Haarlemsche Courant Strijd om Charkof duurt nog voort. Communistisch verdeeiingspiau voor Europa. Nieuwsblad voor Noord~Holland In Tunis 8.000 tot 10.000 Amerikanen buiten gevecht gesteld. Ontwerp van een Amerikaan 888fl Jaargang No. M Verschijnt dagelijks hehalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. J0724, Redactie tMOfl Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Donderdag 18 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damlate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboora Bij gevechten in verscheiden sectoren van het Oostelijk front werd de vijand afgeslagen De bolsjewisten lijden zware verliezen aan menschen en pantserwagens. De gevechten om de stad Charkof zijn geenszins, zooals in het buitenland be weerd wordt, geëindigd. Er worden veeleer nog verbitterde gevechtshandelingen ge voerd. De krachtige Duitsche tegenaan vallen staan in het teeken van toenemende zware verliezen der bolsjewisten. De gêvechten spelen zich thans reeds in de onmiddellijke omgeving van deze stad af. Van verschillende zijden zijn de bolsjewisten naar de stad opgerukt. Van het Noorden en Noord-Oosten uit staan zij aan den rand van het stadsgebied, terwijl zij uit Noord-Weste lijke richting de stad reeds zijn binnengedron gen. Nadat gistermorgen van Duitsche zijde reeds gemeld was, dat Charkof werd ontruimd, spreekt het weermachtbericht van gevechten in en om de stad. Naar van gezaghebbende militaire zijde in de Duitsche hoofdstad werd verklaard, hebben de Duitsche troepen in de stad krachtige tegenaanvallen ondernomen, waarbij den tegenstander zware verliezen werden toegebracht. Men kan wel aannemen, dat deze tegenaanvallen ten doel hebben, den terugtocht te dekken. Het door de Donetz omsloten gebied wordt stelselmatig ontruimd, waarbij ook de burger bevolking geëvacueerd wordt. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Aan het Noordelijke front van het Koeban-bruggehoofd werd een vrij krach tige aanval met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In het gebied tusschen de zee van Azof en het gebied ten Zuid oosten van Orel, in het bijzonder in en rondom Charkof duren de verbitterde ge vechten voort. Ten Noorden van Koersk was de vijandelijke aanvalsactiviteit vergeleken met de vorige dagen iets minder. Aanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen, plaatselijke bressen wer den gedicht. Ten Zuidoosten van het Hmenmeer en tus schen Wolchof en Ladogameer zette de vijand zijn aanvallen met nieuw aangekomen sterke infanterie en pantserstrijdkrachten voort Onze in dezen frontsector strijdende divisies behaalden een nieuw afweersucces. Verschei dene aanvallende gevechtsgroepen werden in de pan gehakt. Artillerie sloeg door gecon centreerd vuur vijandelijke aanvalsreserves reeds bij het punt van uitgang uiteen; 43 tanks werden alleen ten Zuidoosten van het Ilmen- meer vernietigd. In totaal verloren de bolsje wisten Dinsdag 101 pantserwagens. In het kader van de aanvalsoperatie aan het Tunesische front werden Dinsdag afge sneden vijandelijke groepen in de pan gehakt en talrijk ander oorlogsmaterieel buitgemaakt of vernietigd. Snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen deden verrassende aanvallen in scheervlucht op gemotoriseerde Britsche co lonnes en sloegen deze uiteen. Bij een aanval overdag van een formatie Amerikaansche bommenwerpers op een ha venstad aan de Fransche kust aan den Atian- tischen Oceaan werden in luchtgevechten 8 viermotorige vliegtuigen neergeschoten. De luchtmacht viel overdag met goed succes een havenplaats iji Zuid-Engeland aan en be stookte Dinsdagnacht het haven- en industrie gebied van Swansea met een groot aantal brand- en brisantbommen. Het hoofdkwartier van generaal Eisen hower deelt mee, dat de troepen de As Gasfa hebben bezet. Sedert dien vinden ten Westen van Fad hevige gevechten plaats Met betrekking tot den toestand in Tunesië verneemt men in militaire kringen te Berlijn dat de operaties in het gebied van Ggfsa straalvormig naar het Noorden, Noordwesten, Westen en Zuidwesten hebben geleid. Als kenmerkend voor deze plaatselijk belangrijke krijsgoperaties wordt te Berlijn het feit be schouwd, dat de Spiltroepen vochten tegen een numeriek en qua materiaal superieuren tegenstander, die frisch den strijd inging, uit gerust met splinternieuw materieel, doch wat betreft moreel en gevechtskracht zich niet met de Spiltroepen kon meten. Over het algemeen is men in toonaangeven de kringen te Berlijn tot de opvatting ge neigd, dat deze krijgsoperaties, hoewel een symptomatische beteekenis niet te ontken nen valt, nog niet beschouwd kunnen worden als het begin van een beslissenden slag Men gelooft veeleer, dat de tegenover elkaar staande formaties zich nog in het stadium van het verzamelen der krachten bevinden. De A.N.P.-correspondent? te Berlijn meldt inmiddels Ongeveer acht tot tienduizend Ameri kaansche soldaten zijn bij de jongste ge vechtshandelingen aan het front in Tunis door de Duitsche en Itaiiaansche troepen buiten gevecht gesteld. De Amerikanen hadden getracht met een pantsercorps door de Duitsche stellingen te breken, doch werden onmiddellijk in tegen aanvallen _teruggeslagen. Het aantal gevan genen bedraagt 781 man, hetgeen in verhou ding tot het aantal dooden, dat ongeveer drieduizend bedraagt, zeer laag is. Van Duit sche zijde wordt nog medegedeeld, dat vooral de bommen der aanvallende vliegtuigen een verschrikkelijke uitwerking hebben gehad, daar deze op de harde rotsen explodeerden, waardoor het effect aanmerkelijk verhoogd werd. Men neemt dan ook aan, dat het aantal gewonden bij de Amerikanen zeer hoog moet zijn. Het Itaiiaansche weermachtbericht luidt De aan den gang zijnde-plaatselijke opera ties aan het Tunesische front hebben Dinsdag geleid tot de vernietiging van geïsoleerde vijandelijke groepen, de verovering van nog meer materiaal en de vernieling van zware pantserwagens. Aan weerskanten was de luchtmacht actief. Twee Britsche vliegtuigen werden door het luchtdoelgeschut neergehaald. Tijdens een aanvalspoging op Castel Vetrano werd een viermotorige bommenwerper ge troffen door het afweergeschut, waarna hij neerstortte in de omgeving van Porto Palo. Het D. N. B. meldt nog: De Britsche lucht aanval op Milaan op 14 Februari heeft 86 dooden en 422 gewonden geëischt. Tweehon derd meer of minder ernstig gewonden worden in de stedelijke ziekenhuizen verpleegd. Moeilijkheden in Lagerhuis. Berichten uit Londen melden eenstem mig, dat het Britsche kabinet wordt be dreigd door een ernstige crisis op het ge bied der binnenlandsche politiek, in ver band met het plan-Beveridge. Niet alleen in Labourkringen, maar ook bij den lin kervleugel der conservatieven' valt een groote ontevredenheid op te merken we gens de ontwijkende en onduidelijke ver klaringen van Sir John Anderson, die namens de regeering heeft gesproken. Weliswaar heeft Anderson het plan- Beveridge „in beginsel" aanvaard, doch men verwijt hem, dat hij zooveel voor behouden heeft gemaakt, dat zijn princi- piëele toestemming nog slechts van aca demische beteekenis is. Ook in Tunis zijn de mannen der „IS SKK-brigade Speer" voor transport- en ravitailleerlngsdoeleinden ingezet. Hier hebben de vrachtwagen? der brigade licht Flakgeschut in de opgegeven stel lingen gebracht. (NSKK-Kriegsberichter Perner Sch/F P c) KORT NIEUWS. Gerhart Haupt-. mann heeft een nieuw tooneelstuk voltooid. Het draagt den titel Iphigenie in Auiis. De première zal in het Weensche burg theater plaats vin den. In het Zuid- Fransche departe ment Bas Pyrenées zijn scherpe maat regelen aangekon digd ter voorko ming van het zich gedurende de laat ste maanden steeds meer uitbreidende clandestiene ver voer van vleesch van Spanje naar Frankriik. Het verdrag, waarbij de gealli eerde landen af stand doen van hun ex-territorialo rechten in China, is Vrijdag door den Amerikaansche Se naat geratificeerd. Wanneer de voorteekenen niet be driegen, dan kan Europa dit jaar op een vroege lente rekenen. De wilde gans is dit jaar n.l. in Duitschland 14 dagen vroeger verschenen dan anders. Heeds op 13 Februari konden langs de Oostzeekust groote vluchten wilde ganzen worden waargenomen, die in de maaniichte nachten van het Westen naar het Oosten vlogen. De oorlog in Zuid-Oost-Azië. De Amerikaansche minister van marine, heeft aangekondigd dat de Amerikaansche duikbootenactiviteit, met als doel de on derbreking der Japansche etappelinies, zal worden opgevoerd. Dit staat o.m. in ver band met het feit, dat de Japanners in Nederlandsch-Indië eenige aardoiïebron- nen weer in gebruik genomen hebben. Het is thans zaak der Geallieerden te voor komen, dat deze olie Nederlandsch-Indisch grondgebied verlaat. Het hoofdkwartier van generaal Macar- thur meldt, dat de Japanners het steun punt Dobo op de Aroe-eilanden hebben ontruimd. Deze eilanden liggen in de na bijheid van Nieuw Guinea. De stad Dobo zou, als gevolg van de Geallieerde lucht aanvallen, in puin liggen. Defensiemaatregelen in Portugal. In de Portugreesche staatscourant is een wet gepubliceerd, volgens welke het geheele Portugeesche hedrijfsleven voor zoo ver dit van belang is voor den oorlog, militair ge organiseerd en gecontroleerd kan worden. De zin van dezen maatregel is, naar in de motiveering gezegd wordt, de natie voor te bereiden voor het geval van een oorlog en de voortzetting van den arbeid in de bedrij ven, die vitaal of oorlogsbelang hebben, te waarborgen. Als takken van bedrijf, die voor de militariseering in aanmerking komen, worden o.m. genoemd: het geheele post- en telegraafverkeer, het transport te land, te water en in de lucht, de scheepswerven en havenbedrijven en de chemische industrie. Beschikt kan worden, dat buitenlandsche employé's moeten worden ontslagen of ver vangen door Portugeezen. Von Papen niet naar Berlijn. Op een desbetreffende vraag is in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat de Duit sche ambassadeur te Ankara, Von Papen, voor zoover bekend, voorloopig niet naar Berlijn zal gaan. „Voor hen, die kort van geheugen zijn". Hedenavond om 19.00 uur houdt Max Blok- zijn, zooals gewoonlijk Zijn radiopraatje ge titeld „brandende kwesties", via den zender Hilversum 1. De titel van dit praatje luidt: ,Voor hen, die kort van geheugen zijn." Men heeft den laatsten trd in de Amerikaansche pers meermalen kunnen lezen, dat de uitlevering van het Euro- peesehe vasteland aan het bolsjewisme op de weegschaal der Westelijke mo gendheden niet zwaar weegt, wanneer zij niet op andere wijze met Moskou tot een regeling kunnen komen. In een commentaar van de New-York Herald Tribune wordt deze meening op nieuw geuit. Het blad schrijft, dat de Wes telijke mogendheden, zelfs wanneer zij zou den willen, niet in staat zouden zijn, de Sovjet-Unie te verhinderen, haar vér gaande oogmerken op het Europeesche vas teland te bereiken. Bij een overwinning dei- Westelijke democratieën zal het tijdperk na den oorlog gekenmerkt worden door het feit, dat de Sowjet-Unie niet alleen in Europa, maar in de geheele wereld de grootste militaire mogendheid zal zijn er voorwaarden kan dictee-ren. Men moet du- trachten, aldus het blad, ten koste van Duitschland en de andere Europeesche lan den, vooral de kleine staten in Oost-Europa met Moskou tot overeenstemming te komen In een te Berlijn opgevangen draadloos bericht heeft het Nêw-Yorksche „Tass"- bureau aan het hoofdkantoor te Moskou een plan voor na den oorlog overgebracht van den Amerikaan Gulbertson. Naar Ta™ meldt, trekt dit olan in de Vereenigde Sta ten sterk de aandacht. Het plan voorziet een midddeneuropee- schen statenbond onder Poolsche controle waartoe Litauen, Tsjecho-Slowakije, Roe menië, Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije Albanië en Griekenland zullen behooren De statenbond onder Sowjetrussisehe con trole omvat volgens het radiobericht d<~ De .groentenkweekers te Wijdenes zijn reeds begonnen met zaaien in de z.g. platglasbak- ken. Een tuinder heeft vroege worteltjes in een platglasbak gezaaid en harkt nu den grond gelijk. (Polygoon/Kuiper Pax c) GEEN WOORDEN MAAR DADEN! Meldt U aan bij de Waffen-SS, hetLegioen of het Wachtbataljon in Nederland. Sowjet-Unie met inbegrip van Estland, Letland en Bessarabië „tot aan de Proeth en de Donau". Daartoe zal de Sowjet-Unie strategische grenzen met Finland en het Turksche gebied, dat haar na 1917 werd afgenomen, terugkrijgen. Het plan voorziet o.a. ook een Japansohen statenbcjrid, die door de Japansche grenzen van 1894 zal worden omvat. Onafhankelijke bufferstaten zullen Zwit serland, Dantzig. Mongolië, Luxemburg enz zijn. Volgens het plan zullen op een negental mogendheden na, alle volken geen nationale legers mogen hebben. De uitgever van de Washington Star, cjothrop Stoddard, heeft in een radiorede zich uitgesproken tegen het artikel van de °rawda in zake het lot van de Baltische .anden en van deelen van den Balkan na afloop van den oorlog. Stoddard verdedigde daarentegen het artikel van Constantine Browns, volgens welke de eventueele be schikking over deze gebieden besproken moet worden bij de vaststelling van den vrede door de Geallieerde landen. Stod dard herinnerde er in zijn rede aan, dat de Sowjet-Unie na het sluiten van het Duitsch-Russiscthe pact met een reeks agres sies begon. De Sowjet-Unie viel Polen in den rug a a7-1 richtte aanval ,op Finland en lijfde de Baltische staten in. Alleen in Litauen werden 200.000 menschen d.i. ongeveer 10 proc. van de ge heele bevolking, door massa-executies en massa-deportaties naar Siberië en andere afgelegen deelen der Sowjet-Unie geliqui deerd. Tevens werd Roemenië gedwongen om Bessarabië en de Noordelijke Boekowina af te staan. De Ver. Staten, zoo beweerde Stoddard, hebben deze territoriale veranderingen nooit erkeijd. De geesten van deze ver smoorde democratieën sooken nog in de hoofden van alle denkende mensehen rond. Bovendien staat er meer op het. sDel dan alc 'een de Baltisohe staten. Wat zal er te- -echt komen van Polen, Finland, den Bal kan. Turkiie. Iran en wellicht andere lan den? Stoddard besloot: wanneer de vred-e een teleurstelling zou blijken te zijn, zullen de Ver. Staten een politiek moe ten gaan volgen van een nieuw natio naal militair isolationisme. De buiten landsche politiek van de Sowiet-Unie zal van verstrekkeuden invloed zijn, of de Ver. Staten willen medewerken, of dat zii zullen besluiten tot e°n militair isolationisme Ambtenaar liet zich ©mkoopen. Twee jaar gevangenisstraf opgelegd. De Amsterdamsche rechtbank heeft von- mis gewezen tegen den accountant D. F. S. die terecht heeft gestaan, omdat hij als ambtenaar giften had aangenomen, wetende, dat deze giften dienden om hem te bewegen in strijd met zijn nlicht in zijn bediening iets te doen of na te laten (art. 363 W. van S.) De officier van justitie had een jaar ge vangenisstraf gereouireerd. De rechtbank veroordeelde verdachte tot twee jaar gevan genisstraf met bevel tot onmiddellijke ge- va ngenn eming. De rechtbank overwoog, dat bij de bepa ling van de strafmaat behalve de geraffi neerde wijze waarop verdachte teyrerk ge gaan is, mede in aanmerking dient te wor den genomen, dat onder dp huidige omstan digheden, die een zeer vergaande bemoeiing van overheidswege medebrengen het mis drijf als het onderhavige, waarbij de inte griteit van het ambtenarencorps is betrok ken. streng dient te worden gestraft. beperkt het gas- en electriciteits- verbruik,- het is uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1