scne Rede van Churchill in het Lagerhuis. Afweersuccessen in Z. van Oostelijk front - jg S1 Nieuwsblad voor Noord-Holland Casablanca en Adana. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING 288e Jaargang' No. 35 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Vrijdag 12 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damlate Telef. drukke ril 1371S Ph. A. Mees Directie: P. W. peereboom „Somber panorama" van den duikbootoorlog. Eisenhower geallieerde opperbevelhebber in N.-Afrika, Zware gevechten te verwachten. Churchill heeft in het Lagerhuis in een verklaring over den oorlogstoestand o.a. medegedeeld, dat het voornaamste punt op de conferentie van Casablanca is geweest „den vijand te land, op zee en in de lucht in den grootst mogelijken omvang zoo snel mogelijk aan te valien". Woordelijk voegde Churchill hieraan nog toe: „Wij moeten het klaar spelen, dat de vijand in ieder opzicht physiek en psychisch lijdt". Voorts verklaarde Churchill, dat Roose velt „ondanks de lichamelijke handicap, die hij op zoo heroieke wijze meester is gewor den, beleid was om zelfs naar Khartoem te gaan om een drie-mogendheden-eonferentie mogelijk te maken. Stalin was echter in Rusland onmisbaar geweest. Overigens hebben de Geallieerden thans een voor negen maanden berekend operatie plan. Voor afloop van deze periode zullen Churchill en Roosevelt opnieuw een ont moeting hebben. Als eerste doel is overeen gekomen het met alle middelen den vijand van het Russische front afleiden, „zoodra men den duikbootoorlog baas geworden zal zijn." Churchill zeide het te betreuren, dat „Sta lin en eenige zijner generaals" niet te Casa blanca zijn verschenen. Hij gaf het Huis de verzekering, dat de Geallieerden, om de Sovjet-Unie te steunen, met alle middelen, waarover zij beschikken, zouden trachten de vijandelijke luchtmacht van het Russische front af te leiden, „zoodra de problemen van den duikbootoorlog den Geallieerden veroorloven agressief te worden." Churchill verklaarde vervolgens, dat de vernietiging van Duitschland voorrang heeft boven den beslissenden strijd tegen Japan. Voor het geval de Geallieerden eerder tot een overwinning op Duitschland dan op Japan-zouden komen, zouden alle strijd krachten van het Britsche Rijk met allen spoed naar het Oost-Aziatische oorlogstoo neel worden gebracht. Engeland zou dan aan de zijde der Vereenigde Staten den oor log tegen Japan met alle kracht voeren. Churchill deelde mede, dat hij deze verkla ring met machtiging van het oorlogskabinet op de conferentie te Casablanca herhaald heeft. Hij heeft zich daarbij bereid ver klaard, deze belofte ook vast te leggen in een speciale overeenkomst. Adana. Vervolgens behandelde Churchill de be sprekingen te Adana, waaromtrent hij ver klaarde, dat men in het daarover uitge geven communiqué niet meer moest zoeken dan het bevatte. Het behoort niet tot de politiek van Engeland „Turkije onaange naamheden te veroorzaken". Churchill ver klaarde met be4"-■diking tot de wapenleve- ranties aan dat <d, geen eischen aan Tur- kije te hebben gesteld. Hij heeft slechts willen „doordrijven", dat de bewapening van Turkije „zonder uitzondering goed ge organiseerd wordt" en dat de gemengde militaire commissie te Ankara bijeenkomt. De oorlog ter zee. Ten aanzien van de verliezen der koop vaardij weigerde Churchill evenals voorheen cijfers te noemen. Hij motiveerde zijn wei gering met de woorden: „Naar mijn mee ning is het beter den vijand de juiste cijfers te laten raden". Vervolgens merkte Churchill op, dat bij Britsche troepenconvooien, waarbij 3 mil- lioen menschen werden vervoerd, 1348 slachtoffers zijn gevallen. Hij beweerde, dat als gevolg vari de nieuwe Engelsche, Ameri- kaansche en Canadeesche schepen de Ge allieerde vloot thans 1 1/4 millioen ton groo- ter is dan zes maanden geleden. De verliezen die de Geallieerden ter zee lijden, zijn zeer groot. Deze verliezen „hin deren de Geallieerden en vertragen hun operaties". Ook verhinderen zij de Gealli eerden met de hun ter beschikking staand- eenheden „ongedeerd" in actie te komen Verder verlengen zij den oorlog met zijn verspilling, zijn verliezen en niet te voor ziene risico's. Churchill zeide vervolgens, dat duikboo- ten aan de Oostkust der Vereenigde Staten „zeer ernstige verwoestingen" hebben aan gericht. De iandoperaties in Noord-Afrika en de ravitailleering van de landlegers stel len natuurlijk de Britsche en Amerikaan- sehe vloten aan verdere verliezen bloot. Ooi- de convooien door de IJszee naar de Sow- jet-Unie hebben „zware verliezen" geleden. Hier werden in hoofdzaak Britsche schepen getroffen. Onder die omstandigheden is het, naar Churchill zeide, onvermijdelijk ge weest, dat de gemeenschappelijke Ameri- kaansche en Britsche verliezen de afgeloo- pen 15 maanden de grenzen hebben over schreden, waarmede Engeland rekening had gehouden toen het nog alleen stond. Churchill noemde het verschrikkelijk plannen voor den bouw van schepen te moeten maken „op den grondslag van een verlies van honderd duizenden tonnen per maand". De verliezen aan kostbare ladingen, de vernietiging van zoo vele mooie schepen", de dood der bemanningen, vormen een „somber panorama". Wat de bescherming der convooien aan gaat verklaarde Churchill, dat ook vlieg tuigen met groote actieradius geen volle dige bescherming voor de schepen kunnen opleveren. Als tegenmid-del voor het toene mende aaii-tal duikbooten noemde Churchill een „relatief sterkere vergrooting van de begeleidende bescherming te water en in de lucht". „Een niet tot zinken gebracht schip is beter dan een nieuw", zoo voegde hij hieraan toe. Men heeft zich genoodzaakt gezien den bouw van schepen ter begeleidende be scherming te bespoedigen, hoewel deze maatregel het bouwen van nieuwe schepen belemmerde. Bij den bouw van snelle sche pen moet men in het oog houden, dat snel heid een kostbare luxe is. Men is, aldus Churchill, niet vrij in de keuze tusscher, minder, doah snellere schepen, en meer en langzamer schepen. Wanneer Engeland er toe overging snelle schepen te bouwen, zou „de wedstrijd der machines", beginnend met de bescherming verleenende schepen, Engeland in een (nieuwe faze" brengen. Tenslotte verklaarde Churchill, dat bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de Geallieerden den last der Sowjet Unie zou den kunnen verlichten en hoe snel de oor log afgeloopen zou kunnen zijn, alles er van afhangt in hoeverre men door het bouwen van nieuwe schepen de verliezen kan com- penseeren, die „nog steeds een betreurens waardig en bedroevend feit" ziin. OOST-AZIë In het verdere verloop van zijn rede hield Churchill zich bezig met den oorlog in Oost-Azië. Deze oorlog, zoo zeide hij, heeft reeds een groot deel der over zee vechtende Amerikaansche strijdkrachten, alsmede Australische en Nieuwzeelandsche opgeëischt. De strijd in dit ge.bied maakt een geweldige krachtsinspanning noodig, doordat hij zich over duizenden mijlen uit strekt. De Engelsche krachtsinspanning hier blijft in hoofdzaak beperkt tot operaties in Birma. Men staat voor de taak, den weg door Birma te heropenen, om Tsjoenking den steun te doen geworden, dien de Ge allieerden op het oogenblik kunnen verlee- nen. Tsjang-Kai-Sjek heeft zich voldaan verklaard door de hulp, die hem zal worden verleend. Hij heeft zijn aandeel in het plan voor de, toekomstige actie, waarvan hij op de hoogte is gesteld. NOORD-AFRIKA Churchill heeft voorts medegedeeld, dat Eisenhower benoemd is tot opperbevel hebber van de Geallieerde troepen in Noord-Afrika. Het achtste leger zal onder zijn bevel staan. Generaal Alexander wordt benoemd tot plaatsvervangend opperbevel hebber onder Eisenhower. Generaal-majoor der vliegers Tedder wordt benoemd tot oop perbevel hebber van de Britsche luchtmacht in de Middellandsche Zee. Hij is onderge schikt aan Eisenhower. Alle luchtstrijd krachten in het geheele midden-Oosten staan onder zijn bevel. Giraud heeft zich er mede accoord ver klaard. zoo ging Churchill verder, dat het Fransche leger in Tunesië geplaatst wordt onder het bevel van generaal Anderson.- In zijn Lagerhuisrede heeft Chur chill o.m. nog verklaard bij het Lager huis of het Engelsche volk niet de hoop te 'willen wekken op „snelle gebeur tenissen" in Noord-Afrika. Die zullen wellicht komen, wellicht ook niet. De vijand, zoo zei hi.i verder, heeft bui tengewoon uitgebreide verwoestingen aan gericht in de haven van Tripolis. Dat is ge- oeurd op een manier, die het aanvoeren van ravitailleering over zee buitengewoon moeilijk maakt. Hij kon niet zeggen hoe lang het nog zal duren voor de haven be vrijd is van de wrakstukken. Het helpt echter niets, wanneer men daarbij onge duldig wordt. De Amerikanen, zoo zeide Churchill, hechten aan een eenheidsbevelvoering bij de Geallieerden de grootste beteekenis. Men heeft „gaarnè en uit vrijen wil" een voorstel van dien aard aangenomen en men handelt „loyaal en toegewijd", in volledige overeenstemming met deze overeenkomst ,bij alle gelegenheden en in ieder opzicht". De Geallieerden, aldus Churchill verder, mogen geenszins de risico's in Noord-Afrika onderschatten, aange zien het daar nog tot „uiterst ernstige ge vechten" zal komen. Churchill zeide voorts, dat eenige per sonen, „heel wat denken" over het voor beeld „van zekere Fransche functionaris sen, die de Amerikanen hebben gemeend te moeten aanstellen. Aan het slot van zijn rede verklaarde Churchill, dat men de zekerheid heeft, dat het parlement en de Britsche natie „in deze dagen van hoop, die nog donker kunnen worden" getuigenis zullen afleggen van standvastigheid. Geringe actie in Tunis Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Bij het voortduren van de zware ge vechten in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front werden Woensdag op ver schillende .plaatsen belangrijke afweer successen behaald, die den bolsjewisten zware verliezen aan menschen en mate riaal kostten. In het Westelijke deel van den Kaukasus gevechten van plaatselijke beteekenis. In den strijd tégen opnieuw gelande vijandelijke strijdkrachten ten Zuidwesfèn van Noworos- siisk waren eigen tegenaanvallen succesvol. In het gebied van den bovenloop van de Donets werden alle vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. De ring om een ingeslo ten bolsjewistische groep strijdkrachten werd nauwer aangehaald. Ook Woensdag overdag probeerden de bols jewisten ten Westen van den Oskolsector door massale aanvallen de Duitsche strijdkrachten in enkele verdedigingsgebieden vast te houden en zoodoende de bewegelijke oorlogsvoering te belemmeren. Desondanks gelukte het door tegenaanvallen plaatselijke reserves, opge drongen vijandelijke colonnes te verslaan en te vernietigen. Veertig vijandelijke tanks werden hier stukgeschoten. De luchtmacht deed met sterke formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers herhaalde zware aanvallen op de spits van marcheerende vijandelijke colonnes en op op- eenhoopingen van troepen en voertuigen. In het Noordelijke deel van het Oa^felijk front verplaatste de vijand zijn aanvallen van den sector ten Zuiden van het Ladogameer, waar hij geen enkele vordering meer kon be halen, naar andere sectoren van het front. Zij bleven ondanks krachtigen steun van tanks en slagvliegers zonder succes. Om een plaat selijke bres wordt nog gestreden. Gevechts vliegtuigen bombardeei-den in dezen sector dag en nacht gereedstaande pantserwagens en de ravitailleeringsverbindingen van den vijand. In de periode van 1 tot 10 Februari werden aan het Oostelijk front 351 Sowjet- paritserwagens door formaties van het leger vernield, buitgemaakt of buiten gevecht ge steld. Aan het front in Noord-Afrika verliep de dag kalm. Bij aanvallen overdag van vijande lijke vliegtuigen op de kust van de bezette gebieden in het Westen werden 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen ook Woensdag overdag verscheidene plaatsen in Zuid-Engeland met succes aan. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië geen enkele gebeurtenis van be teekenis. De Duitsche luchtmacht schoot in luchtgevechten vier Britsche jachtvliegtuigen neer. Het aantal slachtoffers, veroorzaakt on der de Arabische bevolking van Kairoean door den vijandelijken luchtaanval van 9 Februari, bedraagt ruim 200 dooden en 300 gewonden. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. Engelsche vliegtuigen hebben met bommen een van onze duikbooten in de Middelland sche Zee aangevallen, zonder het vaartuig eenige schade te berokkenen. Een der bom menwerpers, getroffen door het afweergeschut van een duikboot, is in zee gestort. De höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: Op Dinsdag 9 Februari 1943 in den laten namiddag is de echtgenoote van den secretaris-generaal Reydon op beestachtige wijze in haar woning door twee schoten vermoord.. De later thuis komende secretaris-generaal werd eveneens met drie schoten overvallen en hierdoor zwaar gewond. In Haarlem is Woensdag 10 Februari een W. A.-man, die terugkeerde van de begrafenis van generaal Seyffardt op straat neergeschoten. Beschikking van den Commissaris- Generaal voor de Openbare Veiligheid, betreffende het verblijf van joden in de gemeenten Haarlem; Heemstede, Bloemen- daal, Aerdenhout en Voorschoten. Op grond van art. 39 van de verorde ning 138 - 1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende handhaving der openbare orde bepaal ik: Artikel 1. Met ingang van 16 Februari 1843 is het oponthoud van joden in de gemeent-n Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Aer denhout en Voorschoten alsmede het be treden van deze plaatsen verboden. Artikel 2. De in bovengenoemde gemeenten wonen de joden moeten met ingang van 15 Fe bruari 1943 hun domicilie in de stad Am sterdam, opslaan en onverwijld bij het Joodsche meldingsbureau van de gemeen te Amsterdam aangifte doen. Artikel 3. N Joodsch in den zin van deze verorde ning is hij, die volgens artikel 4 van de verordening No. 189 - 1940 voor de aan melding van ondernemingen Jood is of alfe Jood geldt. Artikel 4. Vroegere verordeningen van het Dep. van Blnnenlandsche Zaken betreffende verhuizing van Joden uit de bovenge noemde gemeenten blijven van kracht. Artikel 5. Ie. Hij, die in strijd handelt met de be palingen der artikelen 1 en 2 of ze ont duikt, wordt voor zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf s bedreigd gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden en geldboete van en hoogste duizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in- de hand werkt, deze mogelijk maakt of fer aan meewerkt, ont- angt dezelfde straf. 2e. Het nemen van maatregelen op het Qbied van de Siehe-rheitspolizei blijft on aangetast. 's-Gravenhage, 12 Februari 1943. De Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid R-AUTER. S.S. Gruppenführer und General- Leufnant der Polizei. BI? VERSTANDIG GEBRUIK KAN MEN MET WENIG GAS VEEL DOEN. Bij onze vrijwilligers. Een rustig uurtje na den dienst. (Atlantic/Holland Pax c) KORT NIEUWS. Bij het eerste eindexamen dezer dagen in de politie- officiersschool te Apeldoorn voor de bevordering tot vaandrig, zijn alle 24 'candidaten, die een studie van een half jaar aan deze school gevolgd hadden, geslaagd. De nieuwe Duitsche marine attaché te Lissa bon, schout-bij nacht Hans Hen- nings, heeft bij den Portugeeschen «minister van ma rine zijn opwach ting gemaakt. Hier na is Hennings door den president in audiëntie ont vangen. De Leider spreekt op den Dam. Op Zaterdag 13 Februari spreekt de Leider op een massale openluchtbijeen komst op den Dam te Amsterdam over „Eenheid tegen het bolsjewisme". Aan vang drie uur. DE STEM DER SS Luistert Zondag 14 Februari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 M. naar de stem der SS. On derwerp: „Gelijkberechtiging in de Waffen- SS". ABSOLUUT BETROUWBAAR. John Buil: „en vreest U niets mijne Heeren, met dit machtige wapen houd ik in het ergste geval de Bolsjewisten zonder meer van Uw grenzen verwijderd!" Teekening Erik/Pax (c.s. of m.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1