Haarlemsche Courant Duitsche veroveringen in sector- Isjoem. Denkaan27Maart! Nieuivsblad voor Noord-Holland Zeegevecht voor Ned. kust. De Italiaansehe weermachtberichten. Vrij groot aantal Nederlanders gearresteerd. 288e Jaargang: No. 49 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- cn feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 106M Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lera Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Maandag 1 Maart 1943 Uitgave: Grafische Bedreven DamUte Telef. drukkerij 1271S Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Kramatorskaja en Losowaja in Duitsche handen ingesloten Sovjet- legers gaan hun vernietiging achter het Duitsche front tegemoet. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt: De vijand heeft Zondag tevergeefs getracht het noordelijke front van het Koeban-brugge- hoofd in te drukken. Dc Duitsche tegenaanval in het gebied van Izjocm vordert goed. Kramatorskaja en Loso waja werden stormenderhand genomen, waar bij de vijand, die wanhopig tegenstand bood, bijzonder zware verliezen aan menschcn en materiaal leed. Resten van dc voor de vruch- telooze omsingeling in het veld gebrachte en thans «elf ingesloten vijandelijke legers zoe ken achter het Duitsche front een uitweg en worden geleidelijk vernietigd. Van 20 tot 26 Februari zijn volgens de tot dusver ontvangen, nog onvolledige be richten verscheidene duizenden gevange nen binnengebracht. 464 tanks en gepant serde verkenningswagens, 606 kanonnen, 189 granaatwerpers en talrijke andere lichte en zware wapens, benevens .739 auto's vernietigd of buitgemaakt. Op het slagveld werden ruim 14.000 dooden geteld. In het gebied ten Zuidwesten van Koersk is de vijand bij de voortzetting van zijn felle aanvallen {doedig afgeslagen. Ook in den ge- vechtssector van Orel behaalden de bolsje wieken bij steeds herhaalde, krachtige tank en infanterieaanvallen geen succes. Ten Zuiden van het Ilmenmeer sloegen de Duitsche troepen nieuwe, door tanks en slag vliegers gesteunde aanvallen der bolsjewie ken in bloedige gevechten af De vijand leed ook hier zware verliezen aaijSTnenschen en materiaal. Het luchtwapen steunde op vele plaatsen van het front de troepen van het leger door aanvallen op stellingen, marcheerende colon nes en troepenkwartieren van den vijand. Bij het Visschers-schiereiland vernietigden gevechtsvliegtuigen een vijandelijke duikboot een groot vrachtschip werd in de baai van Kola door bomtreffers beschadigd. Een aanval van Duitsche en Italiaansehe troepen aan het front in Noord-Tunis leverde waardevolle terreinwinst óp en bracht den tegenstander, vooral door het goede effect van het luchtwapen. zware verliezen toe aan menschen, wapens en voertuigen. In luchtge vechten en door afweergeschut werden in het gebied van de Middellandsche Zee 12 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Bij aanvallen overdag van het Britsche luchtwapen op de kust der bezette Westelijke gebieden en bij nachtelijke storingsvluchten met afzonderlijke bommenwerpers op eenige Westduitsche plaatsen verloor de vijand zes vliegtuigen. Een formatie Duitsche motortorpedobooten heeft in den nacht van 26 op 27 Februari een krachtig beschermd vijandelijk convooi in de onmiddellijke nabijheid van de Engelsche kust aangevallen en 2 schepen en een tankboot met tezamen een inhoud van 6500 b.r t. benevens twee bewakingsvaartuigen in den grond ge boord. In het verloop van het gevecht werd voorts het bewapende Britsche ravitaillee- Het Italiaansehe weermachtbericht van Za terdag luidt als volgt: „Groote. activiteit van de Italiaansch-Duit sche luchtmacht in Tunesië, waar zij doel treffend plaatselijke acties in den Noordelij ken sector van het front steunde. In lucht gevechten werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op Gabes en Bizerta, waar vele woonhuizen beschadigd werden. Van de burgerbevolking werden eenige personen gedood en gewond In de Middellandsche Zee werden 7 schip breukelingen van een in den grond geboorde Engelsche motortorpedoboot gered Vrijdagmiddag bombardeerden vijandelijke vliegtuigen Cagliari, waar aanzienlijke schade ontstond. Van de burgerbevolking werden 73 personen gedood en 286 personen gewond. Het Italiaansehe weermachtbericht van Zondag luidt: „Aan het front in Tunis hebben Infanterie en pantserstrijdkrachten van de Spil geslaag de aanvalsoperaties ondernomen Op marsch zijnde vijandelijke colonnes en concentraties van motorvoertuigen werden door de lucht macht gebombardeerd. In luchtgevechten wer den 6 vliegtuigen door Duitsche jagers neer geschoten: het afweergeschut haalde lO^toe- steilen neer Twee onzer jagers werden door afweergeschut neergeschoten. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen la ten vallen op Syracuse: er zijn 30 dooden en 71 gewonden onder de bevolking. Aan civiele gebouwen is ernstige schade aangericht. Res pectievelijk in de omgeving van Cagliari, Tra- pani en Syracuse zijn twee bommenwerpers en een Spitfire door Italiaansehe en Duitsche jagers vernietigd. Voor de kust van Sardinië werd de uit negen koppen bestaande beman ning van een Amerikaanschen bommenwerper ln volle zee gered en gevangen genomen." ringsschip T. 381 getorpedeerd. Aangezien het schip niet terstond zonk, werd het door de bemanning van een motortorpedoboot geën terd, waarbij 11 gevangenen werden ge maakt. Dc T. 381 werd daarop door een recht- streeksehen torpedo in den grond geboord. De formatie Duitsche motortorpedobooten liep zonder schade of verliezen op haar steunpunt binnen. In de ochtenduren van 28 Februari vie len Britsche motortorpedobooten voor de Nederlandse he kust een Duitsch convooi aan. Hierbij werden 3 vijandelijke motortorpedobooten tot zinken gebracht en de andere booten door artillerievuur van de beschermingsstrijdkrachten ver jaagd. Het convooi is voltallig en zonder schade zijn bestemmingshaven binrienge- loopen. Duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en op de Middellandsche Zee drie sche pen met tezamen een inhoud van 19.000 b.r.t. en een torpedobootjager tot zinken gebracht. Een vijfde schip werd getorpedeerd. Zaterdag is het volgende Hongaarsche le- gerbericht gepubliceerd: Het Hongaarsche leger in het Oosten wordt op het oogenblik opnieuw gegroepeerd. Binnenkort zal men daarmede gereed zijn. Van de troepen worden hiervoor groote marschprestaties gever/d. Strijdt mee tegen het bolsjewisme. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. HET BOLSJEWISME ZEGT: ,De Russische revolutie was eigenlijk de generale repetitie of een der repetities van de proletarische wereldrevolutie". (Uit de werken van Lenin) Konings-eering in Spanje. Generaal Franco heeft een verorde ning uitgevaardigd, krachtens welke de sterfdag van den laatsten S'paanschen Koning, Alfons XIII, een jaarlijksche gedenkdag voor de Spaansche koningen zal zijn. Voor het eerst zal deze dag op i Maart herdacht worden in het kloos ter van het Escoriaal in tegenwoordig heid van Franco en de regeering, In de verordening wordt sfezegd, dat de monarchie in de Spaansche geschiedenis de eenheid'van het Spaansche volk en*den wil tot imperiale en economische grootheid heeft belichaamd. De zending van Spanje is O]) de groote oogenblikkeri steeds identiek aan- de zending zijner Koningen geweest. Daar onze beweging de eeuwige bestemming van ons vaderland belichaamt, aldus de verordening, wil zij de roemrijke nagedach tenis der Spaansche Koningen eeren. Controleert Uw gas en electriciteits- verbruik geregeld. Zooals overal in de Zuidelijke luchtstreken, werd ook aan het front in Tuns de muilezel dikwijls een trouwe helper en vriend der Duitsche Afrika-strijders. Een groep Duitsche grenadiers met hun „pakezels" op weg naar de voorste stellingen. (PK Arppe PBZ/R) In Juni van het vorig jaar werd op de Prinsengracht te Amsterdam een auto gestolen, waar in voor f 64.000 aan zilverbons werd vervoerd. Tegen 3 mannen. die bij dezen diefstal be i-rokken waren, werden veertien dagen geleden straffen van een en twee jaar geëischt. De rechtbank te Amsterdam heeft deze mannen we gens gebrek aan be wijs vrijgesproken Een 5-jarig zoon tje van de familie Blauw uit Alphen aan den Rijn speel de met een gevon den patroon. Deze kwam tot ontplof fing met als gevolg, dat de jongen ern stig werd gewond en later bij den dokter is overleden. Duitsch weermachtbericht van Zaterdag. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde als volgt: „Aan het Noordelijke front van het Kbeban- bruggehoofd mislukte een nieuwe doorbraak poging van den vijand als gevolg van het taaie verzet van onze troepen. Achter de Mioes- stelling werden ook de laatste overblijfselen van het uiteengeslagen zevende gardecorps cavalerie vernietigd. In het gebied van Isjoem duurt de aanvals- slag voort. Duitsche divisies braken het taaie vijandelijke verzet en sloegen sterke bolsje wistische strijdkrachten uiteen, die, van haar achterwaartsche verbindingen afgesneden, oro- beerden al strijdende naar het Noordoosten terug te trekken. De bewegingsgevechten in het gebied ten Westen van de lijn CharkofKoersk duurden ook Vrijdag voort. Sterke formaties van de luchtmacht deden met bommen en mitrail leurs aanvallen op marcheerende colonnes en aanvalsvoorhoede van den vijand. Een ge vechtsgroep van de Waffen SS drong het ge bied. waar vijandelijke troepen gereed gehou den werden, binnen en vernietigde of ver overde 54 stukken geschut, talrijke zware en lichte infanteriewapens, benevens 400 be spannen sleden en bracht den vijand zware bloedige verliezen toe. In de hevige afweergevechten ten Zuiden en ten Noorden van Orel stortten aan het door de Duitsche troepen onwrikbaar gehouden af- weerfront sterke vijandelijke pantser- en in- fanterie-aanvallen ineen. In denzelfden sec tor van het front gingen eigen stormtroepen tot den aanval op het vijandelijke stellings systeem over. rolden loopgraven met een lengte van 12 kilometer op, bliezen 249 ge- veehtsposten op en maakten talrijke wapens bUlt. y Ten Oosten van Sytsjewka bleef een in ver scheidene golven ondernomen plaatselijke aanvat van den vijand zonder succes. Ook V.riidag zette de vijand ten Zuiden van het Ilmenmeer over een breed front zijn aan vallen, die door talrijke pantserwagens en zware artillerie werden gesteund, voort. De bolsjewisten werden overal na een hevigen strijd met zware verliezen teruggeslagen. On- derdeelen van den aanvallenden vijand kon den ingesloten en vernietigd worden; 43 pant serwagens bleven in dezen sector van het front vernield voor onze stellingen staan. Bij een poging van vijandelijke skitroepen op 23 Februari om via het Ilmenmeer de Zuid kust aan te vallen, verloor de vijand 215 ge vangenen en 1660 getelde dooden. De verlie zen. die den vijand door de luchtmacht op het ijs werden toegebracht, zijn hierbij niet in begrepen. Buitgemaakt werden 25 stukken pantserafweergeschut. 43 pantsergeweren, 158 mitrailleurs, 23 granaatwerpers, 422 automa tische pistolen, 7 motorsleden en nog veel ander oorlogstuig «n sleden. In de wateren van het hooge Noorden bracht de luchtmacht een koopvaardijschip van 3.000 b.r.t. door bomtreffers tot zinken Op enkele plaatsen van het Noord-Tune sische front vielen Duitsche formaties, door Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrachten ge steund, de vijandelijke stellingen aan. Duitsche jagers schoten Vrijdag overdag in het gebied van de Middellandschg Zee'bij vier eigen verliezen. 24 Britsche en Ameri- kaansche vliegtuigen neer In de beide laatste nachten werden de ha veninstallaties van Tripolis door aanvallen van formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen ztvaar getroffen Een vrachtschip van middel bare grootte werd beschadigd. Een formatie Amerikaansche bommenwer- Ders vie! Vrijdagmiddag onder de bescher ming van een wolkendek van groote hoogte het gebied van Wilhelmshaven aan Hierbij werden 'door jagers en marine-artillerie 17 viermotorige vliegtuigen neergeschoten, aan de Kanaalkust verloor de vijand nog zes vliegtuigen. Vrijdagnacht wierpen Britsche vliegtuigen brand- en brisantbommen op enkele plaatsen in West-Duitschland en ondernamen opnieuw een terreuraanval op de stad Keulen, waar alleen acht ziekenhuizen werden vernield. De bevolking leed verliezen. Jachtvliegtuigen en luchtdoelartillerie schoten twaalf vijandelijke bommenwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deden overdag met goed succes een verrassenden aanval op de stad Exmouth aan de Zuidkust van Engeland. Verordeningen inzake den effectenhandel overtreden. Officieel wordt bekend gemaakt: De Commissaris-generaal voor financiën en economie heeft besloten een vrij groot aantal Nederlanders door de „Sicherheits- polizei" te laten arresteeren, ten einde hen naar een werkkamp in het Oosten over te brengen. De arrestanten hebben de ver ordening overtreden van de secretarissen- generaal aan de ministeries voor financiën en justitie over den handel in effecten. Deze verordening behelst, dat de koop en ver koop van effecten slechts mag geschieden via een bij de „Vereeniging voor den Effectenhandel" aangesloten lid. Herhaal de malen is het voorgekomen, dat de aldus verhandelde effecten wederrechtelijk naar hef buitenland gebracht zijn. zoodat een deel van de gearresteerde personen zich bovendien nog heeft schuldig gemaakt aan een overtreding tegen de deviezen veror dening. De aandacht wordt "er op gevestigd, dat al degenen, die de vermelde en andere beursvoorschriften overtreden. dezelfde behandeling te verwachten hebben. Vooral wordt gewezen op de naleving der veror dening no. 106 42 over de aanmelding en aflevering van effecten krachtens de tweede verordening van uitvoering van 20 Januari 1943 (staatscourant no. 23 van Februari 1943). In deze verordeningen wordt de aanmelding van aandeelen en dergelijke papieren voorgeschreven, voor zoover de stukken sinds den len Januari 1942 verworven werden en hun tegen waarde het bedrag van 50.000 gulden op den voorgeschreven rescontredag te boven gaat. De aanmelding vervalt voor de eer ste maal uiterlijk op 3 Maart 1943. Po gingen van eiken aard. de bepalingen te ontduiken, als bijv. verdeeling der aan- koopen en het bezit over derde personen, worden gestraft op dezelfde wi.ize als be trof het nietaanmelding. Naast den vermelden strafmaatregel moet niet alleen verbeurdverklaring van de niet-aangemelde papieren verwacht worden, doch ook nog andere verliezen aan kapitaal. Dagorder van maarschalk Göring. De Rijksmaarschalk van net groot- Duitsche riik en opperbevelhebber der luchtmacht, Hermann Göring. heeft ter gelegenheid van den „Dag der Lucht macht" op 1 Maart de volgende dagorder uitgevaardigd, waarin hii o.m. zegt: „De luchtmacht is de wegbereidster van gewel dige overwinningen gewest. Zij is gehard in de zwaarste winterslagen. Maar wat ons er niet onder gekregen heeft, maakt ons nog sterker. Zoo zullen wij op het juiste moment met nieuwe krachten toeslaan en den vijand vernietigen, waar wij hem maar aantreffen. Kameraden, de overwinning moet en zal ons zijn. Vervuld van dit ver trouwen groeten wij trots en aangedaan de doode strijdmakkers. Zij hebben hun leven voor Duitschland en de vrijheid van ons volk gegeven. Hun offervaardigheid maakt ons onoverwinnelijk. Heil den Führer. heil mijn luchtmacht". „Nog een paar weken vacantia". Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I zijn politiek week- praatje uit getiteld: „Nog een paar weken vacantie". In den proeftuin van den Bond van Bloem bollencultuur te Heemstede, staan thans de verschillende proefgewassen der crocussen in vollen bloei. De resultaten kunnen nu beoordeeld worden. Het stroo wordt ver wijderd. (J. A. Stevens)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1