Haarlemsche Courant Rostof en Worosjilofgrad ontruimd. Nieuwsblad voor Noord'Holland Iboe Zid in Midden-Tunis veroverd. 288e Jaargang No. 28 Verschtlnt dadelijk» behalve op Zon- cn feestdaje» Tel. Aflministr. 107Z4, Redactie 1060# Postgiro 134358, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur «1. V. Baudewyns Dinsdag 16 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Dainhite Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Duitsche frontverkorting in het Zuiden van het Oostelijk front - Vijande lijke aanvallen op Koeban-bruggehoofd en tusschen Wolchof en Ladogameer afgeslagen - !n het Westen actie ter zee en in de lucht Keulen gebombardeerd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „De vijand probeert aan het Oostelijk front met steeds nieuwe formaties, die hij ter ver vanging van zijn zwaar geteisterde troepen in den strijd werpt, door omsingeling^- en door- braakoperaties tot een beslissend succes te komen. De Duitsche legers verijdelen door onwrikbaar verzet, elastische oorlogvoering en vastberaden tegenaanvallen de plannen der bolsjewisten en brengen den vijand steeds weer opnieuw zeer zware verliezen toe. De bij Noworossiisk en op enkele andere plaatsen van het Koeban-bruggehoofd uitge voerde aanvallen van den vijand werden met zware, bloedige verliezen afgeslagen. De winterslag tusschen de monding van den Don en het gebied ten Noorden van Koersk nam weer in hevigheid the. De aan den middenloop van de Donets in het eigen achterwaartsche terrein opgerukte vijandelijke formatie cavalerie werd van haar achterwaartsche verbindingen afgesneden en gaat haar vernietiging tegemoet. In het kader van de troepenverplaatsingen uit de bocht van de Donets naar de vooraf vastgestelde verkorte verdedigingsstelling werden, volgens de plannen en zonder door den vijand gehinderd te worden, de sleden Rostof en Worosjilofgrad ontruimd. Aan het front tusschen Wolchof en Ladoga meer en voor Leningrad viel ook Zondag de vijand over een breed front aan. De aan vallen stortten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Formaties van de luchtmacht brachten ondanks de slechte weersomstandigheden deft vijandelijken aan- valstroepen gevoelige verliezen toe en scho ten boven deze gevechtsgebieden negentien vijandelijke vliegtuigen neer. In de baai van Kroonstad sloeg een kustbatterij van de marine een vijandelijken aanval af. Aan het front in Noord-Afrika heerschte Zondag levendige activiteit van verkennings troepen. Duikaanvallen van de luchtmacht waren doeltreffend gericht op vijandelijke concentraties van tanks, stukken geschut en auto's. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers elf Spitfires neer. In de Straat van Dover werd een formatie lichte vijandelijke viootstrijdkrachten, die Kaap Gris Nez naderde, door het vuur van een kustbatterij der marine verdreven. Britsche vliegtuigen wierpen Zondagavond op enkele plaatsen in West Duitschland, voor het grootste deel op dorpen, brand- en bri santbommen. De bevolking, vooral in Keulen, leed verliezen. Er ontstond brandschade, voornamelijk in woonwijken Acht der aan vallende bommenwerpers werden neergescho ten. Vier andere vijandelijke vliegtuigen wed den overdag aan de kust van het Kanaa! neergeschoten. In militaire kringen te Berlijn verjnidt met betrekking tot de gevechtshandelin gen in Tunesië, dat aanvallen van een mobiele Duitsche gevechtsgroep hebben geleid tot de verovering van de stad Iboe Zid, het eindpunt van de spoorlijn van Sfax naar midden-Tunesië. De vijand on dernam hevige aanvallen, waarbij hij bij zonder sterk gebruik maakte van pant serwagens, Deze aanvallen mislukten ech ter onder hevige, bloedige verliezen voor den vijand. Veertien Amerikaansche pant- serwagens werd^p kapot geschoten. Het Italiaansche weermachtbericht luidt Aan het Libysch-TuAesische front intensieve wederzijdsche bedrijvigheid van verkennings- patrouilles. Tijdens hevige gevechten met de vijandelijke luchtmacht hebben Duitsche ja gers elf Spitfires neergeschoten. Italiaansche bommenwerpers vielen de havenwerken van Tobroek en Algiers aan, waarbij uitgestrekte branden ontstonden. Zondagavond laat hebben vijandelijke vlieg tuigen in verscheidene golven bommen van verschillend kaliber en brandbommen laten vallen op de stad Milaan, waarbij aan tal van woonhuizen ernstige schade werd aangericht. Het tot dusver getelde aantal slachtoffers bedraagt: 16 dooden, 224 gewonden. Twee vijandelijke viermotorige bommen werpers werden door het luchtdoelgeschut neergehaald, een kwam terecht op den weg naar Roffalora en een tusschen Mereallo en Inveruno. Een vijandelijke officier, die per valscherm uit zijn toestel gesprongen was, werd gevangen genomen. Voorts werd nog een aanval gedaan op Spezia, waarbij een persoon werd gedood en twee gewond werden. De ontruiming van Rostof. In aanvulling- op Tiet weermachtsbericht verneemt het^ DNB: De voorloopige front- verkorting. ontstaan door de ontruiming van de steden Rostof en Worosjilofgrad. be- teekent voor de Duitsche troepenleiding een zeer merkbare besparing aan troepen en oorlogsmateriaal. De verlenging van den zui delijken vleugel van het Oostelijk front en de daaruit voortvloeiende besparing van een reusachtige organisatie^/oor de ravitaillee ring heeft geleid tot eemaanmerkelijke troe penbesparing. Ook het recht maken van vooruitspringende deelen van het front in de bocht van Donetz leidt tot een essentieele versterking van de gevechtskracht van de daarachter in verkorte linie voorbereide op- va ngstellingen. Frontverkorting beteekent een strategisch voordeel voor den verdediger. Zonder uit het Duitsche rijk of van andere fronten reserves te gebruiken, die voor komende tijden wa ren gereed gehouden, kan de Duitsche troe penleiding op verkorte linie met een mini mum aan troepen het begin van den dooi en de uitputting van de stootkracht der bolsje wisten afwachten. Fransch slagschip te New-York. Naar (ie Britsche berichtendienst .meldt, is het Fransche slagschip Richelieu He ha ven van New York binneng-elogpen. Fenard, de leider van een Fransche ma rinedelegatie, die in opdracht van Giraud in de Ver. Staten vertoeft, heeft bij aankomst van de Richelieu verklaard, dat het slagschip, vergezeld van de Fransche kruisers Fantasti- que en Terrible, uit New York zal vertrek ken teneinde, waarschijnlijk voor reparatie- werkzaamheden naar een andere haven aan de Oostkust te gaan. De Fransche kruiser Montcalm zal eveneens in een haven aan de Oostkust gerepareerd worden. v Gandhi's gezondheid. Naar Reuter uit Bombay meldt, heeft Gandhi Zondag een vrij onrustigen dag gehad. Zijn toestand was iets minder gunstig. Het rubbergebrek in Engeland. Naar de Londensche zender meldt, worden in Engeland rubberbanden van de niet- gebruikte auto's gevorderd. BIJ DEN DOOD VAN WEERMAN BANNINK. D. Toen in het najaar van 1940 Engelsche vliegtuigen des nachts te Haarlem bommen wierpen op angstig wakende ouders en on schuldig slapende kinderen geraakte op den Koninginneweg een huis in brand. Twee jonge mannen snelden toe, hielpen mede aan het reddingswerk doch werden daarbij getrof fen door bomscherven met het gevolg, dat zij ernstige kwetsuren opliepen en geruimen tijd verpleegd moesten worden. Een van deze twee was Hendrik Bannink, die, samen met zijn brder, te hulp kwam toen doodsgevaar dreigde en nood te lenigen viel. Aan deze daad van menschlievendheid is nooit bekendheid gegeven. Het zou niet in overeen stemming met zijn bescheiden persoonlijkheid geweest zijn en het waren alleen de kamera den uit de N.S.B., die van dit bewijs van moed en offervaardigheid op de hoogte waren en trotsch zijn .geweest op dit nobel voorbeeld van den eenvoudigen jongen kerel. Want een voudig was. hij. Onopgemerkt deed hij zijn werk, het simpele werk, waartoe zijn Groep hem af en toe riep en aldus liep hij mede in de lange rij dergenen, wier arbeid niet aan den dag treedt en wier toewijding niettemin onmisbaar is. Onopgemerkt deed hij eveneens zijn plicht in de W.A. en was voor 't overige niets dan een goed mensch, die vlijtig arbeidde voor zijn jong gezin en die vier weken geleden dol gelukkig was met de geboorte van zijn jongen. Deze jonge man, die nooit een sterveling kwaad heeft gedaan en die zeker geen enkelen vijand had, is verleden week neergeschoten. In den rug. In het duister. Zonder een enkel kwaad vermoeden begaf hij zich huiswaarts, toen uit het donker de sluipmoord hem over viel en hem toevoegde aan de reeks slacht offers van den politieken haat onzer dagen. De daad zelve blijve hier onbesproken. Geen woorden zijn misschien beter dan bittere woorden. Als er nog een glimp van geweten in den moordenaar huist zal hij voor de rest van zijn dagen de kwelling kennen van ■de onrust en het zelfverwijt, die onririjn euvel daad moeten volgen. Maar de beteekenis van dezen moord in haar algemeenheid kan ons niet voorbijgaan. Want de reeks aanslagen waarvan de berich ten de laatste dagen gewagen maakt ons duidelijk: Revolverterroristen zijn op wfsvolk losgelaten en fanatieke en domme dwepers hebben zichzelf verlaagd tot sluipmoordenaars. Waar tot dusver het redelijk betoog mis schien soms wat verhit, maar daar sterft men niet aan het verschil in politieke zienswijze belichtte, daar wordt thans met kostbare le vens gespeeld of het hier Mexico of Chicago was. Nooit, neen, nooit zijn in ons land de hartstochten zóó losgebroken als de laatste weken het geval blijkt te zijn. Gelukkig hebben de jongste gebeurtenissen velen in ons land tot bezinning gebracht, zelfs in het kamp der onverzoenlijken. Zij hebben begrepen, dat dit de weg is, die tot SI grooter rampspoed moet leiden en dat de afstand, die in onze dagen blijkt te bestaan tusschen afwijkende beschouwingen nimmer overbrugd zal worden door pogingen tot in timidatie, door geweld en manslag. Velen,--zeer -velen zien dat in. Er zijn echter ook anderen, verblinden, die voor deze aan slagen nog verontschuldigingen weten te vin- in. Hun zij gewezen op een ingezonden stuk. dat dezer dagen in een der dagbladen van ons land verscheen en waarin de vrouw van een van de gijzelaars smeekte, af te zien van de terreurmethoden, die zich den sluinmoord tot helper kiezen. Zij vertelt daarin, hoe vele vrouwen des avonds de krant niet meer dur- Wie met zijn stroom niet zuinig is Tit weldra in de duisternis. UW PLAATS IS NOG VRIJ! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. 1 i ven inkijken uit vrees, weer te moeten lezen van een aanslag en zij doet een roerend be roep op het eergevoel der daders om ten minste de gevolgen van hun daad mannelijk te durven dragen en deze niet af te wentelen op de gezinnen van de gijzelaars. Voorzeker is dit een ontroerend betoog. Maar sterker ontroering wekt de gedachte, dat deze vrouw waarschijnlijk vergeefs een beroep heeft gedaan op eer en ridderlijkheid Van de daders dezer moordaanslagen. Want zij vergat, dat achter deze moordenaars an dere machten staan, die de ware schuldigen zijn, andere machten, die in wezen de verant woordelijkheid dragen en die niet rusten zul len voordat nieuwe offers gevallen zijn, tenzij gansch een volk zichzelf weet te behoeden voor dit gewroet der politieke onderwereld. En zoolang ons volk dit besef mist en lijdelijk toeziet, hoe zinlooze en machtelooze haat bui ten de grenzen zich bedient van moordzuch tige fanatici, zoolang zal ons land deh droe ven last dragen die het gevolg is van den politieken sluipmoord. Fransche arbeidsmobilisatie. Alle werkende Franschen tusschen 21 en 31 jaar zullen thans geteld worden. Door de telling wil men nagaan, welke personen werk verrichten, dat het land geen nut oplevert. Op hun schouders zal een deel der economische lasten gelegd worden, waaraan het geheele land thans onderwor pen is. Tot dusver heeft de mobilisatie van den arbeid slechts betrekking gehad op een bepaalde sociale laag, vooral op eenige takken van beroep. Derhalve is het billijk en noodzakelijk, #soo verklaart men, de las ten ook af te wentelen op de lediggangers en op hen, die geen vasten werkkring hebben. De ministerraad is op 15 Februari bijeenge komen' onder voorzitterschap van Pétain. La- val bracht rapport uit over het gebruik voor den arbeid van het eerste contingent krijgs gevangenen. De ministerraad nam de wet aan, welke de arbeidsverplichting uitstrekt tot alle Franschen der lichtingen van 1920 tot lr922. .Speciale maatregelen zijn genomen voor de landbouwers. De duur van de arbeidsverplich ting is vastgesteld op twee jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met militairen dienst en arbeidsdienstplicht. Voor de behandeling der problemen van den arbeidsplicht zal een com missariaat-generaal worden opgericht. NIEUWE BONNEN VOOR BRANDSTOFFEN. Van 17 Februari tot en met 30 April geeft elk der bonnen 09 BV en 10 BV per D.V.- kaart recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. In het zelfde tijdvak geven de periode bonnen van de 9e, 10e, 11e en 12e periode elk eveneens recht op het koopen van één een heid vaste brandstoffen. Dader van roofmoord te Rotterdam gearresteerd. Vijf medeplichtigen aangehouden. De Rotterdamsche politie is er in geslaagd binnen drie dagen den dader van den roof moord in de Oranjeboomstraat, waarbij dg 49-jarige mevrouw M. van D.D. door twee revolverschoten werd gédood, te arresteeren en met hem 5 medeplichtigen. De dader, de 27- jarige schipper G. J. O. uit Rott.', heeft reeds een bekentenis afgelegd. De tasch, welke, mevr. D. ontrukt was, met ongeveer 3300,- distributiebescheiden en een spaarbankboekje waarop ongeveer 1000v heeft hij in de Ko ningshaven geworpen en is nog niet terugge vonden. Voorts zijn nog vijf personen aangehouden, die aan den overval medeplichtig zijn, n.l. de 18-jarige melkbezorger B., de 21-jarige vuur werker D„ de 29-jarige werklooze M., diens broer een 26-jarige bakker en de 18-jarige costuumnaaister De B. Zij hadden eenige dagen tevoren het plan gemaakt om mevr. Van D., van wie zij wisten, dat zij altijd haar geheele bezit in haar tasch meenam, te berooven. Allen zijn in het politiebureau opgesloten. FN1 Nv Een Duitsche Flakstelling in een steunpunt. De steunpunten der hoofdstrijdlinie in het Oosten zijn ter verdediging in 't rond uit gebouwd. Zij worden beveiligd door machinegeweren, granaat werpers en geschut. Flak is zoowel tegen lucht- als grondaanval- Jen opgesteld. (PK Koster DV/R Pc)4 President van Finland herkozen. Met overweldigende meerderheid van stemmen is de tegenwoordige president van Finland.' Risto Rytl, voor een periode van twee jaar herkozen. Van de 300 kiesmannen hebben er bij de geheime stemming 269. dus 80 procent, hun stem op Ryti uitgebracht. Het is de eerste keer, dat een Finsche president voor twee achtereenvolgende ambtsperioden wordt ge kozen. In 1940 behaalde Ryti 288 van de 294 stemmen. Anti-Amerikaansche demonstratie te Madrid. De vertooning Van de Amerikaansche film „Gone with the Wind", die dezer dagen op initiatief van den Amerikaanschen ambassadeur in Madrid, voor' een aantal Spaansche autoriteiten heeft plaats ge had; heeft tot incidenten geleid. Toen na melijk na afloop der voorstelling, die in d£ grootste bioscoop van Madrid, werd ge houden, een afbeelding op het witte doek verscheen van de Amerikaansche vlag, ter wijl achtereenvolgens het Amerikaansche volkslied en het lied der Palange werden gezongen, hadden zich voor het gebouw een aantal falangisten verzameld, die tegen de vertooning protesteerden. Een aantal auto's van Spaansche en buitenlandsche gasten werd door de demon stranten 'beschadigd. Een overzicht van de massale bijeenkomst der N.S.B. welke Zaterdag op den Dam te Amsterdam werd gehouden waarbij de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. A. Mussert, een rede hield. (Stapf/Borrius Pax c)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1