Haarlemsche Courant Slechts één redding voor Europa de Duitsche zege. Onwankelbare trouw aan den Führer. Verbitterde strijd tusschen Orel en de Zee van Azof. Nieuwe week- en maandbonnen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Rede dr. Göbbels. Geen macht kan Europa redden van het bolsjewisme dan de Duitsche weermacht en het Duitsche volk, dat achter haar staat. Duitschland is bereid tot den totalen inzet van eigen krachten en die van het overige Europa dat te zijner beschikking staat. Massa-bijeenkomst in het Sportpalast. Charkof ontruimd. 288e Jaargang No. 41 VorschUnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10000 Postgiro 134958» Haarl. Cour.» H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Vrijdag 19 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedreven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Rijksminister dr. Goebbels heeft gister middag op een massabijeenkomst het woord gevoerd over de crisis in het Oosten en den totalen oorlog. De reusachtige hal, waarin de minister sprak, was overvol met menschen uit alle kringen van het volk, men zag naast Rijksministers, Reichs- en Gauleiter, en andere vooraanstaande man nen van staat en partij, leiders der oor logseconomie, soldaten, onder wie veel dragers van het Ridderkruis, personen uit kunstenaars- en cultureele kringen en de in massa verschenen bevolking der hoofd stad. De minister zeide, dat nauwelijks drie weken geleden, toen hij het laatst tot het Duitsche volk sprak, de crisis, waarin het Oostelijk front zich op het oogenblik bevindt, haar hoogtepunt had bereikt. Het laatste radiobericht der strijders van Stalingrad citeerend, J zeide dr. Goebbels: „Een volk, dat de kracht bezit om zulk een ongeluk te dragen en ook te overwinnen, ja om daaruit nog meer kracht te putten, is onoverwinnelijk". Ik geloof, aldus vervolgde de minister, dat het geheele Duitsche volk met bran denden hartstocht bij de zaak is, waarover ik u thans spreek. Ik wil derhalve mijn verklaringen ook afleggen met den vollen heiligen ernst en de vrijmoedigheid, welke dit uur van ons eischt. Wij Duitschers zijn gewapend tegen zwakheid, tegenslagen en ongelukkige gebeurtenissen in den oorlog geven ons slechts nog meer kracht, vastbe radenheid en een geestelijke en strijd vaardige activiteit, die bereid is alle moei lijkheden en hindernissen met revolution- naire geestdrift te overwinnen. Het is thans niet het oogenblik de vraag te stellen hoe alles ontstaan is. Dat zal Worden overgelaten aan een latere verant woording die in volledige openhartigheid zal worden afgelegd en het Duitsche. volk en de wereld zal toonen, dat het ongeluk hetwelk ons de laatste weken heeft ge troffen., zijn diepe historische beteekenis heeft. Het groote heldenoffer, dat onze solda ten in Stalingrad gebracht hebben is voor geheel het Oostelijk front van beslissende historische beteekenis geweest. Dit offer is niet tevergeefsch gebracht. Waarom, dat zal de toekomst bewijzen. Wij gelijken niet op den struisvogel, die zijn kop in het zand steekt om het gevaar niet te zien. Wij zijn moedig genoeg om het rechtstreeks onder oogen te zien, het koelbloedig en nuchter te taxeeren en het dan met opge heven hoofd en vastberadenheid tegemoet te treden. Eerst dan ontplooien wij als beweging en als volk altijd onze grootste deugden, n.l. een hartstochtelijken en ijze ren wil om het gevaar» te breken en te bannen, een karaktervastheid, die alle hindernissen overwint, taaie vasthoudend heid bij het streven naar een eenmaal ge steld doel en een ijzeren hart," dat tegen alle aanvechtingen van binnen en van buiten gewapend is. Wij doorstaan thans In het Oosten een zwaren militairen druk. De stormloop der steppe tegen ons eerbiedwaardige conti nent is dezen winter losgebroken met een geweld, dat alle menschelijke en historische voorstellingen in de schaduw stelt. De Duitsche weermacht vormt daartegen met haar bondgenooten den eenigen wal, die in aanmerking komt. Thans zal men -begrij pen, waarom wij onze partijdagen te Neurenberg zoo vaak in bet te'eken van den strijd tegen het bolsjewisme gehouden heb ben. Wij hebben toen voor het Duitsche volk en de wereld onze waarschuwende stem verheven, om de mensehheid van het avondland te doen ontwaken en haar de oogen te openen voor de afschuwwekkende, historische gevaren, welke voortvloeien uit het bestaan wan het Oostelijke bolsjewisme dat een volk van bijna 200 millioen zielen had dienstbaar gemaakt aan de Joodsche terreur en het voorbereidde tot een aan valsoorlog tegen Europa. Toen de Führer op 22 Juni 1941 de Duitsche weermacht in het Oosten tot den aanval liet overgaan, waren wij ons allen bewust, dat daarmede de beslissende strijd van deze gigantische wer-eldworsteling aan brak. Wij waren ons ervan bewust, dat de gevaren en moeilijkheden bij een langer afwachten slechts konden toenemen, dat wij bij de grootscheepsche camouflage- en blufmanoeuvres van het bolsjewistische regiem het oorlogspotentieel der Sovjet- Unie niet goed geschat hebben. Eerst thans openbaart het zich in zijn geheelen wilden omvang. Hier rijst een bedreiging van het Duitsche rijk en van het Europeesche vasteland, die alle gevaren, welke het avondland tevoren heeft doorgemaakt, ver in de schaduw stellen. Alles wat .wij tot dusverre hebben opgebouwd en'gepres- teerd, verbleekt bij de gigantische taak, die. hier onmiddellijk aan de Duitsche weermacht en middellijk aan het Duitsche volk gesteld wordt. (Vervolg op pag. 3) Gandhi's toestand. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Poena meldt, hebben de artsen Gandhi Donderdag grondig onderzocht. Sinds Woensdagochtend heeft de Mahatma geen neiging tot spreken meer vertoond, en ook stelt hij geen belang meer in zijn bezoekers. Devadas Gandhi heeft de regeering van Bombay verzocht, zijn vader een bezoek te mogen brengen. STRIJDT MEE TEGEN HET BOLSJEWISME! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Dr. Göbbeis, ae Daitse.be Rijksminister van volksvoorlichting en propaganda. (Sandau-HH-St.-P.H. c) Het opperbevel van de Duitsche weermachl maakt bekend: „In het West-Kaukaki?che bergland en in het gebied van Krasnodar bleven de. vijandelijke aanvallen overal zonder suc ces. Bij een eigen aanval ten Zuiden van Noworossiisk werd de vijand naar de kust teruggeworpen. Tusschen de zee van Azof en het gebied ten Zuidoosten van Orel duurden de verbitterde gevechten voort. De stad Charkof werd door onze troepen, nadat volgens de plannen alle voor den oorlog belangrijke installaties waren vernield, ontruimd. Ten Zuiden van de stad sloegen Duitsche tanks in een tegenaanval een vijandelijk regiment uiteen. De luchtmacht viel in het gebied rondom Charkof onophou delijk vijandelijke stormtroepén en marchee- rende colonnes aan. Talrijke aanvallen van den vijand in het ge bied ten Noorden van Koersk mislukten met zware verliezen van den vijand. In den afweerslag ten Zuiden van het La- dogameer sloegen onze troepen de bolsjewis ten, die tevergeefs trachtten de Duitsche stel lingen binnen te dringen, opnieuw terug. De vijand verloor opnieuw 38 pantserwagens en 'eed zware, bloedige verliezen. In Noord-Afrika werd de sedert dagen aan den gang zijnde aanvalsoperatie met succes voortgezet Formaties van de luchtmacht mengden zich in de gevechten te land en brachten den vijand gevoelige verliezen aan "ware wapens en gemotoriseerde voertuigen toe. In de wateren ten Westen van Algiers bracht "en formatie gevechtsvliegtuigen een trans portschip van 8.000 b.r.t. tot zinken en be schadigde een ander schip van dezelfde groot te door bomtreffers. In de Egeische zee schoot een Duitsche duik- bootjager van drie aanvallende torpedovlieg- tulgen er twee neer en beschadigde het derde zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat het verloren is gegaan. Voor de Noorsche kust boorde een kust- batterij van de Duitsche marine door ver scheidene .voltreffers een vijandelijke duik boot bij een tevergeefschen aanval op een Duitsch convooi in den grond. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen Woens dagnacht bij storingsvluchten boven West- Duitsch gebied lukraak enkele bommen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag op verrassende wijze kustplaatsen in Zuid- en Zuidoost-Engeïand, alsmede pa trouillevaartuigen in de kustwateren aan. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: De troepen van de As hebben nieuwe vijan delijke stellingen in Tunesië bezet, waarna zij een vijandelijken tegenaanval, die gesteund werd door pantserstrijdkrachten, afsloegen. In het Tunesische luchtruim werden vier vij andelijke vliegtuigen neergeschoten: drie door het afweergeschut en het vierde door jagers. Ten Noorden van Algiers yielen Duitsche vliegtuigen een geëscorteerd convooi aan waarbij zij een schip van 8.000 ton in den grond boordgn en een ander schip van gelijke tonnemaat beschadigden. Amerikaansche bommenwerpers lieten bri sant- en brandbommen vallen op Cagliari. Quarto Santelena en Gonnosfanadiga, waarbij zware schade werd berokkend aan de huizen en slachtoffers werden gemaakt onder de be volking Tot dusver telt men honderd doo- den en 235 gewonden. Door onze jagers aan gevallen, zijn drie vijandelijke vliegtuigen neergestort, en wel een in de omgeving van Sanassi, een in de omgeving van Maramines en een ten Westen van het eiland San Pietro. J"waalf vliegers, die aan een valscherm uit hun machine waren gesprongen zijn gevan gen genomen. Ter hoogte van Catania is een vliegtuig van het type Spitfire door een van onze bommenwerpers getroffen en in zee ge stort. Van den loden tocht naar vijandelijk ge bied met het Eikenloof bij het Ridderkruis teruggekeerd. Kapitanleutnant Lüth, wiens boot met 3" tot zinken gebrachte schepen met een totaal van 216482 brt. een der meest succesvolle Duitsche U-booten is, begeeft zich na het melden bij den chef van het flottielje met dezen naar de ter begroeting aanwezig zijnde officieren en eeregasten na aankomst op zijn steunpunt. (PK Schöppe DV/R P. c) Voor het koopen van de gebruikelijke rant soenen brood, beschuit, vleesch en aardappe len zijn voor de volgende week de bonnen 09 aangewezen, terwijl de mannen 1 rantsoen tabak (diverse rookwaren) kunnen krijgen op bon 09 A en de dames 1 rantsoen sigaretten op bon 09. DE MAANDBONNEN. Voorts zijn voor de vierwekelflksche perio de van 21 Februari tot 20 Maart de volgende bonnen geldig verklaard: 500, 501 en 502 voor kaas, 503 voor suiker, 504 voor jam, 505 voor 250 gram gort, 506, 507, 508 en 509 voor bloem, 510 voor 250 gram ha vermout, 511 voor 250 gram peulvruchten, 512 voor 100 gram vermicelli, 513 voor kof- fiesurrogaat, 09, 10 en 11 voor taptemelk, 09, 10 en 11 voor melk, 4-11 reserve voor 5 1/4 liter melk, 4-10 reserve voor 500 gram rijst, 3-09 en 4-09 reserve voor 150 gram cacao met suiker, 09 versnaperingen voor chocolade en 10 en 11 versnaperingen voor suikerwerk. Gedurende de distributieperiode van 31 Fe bruari t.m. 20 Maart a.s. wordt wederom 250 gram peulvruchten beschikbaar gesteld en we! op bon algemeen 511. Gedurende dit tijdvak kan men verder 259 gram havermout e.d. verkrijgen op bon al gemeen 510 en 250 gram gort e.d. op bon algt- meen 505. Voorts is de geldigheidsduur van bon alge meen 483 aangewezen voor 125 gram gemengd meel, verlengd tot en met 20 Maart a.s. De bon algemeen 513, aangewezen voor 250 gram koffiesurrogaat heeft ditmaal een gel digheidsduur van vier weken, dus van 21 Februari t.m. 20 Maart a.s. Maizena (maiszetmeel) is in den vervolge niet meer op de rijstbonnen, doch evenals vroeger uitsluitend op den voor vermicelli aangewezen bon te verkrijgen. Zaaipeulvruchten voor volkstuinders Bon Algemeen 511 bewaren Zij, die dit jaar zaaipeulvruchten wenschen aan te schaffen voor uitzaai op eigen erf, In voikstuinen en dergelijke dienen op een of meer bonnen „algemeen 511" van de bon kaart voor voedingsmiddelen geen consump tiepeulvruchten te koopen, doch moeten een of meer van deze bonnen bewaren, aange zien zij te zijner tijd in staat zullen worden gesteld daarop zaaipeulvruchten te betrekken. Teneinde te kunnen bepalen hoeveel bonnen 511 men voor het koopen van zaaipeulvruch ten dient te besteden, zij medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt per bon een zoodanige hoeveelheid zaaipeulvruchten beschikbaar te stellen als noodig is om ongeveer 20 M2. te betelen. Verdere bijzonderheden betreffende deze regeling zullen nader worden bekend gemaakt. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat volkstuinders en dergelijke, die van de boven omschreven regeling geen gebruik maken, niet in de gelegenheid zullen worden gesteld op andere wijze zaaipeulvruch ten te betrekken. j. Churchill is ziek. Reuter verspreidt in een extra-bericht een officieele mededeeling uit Downingstreet, dat minister-president Churchill kou heeft gevaf, koorts heeft en het bed moet houden. Beperkt het gas. en electrieiteits- verbraik, het Is uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1