Haarlemsche Courant Sovjetformaties tusschen Donetz en de Dnjepr uiteengeslagen. Duitsche opmarsch naar Algerijnsche grens. Opnieuw 15 schepen vernietigd. Strijd tusschen twee wereldbeschouwingen. Aanvallen bij Orel en Charkof mislukt. ftalië's luchtmacht in actie 288e Jaargang No. 44 Verschijnt dagelyks behalve op Zon- en leestda/jeft Tel. Administr. 10724, Redactie 1060A JPostgiro 134958, Haarl, Cour., H'lem Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Nieuwsblad voor N oord-Holland Dinsdag 23 Februari 1943 Uitgave! Grafische Bedrijven Oamiat# Telef, drukkerij 12711 Dlrectiet Ph. A, Mees P. W. Peereboom K 1297 Het opperbevel van {ie Duitsche weermacht maakt bekend:" „Vijandelijke aanvallen op het Noordelijke front van het Koebanbruggehoofd werden door Duitsche en Roemeensche troepen afge slagen. De vijand werd in een tegenaanval met zware, bloedige verliezen teruggeworpen. In het Donetsgebied en ten Noordwesten hiervan probeerden de bolsjewisten behalve met talrijke plaatselijke aanvallen, met ge concentreerde strijdkrachten op verscheidene plaatsen oqs afweerfront te doorbreken. Zij werden in zware gevechten met vele verlie zen voor den vijand afgeslagen. Vijandelijke formaties, die door een groote omsingeling tusschen Donets en Dnjepr de verbindingen met ons front in het Donetsgebied moesten afsnijden, wer den door Duitsche troepen van het leger en van de Waffen SS in de flank en rug aangevallen en uiteengeslagen. In dezen sector stelden eskaders gevechtsvliegtui gen en vliegende artillerie 25 vijandelijke tanks buiten gevecht en vernietigden ver scheidene stukken zwaar geschut en tal rijk oorlogstuig. In het gebied ten Westen en ten Noordwes ten van Charkof viel de vijand ook Zondag zonder succes onze stellingen aan. Sterke vijandelijke- aanvallen ten Zuiden en ter. Noordoosten van Orel werden in hevige ge vechten tijdens een hevigen sneeuwstorm af geslagen. Een Duitsche gevechtsgroep ver nietigde in een tegenaanval het gros van een bolsjewistische skibrigade. In het Noordelijke deel van het Oostelijk front werden Zondag slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Bij een eigen aanvalsoperatie verloor de vijand behalve talrijke dooden, verscheidene honderden ge vangenen, 12 tanks en een grpot aantal wa pens. De luchtmacht profiteerde van het betere vliegweer en mengde zich met sterke formaties in de gevechten te land. Aan het Noordelijke front schoten Duitsche jagers Zondag overdag 31 Sowjet-vliegtuigen neer. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. Het havengebied van Moermansk en belang rijke losplaatsen van den TVloermanskspoor- weg werden opnieuw met goed succes gebom bardeerd. In Tunesië werden de aanvallen voortgezet: ten Oosten van Tebessa werden sterke onder- 'óeelen van een Engelsche pantserdivisie ver nietigend verslagen. Duikbommenwerpers sloegen vijandelijke pantserwagens, die ge reed gehouden werden, uiteen. Een nachte lijke aanval op Tobroek veroorzaakte in de haven en in de stad groote verwoestingen. Britsehe vliegtuigen wierpen Zondagnacht brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in het Noordwest-Duitsehe kustgebied. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Het tempo, waarmee de bolsjewisten hun offensief voortzetten, is aanmerkelijk lang- Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte in een extra-bericht het vol gende bekend: „Ondanks zeer lievige stormen en slecht zicht zetten do Duitsche duikboo- ten den strijd tegen de vijandelijke scheepvaart voort. Zij brachten in den Atlantischen Oceaan en voor de Noord- Afrikaansche havens aan de Middelland- Zee van krachtig beschermde convooien 15 schepen met een gezamenïijker» in houd van 103.000 brt. tot zinken, als mede een korvet, een conv ooi vaartuig, een patrouillevaartuig en vier zeiltrans- portscliepenVoorts werd een vracht schip getorpedeerd. De actie op de Aieoeten. Het Japansche blad „Jomioeri-Hochi" deelt mede, dat de Amerikanen waarschijnlijk in de naaste toekomst energieke pogingen zullen ondernemen om zich weer in het bezit te stellen van die eilanden der Aleoeten-archi- pel, die zich thans in Japansche handen be vinden. Op de niet door Japan bezette eilan den leggen zij vliegvelden en andere militaire inrichtingen aan. Zij zouden reeds over 350 vliegtuigen alsmede 20.000 man troepen be schikken. Van hier uit ondernemen de Ameri- kaansche toestellen aanvalsvluchten naar de Japansche steunpunten. Gebeddag voor Gandhi. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Bom bay meldt, is in heel Br. Indië de Zondag geweest een dag van gebed voor Gandhi. Er werden bijeenkomsten gehouden en in alle berken en andere bedehuizen gebeden voor den Mahatma verricht. zamer geworden. Dit is in de eerste plaats een gevolg van het feit, dat de Duitsche strijdkrachten, na stelselmatig op verkorte linies te zijn teruggetrokken, een hechter af weerfront vormen, terwijl ook de zware ver liezen, die de bolsjewisten hebben geleden, wei niet vreemd zullen zijn aan de verzwak king hunner aanvallen. Dit wil echter niet zeggen, dat het gevaar thans voorbij is. Van Duitsche zijde houdt men wel degelijk rekening met de mogelijk heid, dat b.v. een wijziging in de weersge steldheid een intèhsivieering der bolsjewisti sche aanvallen zal meebrengen. Japansche troepen op Fransch gebied. Het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld: Eenheden van het Japansche leger en van de Japansche marine zijn op 21 Februari in overenstemming met de Fransche regeering de Fransche con cessie in Kwangtsjauwan binnengerukt. Inzake het binnentrekken deelt radio-Tokio nog mede: „Daar vastgesteld werd, dat Tsjoenking-China belang heeft hij de Fran sche concessie in Kwangtsjauwan, deden een heden van het Japansche leger en marine in volledige overeenstemming met de Fransche regeering op 16 Februari des ochtends vroeg bij de stad en het schiereiland Leitsjau ver rassende aanvallen. Zij bezetten nog dienzelf den dag de stad. De opmarsch van de Japan sche troepen in Kwangtsjauwan geschiedde op 21 Februari des middags om 14.00 uur. Ook de omgeving der stad werd spoedig daarna bezet. Naar Radio-Tokio voorts mededeelt, moet bij deze operaties in het bijzonder aandacht geschonken worden aanhet feit, dat de in tocht van de Japansche troepen in Kwarjgts- jauwan geschiedde met algeheele goedkeuring der Fransche regeering. Deze operatie van de Japansche troepen is, naar radio-Tokio ver klaart, geenszins te vergelijken met den Brit- schen overval op Madagascar." Men verklaart in toonaangevende kringen te Tokio, dat de concessie voortaan door Ja- pa'nsche zoowel als Fransche troepen zal worden verdedigd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië hebberi de strijdkrachten van de As in den centgplen sector nieuwe stel lingen bezet. Eenige tientallen pantser wagens werden vernield en er werden tal rijke krijgsgevangenen gemaakt. De Italiaansche luchtmacht ontplooide een intensieve bedrijvigheid op de achterwaartsehe vijandelijke linies en schoot in een luchtge vecht drie vliegtuigen neer.Een vierde ma chine werd door het afweergeschut neerge haald. Drie van onze toestellen zijn van de operaties der laatste twee dagen niet terug gekeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben Zondag bommen laten vallen op verschillende plaat sen van Sicilië, Calabrië en het gebied van Salerno. Tusschen Gabella en Strongoli in de provincie Catanzaro werd een hospitaaltrein beschoten en hetzelfde geschiedde met an dere treinen alsmede met spoorwegstations. In totaal werd een persoon gedood en werden elf menschen gewond. De schade is gering. De batterijen luchtdoelgeschut schoten vier vlieg tuigen neer, waarvan drie te Trapani, die neerstortten resp. in de omgeving van Villa Nasi, natyj Levanzo en ten Oosten van Fa- vignana. Een vierde machine kwam terecht te Catanzaro Marina. Laastgenoemd toestel viel in zee en zonk nabij de kust. Zondagnacht hebben onze torpedovliegtui gen een vijandelijk convooi aangevallen ten Noorden van de Algerijnsche kust. Een schip werd in den grond geboord en twee andere koopvaardijschepen werden door torpedo's ge troffen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Nadat de Amerikanen bij Sbeitla en Gafsa door de troepen van generaal Von Arnim in de richting van de Algerijnsche grens terug gedreven zijn, heeft generaal Eisenhower, zooals reeds in Duitsche militaire kringen verwacht werd, niet geaarzeld om pantser troepen van de eerste Engelsche armee, die den Noordvleugel van het front in Tunis ver dedigen, af te trekken en meer naar het Zuiden ter hoogte van Tebessa in het gevecht STRIJDT MEE NAAST UW KAMERADEN! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. i, Beperkt het electriciteitsverbruik, het is Uw eigen belang. Een Duitsche -verkenningswagen is op den vijand gestooten. On middellijk wordt het vuur geopend op de verraste Bolsjewisten. (PK Liedtke DV/R P c) De plaatsvervangend leider van de Nationaal Socialistische Bewe ging der Nederlanden, Van Geelkerken, inspecteert de eereformaties welke ter gelegenheid van de Zondag te Utrecht gehouden vormings bijeenkomst van de N.S.D.A.P. en N.S.B. waren aangetreden. (Bildarchiv N.S.D.A.P.-Stapf Pax c) KORT NIEUWS. b Het Japansche militaire bestuur te Manilla (Philippij- nen) heeft een uit zes leden bestaand tabaksgilde opge richt. Hiervan ma ken deel uit vijf ta baksfabrieken, toe- behoorende aan Philippijnsche, Spaansche, Duit sche en Chineesche onderdanen, terwijl het zesde lid een Japanner is. Hett Italiaan sche burgerrecht zal worden ver leend aan de be volking van de nieuw-ingelijfde ge bieden van het vroeger Joegoslavië Volgens een mededeeling van het Zweedsche mi nisterie van buiten- landsche zaken, zal ook Zweden af stand doen van zijn exterritoriale rech ten in China. Zwe den zal deze kwes tie, zoodra de om standigheden zulks veroorloven, bij ver drag regelen. De uit den zeeslag bij Jutland in den vorigen wereldoorlog be kende admiraal Sir Studholm Brown- rigg wordt vermist. Men vermoedt, dat hij bij het leiden van een convooi is omgekomen. Tien millioen Chineezen in het onder Tsjoenking staande deel van' Honan lijden onder een vreeselijkan hongersnood. Vol gens voorzichtige ramingen zijn de laatste weken reeds honderdduizenden slachtoffers geval len. te brengen. Ook deze manoeuvre heeft even wel, zooals uit het Duitsche legerberieht blijkt, geen succes gehad. Van Duitsche zijde wordt verklaard, dat Tebessa op dit oogenblik nog niet gevallen is. De stad, die op Algerijnsch gebied ligt, wordt beschermd door drie heuvelruggen. De Duit sche troepen staan dus voor de moeilijkheid drie passen te moeten overwinnen alvorens zij de stad kunnen bereiken. In Engelsche en Amerikaansche berichten wordt het oprukken der Duitsche troepen toe gegeven en gezegd, dat deze in het Zuiden de" oevers der groote zoutmeren bereikt hebben. Tonzeur, ten Zuidwesten van Gafza zou vol gens deze berichten reeds gevallen zijn. Ook hier staan de troepen van het Duitsche Tunis- leger dus dicht voor de Algerijnsche grens. Het algemeene beeld" van den strijd in Tunis heeft dus toch een anderen vorm aan genomen, dan men aanvankelijk verwachtte. De gevechten gaan thans het formaat van plaatselijke acties te boven, doch aan den anderen kant spreekt men te Berlijn nog niet over een offensief. Of het huidige stadium van den strijd zich in' de naaste toekomst tot een offensief zal ontwikkelen, dient te wor den afgewacht. HET BOLSJEWISME ZEGT: Na de October-over winning zijn wij in de derde strategische periode getreden, die ten doel heeft de omverwerping van de bour geoisie ter wereld". Uit de „Wdjorosy Leninisma", overgenomen in „Propaganda und agitation") Rede van Mussert in Maastricht Zaterdag heeft de Leider van het Ned. volk het nieuwe districtshuis der N. S. B. te Maas tricht geopend. Des avond heeft hij in den Stadsschouwburg een rede gehouden, waarin hij o.a. uiteenzette, dat alleen nationaal- socialisme en fascisme het bolsjewisme kun nen tegenhouden. Het is een strijd van wereldbeschouwing tegen wereldbeschouwing, nationaal-socialis- me of communisme. Eén van twee moet plaats maken Al wat er tusschen is, verdwijnt. In Nederland verbonden zich alle krachten tegen het natipnaal-socialisme. Eenheid door Demo cratie bleek in werkelijkheid eenheid van bolsjewisme en kapitalisme. In Mei 1940 kwam hier te lande de ineenstorting. Dev regeering vluchtte, het volk bleef achter. De koningin was gegaan om Indië te redden. Zoo heette het voor de Londensche radio. En om Indië te redden, werd in December 1941 de oorlog aan Japan verklaard met als gevolg, dat thans geen vierkante meter van het gehcele rijk meer onbezet is. Sprekende over het karakter van dezen oorlog, zeide de Leider, dat deze oorlog slechts in het belang is van Amerika en van Stalin. Stalih~~-wil Europa veroveren en Amerika wil het Britsehe imperium ver overen. De historische roeping van Hitier en Mussolini is Europa te behoeden voor het dreigende bolsjewisme en Amerikanisme. Het Nederlandsche volk heeft het op het oogenblik niet gemakkelijk. Het brengt groote offers: evacuatie, arbeiders naar Duitschland, afbraak van huizen, straks sluiting van zaken, verarming en geestelijke verwildering Er zijn moeilijkheden zowier tal. De huidige toestand is geen nationaal-socialisme, dat is de worste ling van dezen tijd Sprekende over de moorden op generaal Seyffardt, mevrouw Reydon en weerman Bannink, gaf Mussert als zijn meening te kennen, dat de emigrantenkliek in Londen tot deze moorden aanzet en dat de daders uit ioodsch-communistische kringen afkomstig zijn. De beestachtige wijze, waarop mevrouw Reydon vermoord is, is daarvoor het bewijs. Generaal Seyffardt wilde niet. dat er gijzelaars zouden worden geëxecuteerd. Wel zijn studenten van de univerliteiten en hoogescholen gevangen genomen De Rijks commissaris wil, dat er rust en orde heerscht op de universiteiten en hoogescholen. Studen ten die agitatie voeren moeten maar naar Duitschland om te werken. De verhalen over het oppakken van vrouwen en meisjes zijn geruchten. De Leider verzette zich sterk tegen het denkbeeld, vrouwen en meisjes te ver plichten in Duitschland te gaan werken. Zij ruilen in Nederland de leege plaatsen moeten innemen. De schuldigen voor de lasten van den totalen oorlog zijn Amerika en .Engeland. Nu zegt men wel, dat wanneer Duitschland verliest, het bolsjewisme niet verder zal komen dan Berlijn, maar Engeland zou het bolsjewisme niet tegen kunnen houden. In den grooten strijd staan wij, nationaal-socia- üsten, aan den goeden kant, aan den kant van Europa, aan den kant van ons vaderland. Wij willen helpen aan den opbouw van het nieuwe Europa. Straks moeten wij kunnen zeggen Toch is 'Nederland herrezen. Met U: Winterhulp. Zonder U: Winter leed.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1