Haarlemsche Courant Het Duitsche duikbootwapen Engelands grootste zorg. Duitschers bereiken midden-Donetz. Nieuwsblad voor Noord-Holland Verklaring van Alexander in Lagerhuis. Doelen te Londen bestookt. Levendige actie in Tunis. Boeken voor de werkers in Duitschland. „Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis". 288e Jaargang No. 53 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie losoa Postgiro 134958, Haart. Cour., H'ieen Hoofdredacteur J. V. Baudewyns Donderdag 4 Maart 1943 TJItgave: Grafische Bedrijven Daralate Xelef. drukkerij 1:711 Ph. A. Mees Directie: P. W. Peereboom r „Er worden meer duikbooten gebouwd, dan er verloren gaan.' De Britsche minister van marine, Alexander, heeft bij, het indienen van de nieuwe mariijebegrooting in het Lagerhuis verklaard, dat de vioot van Engeland en de Dominions sedert de indiening van de vorige begrooting de inspannendste en gevaarlijkste periode van haar geheele geschiedenis heeft doorgemaakt. Op den militairen toestand ingaande, zeide Alexander, dat de deelneming van Japan aan den oorlog den toestand ter zee met één slag volkomen veranderde. Twee groote oceanen werden toegevoegd aan hef gebied, waarin de scheepvaart door duik booten en luchtaanvallen, alsmede door een „zekere vlootsterkte" bedreigd werd. Het vlootgedeelte, dat bestemd was voor con- vooidienst op den Atlantischen Oceaan moést naar verder verwijderde oorlogstoo- neelen gedirigeerd worden. Alexander verklaarde vooj&t dat de tor pedeeringen aan de Amerikaansche Oost kust in de eerste helft van 1942 een zwaren last voor de beschikbare tonnage der Geal lieerden beteekenden. In dit gebied be droegen de verliezen tijdelijk meer dan drie kwart van de geheele geallieerde tonnage. De taak van de Britsche thuïsvloot be staat in.de eerste plaats in de bescherming der Engelsche kust. Bovendien mWït zij de leveranties van Engeland en de Vereengi- de Staten aan de Sovjet-Unie beschermen. Deze operaties hebben Engeland behalve oorlogsschepen vele koopvaardijschepen en kostbare menschenlevens gekost. Vervolgens zeide de minister: „Als men de taak overziet, welke de Brit sche vloot in de geheele wereld en zeer dikwijls in de zee-engten heeft te vol brengen. kan het geen verwondering baren, dat de verliezen zwaar zijn." In dit verband gaf hij toe, dat de verlie zen aan torpedojagers en duikbooten zwaar zijn. Tenslotte sprak Alexander over het Britsche scheepsbouwprogramma. dat. zoo als hii zeide. moet worden beschouwd in samenhang met het programma van de Ver- eenigde Staten en de andere Geallieerden. De hoeveelheid reparatiewerk is in dezen oorlog veel grooter dan in den vorigen. Als men denkt aan den duikbootoorlog en den strijd in de zee-engten, moet men ver- verwachten. dat de gevaren toenemen. Men kan niet zeggen, dat liet aantal vijandelijke duikbooten niet t'ieneenit. De duikliootprodnetie is grooter dan het aantal buiten gevecht gestelde duik booten. Het Argentijnsche blad De Nacion pu bliceert inmiddels een bericht van den Londenschen correspondent van de New- York Times, waarin gezegd wordt, dat Duitschland den duikbootoorlog zonder veel ophef, maar onverbiddelijk voortzet. Tengevolge van de strenge censuur, al dus dit bericht, bliiven wel alle inlichtin gen over de torpedeeringen geheim, maar vooraanstaande personen weten zeer nauw keurig, dat deze zaak voor den oorlog van beslissende beteekenis kan zijn. De wed loop tusschen torpedeeringen en scheeps bouw is daarom van grooter. belang dan alle successen of tegenslagen aan, het front. Slechts nu en dan verneemt het Britsche volk een bijzonder dramatisch bericht over een slag op den Atlantischen Oceaan, maar de aandacht wordt minder gevestigd op het verlies van vrachtschepen, hoewel het wr- lies van de daarin geladen tanks, vlieg tuigen. kanonnen, benzine en levensmid- In den nacht van 3 op 4 Maart vlogen on danks goed vliegweer slechts zwakke strijdkrachten van de Britsche luchtmacht naar West-Duitschland en het kustgebied Óp eenige plaatsen werden lukraak brisant en brandbommen geworpen. Er wordt geen melding gemaakt van schade aan militaire doelen of aan inrichtingen die voor de oor logvoering van belang zijn. Daarentegen werden er verscheidene vijandelijke vlieg tuigen door nachtjagers en afweergeschut neergehaald. Aan de kust van het kanaal vonden op 3 Maart geen noemenswaardige gevechtshandelingen van den vijand uit de lucht plaats. De Duitsche luchtmacht deelde in den afgeloopen nacht harde slagen uit aan militaire doelen van Groot-Lon- den. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen wierpen, vliegend in verscheidene golven, talrijke brisantbommen van zwaar en het zwaarste kaliber als mede duizenden brandbommen neer, die vernietigende verwoestingen aan richtten. Andere gevechtsvliegtuigen waren bo ven de Zuidkust van Gr. Brittannië in actie Alle hierbij gebruikte vliegtuigen keerden op hun bases terug. delen een rechtstreekschen invloed op den oorlog heeft. Alle te Casablanca beraamde plannen zijn afhankelijk van de tonnage, want, daar de Geallieerden geen bruggehoofd in Europa hebben, is een aanval op het con tinent onmogelijk zonder het op het spel zetten van een reusachtige tonnage. In ieder geval, aldus besluit de correspondent, moet men in het voorjaar een nieuwe op leving van den duikbootoorlog verwachten. Salter, de vertegenwoordiger van Gr. Brittannië in het gemeenschappelijke En- gelsch-Amerikaansche bureau, dat zich be zig ho.udt met de vraagstukken der pro ductie en hst gebruik van schepen, heeft te New-York beweerd, dat de „geallieerde naties" thans aanzienlijk meer schepen bouwen dan zij verliezen. Hij voegde hier aan echter toe. dat het tempo der produc tie van duikbooten van de As eveneens honger is dan de verliezen aan onderzeeërs. Salter zeide vervolgens: „V/at de schepen betreft, is de toe stand ernstig en zorgwekkend, omdat de Geallieerde naties niet voldoende scheepsruimte verkrijgen om de te hunner beschikking staande strijd krachten voor het optreden tegen den vijand te kunnen vervoeren". Spanje en Engeland. De Spaansche regeering heeft bepaald, dat de kolenproductie van belang wordt verklaard voor de nationale verdediging, in verband waarmede alle voor de kolen- mijnbouw werkende industrieën een voor keurpositie zullen innemen. Door dezen maatregel zal de Spaansche kolenproductie op «en dusdanige wijze worden uitgebreid, dat ook na den oorlog de invoer van Engelsche kolen niet meer noodig zal zijn. In den nacht van Zondag op Maandag heeft de politie te Valencia een razzia ge houden. Zij arresteerde veertig personen, die colporteerden met het door de Brit sche propaganda uitgegeven pamflet over de gebeurtenissen aan'het front en over de houding van Spanje. Mgr. Spellman weer in Spanje. Woensdagmiddag is per vliegtuig uit Rome de New Yorksche aartsbisschop en afgezant van Roosevelt, Spellman. in Se- villa aangekomen, waar hij zijn intrek heeft genomen in het Amerikaansche consu laat. Hii zou het voornemen hebben een bespreking te voeren met kardinaal Segura. Ongeveer tezelfdertijd is uit Madrid de Engelsche ambassadeur. Sir Samuel Hoare, per particulier vliegtuig aangekomen. In welingelichte kringen wordt er over gesproken, dat naar aanleiding van den terugkeer van Spellman besprekingen van grooten omvang gehouden zullen worden waaraan behalve Sir Samuel Hoare ook andere militaire en politieke persoonlijk heden uit Gibraltar, Lissabon en Noord- Afrika zouden deelnemen. Er verluidt, dat Spellman twee dagen in Spanie zal blijven en dan waarschijlijk via Gibraltar naar Casablanca zal gaan om daar de kerke lijke verzorging der Amerikaansche bezet tingstroepen te organiseeren. Spellman zal waarschijnlijk, naar uit Sevilla verluidt, over ongeveer acht dagen via Londen naar New York terugkeeren. Rzjef ontruimd. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: De vijand deed opniew aanvallen op het bruggehoofd aan den Koeban en op de stel ling aan de Mioes. De aanvallen werden bloedig afgeslagen. De Duitsche tegenaanval in' het gebied van Isjoem heeft over een breed front den middenloop van den Donetz bereikt. Ook ten Oosten van Slafjansk en in het ge bied ten Noordwesten van Charkof zetten onze divisies den wijkenden vijand na, sneden verscheidene vijandelijke afdeelin- gen af en hakten hen in de pan. Terwijl ten Zuidwesten van Orel de sterke druk van den vijand op ons front voortduurt, brachten Duitsche divisies infanterie en'pant serstrijdkrachten in het gebied ten Noord westen van Orel een sterken aanval tot staan, versloegen de vijandelijke strijdkrachten die het voornaamste gevechtsterrein waren bin nengedrongen en verdreven de Sowjets weer onder vernietiging van 16 zware en de zwaar ste pantserwagens. De stad Rzjef werd volgens de in de plannen voorziene beweging ter verkorting van het front ontruimd. Achterhoeden, die de stad sinds dagen nog slechts bezet hielden, maak ten zich in den nacht van 2 op 3 Maart, na het opblazen van de bruggen over den Wolga, ongemerkt van den vijand los. In de overige sectoren van het centrale en in het Noordelijke deel van het Oostelijk front verliep de dag, afgezien van enkele plaatselijke aanvallen, over het algemeen kalm. Inrichtingen van den Moermansk- spoorweg werden door duikbommenwerpers stevig vernield. In de maand Februari hebben de Sovjets 886 vliegtuigen verloren. Hiervan werden er 701 in luchtgevechten en 118 door luchtdoel artillerie van de luchtmacht, alsmede 30 door troepen van het leger neergeschoten. De overige werden op den beganen grond ver nield. Aan het front van Noordelijk Tunesië wer den ondanks krachtig vijandelijk verzet nieuwe plaatselijke successen behaald. De luchtmacht bestookte batterijstellingen en ge motoriseerde formaties van den vijand Ge vechtsvliegers vielen de haven van Tripolis aan. Enkele vijandelijke storingsvliegtuigen lie ten Dinsdagnacht bommen vallen op West- duitsche plaatsen. Een Britsch vliegtuig werd neergeschoten, twee andere toestellen werden aan de Kanaalkust neergehaald. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Levendige actie en toegenomen bedrijvig lieid van verkenningsafdeelingen en van de artillerie aan het front in Tunesië. De lucht macht van de As schoot in luchtgevechten drie vijandelijke vliegtuigen neer. Onze bom menwerpers deden een aanval op de haven van Böne, waar groote branden werden ver wekt. Andere Italiaansche en Duitsche toe stellen bombardeerden doeltreffend Tripolis. Talrijke bommen werden geworpen door vijandelijke vliegtuigen op Bizerta en Tunis. Fr werd gevoelige schade aangericht in de woonwijken en onder de burgerbevolking vallen ongeveer honderd dooden en 200 ge wonden te betreuren. Engelsche en Ameri kaansche Vliegtuigen bombardeerden Avola fSyracuse), alsmede Pozzallo en het eiland Lampedusa. Een meermotorige bommenwer per werd door het afweervuur getroffen en viel in zee ter hoogte van Pozzallo. De Nederlandsche SS-pantscrjager Gerar- dus Mooyman,«<lie op 16 Februari met zijn- pantserafweerkanon 13 bolsjewistische pant serwagens heeft vernietigd in den strijd ten Zuiden van het Ladoga-meer. C.N.F./Fotodienst N.S.B. Pax) Strijdt mee naast Uw kameraden. Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. KORT NIEUWS. Een bewoonster van de Bernard Zweerskade te Am sterdam heeft aan gifte gedaan, dat zij een gouden, met üamanten bezette broche is kwijtge raakt. Het sieraad heeft den vorm van ^en halve maan en onveveer 10.000 waard. Te Den Haag is de eerste bij eenkomst gehou den van een, op initiatief der Ne derlandsche Oost- Compagnie ge stichte, studie- en werkgemeen schap. Een der tigtal academici, onder wie een aantal hoogleera ren en publicisten vereenigden zich te dezer gelegen heid aan een maaltijd. Er werken thans duizenden en duizenden Nederlanders in Duitschland en talrijke land- genooten zullen straks nog volgen. Er zijn daarbij, die naar Duitschland trokken omdat het eigen land hun geen arbeid meer kon verschaffen, anderen gingen er heen om mede te werken aan de tot stand koming van een nieuw Europa, weer anderen werden er toe gedwongen. Voor vrijwel allen beteekent de arbeid ver van huis en haard een offer. De arbeid in den yreemde zal zijn bezwaren meebrengen, men is langen tijd van familie en kennissen ver wijderd en men verkeert in een omgeving, waar een vreemde taal wordt-gesproken. Onder die omstandigheden zal voor tallooze landgenooten het gemis aan een goed boek zwaar gevoeld worden en in dit gemis moet worden voorzien door hen, die het voorrecht genieten, in Nederland te kunnen blijven. Zij dienen te bedenken, dat hun duizenden land genooten in Duitschland allerminst daar zijn om hun zelfs wille maar daar werken voor hun geheele volk en voot hun land Van hun inzet, hun ijver en hun arbeid hangt voor een belangrijk deel het lot van ons land af en van hun offers profiteert uiteindelijk geheel ons volk. Het minste wat wij. die Nederland niet be hoeven te verlaten, kunnen doen voor onze landgénöoten in den vreemde is daarom te zorgen voor goede lectuur voor de Nederlan-^ ders in Duitschland. En daarom begroeten' wij met groote instemming een actie, die Za terdag zal worden ingezet en tot doel heeft, een zoo groot aantal boeken te verzamelen, die straks naar Duitschland zullen worden gezonden ten behoeve van daar verblijvende Nederlanders. De Jeugdstorm zal daartoe in een gedeelte van Haarlem huis aan huis gaan met het ver zoek. een of meer boeken voor het goede doel te mogen ontvangen. Slaagt deze proef, dan komen ook andere gedeelten van Haarlem aan de beurt. Inmiddels kan men thans reeds een boodschap zenden aan het Streekkwartier van den Nationalen Jeugdstorm. Spaarne 94, tel. 20643. waarna het boek of de boeken, die men wil afstaan, cito worden afgehaald. Ieder zie dus zijn boekenschat na en zon- dere een of een paar goede boeken af. Het behoeft geen Ilias of complete Vondeluitgave te zijn. die men beschikbaar stelt Goede ont spanningslectuur, reisverhalen e.d wordt na tuurlijk het meest gevraagd Men houde daar rekening mede en werke aldus mede om een landgenoot in den vreemde oogenblikken van welverdiende verpoozing te bezorgen. Wie wil. vindt altijd wel wat. Welnu, ieder werke mede. met ijver en naar vermogen! Hospitaalschip uit Afrika. Behoedzaam worden de zwaar gewonden van boord naar de gereedstaande ziekenwagens gebracht. (PK ZüNDORF HH/St P.) De bolsjewistische verwachtingen van den wereldoorlog: ..In den nieuwen wereldsmeltkroes zal de veheele bourgeoisie in vlammen opgaan, orecies zooals de Russische bourgeoisie door het vuur vernietigd werd." Worosjilof op 1 Mei 1938. Geen Amerik. vlieatuigbenxine voor Spanje. Sumner Welles heeft meegedeeld, dat Spanje /van de V.S. geen vliegtuigbenzine meer zal ontvangen, hetgeen ook kortge leden is verklaard door den Amerikaan- schen ambassadeur te Madrid, Hayes, in een rede voor de Spaansch-Amerikaansche kamer van koophandel te Madrid. Volgens de bepalingen van het handelsverdrag zul len de V.S. Spanje in bepaalde hoeveel heden bepaalde soorten benzine leveren, evenwel geen vliegtuigbenzine.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1