Haarlemsche Courant Duizenden bolsjewisten bij Charkof vernietigd. Mussert over de gebeurtenissen der laatste weken. Nieuwsblad, voor Noord-Holland Plymouth uit de lucht bestookt. Belangrijke rede in volksvergadering op den Dam te Amsterdam BESCHIKKING 388e Jaargang No. 37 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Adminlstr. 10724, Redactie 106M Postgiro 134858, Haarl. Cour., H'lcm Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Maandag 15 Februari 1913 Uitgave: Grafische Bedreven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboora Zware Sovjetverliexen in sector-Noworossiisk en ten N. van Koersk. Hevige vijandelijke aanvallen tusschen dje Wolchof en het Ladogameer ineengestort. Plaatselijke strijd in Tunis. Hel Duitsehe weermachtbericht van Zon dag luidt: Plaatselijke aanvallen, die de vijand na hevige voorbereiding door artillerievuur ten Zuiden van Noworossiisk en in het gebied van den benedenloop van de Koeban onder nam. bleven zonder succes. Duikbommen werpers vielen stellingen en troepenconcen traties der bolsjewisten aan de kust ten Zui den van Noworossiisk, alsmede transport schepen in het zeegebied voor de stad aan en brachten den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Twee transport schepen werden tot zinken gebracht. Terwijl aan den benedenloop van don Don en de Donetz geen belangrijke gevechts handelingen voorkwamen. nam aan den middenloop van de Donetz de vijandelijke druk toe. Een in het eigen achterland op rukkende formatie vijandelijke cavalerie werd tot den strijd gedwongen. Gemotori seerde formaties en tankformaties van het leger en de Waffen-SSf drongen in weerwil van hevig verzet van sterke vijandelijke gepantserde- en infanteriestrijdkrach'ten diep in het door den vijand bezette gebied, vernietigden een vijandelijke formatie, waarbij 35 pantserwagens werden stukge schoten en verbraken de achterwaartsche verbindingender bolsjewisten. Ten Oosten en Noordoosten van Char kof werden in onmiddellijk met veel élan volgende tegenaanvallen ook Za terdag sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Meer dan 4000 gesneuvelde bolsjewisten bleven op het gevechts terrein liggen; 20 vijandelijke pantser wagens liggen vernietigd voor onze stellingen. De vijand zette zijn aanvallen in het ge bied ten Noorden van Koersk ondanks he vige sneeuwstormen voort. Hij wordt bloe dig afgeslagen. Op enkele plaatsen binnen gedrongen vijandelijke strijdkrachten kon den vernietigd worden. Aan het front tusschen Wolchof en Lado gameer en voor Leningrad stortten nieuwe met krachtigen steun van pantserwagens ondernomen aanvallen der bolsjewisten deels na'hevige gevechten van man tegen man ineen; 49 pantserwagens werden stuk geschoten. In totaal verloor de vijand in de gevechten van Zaterdag overdag aan het Oostelijk front 129 pantserwagens. Eén uit vooruitgeschoven steunpunten teruggenomen infanteriedivisie is in zware gevechten gedurende negen dagen onder de voorbeeldige leiding van haar divisiecommandant, generaal-majoor Postel, door sterke vijandelijke strijd krachten heengebroken, heeft deze ver nietigd en vervolgens de eigen linies bereikt. In Nöord-Afrika slechts gevechtshande lingen van plaatselijke beteekenis. De lucht macht viel met góed succes doelen in de haven Bhengazi, alsmede vijandelijke strijd krachten in het Tunesisch-Tripolitaansche grensgebied aan. Bij aanvallen overdag en 's nachts van de Britsche luchtmacht op enkele plaatsen in het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand volgens de tot dusver ontvangen berichten 10 vliegtuigen. Enkele bommen, die zonder te mikken werden neergeworpen op West-Duitschland, veroorzaakten geringe verliezen onder de bevolking. Na een aanval van .de luchtmacht overdag óp een kuststad in Zuid-Enge- land bestookte een formatie Duitsehe gevechtsvliegtuigen Zaterdagnacht de oorlogshaven Plymouth met talrijke brand- en brisantbommen. Treffers op de werkplaatsen en ravitailleeringsbe- drijven veroorzaakten aanzienlijke ver woestingen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd aan het Oostelijk front heeft de laatste dagen in zooverre een wijziging on dergaan, dat de bolsjewisten thans niet meer op het geheele front druk uitoefenen. Hun offensief is thans tot bepaalde punten van het front beperkt. Naar het oordeel van Duitsehe militaire kringen vindt dit zijn oorzaak in de groote verliezen, die de bolsjewisten bij hun aan vallen hebben geleden en in de toenemende moeilijkheden, die zij bij hun ravitailleering ondervinden. In genoemde kringen wijst men voorts op den toenemenden tegenstand die de bolsjewisten ontmoeten en men is van meening. dat de climax van een belang rijke phase in den winterslag voorbij is. Men spreekt vooralsnog van een phase, aangezien het niet uitgesloten is, dat een nieuwe phase van het Sovjet-Russische of fensief zal volgen. Hetgeen uiteraard af hangt van de reserves die de bolsjewisten nog in den strijd kunnen werpen. Op den Zuidelijken vleugel van het front bieden de Duitsehe troepen met succes weerstand tegen de ten Zuiden van Nowo rossiisk gelande bolsjewisten, die door nieu we landingstroepen versterkt worden. De Zwarte-Zee-vloot heeft zich tot dusver niet laten zien. Slechts hebben enkele kleinere eenheden de landing met artillerievuur ge dekt om zich vervolgens terug te trekken. Terwijl de strijd ten Zuiden van den Don dan beteekenis heeft verloren, zijh meer naar het Noorden nog steeds hevige ge vechten aan den gang. Buitengewoon hef tige aanvallen ondernemen de bolsjewisten in de gebieden van Charkof en Koersk, be langrijke Duitsehe steunpunten, die den bolsjewisten den weg naar de Oekraine ver sperren. De strijd is hier volgens militaire kringen nog steeds onbeslist. Het offensief ten Zuiden van het Ladoga meer woedt thans reeds sedert weken met onverminderde hevigheid voort. De laatste dagen zijn thans voor 'het eerst ook aan vallen van Leningrad uit ondernomen, doch de omsingeling der stad is niet verbroken. Wel hebban de Duitschers hun troepen weg genomen wit Schlüsselburg, dat een scher pen hoek vormde in het Duitsehe front, ten einde eenige kilometers meer naar achteren nieuwe 'stellingen te betrekken, doch de spoorlijn en de wegen, die van Leningrad naar het Oosten leiden, zijn nog steeds in handen der Duitschers. In het frontbeeld is hier dan ook geen wijziging gekomen. Het Italiaansche weermachtbericht v Zondag luidt als volgt: In den Tunesischen sector werden twee plaatselijke aanvallen afgeslagen. De lucht macht der Spil.schoot in een luchtgevecht twee vijandelijke vliegtuigen neer. Drie van onze vliegtuigen zijn van de in de afgeloo- pen vier dagen ondernomen operaties niet teruggekeerd. Britsche vliegtuigen hebben Crotone ge bombardeerd, waarbij het kindertehuis „Ko ningin Margaretha" en talrijke gebouwen werden getroffen. Van de burgerbevolking werden drie personen gedood en 15 gewond. In Calabrië en op Sicilië werden Zaterdag personentreinen door vijandelijke vliegtui gen met mitrailleurvuur bechoten. In totaal werd een persoon gedood en verscheidene gewond. Een.der aanvallende vliegtuigen werd in de buurt van Pachino (Syracuse) neergescho ten. Vindingrijke- pioniers hebben op het dak van hun bunker aan het front uit een halve fiets en twee rijwieldynamo's een lichtmachine geknutseld, welke door den wind wordt aangedreven. Dank zij den straffen Oostenwind brandt nu dag en nacht in hun bunker het ëlectrische licht. (PK Schürer Atl./H. P. c.) Amsterdam heeft Zaterdag zijn groote be tooging tegen het bolsjewisme gehad. Op den Dam is een volksvergadering gehouden, die door duizenden belangstellenden is bij gewoond en hier heeft de Leider in felle bewoordingen zich gekeerd tegen het bols jewistische gevaar,- dat mede door de Ne derlandsche volkseenheid bezworen moet worden. Reeds lang voor het aanvangsuur ver zamelden zich de menschen op het midden- damterrein, wa^r aan hooge masten het oranje-blanje-bleu en de zwart-roode vlag gen van de Beweging wapperden. Tegen het paleis waren lange zwart-roode en oranje- blanje-bleu banen aangebracht, terwijl groote spandoeken de leuzen verkondigden: „Tegen Mussert is vóór Moskou" en „Een heid tegen het bolsjewisme". Tegen witten achtergrond stond voor 't paleis een spreek gestoelte opgesteld. Terzijde van dit spreek gestoelte hadden strijders van het vrijwil- ligers-legioen Nederland, de Germaansche SS en leden van de N.S.K.K., die uit Sta lingrad waren teruggekeerd, plaats genomen. De stafmuziek van de heerban Amster dam der W.A. zat aan de. andere zijde en bracht marschmuziek ten gehoore. Een aantal Nederlandsche en Duitsehe autoriteiten en hooge functionarissen van de beweging bevond zich eveneens voor het pslöis. Van halfdrie af marcheerden regelmatig troepen van de W.A. en van den Jeugd storm op naar den Dam en ,tegen drie uur was het grootste gedeelte van het Damplein geheel gevuld met W.A.-mannen in hun zwarte uniformen en stormers en storm- sters in hun blauwe hemden en met de oranje-zwarte mutsen. Het was een vroolijk en kleurig gezicht en de wapperende vlag gen van den Jeugdstorm verhoogden nog derufeestelijken aanblik. De Amstèrdamsche politie had voor een goede afzetting gezorgd en burgemeester E. J. Voute, als hoofd van de politie, zorgde persoonlijk voor de orde-maatregelen. Nadat de heer Jan de Haas een kort be groetingswoord had gesoroken en de aan wezigen „Waar de blanke top der duinen hadden gezongen, arriveerde de Leider op den Dam. Een stormachtig gejuich steeg uit de menigte op. De handen werden ten groet geheven en geestdriftig klonk het houzee- van den Commissaris-generaal voor de veiligheid over de vervroeging van het sluitingsuur der cafés en van het tijdvak waarin men zich niet op straat mag bevinden in de steden Amsterdam en Den' Haag. 's GRAVENHAGE, 13 Februari. Op grond van par. 52 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezettfe Nederlandsche gebied no. 1/1943 verorden ik met ingang van 14 Februari 1943 het volgende: In de steden Amsterdam ën Den Haag wordt tot nader order het sluitingsuur der cafés en openbare gelegenheden tot 19 uur en het begin van het tijdvak waarin men zich niet op straat mag bevinden tot 20 uur vervroegd. Voor de overige gemeenten blijft de be kend gemaakte algemeene regeling van kracht. Overtredingen worden op grond van de in den aanvang ver melde verordening gestraft. De Commissaris-generaal voor de veiligheid, (w.g.) Rauter, SS Gruppenführer en luitenant-generaal der politie. De beroemde Amersfoortsche kei is Vrijdag naar zijn nieuwe standplaats, de Hof, in het centrum der oude stad overgebracht. Het transport geschiedde onder groote belangstelling. (V.N.P./de Haan Pax c.) KORT NIEUWS De Spaansche regeering heeft 7.476 politieke ge vangenen de vrij heid geschonken, op voorwaarde dat zij zich verder van politieke actie zullen onthouden. Een 35-jarige schipper uit Den Bosch kwam in contact met den ijzervlechter N., die hem vertelde, dat hij een partij boter- en suiker bonnen te koop wist. De schipper gaf den ander ruim 1200 mee, maar hij zag noch den ijzervlechter noch zijn geld terug. De Bossche rechtbank heeft thans den ijzervlechter ver oordeeld tot twee en een half jaar gevangenisstraf. geroep. Een meeuwke en een meeuw traden naar voren en boden den Leider een foto in lijst van den Jeugdstorm aan. Na een korte begroeting van enkele functionarissen be trad de leiden direct het podium en hield zijn rede over „Nederlandsche volkseenheid tegen bolsjewisme"." Mussert stelde in het eerste deel van zijn rede vast, dat er lieden zijn. die de schuld van den oorlogstoestand, van de mobilisatie van alle werkkrachten, het arbeiden in Duitschland, de schaarschte, de dreiging van invasie, de evacuatie en de huisuitzet tingen, willen werpen op de Duitschers en de N. S. B. en die verwachten, dat Enge land zal komen om ze weg te vagen en het gezellige leven te herstellen. Tegenover zooveel domheid, welke slechts verachting verdient, stelde de leider de waarheid: de strijd op leven en dood van gansch Europa tegen het bolsjewisme. Een overwinning van Stalin beteekent, dat het bolsjewisme heerscht van de Japansche Zee tot in het hart van Europa, en na enkele weken, maanden of jaren, ook in de Weststrook: Spanje, Frankrijk en de Nederlanden. Wat dit beteekent werd in 1936 geschreven in de Maasbode: „Het communisme is steeds zonder voorbehoud absoluut verwerpelijk. Het communisme is geen menscheliik. maar een duivelsch stelsel, is een God-hatend stelsel, zich richtend welbewust recht streeks tegen God. Wie het communisme in levend beeld voor zich ziet. ziet de hel losgebroken." Niemand kent den omvang van de Sov jetmacht, die in 25 jaren is opgebouwd. De voorloopige mislukking van het commu nisme van 1919 en 1933 is te danken aan Mussolini en Hitier. Sedert 1931 voerde de N. S. B. een consequenten strijd tegen het communisme, dat in zijn .beteekenis vaak werd onderschat. Behalve de C. P. N. wa ren er echter niet minder dan vier organen, een jeugdbond, een vrouwenbond en ook negentien mantelorganisaties. De bestrij ding van de zijde der regeerders was slechts schijnbaar. Om hun ambten en waardighe den, hun geld en hun effecten te bescher men tegen waarlijk socialisme, bestreden zij de N. S. B. In de oorlogsdagen gingen zij er van door en lieten het volk strijdend achter, na de oorlogsdagen hitsten zij uit hun veilige schuilhoeken het volk op tot sabotage en tot sluipmoord. Dat is drie maal verraad aan ons eigen volk. SLUIPMOORD Wat in de laatste dagen geschiedde, al dus de Leider, was sluipmoord. In Haar lem, op een Duitschen feldwebel, waarvoor tien gijzelaars zijn geëxecuteerd, Verder sluipmoord op luitenant-generaal Seyf- fardt, op mevrouw Reydon, op een W. A':- man in Haarlem en poging tot moord op procureur-generaal Feitsma en op den se cretaris-generaal Reydon. De- daders zijn nog onbekend. Als zij niet uit Londen ge zonden zijn. zijn ze toch door Londen er toe aangezet, door den Oranje-zender, de Nederlandsch sprekende ioden en hun hand langer Gerbrandy. Is dit Nederlandsch. Wij verafschuwen sluipmoord Het is het bol sjewistische beest, dat hier losgebroken is, eerst N. S. B.-ers vermoorden, dan anderen. Mussert herinnerde hier aan den roof moord te Rotterdam op een dame en haar dochter. Stalin maakt vorderingen op 3000 km. afstand, en als gevolg daarvan oegin- nen hier de moorden. Zij, die juichen, zou den een maand na den intocht der bolsje wieken dood zijn of in Siberië omkomen. GIJZELAARS. Er zal gevraagd worden, zoo ging Mus sert voort, waarom er na deze moorden geen vijftig of honderd gijzelaars zijn dood geschoten. Dat is niet geschied, omdat generaal Seyffardt, in zijn laatste levens uren, en ik daarna voor hen zijn inge sprongen. Wij hebben dit nog weten te voorkomen. Hoelang nog? Ik ben voor hen ingesprongen, omdat deze gijzelaars wel tegenstanders zijn, maar omdat ik niet geloof, dat sluipmoord op hun programma heeft gestaan. Ik geloof ook niet dat uit hun kringen de sluip moordenaars komen. De bandieten zijn bolsjewisten of hun handlangers. Het Nederlandsche volk zelf moet ze vinden en uitleveren. De eer van de Nederlandsche politie- is er mee gemoeid. Ik zeg dit niet, omdat wij bang zijn voor dit tuig. Ik heb er nog geen straat voor omgeloopen. Maar wij allen, N.S.B.'ers en niet-N.S.B.'ers moe ten ons mooie vaderland er voor bewaren, dat bet een land wordt van moord en dood slag. Grijp de ellendelingen, vernietig ze en veracht de aanstokers in Londen. Als (Vervolg op pag. 2) „Gevaarlijke vergissingen". Hedenavond om 19.00 uur houdt Max Blokzijl via den zender Hilversum 1 zijn politiek weekpraatje, getiteld „Gevaarlijke vergissingen." Wie met zijn stroom niet zuinig is. Zit weldra in de duisternis.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1