Haarlemsche Courant Formaties van 3de Sovjet-tankleger vernietigd. 27 Maart is een belangrijke datum! Nieuwsblad voor Noord-Holland Gshatsk ontruimd. 088e Jaargang No. 38 Verschijnt dagelijks behalve op Zon- en feestdagen Tel. Administr. 10784, Redactie 10600 Postgiro 134958, Haarl. Cour., H'lem Hoofdredacteur 3. V. Baudewyns Maandag 8 Maart 1943 Uitgave: Grafische Bedrijven Damiate Telef. drukkerij 12713 Directie: Ph. A. Mees P. W. Peereboom K 1297 V Duitsche troepen beëindigen opnieuw met succes een omsingelings plan Het 58ste Sovjetieger aan N.-front van Koebansector lijdt zware verliezen. Het Duitsche weermachtberïcht van Zondag luidt als volgt: Bij het bruggehool'd van de Koeban en aan het front van de Mioes en de Donetz zijn Zaterdag slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. Door aanvallen van Duitsche tankeenheden werden concentraties van de bolsjewieken uiteengedreven, ver scheidene hqnderden gevangenen en een tal rijke buit werden binnengebracht. In de ruimte ten Zuiden van Charkof heb ben snelle troepen van het leger en de Waf fen-SS sterken tegenstand van den vijand gebroken en hem naar het Noorden terug geworpen. De ingesloten formaties van het derde bolsjewistische tankleger, bestaande uit deelen van het twaalfde en het vijftiende j pantsercorps, -een cavalleriecorps en drie divisies infanterie, werden vernietigd. Het aantal gevangenen en de buit konden eerst voor een deel geteld worden. Tot dusver zijn geteld ruim 225 kanonnen, 61 tanks en ruim 3000 voertuigen. De bloedige verlie-, zen der bolsjewieken zijn buitengewoon zwaar. In het gebied ten Westen van Koersk en in den geheelen sector van Orel wisselden krachtige vijandelijke aanvallen af met suc cesvolle eigen tegenaanvallen. Ofschoon de vijand verscheidene versqhe divisies in den strijd wierp, gelukte het hem op geen enkele plaats successen te behalen. Binnen het bestek van systematische eigen bewegingen is de stad Gshatsk na voltrokken ontruiming zonder strijd aan den vijand ge laten. Alle pogingen van de bolsjewieken de Duitsche losmakingsbewegingen te verstoren bleven vergeefsch. In den sector van Staraja Russa is de vij and ook Zaterdag steeds weer tegen onze sterke afweerstellingen opgestormd. Hij werd met zware verliezen aan tanks en menschen teruggeslagen. Ten Zuiden van het Ladogameer gelukte het onzen troepen door een plaatselijken aanval hun stellingen te verbeteren. Daarbij wer den, behalve een talrijke buit, verscheidene honderden gevangenen binnengebracht. In vele sectoren van het Oostelijk front hebben sterke formaties van het luchtwapen door zware aanvalsslagen op vijandelijke troepenconcentraties, stellingen en ravitail- leeringsverbindingen de troepen van het leger gesteund. Aan het Zuidelijk front in Tunis hebben Duitsch-Italiaansche troepen plaatselijke aan vallen ondernomen tegen den vijand. Verken ningsstrijdkrachten drongen diep door in het vijandelijke gebied. Gevechtsvliegers voor den strijd op korten afstand hebben met zichtbaar succes tankstrijdkrachten gemotoriseerde co lonnes en een vijandelijk luchtsteunpunt aan gevallen. Door den reeds 'Zaterdag gemelden aanvaVvan het luchtwapen op een vijandelijk convooi is een nieuw groot vrachtschip be schadigd. Bij de afweer van vijandelijke luchtaan vallen op twee plaatsen aan de Atlantische kust van Frankrijk zijn drie viermotorige bommenwerpers en twee jachttoestellen neer geschoten. Het Duitsche weermachtbericht van Zater- dag luidde: „Aan het Noordelijke front van het Koe- ban-bruggehoofd werden Vrijdag de ge vechten tegen de voor een omsingeling in den strijd geworpen formaties van het 58ste bolsjewistische leger geëindigd. Twee bolsjewistische divisies werden totaal vernietigd; enkele andere werden zwaar geteisterd. Onze troepen konden niet meer dan 1000 gevangenen maken. Behalve talrijke andere wapens en voer tuigen werden 69 stukken geschut en meer dan 250 mitrailleurs en granaatwer pers buitgemaakt. De vijand leed bijzon der zware verliezen aan menschen, die nog toenamen als gevolg van het feit, dat op de vlucht tallooze bolsjewistische soldaten in het overstroomde moerasge bied omkwamen. Aan het front tusSchen de Zee van Azof en Koersk werden Vrijdag slechts gevechten van plaatselijke beteekenis geleverd. De zuivering van het terrein ten Zuidwes ten van den middenloop van de Donets en in het gebied ten Zuiden van Charkof maakte nieuwe vorderingen. Verscheidene verstrooi de vijandelijke groepen werden vernietigd. In den centralen sector van het front mis lukten ook Vrijdag talrijke aanvallen van den vijand. Bij en ten Zuiden van Staraja Russa zette de vijand zijn aanvallen, die gesteund werden door krachtig artillerievuur, pantser wagens en slagvliegtuigen voort Hij werd op nieuw bloedig afgeslagen; 31 pantserwagens bleven vernield voor onze stellingen staan. In de wateren van het hooge Noorden vie len Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijan delijk convooi aan. Hierbij werden een koop vaardijschip van 6.000 brt. tot zinken gebracht en een ander groot schip beschadigd. In de Middellandsche Zee boorden Duitsche gevechtsvliegtuigen van een vijandelijk con vooi drie koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 26.000 brt in den grond. Aan het Tunesische front slechts geringe plaatselijke krijgsoperaties. Een formatie Britsche vliegtuigen deed Vrij dagavond een aanval op West-Duitsch gebied. De bevolking, vooral in Essen, leed verliezen. Brand- en brisantbommen veroorzaakten in woonwijken en aan openbare gebouwen zware schade. Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten 15 der aanvallende bommenwerpers neer. In het kader van de frontcorrectie, die in den centralen sector de laatste dagen op eeni- ge plaatsen is uitgevoerd, hebben de Duitsche troepen, naar het D.N.B. verneemt, het ten Zuiden van Rzjef gelegen Sytsjefka ontruimd. Ook hier was de ontruiming sinds geruimen tijd voorbereid en werd zij zonder moeilijk heden volgens de plannen ondernomen. Daar de wet van handelen aan het geheele Ooste lijk front in Duitsche handen ligt, treden de bolsjewieken, onwetend welke verdere plan nen de Duitschers koesteren, slechts voorzich tig tastend op. De Italiaansche weermachtberichten Het Italiaansche weermachtbericht van Za terdag luidde: Aan het Tunesische front geen enkele ge beurtenis van beteekenis. Tijdens luchtge vechten schoten Duitsche jagers vijf vliegtui gen neer. In de periode van 26 Februari tot 3 Maart werden 2500 gevangenen gemaakt onder wie 52 officieren. 'Duitsche bommenwerpers vielen een con vooi aan bestaande uit talrijke koopvaardij schepen, dat voer ten Noordwesten 'van Tri polis. Drié schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.000 brt. werden, tot zinken ge bracht. Twee andere schepen met een totale inhoud van 13.000 brt. werden Beschadigd. Een van onze duikbooten onder bevel van den eersten luitenant ter zee Arlea Rino boorde een torpedojager in den grond en torpedeerde een schip, dat deel uitmaakte van een convooi in de Middellandsche Zee. Het Italiaansche weermachtsbericht van Zondag luidt als volgt: In den Zuidelijken sector van Tunis hebben zich acties van plaatselijken aard voorgedaan in den loop van Zaterdag. De luchtmacht heeft doeltreffende medewerking verleend door bommen te werpen op concentraties tanks, batterijen artillerie en colonnes gemo toriseerde strijdmiddelen. Tijdens luchtge vechten zijn vijf Spitfires neergeschoten, tal rijke vliegtuigen zijn op den grond vernield op een vijandelijk vliegveld. En thans „De taak een conferentie houden met het doel een onderzoek in te stellen naar de vraag wat collectief gedaan kan wor den om aan de revolutionaire agitatie een einde te maken, die zoo bereidwillig van Moskou uit over de geheele wereld wordt gevoerd, is zeer urgent. Er is niet één natie, die niet geleden heeft van de acti viteit van die organiastie, die van Moskou uit werkt voor het bevorderen der wereldrevolutie". „Times" van 18 Maart 1938. De Italiaansche generale staf In de Italiaansche staatscourant wordt be kend gemaakt, dat de functie van plaatsver vangend chef van den Italiaanschen genera- len staf in het leven is geroepen. De nieuwe functie zal bekleed worden door een officier met den rang van commandee- rend generaal. Deze officier fungeert als as sistent van den chef van den staf en verte genwoordigt hem zoo noodig. Hij heeft een eigen staf, bestaande uit geselecteerde offi cieren van de drie onderdeelen der weer macht. De Kroonprins van Italië is op 4 Maart onverwachts te Cagliari op Sardinië aange komen, waar hij een bezoek bracht aan de wijken, welke door de laatste vijandelijke luchtaanvallen zijn getroffen. Daarbij waren onder meer een der schoonste kerken ep het stedelijke ziekenhuis beschadigd. Stalin maarschalk. Stalin is, naar radio-Moskou meldt, be noemd tot maarschalk der Sovjet-Unie. Boeken voor Nederlandsche arbeiders in Duitschland. De Jeugdstorm klopt ook bij u aan om de boekenactie voor onze Neder landsche arbeiders in Duitschland te steunen. Dit heeft met politiek niets te maken. Laat u niet door partijschap be letten, uw volksgenooten in Duitschland uren van verpoozing te schenken door het lezen van een goed boek. De overblijfselen der school in Brielle, die op 4.3.43 bij goed zicht het doel van een terreuraanval was. (SS Bildber. Fritz/Stapf Pax c) KORT NIEUWS Als laatste der grootste Nederland sche gemeenten is Groningen onder nationaal-socialis- tische leiding ge steld. De nieuwe burgemeester, de heer P. F. Tam- meas, is Donderdag geïnstalleerd door den Commissaris der provincie, den heer Staargaard. De rechtbank te Amsterdam heeft den 44-jarigen aan nemer van sloop- werkeh, H. J. van Loenen, die op 19 Juni na een ruzie in een café op den Zeedijk een zwer ver uit Vlagtwedde met een barkruk had doodgeslagen, veroordeeld tot drie jaren gevangenis straf. ER IS NOG NIETS VERANDERD Bs. Het is een geliefkoosd argument van het soort Nederlanders, dat wij onder den verzamelnaam van „Anti's" plegen aan te duiden, zoo luid mogelijk te zeggen, dat ze tégen Duitschland en tegen de N.S.B. zijn, omdat Duitschland ons nu eenmaal bij nacht en ontij overvallen heeft. Dit argument wordt te pas en te onpas ge bruikt, maar het is voornamelijk gewild en wordt met aplomb voorgedragen, wan neer de man in kwestie vastgeloopen is op de ijzeren logica der bewijsvoering van zijn tegenstander. De vraag rijst daarom wie en wat waren deze Anti's vóór den oorlog? Waren zij toen, hetgeen men toch uit hun woorden zou meenen te moeten opmaken, wat men verstond onder het begrip „neutraal", of misschien wel pro-Duitsch? Wij hebben ons de moeite gedaan eens een blik in het verleden te slaan, in een tijd toen deze Anti's nog alles voor 't zeggen hadden. Het volgende bericht uit de „Op rechte Haarlemsche Courant" van 5 April 1939 is typeerend: FRAUDE BIJ VLUCHTBETXGBN-COMITé? Klacht ingediend. „De president van de Arrondissements rechtbank te Utrecht heeft op een door -mr. J. Röelse. namens mr. dr. Sindermann, een tijdelijk in Bergen wonend Duitsch-poli- tiek vluchteling, de leiding van het R.-K. vluchtelingen Comité, bestaande uit prof. dr. J. L. J. M. Schmutzer, P. Luetsches, bei den te Utrecht en H. J. C. Venings te Amers foort d.d. 8 April op verkorten termijn voor de rechtbank gedagvaard tot betaling van 600 dollar, welk bedrag het comité voor de emigratie van mr. dr. Sindermann en zijn kinderen, in opdracht van den aartsbisschop van New Orleans, mgr. Rummie, van pater Joseph Ostermann te New York in Januari en Maart 1938 had ontvangen en niet aan dr. Sindermann heeft uitgekeerd, noch te zijnen behoeve op een onafhankelijke en gerenommeerde bankinstelling heeft ge plaatst. Tengevolge van een hierover ontstaan conflict hield het comité de f 14 steun, die dr. Sindermann voor zich en zijn twee kinderen genoot, in, benevens drie weken de f 7 steun per week, die het R.K. Comité van het Joodèthe Comité voor den steun van zijn Joodsche échtgenoote ontving, zoo dat ook uitbetaling van dit bedrag wordt gevorderd, plus f 4500 of zooveel minder als de rechtbank bepaalt, voor de schade, ontstaan door de verhindering van de emi gratie naar Amerika, aangezien een Ame- rikaansch visum alleen dan wordt ver leend, wanneer een aanvrager kan aantoo- nen in het bezit te zijn van de passage gelden. Het is ons bekend, aldus het Handelsblad, dat dr. Sindermann, alvorens zijn klacht in te dienen, gepoogd heeft hooge Katholieke instanties tot bemiddeling te bewegen, doch zonder succes, aangezien het comité de be schuldigingen van dr. Sindermann als las ter afwijst. In een brief aan een steuninstantie te Bergen erkent het comité, van pater Ostermann te New York. als vertegenwoor diger van 't Amerikaansche Vluchtelingen werk voor dekking van de passagekosten. voortvloeiende uit een eventueele emigratie van dr. Sindermann. 225 dollar te hebben ontvangen, echter onder uitdrukkelijk ver bod, dit bedrag aan dr. Sindermann zelf ter hand te stellen, waarom het geld ge deponeerd is op de Twentsche Bank te 'Ttrecht." Wij willen ons niet mengen in de waar- deerihg van dit speciale geval, dat boven dien allang afgewikkeld is, doch slechts constateeren. dat dezelfde mentaliteit welke uit dit bericht spreekt, die jodenvriend schap. hulpverleening aan de, vijanden van het Nationaal-Socialisme, vóór den oor log reeds heerschte hij absoluut alle po litieke en kerkelijke partijen. Men was, hetzij men zich naar buiten als Liberaal, Sociaal-democraat, Vrijzinnig-democraat, Anti-revolutionnair, Christeliik Historsch. Tegen het bolsjewisme, v Meldt U aan bij de Waffen-SS, het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Een deel der slachtoffers van üen terreur aanval op de school in Brielle op 4.3.43. (SS Bildberichter Fritz/Stapf) of tot welke andere democratisch geörien- teerde partij ook bekende: in de eerste plaats tégen Duitschland en tégen de N.S.B. Wie derhalve constateert, dat thans groote kringen van ons volk onhandelbaar en onredelijk tégen zijn, doet er goed aan met vast te stellen, dat zij reeds vóór den oorlog geen zier beter waren, 'want de An ti's zijn uit deze partij-politieke Neder landers gerecruteerd. Het is deze menschen niet om den Duit- schen overval op het lieve vaderland be gonnen, al laat men dat nu zoo graag naar voren komen, omdat het klinkt en iemand een cachet geeft als goed en echt vaderlan der. Het is hun ook niet om liefde voor Oranje te doen, want die hebben zij voor dien niet bezeten en zij is thans evenmin de beweegreden van hun doen en laten. Deze Anti's zijn tégen eenvoudig omdat het zoo evenals vroeger in hun politieke winkel-nering te pas komt. Zij weten dat Nationaal-Socialisme het einde beteekent van hun kleinzielig- en vooral persoonlijk- voordeelig gedoe op godsdienstig en poli tiek terrein en daarom zijn zij tégen tot hun laatste ademtocht. De Anti-man ontmaskeren zoodat zijn waar gelaat kenbaar wordt, beteekent niet minder dan voor ons neerzetten: een jodenvriend en politiek konkelaar, voor wien eigenbaat drijfveer is van alle hande lingen. „Onze brave burgerlijkheid op het matje": Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 zijn politieke weekpraatje uit. Het is getiteld: ..Onze brave burgerlijkheid op het matje". Generaal Eieke gesneuveld. Te Berlijn wordt van officieele zijde mee gedeeld, dat de generaal Eicke van de Waf- fen S.S., drager van het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis, Is ge sneuveld. Eicke is een der oprichters van de Waffen S.S., die hij heeft weten op te voe ren tot een der krachtigste onderdeelen van het Duitsche leger. Houdt Uw gasverbruik in toom en spaart eiken dag wat stroom.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1