Haarlemsche Courant Duitsche aanvalssuccessen in Zuiden van het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Sovjetaanvallen ineengestort Sovjet-generaal gevangen genomen. HET BOLSJEWISME ZEGT: S88e Jaargang No. it Verschijnt dagelljk» behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10«w Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lero Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Vrijdag 26 Februari 1943 Uitgave: Grafische Bedreven Damjate Telef. drukkerij M.2711 Dictie: 1»h. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 De tendens van consolidatie aanvhet Oos telijk tront houdt aan, naar ingewijde krin gen te Berlijn verklaren. In het bijzonder wordt de toestand ten Zuiden van Charkof ais toenemend gunstig voor de Duitschers en hun bondgenooten beschouwd. Het in den strijd werpen van nieuwe divisies is te bemerken. Ten Noorden van Charkof is de stabili seering aan den gang, hoewel hier nog zware gevechten tusschen alle maar eenigs- zins beschikbare wapenonderdeelen te land en in de lucht uitgevochten worden. Als verder kenmerk voor den toestand wordt te Berlijn het steeds grooter wordende op treden van de Duitsche luchtmacht be schouwd. De samenwerking tusschen de lucht macht entie troepen te land mag in het bij zonder op grond van de ervaringen van den afgeloopen winter ideaal worden genoemd. Van het Zuiden tot aan Leningrad wijst de thermometer ongeveer tien graden Cel sius aan. Gedurende den nacht echter daalt de temperatuur tot beneden het nulpunt, zoodat de wegen en straten des morgens in den regel onder het ijs zitten. De ravitail leering eai de bewegingen der troepen wor den hierdoor bijzonder bemoeilijkt. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Terwijl de eigen aanvalsoperaties in het Zuidelijke deel van het Ooste lijk front succesvol verloopen, probeer de de vijand op enkele plaatsen van den eentralen en noordelijken sector door veelvuldige op elkaar volgende massale aanvallen op onze= .verdedi- gingsetellingen successen te behalen. Aan de Mioes-stelling mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen. Het achter het front ingesloten zevende bolsjewis tische gardecorps der cavallerie werd bijna geheel in de pan gehakt en de bevelvoerende generaal, generaal Bor- rissof werd met deelen van zijn staf gevangen genomen. Gevechten met af zonderlijke resteerende groepen van dit corps zijn nog aan den gang. Trpepen van het leger en van de Waffen- SS bevinden zich tusschen Donets en Dnjepr nog steeds succesvol in den aan val. Een bolsjewistisch pantserlegerd werd In hevige gevechten uiteengeslagen. Een der in den strijd geworpen vijandelijke ge vechtsgroepen werd hierbij totaal ver nietigd. Sterke formaties van de luchtmacht vielen ook Woensdag marcheerende colon nes, voertuigen, opstoppingen en ravitail-, leeringsverbindingen der bolsjewisten met succes aan. In het gebied ten Westen van Charkof en Koersk stortten nieuwe, met steun van tanks ondernomen aanvallen van den vijand ineen. De verbitterde afweergevech- ten ten Zuiden en ten Noorden van Orel duurden met onverminderde hevigheid voort. Bij de zonder eenig succes onder nomen massale aanvallen leden de bolsje wisten opnieuw zeer zware, bloedige ver liezen en verloren zij talrijke pantserwa gens. Ook ten Oosten van Gshatsk viel de - vijand in verscheidene golven opeen volgend aan zonder successen te kunnen behalen. Eskaders duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen mengden zich in den afweerslag in don sentralen sector van het Oostelijk 'front. Formaties jachtvliegtuigen bonden den strijd aan met formaties Sov jetvliegtuigen en behaalden in dezen sector zonder eigen verliezen 47 overwinningen in de lucht Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer zette de vijand sterke aanvallen voort. Hij werd in hevige gevechten met zware verliezen aan menschen en -tanks teruggeslagen. In den sector tusschen Wolchof en- het Ladogameer. alsmede voor Leningrad was de gevechtsactivïteit. Woensdag geringer. Verscheidene nlaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Woensdag overdag verloor de vijand in de gevechten aan het Ootelijk front in totaal 104 pantserwa gens. Finsche jachtvliegtuigen schoten in het hooee Noorden 7 vliegtuigen der bolsje wisten neer. Aan het front in Noord-Afrika slechts gevechten van plaatselijke beteekenis. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen brach ten gemotoriseerde afdeelingen van den vijand door verrassende aanvallen aanzien lijke verliezen toe en vieleh spoorweg doelen in het achterwaartsche vijandeliike gebied met goed succes aan. Zes vijande lijke vliegtuigen werden in luchtgevechten neergeschoten. Een eigen gevechtsvliegtuig keerde niet terug. Woensdagnacht wierpen Britsche vlieg tuigen lukraak brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in Noord-West-Duitsch- land, o.a. op Wilhelmshaven. De bevolking leed verliezen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen boven Zuid-Duitsch gebied. Het Italiaansche weermachtsbericht luidt als volgt: In Tunesië plaatselijke bedrijvigheid Duitsche jagers schoten in luchtgevechten zes vijandelijke vliegtuigen'neer. Onze formaties der luchtmacht dedeit aanvallen op havenwerken en schepen te ■Philippeville. Te Kairoean en Gabes wer den bij een vijandeijjken luchtaanval 12 personen van de Arabische bevolking ge dood en een dertigtal gewond. Petroleumopslagplaatsen te Tripolis in Syrië en het vliegveld van Latakjeh in Syrië werden doeltreffend door onze lucht macht gebombardeerde Woensdagnacht hebben vijandelijke vliegtuigen bommen laten vallen op Napels en lichte schade berokkend aan woon huizen. Onder de bevolking werden eenige personen gewond. "Afzonderlijke aanvallen met machinegeweren in de provincies Ca- tanzaro. Messina en Trapani veroorzaakten onbeteekenende schade, alsmede twee dooden en drie gewonden. In de Straat van Sicilië heelt een Italiaansch reddingsvlieg tuig zeven leden der bemanning van een viermotorigen Amerikaanschen bommen werper gered, die tijdens den aanval van 23 Februari op Messina was getroffen. Drie an onze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd van de militaire operaties der laatste dagen. Hitler's proclamatie. De A-N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De verklaring van Adolf Hitler in zijn proclamatie ter herdenking van de afkon diging van het partijprogramma, dat Duitschland zijn krachtsinspanning nog in ongekende mate zal vergrooten, is in zijn beteekenis vérstrekkend.Het lijdt geen twij fel, dat zij de aankondiging is van verdere maatregelen tot verhooging van het Duit sche oorlogspotentieel. Het was te verwachten, dat ook In andere Europeesche landen in de eerste plaats moet hier wel aan de be zette gebieden worden gedacht maatregelen zouden worden genomen in het belang van de Duitsche weer baarheid. Immers herhaaldelijk is de laatste weken vah toonaangevende Duitsche zijde verklaard: het minste, dat men van de Europeesche landen, die niet rechtstreeks aan den strijd deelnemen, kan verlangen, is, dat zij hun arbeidskracht ter beschikking stel len. Dit wordt thans nog eens duidelijk uitgesproken in de proclamatie van den Führer, waar deze verklaart, dat geen seconde geaarzeld zal worden ook die landen hun deel in den strijd te laten bijdragen, welke voor het uitbreken van dezen oorlog verantwoordelijk zijn. De verklaring, dat het als een natuur lijke zaak zal worden beschouwd __„geen vreemde levens te sparen in een tijd, die van ons eigen leven zulke zware offers vergt" laat ruimte voor de ingrijpendste maatregelen. Voorloopig laat men zich hier nog niet uit over de plannen, die men te 4>en aanzien heeft. Dat met name de be lette gebieden een nog grooter aantal ar beidskrachten beschikbaar zullen moeten stellen, kan men wel als zeker aannemen. Churchill's meening. Churchill zeidè op 23 Augustus 1931: Voor de aan Rusland grenzende landen is het communisme niet een „mee ning". Het is de vijand en niets dan de vijand. Onder toezicht van het Rijksbureau voor Monumentenzorg zal binnenkort wordpn overgegaan tot het restaureeren van het fraaie Renaissance-huisje, Muurhuizen 1 te Amersfoort. Het stamt uit omstreeks 1558 en valt in 't bijzonder op door zijn fraaie deur en topgevel. (J. A. Stevens Pax c) De Rijksmaarschalk bezoekt eenheden der divisie „Hermann Goe- ring", die uit vrijwilligers uit alle Duitsche Gouwen Ls samengesteld. (PK Kudten HH/St P c) KORT NIEUWS. Naar de Brit sche berichten dienst meldt is Ha rold Macmillan, de Britsche gevol machtigde in N. Afrika, bij een vliegongeval in N. Afrika gewond. Uit het distribu tiekantoor van een der Parijsche ar rondissementen zijn Maandag -29.000 broodkaarten en 3000 andere levens middelenkaarten geroofd. De Japansche re geering zal binnen kort 1.162 leeraren in de Japansche taal, waaronder 50 vrouwen, naar het Zuiden zenden. De meesten van hen zullen naar Birma, Malakka^- en Java vertrekken. Tegen het bolsjewisme. Meldt U aan bij de Waffen-SS,- het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Weersport staalt het lichaam. Tachtig leden van den „Nationale Jeugdstorm" hebben een onvergetelijke maand doorgebracht in een weersport- kamp in Duitschland. Gestaald en ge spierd zijn zij teruggekomen, na een maand, die volop besteed ,is aan sport, ordeoefeningen, veldwerk ènz. Op 14 Maart a.s. begint een tweede kamp.' En thans niet alleen vobr den Jeugdstorm, maar voor de geheele Ne- derlandsche jeugd,, die door de Hitler- Jugend uitgenoodigd wordt vier weken in dit kamp door te brengen tezamen met-jongens uit Noorwegen, Denemar ken, Duitschland, Vlaanderen en Wal lonië. Iedere jonge Nederlander van 16 tot 18 jaar en ouder kan zich meiden voor dit kamp aan het adres: Koningslaan 9 te Utrecht. De duur van het kamp is vier wéken. Kosten zijn er niet aan verbonden, ter wijl eventueele loonderving wordt ver goed. De grenzen der Sovjet-Unie. Naar de Times verklaart, heeft Stalin duidelijk te verstaan gegeven, dat de Sow- jet-Unie tenminste die grenzen zal her stellen, die voor den Duitschen aanval in 1941 bestonden. Deze voornemens, die op dit oogenblik bestaan, zullen, aldus het blad, misschien na nieuwe Russische successen of een in vasie in West-Europa veranderd worden. Stalin herinnert er ons op onverbloemde wijze aan, dat de Sowjet-Unie op 't oogen blik een groote militaire macht is, die van plan is haar volle aandeel te aanvaarden in de vorming van de toekomst. De Poolsehe regeering te Londen heeft een protestnota ingdiend bij de regeering der Sowjet-Unie tegen het feit, dat laatst genoemde regeering aanspraak meent te makken op Oost-Polen. Met betrekking hiertoe schrijft „News Chronicle" dat het niet mogelijk is, al der gelijke vraagstukken die meer van onder geschikt belang zijn op een groote vredes conferentie op'te lossen. De strijdende re geeringen moeten zelf trachten over zulke details tot overeenkomst te komen. Roosevelt ziek. Naar het Witte Huis heeft medegedeeld is Roosevelt licht ongesteld. Naar verluidt lijdt hij aan een lichte maagstoomis. Nieuw Zeeland en de V. S. Naar de Engelsche Nieuwsdienst uit Washington meldt, heef-t' de gezant van Nieuw-Zeeland Nash, aldaar verklaard, dat Nieuw-Zeeland bereid zal zijn om na den oorlog aan de Ver. Staten het recht te geven tot gebruikmaking van zijn steunpunten voor lucht- én zeestrijdkrachten. Deze steunpunten zouden volgens Nash moeten worden opgenomen in een defen siesysteem dat voor beide staten zijn nut afwerpt. De gezant gaf voorts als zijn over tuiging te kennen, dat ziin regeering bereid zal zijn. over een dergelijk systeem reeds voor het einde van den oorlog te onderhan delen, daar het hier een belangrijke maat regel betreft tot verwezenlijking van het Atlantische handvest. Politieke gevangenen In Fransch Noord-AfHka vrijgelaten. Radio-Algiers heeft gemeld, dat de poli- 'tieke gevangenen in Fransch Noord-Afrika, Gaullisten, communisten en .leden van de internationale brigade, in totaal 1300 man, in vrijheid zijn gesteld. Ambtenarenreglementen der provincie. Het oud „georganiseerd overleg" afgeschaft. De secretaris-generaal van het departe ment van binnenlandsche zaken heeft naar aanleiding van een besluit van den com missaris der provincie Noordholland, be treffende het ambtenarenreglement 1920, opgemerkt, dat het de voorkeur verdient in plaats van den voorzitter van het Scheids gerecht een lid van de rechterlijke macht aan te wijzen, als de commissie van toe zicht niet tot overeenstemming komt. In verband daarmee heeft de commissaris be sloten den president van het Gerechtshof te Amsterdam uit te noodigen, een derde lid aan te wijzen, als geen overeenstem ming bereikt is. Met het oog op de door den Commissaris der provincie te maken dienstreizen werd in den laatsten tijd de behoefte gevoeld te beschikken o-éer een chauffeur, die, wan neer hij niet als zoodanig dienst doet, te vens de functie van- concierge van het Gouvernementsgebouw en van kamerbe waarder van den commissaris kan vervul len. Het is gelukt, een voor deze uiteen- loopende werkzaamheden geschikt chauf feur-monteur aan de griffie te verbinden. De commissaris heeft besloten in het sala risreglement een wijziging te brengen en den rang van „chauffeur-monteur-con- cierge" op te nemen; de wedde daaraan verbonden is van 1.600 tot 2.265. Ook zijn wijzigingen gebracht ten aanzien van ambtenaren bij het P.W.B. en het P.E.N. Nu ook voor het bestuur der provincie het leidersbeginsel is ingevoerd, is het blij ven voortbestaan van een insteling als het z.g. georganiseerd overleg, onverschillig of deze instelling in de gedaante eener cen trale commissie dan wel in die der dienst commissies wordt belichaamd, niet langer gerechtvaardigd en in den vorm, die aan het overleg is gegeven, als een anachronis me te" beschouwen. Stellig zal de ordening, aldus schrijft dé.commissaris ter toelichting van een desbetreffend besluit, zooals die thans ter hand wordt genomen, andere en, naar vertrouwd mag worden, betere mid delen geven, om het overleg tusschen het Provinciaal bestuur, dan wel na'mens dat bestuur de desbetreffende directies en het oersoneel te vergemakkelijken. ,Wü leven niet slechts in een staat, maar in een geheel systeem van staten. Tenslotte zal de een of ander overwinnen, maar voor het zoover is, zullen eenige der verschrikkelijk ste botsingen tusschen de Sovjetunie en de bourgeois-staten onvermijdelijk zijn". (Resolutie der i4e conferentie van de bolsjewistische partij.) LEZING MINISTERIALDIREKTOR HINKEL. De Reichskulturkammer heeft Donder dag een lezing doen houden voor ver tegenwoordigers van het Duitsche en Ne- derlandsche cultureele leven. Na een in leiding van den gemachtigde van de Reichs- kultuurkammer voor Nederland, dr. Berg- feld, voerde de secretaris-generaal der Reichskulturkammer SS-brigadeführer ministerial direktor Hinkel uit Berlijn het woord over het onderwerp -Kuituurkamer gedachte en nations al-socialistische cul tuurpolitiek". Aan deze bijeenkomst na men de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart en commissaris-generaal Schmidt deel. Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas veel doen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1