Haarlemsche Courant Zware afweerstrijd in het Oosten duurt voort. üiÉsaiiii u13 iHS Nieuwsblad voor Noord-Holland f Krachtige luchtactie der As in Tunis. 288e Jaargang No. 39 Verschijnt dageiykï behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haart. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Woensdag 17 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Oamiate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Vijand in buitenwijken van CharkofAanvallen ten Noorden van Koersk en tusschen Ilmenmeer en Ladogameer afgeslagen. Het opperbevel van de Dultsche weermacht maakt bekend: „De zware afweergevechten aan het Ooste lijk front duurden ook Maandag voort. Met massale formaties pantserwagens en infante rie zette de vijand zijn doorbraakpogingen voort. Aan het front van het Koeban-bruggehoofd werden slechts gevechtshandelingen van plaatselijk beteekenis gevoerd. Vergeefsche doorbraakpogingen van den vijand in het Donetsgebied bezorgden "hem zware verliezen aan pantserwagens en men- schen. In het gebied rondom Charkof vielen de bolsjewisten met numeriek veel sterkere strijdkrachten de stellingen van onze taai strijdende divisies aan. In den strijd tegen vijandelijke groepen, die in de buitenwijken der stad waren binnengedrongen, werden twintig pantserwagens vernietigd. Aanvallen, die de vijand deed op de Duit- sche stellingen ten noorden van Koersk, wer den afgeslagen; plaatselijke bressen werden gedicht. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer her nieuwde de vijand zijn aanvallen met.talrijke pantserwagens en met krachtigen steun van de artillerie. Hier evenals tusschen Wolchof en Ladogameer werden alle pogingen om door ons front heen te breken, deels door het geconcentreerde afweervuyr, deels in hevige gevechten van man tegen man afgeslagen, waarbij 93 pantserwagens werden vernietigd. Tijdens de Maandag geleverde gevechten aan het Oostelijk front verloren de bolsje wisten in totaal 157 pantserwagens. In Tunesië vielen Duitsch-ïtaliaansche troepen, doeltreffend gesteund door forma ties van de luchtmacht, den vijand aan en wierpen hem met zware verliezen aan ge vangenen, wapens en oorlogstuig naar het Westen in het gebergte tefug. Behalve vele voertuigen werden 23 stukken geschut en 97 pantserwagens vernietigd of buitgemaakt, Duitsehe jagers behaalden twintig overwin ningen in de lucht en schoten verscheidene op den grond staande vliegtuigen in brand. Enkele Britsche vliegtuigen ondernamen gedurende den nacht storingsvluchten boven West-Duitschland. Aan de Kanaalkust vèrloor de vijand Maan dag overdag door afweer met jachtvliegtui gen en luchtdoelartillerie 5 vliegtuigen, waar onder zware bommenwerpers. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Met groote openhartigheid en zonder den ernst van den toestand te verbloemen spreekt het legerbericht van het Duitsehe opperbevel gedurende de laatste dagen van de hevige aanvallen der bolsjewisten in het Zuiden van het Oostelijk frOnt. Men verheelt te Berlijn geenszins, dat de Duitsehe troepen te kampen hebben met een groote overmacht, waartegen op het oogenblik slechts een beweeglijke oor logvoering mogelijk is. Men verwacht in militaire kringen te Ber- lijk voorloopig nog geen wijzigingen in deze strategie en men neemt aan. dat eerst na de dooi-periode een verandering in het algemeene beeld der oorlogshandelingen zal ontstaan, ge lijk dit ook in 1942 het geval was. In hoeverre dit juist is, zal de toekomst moeten leeren Voorloopig houdt men zich te Berlijn strikt aan de nuchtere feiten, die weliswaar onaan genaam zijn, doch kalm worden opgevat er op zakelijke wijze worden gecommentarieerd weermachtberieht luid> Het Italtaansche als volgt: In den Tunesischen sector leidde een ge vechtshandeling van plaatselijke beteekenis tot de verovering van vijandelijke stellingen: 781 gevangenen, 33 gemotoriseerde stukken geschut, 23 andere stukken geschut, alsmede talrijke auto's vielen in onze handen Tiidens dezelfde gêvechtshandelingen werden 97 vij andelijke tanks vernield of buitgemaakt: 24 vliegtuigen werden door Duitsehe jagers in luchtgevechten neergeschoten of op den grond vernield. Een Amerikaansch vliegtuig van het type P 40 werd door het vuur van een onzer grondeenheden neergeschoten. De bestuurder van het vliegtuig, die met een parachute uit het toestel was gesprongen, werd gevangen genomen. Een Engelsch jachtvliegtuig werd voor de Afrikaansche kust door onze jacht.kruisers neergeschoten. Het vie! in zee. Een van onze duikbooten is niet op haar steunpunt teruggekeerd. De familieleden der bemanning zijn hiervan op de hoogte gesteld De vijandelijke luchtmacht heeft op 15 Fe bruari des middags aanvallen gedaan op Ha- pels en Palermo De schade is zeer groot De totdusver vastgestelde verlfezen bedragen in Napels 7 dooden, waarvan 5 in Tore del Grecd en 15-gewonden onder de burgerbevolking Ie Palermo werden totdusver 98 dooden en 297 gewonden geteld. Italiaansche jachtvliegtuigen, alsmede de luchtdoelartillerie vernielden vier der aan vallende vliegtuigen, waarvan 3 in Napels en een in Palermo. Vijandelijke vliegtuigen deden aanvallen met mitrailleurs op treinen en stations op Sicilië en in Calabrië. Vier personen werden gewond. Bij Scicli (Syracuse) stortten twee Spitfires als gevolg van het vuur van onze batterijen luchtdoelgeschut brandend neer. Een derde vliegtuig werd door Duitsehe jacht vliegtuigen boven Trapani vernietigd. Vier van onze vliegtuigen zijn niet op hun steun punten teruggekeerd. Diplomatieke Sovjet-actie in Midden.Oosten en Turkije. Het Bulgaarsche blad „Sora" meldt uit Ankara, dat diplomatieke kringen aldaar de in den laatsten tijd toegenomen activiteit der Sowjets in het Midden-Oosten nauwlettend gadeslaan. Naar verluidt, heeft de Sowjet- regeering kort geleden besloten eigen diplo matieke vertegenwoordigers naar alle Arabi sche staten in het midden en naburige Oosten te sturen. Deze zouden den rang^van gezant hebben, doch de facto slechts beperkte rech ten genieten. Zij moeten vooral de rol van waarnemers spelen. Al deze nieuwe diploma- matieke vertegenwoordigers zijn geplaatst onder toezicht van den Sowjet-gezant te An kara, Vinogradof. Engelsch-Amerikaansche kringen aldaar zijn over deze maatregelen der Sowjet- regeering niet enthousiast. Zij zien zich echter geplaatst in een dwangpositie en kunnen zich niet verzetten tegen deze, be sluiten van Moskou. Tevens verneemt men, aldus de Sora, dat Vinogradof te Ankara in den laatsten tijd zeer actief is. Dit is vooral opgevallen na de conferentie te Adana. Aan den eenen kant wordt beweerd, dat Vinogradof den indruk probeert uit te wisschen, dat de Sowjet- Unie in Adana gepasseerd is. Aan den anderen kant geven kringen, die in nauw contact staan met het ministerie van buitenlandsche zaken als haar meening te kennen, dat Vino gradof intensieve pogingen in het wérk stelt om de Turksche regeering te bewegen den minister-president Saradzjogloe of den mi nister van buitenlandsche zaken Menemen- \ogloe naar Koeibysjef te zenden, waar dan de Turksch-Sowjëtrussische betrekkingen op concrete wijze behandeld zouden moeten wor den. Opmerkelijk is, dat men zich van Turksche zijde zeer terughoudend toont ten aanzien van deze pogingen. Het feit, dat de Turksche ge zant te Koeibysjef, Atsjikalin, die op het oogenblik te Ankara is, zoolang in de Turk sche hoofdstad blijft, wettigt het vermoeden, dat hij met een missie belast zal worden om de Turksch-Sowjetrussische betrekkingen overeenkomstig den wensch van Vinogradof ,,op te helderen." BEDENKT U. De zege der bolsjewistische stompzin nige, ziellooze massa, zou de wereldheer schappij der ontaarden beteekenen met als gevolg: Rassenehaos. volksdood en de diepste ellende. Natuur- en kuituurkracht, de wetten des levens verzetten zich daar tegen. Wanneer gij dit beseft dan strijdt ge mee en stort op gironummer 432100, Verzorgingsfonds van het Vrijwilligers legioen Nederland. Beperkt het gas. en electrlciteits. verbruik, het is uw eigen belang, DOMHEIDSMACHT. D. Tot de teekenen des tijds behoort de anonieme brief. Het zou de moeite waard zijn, eens te weten, hoeveel van deze schrifturen dagelijks verzonden worden. Ongeteekende brieven versturen, gold een maal als een berispelijk bedrijf, waaraan een fatsoenlijk mensch zich niet overgaf. Tegenwoordig telt men daar zoo zwaar niet aan en „Een goed vaderlander" of „Een vrije Nederlander" of „Een vriend des volks" voert dagelijks een omvangrijke correspondentie. Wie het voorreeht van deze corresponden tie geniet, leest de hem toegezonden brieven en briefkaarten en deponeert ze in de kachel of legt er een verzameling van aan Dat is een kwestie van persoonlijken smaak, al naar men van scheldproza houdt of niet. Maar een enkele maal wil het oog wel eens vallen op een zinnetje, dat tot na denken stemt en een blik vergunt in de Reukwijze van den anonymus. Zulk een uitlating treft mij in een brief, die iemand mij dezer dagen zond namenc „Eeriige Nederlanders, van vreemde smet ten vrij". Deze Tollens-redivivus stelt de gebruikelijke vragen, die ik weet niet hoe- velen al voor hem gesteld hebben en venti leert de gebruikelijke verwijten, die tal- loozen na hem nog wel zullen uiten. Alle? niets bijzonders. Maar hier is dan het bewuste zinnetje: Ook wij zoo schrijft hij zijn vurige tegenstanders van het Commu nisme en zullen t.z.t. ons daartegen met hand en tand verzetten, zoo dit na Duitschlands nederlaag Europa mocht bedreigen Zóó staat het er en nu zou ik met verlo' toch gaarne een lettertje schrijven over he' nobele voornemen, zich tegen het Commu nisme te verzetten, zoo dit „na Duitsch 'ands nederlaag Europa mocht bedreigen" Op den voorgrond plaats ik de veronde? ■telling, dat deze man gelóóft wat bi-' 'chrijft. Zekerheid daaromtrent best.aa* niet, maar ik weet wél met zékerheid. dn' 'allooze Nederlanders dit geloof bezitten Zij houden rekening met de mogelijkheid dat Duitschland den oorlog tegen Rusland 'erl'iest. Zij houden rekening met de mono. iikheid, dat Duitschland dan gebolsjewi- eerd zou worgden. zij moeten rekening hou ten met de mogelükheid, dat dan ook Roe menie, Bulgarije, Italië en de Batkan ge 'nolsjewiseerd zouden worden. Alleen hou den zij géén rekening met de omstandig heid, dat in dat geval Nederland vast en zeker óók aan het bolsjewisme ten prno-' nu vallen. Als Duitschland den oorlog tegen Rus land verliezen zou. Kunnen we de zaken nog met Holland- che nuchterheid bekijken? Welnu, welk zinnig mensch durft een oogenblik volhou den, dat wij ook maar een schijn van kans zouden hebben .fegen een bolsjewistisch communisme, dat het grootste deel van Europa irf zijn greep houdt? Het zou papier en tijd verknoeien ziin, er nog veel woor den aan te besteden. Wij zouden niets, vol maakt niets in te brengen hebben te^en het geweld en de overmacht, waartegen thans millioenen en millioenen geharde vechtsol- daten staan aangetreden. En wanneer mijn correspondent dan schriift, dat hij en de zijnen de vrome illusie koesteren, zich te gen het communisme „met hand en tand te verzetten" dan is dat. in zuiver Hollandsch gezegd: kinderpraat, gebazel, pocherij van iemand, die geen flauwbenul heelt van het onmeteliike gevaar, dat dreigen bluft zoolang in Oost-Europa de ooi-log woedt. En dan stemt het mismoedig, te bedenken, dat deze illusie van die met-hand-en-tand- verzetterij niet de miskenning erlangt die zij verdient, maar inderdaad nog wordt aanvaard door een maar al te groot aantal heden, die te haatdragend zijn om naar de waarschuwing van een tegenstander te luisteren, en vooral te dom zijn om niet te begrijpen, dat ingeval de nood aan den man zou komen, hun verzet eenvoudig niet ge teld zou worden. Wat verzet tegen een ropde terreur en een roode invasie uitwerkt../, vraag het den bewoners van Estland, van wie in een laar tijd tien procent vernietigd, vermoord of weggevoerd werden. Vraag het den Li- thauers, van wie in datzelfde jaar 15.000 doodgefolterd zijn. Vraag het den Span jaarden. die bij honderden verdelgd wer den terwijl eeuwenoude cultuurschatten aan verwoesting werden prijsgegeven.En zou de domheid nu zoover moeten gaan, dat ge ondersteldet dat wat in Estland. Lithauen r inland, Spanje gebeurde, ons bespaard zou blijven? Misschien verheft de verdwazing hier nogmaals haar stem tot de profetie, dat op dat oogenblik van uiterst gevaar onze „bondgenoot" Engeland voor deze speciale gelegenheid zal oversteken om ons een handje, te helpen bij onze met-hand-en tand- verzetpogingenocharm, nadert de goedgeloovigheid hier niet haar uiterste grens en zoudt ge zoo de ervaring het u nog met geleerd heeft voor een en kelen keer willen bedenken, dat Engeland ons land nog nooit heeft bijgestaan in de ure des gevaars en dat tot op dit oogenblik Stalin nog de verzekering heeft van Enge- land's neutraliteit, waartoe dp h°er Eden zijn land verplicht heeft? Domheidsmacht heeft een niet gering deel van ons volk verstrikt en ongeziene, maar zeer actieve krachten versterken haar dagelijks. In trouwe: wordt het geen tijd, dat de Hollandsche nuchterheid waarvan we hier boven gewaagdèn. zich weer eens •ioet gelden de eenvoudige wea^heid in het licht stelt? Welke waarheid? Deze: Ge moogt vóór Duitschland zijn of tegen Duitschland zijn naar het u lijkt, als gïj in deze dagen maar eén ding bedenkt: Dat het menschelijker wijs gesproken het Duitsehe leger is, en het Duitsehe leger alleen, dat Europa, oók West-Europa, óók Nederland, behoe den kan voor den weedom van het bols- lewistisch-communisme. Als deze zeer een voudige waarheid wat meer werd begre- oen. er zou in Nederland vrij wat meer rust en heel wat minder verdriet ziin. TEGEN HET BOLSJEWISME! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. - (Veer een viermotorige bommenwerper neergeschoten. Ditmaal was het een „Lancaster"-bommbnwerper, die boven Nederland door een Duitschen nachtjager in brand werd geschoten en na een gelukte noodlanding geheel uitbrandde. Vijf leden der Australische beman ning werden gevangen genomen, terwijl drie bij de landing om het leven kwamen. (PK Doelf HH/St. P c) KORT NIEUWS De politie van Toulon, versterkt door commissaris sen uit Vichy en Marseille, heeft een groote razzia in Toulon gehou den, die tot diep in den nacht duur de Een aantal per sonen, dat niet in het bezit van be hoorlijke legitima tiepapieren was, is gearresteerd voor -nader onderzoek De Comédie Frangaisè zal bin nenkort beginnen met opvoeringen in een Parijsche kerk, waarvoor Lodewijk XIV de eerste steen heeft gelegd. Het eerste stuk. dat zal wor den gespeeld is „Polyeucte" van Corneille. Aan de opvoering zullen kerkkoren hun me dewerking verlee- nen. Finsche regeering afgetreden. De-£insche minister-president Ransel] heeft in verbdnd met de herkiezing van den presi dent der republièk, Ryti, het gebruikelijke aftreden der regeering voltrokken. Hij blijft in functie tot een^ nieuwe regeering gevormd *91 ziin, voor het afdoen der loopende zaken. Nieuwe bonnen voor brandstoffen. De laatste in het huidige stookseizoen. Van 17 Febr. tot en met 30 Aoril geeft elk der bonnen „09 BV" en „10 BV" "der DV-kaart recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Voor het huidige stookseizoen zullen geen verdere brandstoffenbonnen meer worden aangewezen. Het is gewenscht de geldig verklaarde bon nen zoo spoedig mogelijk aan den leverancier te overhandigen. Voor handelaren, die nog bestellingen op reeds eerder geldig verklaarde brandstofbon nen hebben uit te voeren, geldt het voorschrift dat deze bestellingen met voorrang moeten worden uitgevoerd. Het mag dus niet voor komen, dat een gezin reeds brandstoffen ont vangt op bonnummers 9 en'of 10, terwijl een ander gezin, dat bij denzelfden leverancier staat Ingeschreven, nog wacht op brandstoffen van eerder aangewezen bonnen Het zal den handelaren niet altijd mogelijk zijn op alle geldige bonnen zeer gewilde soor ten, b.v. anthraciet of pareleokes. te leveren. Men neme daarom zoo noodig genoegen met gedeeltelijke levering van andere soorten. Van 17 Februari tot en met 30 April geven voorts de met „één eenheid negende periode", „één eenheid tiende' periode", één eenheid elfde periode" en „één eenheid twaalde perio de" gemerkte bonnen elk recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Deze periodebonnen zijn uitgereikt ten behoeve van kleinere huisbrandverbruikers in de groepen b, c, d en e-rood Groote huisbrandverbruikers in de groepen b, c, d en e-rood zullen binnenkort door den plaatselijken distributiedienst worden opge roepen. Zij kunnen dan hun toewijzingen ia ontvangst nemen. Wie slaapt heeft geen feest, verlichting noodig. Wie vermoeid is en wil gaan slapen, heeft geen feestverlichting noodig en wie in bed ligt moet ook het lampje op het nachtkastje uit doen alvorens in te slapen. Er zijn men- schen, die beweren niet in te kunnen slapen, als zij niet nog urenlang tevoren in bed liggen lezen. Zij vergeten, dat op die manier veel electriciteit wordt verspild. Te laat zullen^ zij tot de ontdekking komen, dat de electrici- teitsmeter niet heeft stilgestaan en het rant soen is overschreden. Een flinke ooete of af snijding van den toevoer zal er het gevolg van zijn. Steeds weer moet er aan herinnerd wor den: het licht uit, daar waar het niet beslist noodig is. Ook tijdens het werk is het ver standiger het licht zoo dicht mogelijk bij zich te hebben dan bij een ververwijderde, alge meene verlichting te werken. Zóó bespaart u op uw clectricit ei ts verbruik in uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1