worden. De officier had 20 jaar gevangenisstraf (het maximum) geëiseht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1