Haarlemsche Courant Duitsche vorderingen aan Donetzfront Denk aan 27 Maart! Nieuwsblad voor Noord-Holland Slavjansk veroverd. Het ïot der pionnen. 288c Jaargang No. S3 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958, Baarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur 3. V. Baudewyna Vrijdag 5 Maart 1943 Uitgave: Grafische Bedreven Damiatf Telef. drukkery 1271S Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 Sovjetstrijdkrachten in het Donetzgebïed uiteengeslagen. Omsingeling ten Zuiden van Charkof. Hevige strijd bij Koersk. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: ,,In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front worden de krijgsopera ties door regen en modder sterk be lemmerd. De Duitsche tegenaanval maakt ondanks de moeilijke, weers- en terreingesteldheid nieuwe vorderin gen. Over een frontbreedte van 250 kilometer staan onze aanvalsdivisies aan den midden- en bovenloop van de Donets. De stad Slavjansk werd stormender hand veroverd. Een ver achter het front afgesneden vijandelijke formatie werd tot den strijd gedwongen en uiteengeslagen. Het gros van het derde bolsjewistische pantserleger is in het gebied ten Zuiden van' Charkof nauw omsingeld en probeert tevergeefs naar alle kanten door te breken. De hevige afweergevechten in het'gebied ten Noordwesten van Koersk duurden ook Woensdag voort. Nieuwe in vele golven achter elkaar uitgevoerde aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten Noord westen van Orel, werden met zware ver liezen afgeslagen. De aan het Noord-Tunesische front nieuw gewonnen stellingen viel de vijand Woens dag gedurende den geheelen dag tever geefs aan. Tijdens de gevechten in de afgeloopen week werden in Noord-Tunesië 2.110 ge vangenen gemaakt, 68 pantserwagens en gepantserde verkenningswagens stukge schoten en 36 stukken geschut vernietigd. Enkele vijandelijke storingsvliegtuigen vlogen overdag boven Noord-Duitschland zonder bommen neer te werpen. Woensdagnacht viel de Britsche lucht macht West- en Noorwest Duitsch gebied aan. Vooral in het gebied van groot- Hamburg en in landelijke gemeenten in de omgeving ontstond door brisant- en brandbommen vrij groote schade aan ge bouwen. De bevolking leed verliezen. Nachtjagers, en luchtdoelartillerie van de marine schoten veertien qjeermotorige vliegtuigen neer. Een ander vijandelijk vliegtuig werd overdag aan de Noorsehe kust neergeschoten. In den nacht van 3 op 4 Maart bestookte de Duitsche luchtmacht het gebied van groot-Londen met brisantbommen van zwaar kaliber en met duizenden brand bommen. In aansluiting op het weermachtbe- richt verneemt het D. N. B., dat het Duitsche commando het militaire ini tiatief aan het Oostelijke front hecht in handen heeft. Het bruggehoofd aan de Koeban staat als een rots, in weer wil van de wanhopige bolsjewistische stormloopen tegen dit Duitsche bol werk. In den Zuidelijken sector is in en kele dagen, die tot de meest dramati sche van dezen oorlog behooren, het keerpunt gekomen. Door den Duit- schen tegenaanval zijn de Sowjetle- gers, die de Duitsche strijdkrachten in het Donetsgebied moesten omsingelen, zelf ingesloten of uiteengeslagen. Ook in den centralen en in den "Noordelij ken sector verloopen de gevechtshande lingen thans volgens de Duitsche plannen en op grond van vrije Duitsche besluiten. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië was de luchtmacht aan weers kanten zeer actief. Twee patrouilles Itali aansche jagers deden een stoutmoedigen aanval op twee sterke vijandelijke for maties en schoten drie Curtiss-machines neer. Een vierde toestel, dat beschadigd werd, daalde biqnen onze linies. Elf an dere toestellen werden door Duitsche ja gers vernield en een door batterijen lucht doelgeschut. Van 26 Februari tot 3 Maart hebben de Wie bedreigt den wereldvrede „De wereldvrede wordt veel meer door de intriges en de samenzweringen der communistische internationale be dreigd dan door iets anders. De Komin tern heeft sinds haar oprichting van het hoofdbureau te Moskou uit gewa pende opstanden en revoluties in Oos tenrijk, Duitsehland, Portugal, Honga rije, Bolivië,""Finland, Japan en China geënsceneerd. Zij was een van de voornaamste factoren voor den burger oorlog in Spanje en reeds van het begin af aan hadden de agenten der Komin tern het bevel en de controle in han den van diegenen gelegd, die hun plan nen moesten uitvoeren en het doel moesten bereiken. Wij kunnen haar in- vloed in Frankrijk, waar zij op het punt staat om denzelfden toestand te scheppen, waarnemen en wij kunnen van dag tot dag in ons land sporen van haar activiteit zien, bijv. de on- eenigheden in de industrie, spionnage in onze wapenfabrieken en sabotage op onze oorlogsschepen en vliegtuigen". „Times" van 18 Maart 1939. troepen van de As in totaal 2.110 krijgs gevangenen gemaakt en 18 tanks, 50 pantserwagens en 36 kanonnen vernietigd of buitgemaakt. Woensdagmiddag hebben viermotorige vijandelijke machines bommen laten val len op Messina. Eenige personen werden gewond. Boven Pozzallo hebben Britsche jagers een ontmoeting gehad met Duit sche jachtvliegtuigen: twee Spitfires wer den neergeschoten en kwamen terecht resp. bij San Pieri (Sicilië) en ten Zuiden van Pozzallo. Een bestuurder werd gevangen genomen. De luchtaanval op Londen. Naar het D. N. B. verneemt, zijn tijdens de aanvallen van zware Duitsche gevechts vliegtuigen op 3 Maart op groot-Londen de eerste aanvalsgolven ongeveer half ne gen in den avond boven de Theems ver schenen. Onmiddellijk nadat de eerste golf haar ongeveer een half uur durenden aanval had uitgevoerd, verschenen nieuwe formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen. Opnieuw werden ongeveer twintig minuten lang aanzienlijke hoeveelheden brisant- en brandbommen uitgeworpen. Ook de toe stellen van een derde aanvalsgolf drongen tot groot-Londen door en brachten de Brit sche hoofdstad zware slagen toe. De Duit sche gevechtsvliegers namen bij hun ver trek in het gebied van groot-Londén ver om zich heen grijpende branden waar. De sterke Britsche afweer kon de Duit sche vliegtuigen niet verhinderen hun aan vallen op groot-Londen geheel volgens de plannen ten uitvoer te brengen. In denzelf den nacht werden ook voor den oorlog be langrijke doelen in het Zuid-Engelsche ge bied langs het Kanaal met succes gebom bardeerd. Te Londen is voorts medegedeeld, dat Dinsdagavond over het Kanaal een artil lerieduel heeft plaats gehad. Het duel be gon om 20.00 uur en duurde een uur. Aan beide zijden is een groot aantal granaten afgevuurd. Ernstig ongeluk in schuilkelder te Londen. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zijn eergisteravond in een schuilkelder te Londen 170 menschen gedood en 60 gewond. Er bevonden zich ongeveer 2000 personen in den schuilkelder, toen een vrouw onderaan de uitgangstrap kwam te struikelen. Binnen een mi nuut tijds waren honderden personen onder den voet geloopen, waarbij de genen die het meest onderaan lagen gestikt zijn. Nieuwe Flnsche regeering. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft professor Linkomies de nieuwe Finsche regeering gevormd. Het uit 18 ministers be staande kabinet bevat o.m. de volgende figuren: De premier, tot dusver conrector aan de universiteit van Helsinki en tweede vice- voorzitter van den Finschen Rijksdag, maakt voor de eerste maal deel uit van een kabinet. Minister van buitenlandsche zaken dr. Ramsay, (Finsch-Zweedsch), gaat door voor partijloos, was tot dusver minister voor de voedselvoorziening. Minister van binnenlandsche zaken senator Ehrnroth (Zweedsehe Volkspartij), oud-minis ter van buitenlandsche zaken en van handel. Minister van defensie luitenant-generaal Walden (partijloos, doch dicht bij de coalitie partij staande). De nieuwe coalitieregeering bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de sociaaldemocra ten, vier van de agrarische partij, twee van de coalitiepartij, drie partijloozen, onder wie twee die de coalitiepartij na staan, een lid van de Zweedsehe volkspartij en een van de liberale vooruitstrevende partij. De vader landsche volksbeweging is niet meer in de regeering vertegenwoordigd, -Uit de oude re geering zijn negen ministers overgenomen. De nieuwe Finsche minister van buiten landsche zaken was voor den vorigen oorlog werkzaam als scheikundige in verschillende suikerfabrieken in Duitsehland en Rusland Hakkila, de vorige kabinetsformateur, was op onoverwinnelijke moeilijkheden gestuit tengevolge van de afwijzende houding der agrarische partij. GEEFT GEHOOR AAN DE STEM VAN UW GEWETEN! Meldt U aan bij de Waffen-SS, het LegiSen of het Wachtbataljon in Nederland. KORT NIEUWS. De „Times" meldt,- dat Mombas- sa (Britsch-Oost- Afrika) tot een mo dern vlootsteun- punt zal worden ge maakt. Nog dit jaar zullen er twee dok ken, die per stuk 500.000 pond kosten, voor Mombassa worden vervaar digd. De Zwitsersche Bondsraad heeft besloten een lee ning aan te gaan van 300 millioen francs tot consoli deering der vlot tende schulden en het verkoijgen -van liquide middelen tot dekking van de loopende behoef ten. Een manufactu rer te Amsterdam had zich een waak hond aangeschaft, welke hij geduren de sluitingstijd in den winkel achter liet. Gisterochtend constateerde de winkelier, dat de deur van zijn zaak was opengebroken en dertig stofjassen verdwenen waren. De waakhond vond men later een paar straten verder te rug, waar het beest aan een hek was vastgebonden. Ook een andere manu facturenzaak had inbrekers op bezoek gehad, die voor on geveer f 2000 heb ben meegenomen. Blijkens een be sluit van den se cretaris-generaal van Landbouw en Visscherij zal de jacht met het ge weer op ganzen zijn geopend van 4 Maart tot en met 31 Maart 1943. Van het. strijdgebied in Tunesië. Eindelooze colonnes krijgsgevan genen trekken steeds weer langs de wegen. (PK Heidrich DV/R P.) Nu de lente in aantocht is wordt vanwege de Gem. School- en Kindertuinen weer aanschouwelijk onderwijs gegeven in het bewer ken van het land. Kinderen van een Haagsche school volgen aan dachtig de uiteenzetting van den onderwijzer, betreffende het ge bruik van de eg. -(C.N.F./Meijer Pax) D. Op het internationale schaakbord is Polen tot 1939 een pion van de Geallieer de staten geweest; Pionnen zijn de minst waardevolle stukken in het spel, maar het eigenaardige is, dat, ofschoon ze het vlugst worden opgeofferd, ze niettemin belangT rijk kunnen bijdragen tot winst of verlies en het zelfs onder bepaalde omstandighe den tot officier kunnen brengen. Niette min is hun lot geheel afhankelijk van het welzijn van den koning. Daarom mag een pion er van droomen, dat hij den uitslag van het spel kan beslissen, of, voor 't minst, een belangrijke promotie zal maken, de werkelijkheid is meestal, dat de pion te eeniger tijd achteloos ter zijde wordt ge schoven. Van 1919 af is aan Polen het lot van den pion beschoren geweest. In weerwil van zijn uitgestrekt grondgebied is het land nooit anders dan 'n staat van den tweeden rang geweest, die in het internationale be stel maar één taak scheen, te hebben: de belangen der Geallieerden te bevorderen. Het gevolg daarvan kon niet anders zijn, dan dat Polen een haard van onrust was en bleef, een land, dat door zijn aanmatigende houding jegens Duitschl&nd een voortdu rende bedreiging van den vrede in Europa vormde en daarmede een bron van oorlogs gevaar is geweest. Tot het- spelen van dit gevaarlijk spel hebben de Anglo-Saksische landen en, in gelijke mate. Frankrijk de hand geleend, Londen, Washington en Parijs stonden nu eenmaal achter Polen en dit maakte den Poolschen staatslieden het driest bedrijf mogelijk, waaruit alle moeilijkheden om Dantzig voortkwamen en dat oorzaak was van de verguizing van al wat in Polen van Duitsche afkomst was. Nimmer werden ge noemde grootmachten het moede. Polen's gewaande veiligheid te verzekeren met ga ranties en beloften van hulp en bii stand voor het geval Duitsehland eens het tar ten moede zou worden. En dat aan gene- zijde Duitschland's erfvijand Sovjet Rus land een Wakend oog hield en ..nimmer" zou toestaan, dat Duitsehland Polen binnen zou rukken, scheen in War=nhan almede een uitgemaakte zaak. Toen in 1939 de lont in het kruitvat was gestoken, Polen in enkele weken door het Duitsche leger bezet ge'oied geworden was en de Poolsche regeering de wiik naar Lon den had genomen, begon het eerst recht met de dierbaarste verzekeringen en de duurste eeden. Dat Polen na den oorlog, natuurlijk: na de vernietiging van Duitseh land zijn geheele oorspronkelijke gebied weer terug zou krijgen was al het minimum der beloften en dat daar in den loop des tijds nog heel wat aan toegevoegd werd. nu ja, men is nu eenmaal royaal met toe zeggingen als men niet beter te geven heeft. En inmiddels zat de Poolsche regeering in Londen onder presidium van generaal Si- gorsky en moest lijdelijk toezien, hoe niet alleen Duitsehland maar ook de Sovjet- Unie een groot deel van Polen bezette en een kleine 2 1/2 millioen Polen wegvoer de.niemand weet tot dusver, waarheen. En daarmee zijn Sigorsky en de zijnen diep in de zorgen gekomen. Want het moge waar zijn, dat sindsdien de Russen tot den laatsteri man uit Polen zijn gejaagd, er wordt momenteel in Londen en Washing ton druk geredekaveld over de verdeeling van Europa alweer: voor 't geval het nog eens tot een capitulatie van Duitsehland zou komen en daarbii is gebleken, dat kameraad Stalin er vast op rekent, dat hij in dat geval minstens PcTlen tot de rivier de Boeg zal inpalmen. Hetgeen Polen op het verlies van een derde van zijn grond gebied zou komen te staan, zelfs als het nieuwe belofte Oost Pruisen er bij zou krijgen. Én Engeland, dat den oorlog inging, zoogenaamd om Polen te hulp-te komen? En Amerika, kampioen voor de belangen der kleine staten? Ze zien toe, halen de schouders op en laten er niet den minsten twijfel over bestaan of ze Stalin het kluifje zouden gunnen. En het Engelsch-Russisch non-agressiepact, dat onder meer bepaalde, dat er geen uitbreiding van Russisch grond gebied zou plaats hebben is al lang scheur papier geworden en Sigorsky gaat zwaar gebukt onder de vriendschap van Churchill en Roosevelt, spandeerde er al een Ameri- kaansche reis aan en heeft nu besloten, maar eens een visite bij Stalin af te leg gen. Het is niet bekend, of hij bij die ge legenheid zal trachten, het Poolsche grond gebied te sauveeren dan wel zich op de hoogte stellen van het lot zijner 2 1/2 mil lioen in de Russische oneindigheid verdwe nen volksgenooten. Vast staat, dat hij in beide gevallen in het Kremlin de kous op het moede hoofd zal krijgen. Ziehier het lot der pionnen der landen, die in goed vertrouwen op den bijstand van groote naties hun wel en wee in hand leg gen van hen, die alleen maar het voordeel der eigenbaat kennen en te weinig gewe ten hebben om zich plechtige geloften te herinneren. De uitgeweken Poolsche re geering heeft thans ruimschoots gelegen heid te ervaren, wat voor de kleine staten het bondgenootschap met Engeland betee- kent. En haar eenige, schrale troost is, dat zij deze ervaring met andere emigranten- regeeringen deelt. Rios naai de V. S. Naar United Press uit Santiago de Chile meldt, is daar officieel bekend gemaakt, dat president Rios begin Mei a.s. een bezoek zal brengen aan "de Ver. Staten. „Wie met zijn stroom niet zuinig is, zit weldra in de duisternis".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1