Haarlemsche Courant Wat gebeurde er in Tunesië Hauptdienstleiter Schmidt antwoordt op herderlijkenbrief. Afnemende vijandelijke druk in het Oosten. Britsche hommen op Ned. kustplaats. Nieuwsblad voor Noord-Holland Een fort tusschen zee en bergland. Lof voorDuitsch luchtwapen 5588e Jaargang No. 41 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feest dage** Tel. Administr. 10731, ReUaciie loew Postgiro 134958* liaar!. Cour., H'lem Hoofdredacteur J. V. Baudowyus Maandag Februari 1913 Uitgave: Grafische Bedrijven Daraiato Telef. drukkerij 1271?, Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom De verschiiiende phasen van de nederlaag der Amerikanen en een overzicht van de militaire situatie der Astroepen, zooals die thans is. Omtrent den strijd in Tunesië, in het verloop waarvan de Amerikaansche troe pen zware verliezen geleden hebben, heeft het D.N.B..c'en verslag ontvangen, waarin het succes der Duitsche gevechtsgroepen geschilderd wordt Hierin wordt o.a. ge zegd: Toen de Duitsche soldaten bij het begin van Hen strijd tot verrassende aanvallen op de Amerikanen overgingen, was hun bij den eersten stormloop reeds een volledig succes beschoren. Nog voor het daglicht was aange broken, stonden de Duitsche strijdkrachten reeds midden en ook reeds in den rug van de Amerikaansche troepen, die op een dei- gelijk verrassenden aanval niet voorbereid waren. Nog voordat de meerendeels nog nieuw tegenover den oorlog staande Amerikanen tot bezinning waren gekomen, waren hun eerste pantserwagens stukgeschoten, kanonnen buitgemaakt of vernietigd. Onder het opdrin gen der Duitsche pantserwagens, viel vervol gens een belangrijk knooppunt van wegen in Duitsche handen. De Amerikaansche pantser wagens, die toen tpt een tegenaanval overgin gen, werden vernietigd of verdreven. Op den avond van den eersten dag waren reeds 45 Amerikaansche pantserwagens stukgeschoten. De Amerikaansche infanteristen verloren hierbij ruim 30 van hun gepantserde voertui gen. bovendien 1Q0 auio's. Pas den tweeden dag begon de Amerikaan sche leiding met grootscheepsche ontlastings- aanvallen, doch deze vermochten niets tegen den Duitschen stormloop. Weer werdén reek sen Amerikaansche pantserwagens stukge schoten, waarop de rest op de vlucht sloeg. Op den avond van den tweeden dag was het aantal stukgeschoten Amerikaansche pantser wagens reeds gestegen tot ruim 90, terwijl bijna 1000 Amerikaansche gevangenen naar de kust werden weggebracht. Ook op den derden dag van. het Duitsche offensief kregen de Amerikanen geen kans. Zij moesten terugtrekken enhier en daar ontstond een regelrechte vlucht. De mannen uit de Ver. Staten gaven er zelfs de voorkeur aan ook daar het veld voor de Duitschers te ruimen, waar zij voldoende militaire moge lijkheid voor de verdediging bezaten. De vluchtende Amerikanen moesten op de weini ge berijdbare wegen nog zware bombardemen ten van de Duitsche stuka's ondergaan, die hun aanzienlijke verliezen toebrachten. 125 Amerikaansche pantserwagens zijn in enkele gevechten aan de Duitsche wapens ten offer gevallen. Aan kanonnA e.d. verloren zij ï-uim 50, terwijl de stukgeschoten en buit gemaakte pantserwagens der Amerikaansche infanterie meer dan 40 bedragen. Er werden meer dan 1200 gevangenen gemaakt, en deze getallen zullen stellig nog oploopen. Met een onbedwingbaar élan en een ab- soluten wil om de overwinning te beha len, tegenover een vijand die in materiaal en aantal soms in de meerderheid was, hebben de Duitsche soldaten in die 3 dagen gevochten. Het oorlogstooneel in Tunesië, dat langzaam rijpt tot grootere beslissin gen, heeft een nieuwe zware nederlaag van de Amerikanen beleefd. De situatie. De A.N.P.-correspondent te Berlijn voegt hieraan toe: Omtrent de kansen van het Tunesische front toont men zich in deskundige kringen te Ber lijn alleszins optimistisch. De vesting van de As in Afrika, die den vorm heeft van een vierhoek van 100 km bij 200 tot 300 km wordt in den rug gedekt door de zee. Afgezien van twee kleine commando-raids hebben de Engelschen van zee uit nog geen actie ondernomen. Naar de landzijde heeft het front overal het gebergte bereikt en de vesting Tunis vormt zoodoende als het ware een eiland, met alle voordeeien van dien. In het Zui den heeft het oude leger van Rommel zich tusschen de nauwe passages der zoutmeren en de zeeëngte van Gabes genesteld. De troepen hebben de beschikking over de beste straatwegen, die zich radiaal van de stad Tunis tot de peripheric uitstrekken; doordat zij aldus het voordeel van de binnenste linie hebben, is éen spaarzame bezetting van het front en een bliksemsnel manoeuvreeren van de op bepaalde plaatsen in reserve gehouden gemechaniseerde korpsen moseliik. £lle rond Tunis gestationneerde troepen zijn thans ge mechaniseerd, ten deele uit Amerikaanschen buit, voor het grootste deel echter uit de aan voer door de lucht en over zee. De ravitail leering is thans even punctueel als een snel treinverbinding. Een verder punt van belang is, dat de troe pen zich in Tunesië ten deele zelf kunnen ver zorgen. De snelle sprong naar Tunesië heeft Duitschland de beschikking over de beste ge bieden gegeven: in het kustgebied rond Sfax de olijvenplantages, ten Westen van Tunis z^.f de vruchtbare tarwegebieden, rond Kai- roipn de grassteppen met haar sehaaps- en kameelkudden en rijken rund,erstapel. Het Duitsche leger bevindt zich in het Fransche koloniale gebied in een oase; terwijl de En gelschen en Amerikanen zich met de dorre gebieden moeten vergenoegen. Het gebergte ls onvruchtbaar, de boeren daar zijn arm en Oe commandant van een pantserwagrenafdeelmg, die bij een succes vollen aanval tegen een vijandelijk, steunpunt in Tunesië gewond werd, bespreekt met zijn officieren de situatie na de inname van het steunpunt. (PK Koch Sch/F P c) de sjeiks hebben kleine kudden en tot dit Westelijk gebied zijn de Fransche kolonisten tot dusver nauwelijks doorgedrongen. Dank zij de betrekkelijke autarkie van het Tunesische bruggehoofd kan, als mili taire operaties aan den gang zijn, de ra- vitaileering geheel in dienst van den mu- nitleaanvoer worden gesteld, terwijl de troepen uit de rijkdommen des lands putten. De klok heeft twaalf geslagen. Hedenavond om 19,00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I in zijn politiek weekp'raatje over „De kjok heeft twaalf geslagen". Van Geelkerken: De toekomst eischt nog zwaardere offers. Zondag hebben Van Geelkerken en Hauptdienstleiter Schmidt op- een gemeen- schappelijlten vormingsdag van N.S.B. en N.S.D.A.P. te Utrecht gesproken. Op deze bijeenkomst heeft Hauptdienst leiter Schmidt er geen twijfel over laten bestaan, dat het Duitsche gezag niet slechts den wil maar ook de machtsmiddelen heeft om eiken tegenstand te onderdrukken-, die het openbare leven in dit land zou kunnen bedreigen. Van Geelkerken betoogde in zijn rede, dat de beproefde kameraadschap der Duit- KORT NIEUWS. Het opperbevel van Tsjiang Kal- Sjek deelt mede, dat Japansche troe pen Woensdagmor gen in het Fran sche pachtgebied Kwang Tsjau-Wan zijn geland. Uit Algiers wordt vernomen, dat de commissaris van binnenland- sche aangelegenhe den van generaal Giraud, Jean Ri- gaud, uit zijn ambt is ontheven. De redenen worden niet meegedeeld. President Roo sevelt heeft op de persconferentie te Washington mevr. Tsjang Kai-Sjek voorgesteld, die op het oogenbjik als bijzondere afgezan- te van haar man, in de Ver. Staten ver toeft. TOONT U EEN WAARACHTIG NEDERLANDER! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Het Duitsche weermaehtbericht van Zondag luidt als volgt „Tengevolge van den dooi, die in nieuwe sectoren van het Oostelijke front is inge vallen, en van de zware verliezen, welke de bolsjewisten in de tot durverre ge leverde gevechten van den winterslag heb ben geleden, verminderde Zaterdag de vijandelijke druk op sommige plaatsen. In het gebied van den Beneden-Koeban leverden plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten geen resultaat op. Aan het front tusschen de Zee van Azof en het gebied ten Zuiden van Orel mislukten talrijke vijandelijke aanvallen; 61 pantser wagens werden kapotgeschoten, waarvan 34 alleen bij de afweer van een krachtigen aanval, waarbij He vijand bovendien zware, bloedige verliezen leed. Verscheidene aanvallen van Duitsche afdee- lingen in dezen sector brachten plaatselijke successen. De luchtmacht steunde met sterke formaties de troepen te land en bracht ver nietigende slagen toe aan vijandelijke voer tuigen en concentraties van troepen en pant serwagens. Gevechtsvliegtuigen hebben met zichtbaar succes spoorwegdoelen achter het vijandelijke front gebombardeerd. Enkele vijandelijke aanvallen in het gebied van Rzjef werden, ten deele in den tegen aanval, afgeslagen. In het Noordelijke deel van het Oostelijke front viel de vijand slechts op eenige punten ten Zuidoosten van het Ilmenmeer aan. Hij werd met veel verliezen afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer en voor Leningrad heeft de vijand zijn aanvallen niet voortgezet. Twee eigen aanvalsopevaties wer den in weerwil van den hardnekkigen vijan- delijken tegenstand met succes voortgezet 12 pantserwagens werden daarbij vernield. Luchtdoelgeschut der luchtmacht heeft zich gedurende den grooten afweerslag aan alle brandpunten van het Oostelijk front bijzonder onderscheiden. Een jacht- eskader onder bevel van luitenant-kolonel Trautloff heeft zijn ^pOOe overwinning in de lucht behaald. Aan het front van Kandalaksja* slaagden Duitsche en Finsche troepen er in, een bols jewistische skl-afdeeling in te sluiten en te vernietigen. Van 11 tot 20 Februari zijn aan het Ooste lijk front 774 Sowjet-pantserwagens door af- deelingen van het leger vernield, buitgemaakt of buiten gevecht gesteld. Aan het front in het Zuidwesten van Tunesië duren de bewegingsgevechten voort. Een door pantserwagens gesteunde vijandelijke tegen aanval werd afgeslagen. De luchtmacht be stookte met succes Britsche gemotoriseerde troepen en luchtdoelbatterjjr-tellingen met zware bommen. Bij den aanval op Noordwest-Duitsch ge bied op 19 Februari zijn, naar alsnog is ge constateerd, nog twee vliegtuigen door lucht doelgeschut der marine neergeschoten, zoodat de totale verliezen van den vijand bij dezen aanval zijn gestegen tot 13 vliegtuigen." 34 dooden, 88 gewonden. In de vroege middaguren van Vrijdag hebben Britsche vliegtuigen een aanval gedaan op een kustplaats in het Noorden des lands. De Nederlandsche burgerbevol king heeft volgens de voorloopige berichten 34 dooden, 38 zwaar- en 50 lichtgewonden te betreuren. Bovendien werd er aanzien lijke schade aan gebouwen aangericht. Deze luchtaanval is weer een bewijs voor het leugenachtige van de" Britsche propa ganda. In dit verband zij eraan herinnerd, dat de Engelschen hun nog niet vergeten snoouen aanval op Eindhoven, dien zij juist uitvoerden of) een Zondag, den Sint- Nicolaasdag, met de verklaring probeerden te rechtvaardigen, dat zij met opzet een Zondag hadden uitgekozen om de Neder landsche arbeidersbevolking in de werk plaatsen te sparen. In werkelijkheid ech- tèf hebben zij dezen aanval eenvoudig daarom op den Zondag ondernomen, orhdat die asg bijzonder gunstig was voor- de uitvoering van den aanval. Dat de Engel schen in het geheel niet eraan denken, de Nederlasdsche burgerbevolking te spa ren, bc rijst de aanval van gisteren, die plaaU nad op een weekschen dag en op een tijdstip, waarop van tevoren verwacht kon worden, dat de burgerbevolking groote verliezer zou te lijden krijgen. sche en Nederlandsche mannen en vrou wen, die door de zelfde idee zijn bezield zelfs onder nog moeilijker omstandigheden aan den dag zou treden, daar zij door tegenstand niet gebroken, doch slechts ge hard kan worden. De beslissing, waarvoor het Nederlandsche volk is gesteld, is on vermijdelijk. Als zich thans stemmen verheffen, die het volk willen wijsmaken, dat het bolsje wisme zoo erg niet is, dan moet in her innering worden gebracht, dat men vroe ger in Nederland in de volstrekte ver oordeeling van dé communistische gedachte eensgezind is geweest. Als men zich thans in dit land tegen beter weten in probeert te stellen op het standpunt, dat_ het bolsjewisme heelemaal niet zoo erg is, dan zal de geschiedenis aan dit volk voorbijgaan, aldus Van Geel kerken .De schuld aan deze ontwikkeling moet worden toegeschreven aan de ver- derflijke krachten der <*Ude politieke par tijen, die het volk hebben blindgemaakt voor de ware gevaren, zoodat men zich ook thans nog verzet tegen alle instellingen die het volk weer sterk moeten maken. Thans moet het Nederlandsche volk de overtuiging worden bijgebracht, dat het met het. oog opde mobilisatie van alle krachten in Duitschland zijn deel bijdraagt. Onder luiden bijval verklaarde Van Geel kerken: „Als het noodig is willen wij van .alles afstand doen, opdat de overwinning gewaarborgd wordt. Als het volk vraagt: met welk recht?, antwoorden wij: omdat gij na den oorlog recht wil hebben oo het leven der volksgemeenschap. Daarom 'moet reeds thans het laatste er uit gehaald wor den, opdat het land gewapend is voor den komenden winter. Als een Gerbrandy den treurigen moed heeft het ambtenarenkorps tot verzet op te roepen, zal men niet terugdeinzen voor harde maatregelen om de verblinden op het rechte pad terug te brengen. Als men zelfs den moord als politiek strijdmiddel toepast, moeten allen het weten:- als zij schieten, schieten wij terug. Voor het ideaal, dat het nationaal-sociaiisme heeft geponeerd en waartegenover het oude nar- tijgedoe niets heeft te stellen, is geen óffer te groot. „Als het Nederlandsche volk gelooft, dat de oorlog wel wordt afgedaan met den strijd van enkele duizenden vrijwilligers, is dit een vergissing. Het zal integendeel nog geheel andere offers moeten brengen". Om het doel te bereiken zal de N.S.B. ook niet voor impopulariteit terugdeinzen: in dien Nederlandsche nationaal-socialisteft aan sluipmoordenaars ten offer vallen, zul len de N.S.B.'ers ook de verantwoorde lijkheid voor impopulaire maatregelen op zich nemen. Met de belofte, dat de Nederlaimsche nationaal-socialisten ook in de toekomst hun man zullen staan, beëindigde Van Geelkerken zijn rede. Ook Hauptdienstleiter Sehmidt- wijdde allereerst eenige woorden aan de noodzake lijkheid van nauwer aaneensluiting van allen, die het gevaar voor een bolsje- wiseering van Europa onder het oog dur ven zien en die als gevolg daarvan Angel saksische vreugde-uitingen over den 25en verjaardag van het roode leger op de juiste waarde kunnen schatten. Degenen, die in deze uren angstig wor den, wees spr. op de onwrikbare strijd vaardigheid van het Duitsche leger. De dag zal komen, dat de Duitsche grenadier weer voorwaarts marcheert en de horden van Stalin zal vernietigen. Thans is het onze taak de zwakken mee te sleepen en mee te nemen. Als men ons evenwel vraagt: waaraan ontleent ge het recht thans op de plaats, waar een Duitsche arbeider stond een ander te zetten?, zeggen wij: uit den hemel halen wij dat recht omdat het noodig is, dat gij in het leven blijft, ook als ge thans dat inzicht nog niet hebt. Werkt de Nederlandsche arbeider er ook tenslotte niet voor, dat zijn kameraad aan het Oostelijk front wapens heeft? Zoo was het de plicht van den Rijkscommissa ris in het bezette Nederlandsche gebied, de arbeiders, die gemist kunnen worden in Duitschland aan het werk te zetten. Met hetzelfde recht zullen wij hier ook een burgemeester afzetten, die zich wederspan- nig betoont*en op zijn plaats desnoods een verstandigen arbeider zetten. In dit verband sneed Heuptdienstleiter Sehmidt de actie aan gericht tegen de jeugd van dit land, die in gevaarlijke voor stellingen leeft en verklaarde hij: „Ik kan slechts onderstreepen. wat Mussert in Amsterdam heeft gezegd, dat de behoor lijke zijn studies zal kunnen voortzetten, maar dat de anderen desnoods in een con centratiekamp op den rechten weg moeten worden gebracht". De herderlijke brief. In ondubbelzinnige bewoordingen be paalde Hauptdienstleiter Sehmidt zijn (Vervolg op vag. 2) Beperkt het electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1