Haarlemsche Courant Proclamatie van den Führer. Ingesloten Sovjetcorps vernietigd. Nieuwsblad voor TS oord-Holland De Partij ga ra tri voor Duitschland "s zege en toekomst. Herdenking van stichting der N.S.D.A.P. HET BOLSJEWISME ZEGT: Zware vijandelijke verliezen aan tanks. De luchtaanvallen op Italië. K88e Jaargang No. 4$ Verschijnt dagelijk* behalve1 op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10734, Redactie 10G00 Postgiro 134958, Haarl. Cour., U'leni Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Donderdag 25 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 1271* Directie: Ph, A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Bij de gisteren te München ge houden herdenking van de stichting der partij heeft staatssecretaris Esser een proclamatie van den Führer voor gelezen, waarin onder meer wordt ge zegd: ,,Ik heb partijgenoot Esser verzocht, in mijn naam tol u te zeggen, wat ik, door de omstandigheden genoopt, ten tweeden male zelf niet kan uitspreken. De Duitsche weermacht, die, zooals steeds sedert het begin van den oorlog, zich ook dezen winted voortreffelijk geweerd heeft is gewikkeld in een verbitterde worsteling tegen het wereldgevaar, dat door de ban- kiershuizën van New York en Londen is opgeroepen in samenwerking met de bolsje wistische joden te Moskou. Ikzelf bevind mij in het Oosten en kan daarom van daag helaas niet in uw midden zijn Maar mijn gedachten zijn dit jaar nog meer dan vroeger bij u. Want welk lot ons volk en geheel Europa getroffen hebben, indien niet op 24 Februari 1920 in deze zaal de stellin gen der nationaal-socialistische revolutie zouden zijn verkondigd, die het Duitsche volk wisten te grijpen en het brachten..tot de kracht, die thans in staat is het jood- sche wereldgevaar niet alleen tot staan te brengen, maar het tenslotte te verplette ren? U allen zijn de omstandigheden bekend, waardoor het den vijand in hef Oosten gelukt is, zooals den vorigen winter, dooi de natuurkrachten ook in dezen winter een deel van de successen ongedaan te maken, die gedurende den zomer door den hel denmoed van onze soldaten bevochten werden. Maar gij weet ook, dat de weg van onze partij eveneens geen veilige of gemakkelijke weg naar het succes was, maar daf ons tallooze moeilijkheden en tegenslagen werden bereid door dezelfde vijanden, die wij thans, tegenover een ge- heele wereld, moeten bestrijden. Na een korte herinnering aan het jaar 1929; toen Adolf Hitler als eenzame on bekende zijn strijd begon, vervolgde de Führer: „Welk een verschil met den strijd van thans. Want hoe groot ook de coalitie onzer vijanden moge zijn, als macht is zij kleiner dan de kracht van het bondge nootschap der volken, die tegen de bolsje- wistisch-plutocratische vernietiging ten strijde trekken. Altijd is de partij bezield geweest door het onwerkbare besluit onder geen omstandigheden te capituleeren en in geen geval Sen strijd op te geven, alvorens de samenzwering onzer tegenstanders in het binnenland vernietigd zou zijn. Dit fanatisme hebt gij van mij geleerd. Aanvaardt de verzekering, dat hetzelfde fanatisme mij thans bezielt, dat het mij nooit verlaten zal zoo* lang ik leef. Ook het geloof hebt gij van mij ontvangen: weest ervan verzekerd, dat ook dit geloof sterker in mij is dan ooit tevoren. Wij zullen de macht der joodsche wereld coalitie breken en vernietigen en de menschheid, die strijdt voor haar vrijheid, haar leven en het dagelijksche brood, zal in dezen strijd de ^eindzege bevechten. Zooals in den ffjd van de worsteling om de macht elke aanslag van onze tegen standers en elk' Öttnner schijnbare suc cessen mij slechts verbetener maakten in mijn vastbeslotenheid, geen stap af te wijken van den weg. die vroeg of Igiat tot het doei moest leiden, zoo ben. ik thans vervuld van denzelfden wil om de taak, mij door het lot opgelegd, tot de laatste consequentie te volbrengen. Ik heb het recht te gelooven. dat de Voorzienigheid mij bestemd heeft om deze taak té vol brengen, want zonder haar genade had ik, als onbekend man, nooit den weg kunnen betreden, die uit deze zaal door alle hin dernissen en aanslagen *zou leiden tot het overnemen van de macht en tenslotte tot dezen strijd, bekroond met overwinningen zooals de wereldgeschiedenis tevoren niet kende, weliswaar ook belast met zor gen, waardoor wellicht tallooze zwakkere karakters., zouden zijn bezweken. Maar ik heb van de Voorzienigheid ook het geluk ontvangen, dat ik in dergelijke uren om mij heen steeds een gezworen gemeen schap bezit, die met toegewijd geloof haar lot als een ondeelbaar gemeenschappelijk lot beschouwde en mij als den leider in dezen tijd steeds trouw terzijdestond en zal staan. Wanneer ik deze boodschap tot u richt, dan doe ik dat evenals het vorige jaar uit groote dankbqprheid. dat ik in u. manne lijke en vrouwelijke partijgenooten, de eerste dragers heb gevonden niet alleen van de nationaal-socialistische wereldbeschou wing, maar ook van de nationaal-socialis tische levenshouding, de levenshouding, die juist in tijden van de zwaarste be proevingen van zoo reusachtige sterkte is gebleken. De opportunisten van ons burgerlijke leven hebben deze karakter- deugd even slecht begrepen als de door het jodendom opgehitste massa Van onze oude partijen. De partij. Waarom zou het dan thans anders zijn? Er is slechts een onderscheid: de gigan tische massa van het Duitsche volk staat thans achter het nieuwe Rijk. Zij is vast besloten, onvoorwaardelijk toe te stemmen in de nieuv/e Rijksgedachte en de Natio naal-socialistische gedachtenwereld, welke die Rijksgedachte aanvult. De partij nu is de onveranderlijke belichaming van deze macht gewor den en thans de inwendige garant niet alleen van het behalen van de over winning, maar daardoor ook van het behoud van ons volk voor de toekomst. Speciaal in deze maanden en misschien in de komende jaren heeft zij haar tweede groote, historische taak te vol brengen: het Duitsche volk onvermoeid wakker te houden, het den omvang der gevaren duidelijk voor oogen te stel len, het heilige geloof aan de overwin ning dier gevaren te versterken, zwak ke naturen kracht te geven en'sabo teurs onverbiddelijk te vernietigen. Ophelderend moet zij, zooals vroeger, werkzaam zijn, daar, waar men gewillig opheldering aanvaardt, terreur met een tien maal grootere terreur breken, verraders uitroeien, waar zij zich ook bevinden en onverschillig onder wells mom zij hun volksvijandige oogmerken willen verwezenlijken. Al staat ook de bloem der mannen van de nationaal-socialistische beweging aan hef front en verhult zij daar als soldaat op voorbeeldige wijze haar plicht, dan zijn toch de oudste strijders thans nog altijd de sterkste fanatici voor het behoud van den Duitschen levenswil en bij hen voegt zich jaar na jaar een nieuwe lichting der Duitsche jeugd, volkomen op gevoed in de Nationaal-socialistische be ginselen, vergroeid met de gedachte onzer volksgemeenschap en met den wil op te treden tegen ieder, die het zou wagen, zich aan onzen vrijheidsstrijd te vergrijpen. Vervolg op pag. 2) Europa's kleine staten. Opnieuw bespreken eenige Zwitsersche bladen de vraag, welke toekomst de kleine Europeesehe staten in geval van een Sov jet-overwinning tegemoet gaan. De Cour- rier de Génève schrijft: „Indien het Roode leger de overwinning zou behalen, zou het niet meer aan Londen of Washington staan de grenzen in ons oude werelddeel te* be palen. Dat zou in strijd zijn met de logica der feiten. Als eenige utopisten daaraan twijfelen, kunnen zij er zich gemakkelijk van overtuigen, door op te merken, hoezeer de Angelsaksen zich thans reeds geneigd toonen, een groot deel van Europa als in vloedssfeer aan de bolsjewisten over te laten." Het blad besluit zijn artikel met de op merking, dat er over het lot der kleine sta ten bij een bólsjewistische overwinning geen illusies kunnen bestaan. „Het leger wordt opgeleid in den geest van het internationalisme, juist daarom is het een leger van de wereldrevolutie". (Stalin op den tienden verjaardag van het Roode leger.) Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede: Bij het Koeban-bruggehoofd werden nieuwe aanvallen van den vijand afgesla gen, ten deele reeds bij het opstellen der troepen uiteengeslagen. Aan het Mioes-front zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen onder concentratie van sterke infanterie- en pantserstrijd krachten, voort, zonder successen te be halen. Verder naar het Westen werd tijdens dagenlange verbitterde gevechten het achter het Mioes-front ingesloten vierde gemotoriseerde Sovjet-garde corps vernietigd. Onder de dooden be vindt zich de bevelvoerende generaal van het korps, generaalmajoor Danas- tisjin. Meer dan 1000 gevangenen wer den binnengebracht, 44 pantserwagens en talrijke tot nu toe nog niet getelde wapens, alsmede vele voertuigen en ge reedschap buitgemaakt. Tusschen Donets en Dnjepr "hebben troe pen van het leger en van de Waffen-SS de aanvalsoperaties tegen den Sovjet-Russi- schen omaingelingsvleugel voortgezet en talrijke vijandelijke strijdkrachten ingeslo ten. Doorbraakpogingen" en ontlastings- aanvallen der Sovjets stortten onder groote verliezen ineen. In het gebied ten Westen van Charkof en Koersk mislukten talrijke vijandelijke aanvallen. Afzonderlijke foijnaties der Sovjets en de staf van een infanterie divisie werden opgerold. De af weerslag ten Zuiden en ten Noorden van Orel duurt voort. De Sovjet-Russische aanvalformaties leden daarbij zeer zware verliezen. Alleen in den sector ten Noor den van Orel bleven bij de vergeefsche aanvallen van de laatste drie dagen voor onze stellingen meer dan 10.00(1 dooden en Dinsdag 47 vernietigde pantserwagens lig gen. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer ging de vijand over een breed front met sterken steun van pantserwagens en artil lerie tot een nieuwen aanval over. Tij dens deze gevechten, die nog niet zijn ge ëindigd, werden 37 pantserwagens kapot geschoten, waarvan alleen 32 door een ge motoriseerde divisie infanterie. Ook ten Zuiden van het Ladogameer zette dè vijand aa sterke artillerievoorbe reiding onder gebruikmaking van talrijke slagvliegtuigen zijn aanvallen voort. Hij werd ook Dinsdag weder onder zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. Formaties der luchtmacht kwamen in nauwe samenwerking met de troepen' van het leger in de aanvals- en afweergevech- ten tusschenbeide. Troepenconcentraties en colonnes der Sovjets, alsmede het ravitail- leeringsverkeer in het achterwaartsche vijandelijke gebied werden ernstig getrof fen, installaties der Moermanskspoorljjn en veel rollend materiaal aan de baai van Kandalaksja werden door duikbommenwer pers vernield. Duitsche jagers schoten Dins dag in tallooze luchtgevechten, terwijl zij slechts zes toestellen verloren, in totaal 99 Sovjetvliegtuigen neer. Luchtdoel artillerie der luchtmacht bracfit nog 19 toestellen ten val. Van het front in Tunesië werd Dinsdag slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. Duitsche vliegerformaties sloegen door duik- en scheervluchten vijandelijke ravi- tailleeringscolonnes uiteen. Uw plaats is nog vrij Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Een flottielje mijnenvegers in snelle vaart voor de kust van Noor wegen. (PK Taureg Atl/H P. c.) Onder zeer groote belangstel ling. o.a. van de zijde van N.S.B. en N.S.D.A.P., is de heer M. van Lok- o horst geïnstalleerd als burgemeester van Nijmegen. Na de installatie bood de nieuwe burge meester aan de Nijmeegsche kin deren een éénpans- maaltijd aan Dezer dagen heeft de Gentsche universiteit haar 125ste verjaardag gevierd. De univer siteit is gesticht door koning Wil lem I van Neder land. In het kader der feestelijke her denking had een opvoering in de Ko ninklijke Neder- landsche schouw burg en een concert door het Filharmo nische orkest v Gent plaats. Zooals in een extra-bericht is mede gedeeld, hebben formaties Duitsche duikbooten op den Atlantischen Oceaan een krachtig beschermd convooi aange vallen. In zeer zware gevechten brach ten zij 17 schepen m_-i een gezamen- lijken inhoud van 104.000 brt. tot zinken; 3 andere schepen-werden ge- torpedeerd. Het. Italiaansehe weermachtsbericht luidt als volgt: Aan het Tunesische front plaatselijke gevechten tusschen verkenningsafdeelingen alsmede van weerskanten toegenomen bedrijvigheid in de lucht. Elf vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, waar van zeven door Duitsche jagers in lucht gevechten en vier door het afweergeschut. Onze vliegtuigen bombardeerden de havens Tripolis en Algiers en veroorzaakten in laatstgenoemde haven een brand van grooten omvang. Viermotorige Amerikaansche bommen werpers lieten Dinsdag talrijke bommen vallen op Messina. Acht personen kwamen hierbij om het leven en 32 werden ge wond. De woonhuizen leden aanzienlijke schade. Onze jagers stegen weldra op, vielen de bommenwerpers aan en schoten er twee van neer, die in zee stortten. In de provincie Catanzaro ondernamen vijan delijke vliegtuigen aanvallen met machine geweren op tremen en spoorwegstations. Stefani voegt hieraan toe: Nadat nog en kele ernstig gewonden zijn overleden en da puinhoopen zijn opgeruimd, zijn de cijfers der slachtoffers van de vijandelijke lucht aanvallen onder de burgerbevolking ala volgt geworden: Milaan: 187 dooden en 505 gewonden. Cagliari en dorpen in de provincie: 155 dooden en 204 gewonden. Palermo: 228 dooden en 442 gewonden. Napels: 117 doo den en 264 gewonden. Gioia Tauro (Reggitf Calabria)60 dooden en 100 gewonden,. Am antes (Cosenza) 21 dooden en 20 ge wonden. Trapani- 14 gewonden. Churchill's meening. Churchill zeide op 23 Augustus 1931: Langs de grenzen van Rusland, van de Oostzee tot aan de Zwarte Zee ligt een gordel van nieuwe of herboren staten, die hqn ontstaan of vergrooting te danken hebben aan den ondergang van 'Rusland in den wereldoorlog. Zij vormep de keten van voorposten in Europa tegen de denkbeelden van het Aziatische communisme. Voor al deze staten is het Russische stelsel een ver slindend monster, aan welks wraak zij ternauwernood zijn ontsnapt. Over verstandige ouders en een ontspoorde dochter. Hedenavond orfi 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie brandende kwesties over „Verstandige ouders en eet» ontspoorde dochter" Churchill heeft longontsteking. In een officieel communiqué over den toestand van Churchill wordt voor het eerst gezegd, dat de Engelsche minister* president aan longontsteking lijdt. Gandhi vooruitgaande. Reuter heeft omtrent den gezondheids toestand van Gandhi het volgende bulletin uitgegeven: „De algemeene gezondheidstoestand van Gandhi geeft een kleine verbetering te zien. De symptomen van uraènie zijn minder op vallend geworden. Gandhi is goed gehu meurd en er zijn geen verdere teekenen van verval van krachten." Het bulletin is door vijf artsem ondertee kend. e Woensdag heeft de Quaker Alexander als eerste Europeaan Gandhi bezocht. Na afloop' van het bezoek verklaarde hij: men mag verwachten, dat Gandhi het vasten zal doorstaan. Reeds maakt de Mahatma plan nen voor zijn werkzaamheden na afloop van de vastenperiode, die hij op drie we ken gesteld had en waaraan thans nog vijf dagen ontbreken. Tot dusver zijn er in Indië geen onlus ten naar aanleiding van Gandhi's vasten ontstaan, maar wel heeft de actie van de Mahatma de Indische massa diep bewogen. Sarachcjogloe gast van Von Papen. De Turksche minister-president Saradz- jogloe en zijn echtgenoote zijn op den ver jaardag van den aanslag op den Duitschen ambassadeur en zijn vrouw, gast geweest- van Von Papen, die bij deze gelegenheid zijn dank uitsprak voor de door de Turk sche autoriteiten genomen voorzorgsmaat regelen. NIJMEGEN HEEFT 100.000 INWONERS Dinsdag is in de gemeente Nijmegen de geboorteaangifte gedaan vati de 100.000ste in woner, in persoon van de dochter van het echtpaar Beyen. Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1