Haarlemsche Courant Duitsche aanval voor Charkof vordert 27 Maart is een belangrijke datum! De militaire situatie in Tunesië. m A Nieuwsblad voor Noord-Holland Walki en Ljubatin veroverd 388e Jaargang No. 3/1 eauxt Grooto Houtstraat H. Advert. 10124, Redactie 10600 fostglro 134058 Haarlemsche Ot, Haarlem Bijkantoor, SoendaplelU OT. Tel. 12230 Hoofdredacteuri 3. V. Baudewyns Woensdag 10 Maart 1943 Verschijnt dagelUks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. TeL tlïIS Kantnor IJmuiden: Rembrandtlaan 85, iJmuiden-Oost Uitg r Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1titt Winterslag duurt onverminderd voort met afweersiagen o.a. in de sectoren Staraja Russa en Orel. Bij den strijd in het Westen Neurenberg gebombardeerd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „De winterslag in het Oosten duurt met onverminderde kracht voort. De Duitsche troepen zijn echter aan het geheele front meester van den toestand. Zij bevinden zich in een succesvollen aanval, houden op andere plaatsen in onwrikbare af weer hun stellingen of voeren bevolen be wegingen om zich los te maken van den vijand in verkorte frontlinies volgens de plannen uit. De Duitsche aanval in het gebied van Char kof maakt vorderingen. De vijand werd na hevigen strijd opnieuw uit verdedigingslinies geworpen. Talrijke plaatsen o.a. de steden Walki en Ljubotin werden stormenderhand veroverd. -f De afweersiagen in de gevechtssectoren van Orel en Staraja Russa duurden ook Maandag voort. De Duitsche divisies, gesteund door het onvermoeide optreden van de luchtmacht, hielden tegenover den met massale infanterie- formaties aanvallenden vijand onwrikbaar stand en brachten den vijand ontzaglijke ver liezen toe. Ondanks het in den strijd werpen van een groote hoeveelheid artillerie, pant serwagens en slagvliegtuigen kon de vijand op geen enkele plaats terreinwinst behalen. Aan het Noord-Afrikaansche front verliep de Maandag over het algemeen kalm. Jagers schoten boven Tunesië vijf vijandelijke vlieg tuigen neer. Vijandelijke vliegtuigen vielen overdag het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen en een grensplaats in West-Duitsch- land, des nachts de stad Neurenberg met brand en brisantbommen aan. De bevolking leed verliezen. Er ontstond tamelijk groote schade, vooral in woonwijken en aan open bare gebouwen. Enkele cultuur-historische monumenten werden vernietigd. Jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten in totaal 17 vijandelijke vliegtuigen neer. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De Duitsche aanval in het gebied van Char kof gaat ondanks de opnieuw ingetreden koude met succes voort en de Duitsche troe pen hebben nieuwe terreinwinst kunnen boeken. De bolsjewisten leden hierbij zeer zware verliezen. Ten Zuiden van Charkof werden groote hoeveelheden oorlogsmate riaal buitgemaakt. Van zeer veel belang is, dat de Duitschers verscheidene spoor- en straatwegen in hun macht hebben kunnen brengen, waardoor de verded^jing voor de Do A. N. P.-correspondent te Berlijn meldt: Naar van welingelicht© zijde verno men wordt, hebben de Duitsche troepen bij de operaties in Noord-Tunesië het Britsche eerste leger tot voorbij kaap Serrat aan de kust, ongeveer halverwege tussehen Blzerta en Taban gelegen, teruggeworpen. Een deel van de Britsche strijdkrachten is hierdoor de terugtocht afgesneden, terwijl de Duit schers thans bovendien den voornaamsten opmarscliweg yan de in het Noorden van Tunesië opereerende Britten controleeren. Nadat het het Duitsche commando in Tu nesië duidelijk was geworden, dat generaal Anderson, de opperbevelhebber van het eerste Britsche leger, het plan had, naar het Oosten in de richting van Bizerta. op te rukken, heeft net, naar men thans hier ver klaart, in midden-Tunesië aanvallen onder nomen bij wijze van afleidingsmanoeuvre: hierdoor werd het Anglo-Amerikaansche opperbevel in Tunesië gedwongen, strijd krachten uit den Noordelijken sector naar midden-Tunesië te dirigeeren. Hiervan ge bruik makend hebben de Duitschers thans het eerste leger over een grooten afstand terug kunnen dringen, waardoor de aan valsplannen van generaal Anderson voor- loopig verijdeld zijn. In het Zuiden van Tunesië is het op het oogenblik rustig. De in de laatste dagen door de strijdkrachtenvan de Spil onder nomen verkenningsaanvallen hebben zeer waardevolle resultaten opgeleverd.. Vast_ gesteld kon worden, dat de Engelschen vlak voor de Mareth-linie 2 Britsche infanterie divisies, 2 pantserdivisies en 1 Nieuw-Zee- landsche infanteriedivisie hebben opgesteld terwijl meer naar het Oosten nog enkele di visies liggen. De opstelling van Montgo mery's strijdkrachten is, echter naar uit de verkenning is gebleken eerder defensief dan offensief. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Plaatselijke acties aan het front in Tunesië. Duitsche jagers schoten vijf Spitfires neer. In de Middellandsche Zee hebben jachtvlieg tuigen, die een convooi begeleidden, den aan val van vijandelijke vliegtuigen afgeslagen, waarvan er vijf werden neergeschoten, die in zee stortten. Maandagnacht werd er een vij andelijke luchtaanval ondernomen op Paler mo. Er werd lichte schade berokkend aan woonhuizen. Onder de bevolking vallen 3 dooden en 5 gewonden te betreuren. bolsjewisten moeilijker is geworden. Gezien de ontwikkeling der operaties in dit gebied is het niet uitgesloten, dat de bolsjewisten zich in de stad Charkof niet zullen kunnen handhaven. In het gebied van het Koeban-bruggehoofd- worden de operaties door den dooi aanzien lijk belemmerd. In de lagunen in dezen sec tor zijn van het 58ste Sovjet-Russische leger talrijke regimenten in de modder omgeko men. De gevechten in den middensector evenals die in het Noorden zijn soms van een buiten gewone hevigheid. Zoo doet de strijd in den sector van Soetsjinitsji, gelegen aan de spoor lijn van Moskou naar Brjansk, denken aan de grootste materiaalslagen uit den vorigen wereldoorlog. Op een dag heeft de Duitsche artillerie hier niet minder dan 200.000 grana ten afgeschoten. Duitschers opgelet. De voor alle Rijksduitschers in Neder land bevoegde Wehrersatzdienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussen- stelle Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft haar zetel verplaatst van Den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrik kade 159 (huize Oceaan). Aan den Nederlandschen SS-pantser- jager Gerardus Mooyman, die op 16 Febr. j.l. met zijn pantserafweerkanon 13 Bols jewistische pantserwagens heeft vernie tigd in den strijd ten Zuiden van het Ladoga-meer, is het Ridderkruis verleend. (C.N.F./Fotodienst N.S.B. Pax c) Na Neurenberg München het slachtoffer. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 9 op 10 Maart gevlogen boven Zuid-Duitsch gebied. Zij lieten lukraak brisant- en brandbommen vallen boven het gebied van de Beiersche hoofdstad Mün chen en van de omliggende landstreken. Er wordt melding gemaakt van eenige verlie zen aan menschenlevens en vooral' van schade aan woonhuizen en cultutlrmonu- menten. Tenminste twaalf der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht harde slagen uitge deeld aan havens voor ravitailleering en overlading aan de Britsche Oost- en Zuid kust, die voor de oorlogvoering van belang zijn. Bij goed zicht uitgeworpen bommen richtten zware verwoestingen aan. Bij de Britsche luchtaanval in den nacht van 8 op 9 Maart op Neurenberg, zijn drie ziekenhuizen en twee tehuizen voor ouden van dagen zwaar getroffen. Britsche bom men kwamen o.a. terecht op den schouw burg, het Germaansche museum en de Mauthalle. Dit laatste is een der mooiste gebouwen uit de 15e eeuw en ieder die een bezoek aan Neurenberg heeft gebracht, wel bekend. Ook het .Germaansche museum met zijn in de wereld unieke verzameling van documenten der Germaansche geschiedenis is eiken bezoeker bekend. Bij den laatsten Britschen aanval op de Duitsche hoofdstad zijn zes leden der „hulptroepen voor de luchtverdediging" die tot de Hitlerjeugd behooren, in de uit oefening van hun plicht om het leven ge komen. Bij hun begrafenis op het kerkhof Dahlem zijn zij geëerd met de verleening van het IJzeren Kruis- post mortem. Be halve de ouders der gevallenen waren te vens vertegenwoordigers van leger, partij en staat aanwezig. Volgens een officieel communiqué van de Fransche regeering zijn, tengevolge van een bombardement van Amerikaansche vliegtuigen op een stad in West-Frankrijk die reeds vroeger door vijandelijke bom menwerpers is aangevallen, 33 dooden te betreuren terwijl het aantal gewonden nog niet kon worden vastgesteld. De materieele schade is aanzienijk. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 8 Maart tot 14 Maart: begin 18.34 uur, einde 07.08 uur. Van 15 Maart tot 21 Maart: begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 Afiril: begin 18610 uur, einde 06.20 uur. „Gebruikt Uw gasrantsoen met overleg, dan bewandelt U den juisten weg." KORT NIEUWS. D« Braziliaan- sche geneesheer dr. Ubaldaro Figueiro te Patos heeft bij zichzelf met succes een blindedarmope ratie ondernomen. Dr. Figueiro ver doofde zichzelf plaatselijk- én voer de de operatie ge heel zonder hulp uit. Te Amsterdam hebben inbrekers een bezoek ge bracht aan een in stituut voor han delsopleiding aan den Hoofdweg. Tien schrijfmachines werden meegeno men. De waarde bedraagt f 4000. ongeveer MET VUUR SPELEN. Bs. Het bondgenootschap met de Sovjet- Unie schept voor Engeland een situatie, die met den dag bedenkelijker wordt. Men heeft de symptomen der vergiftiging van het Engelsche volk reeds herhaaldelijk kunnen vaststellen. De officieele Engelsche meening, dat Engeland in staat zal zijn Rusland, evenals dat bij vroegere tegenstanders, die noodge dwongen als bondgenooten werden erkend, het geval was tenslotte toch te overvleugelen, gaat hier niet op. Het tegendeel is waar, want het bolsjewisme, dat zich met groot elan in den strijd werpt, overal waar het daartoe de vrijheid krijgt, beschikt over een dynamiek waartegen het afgeleefde demo-liberalisme het ongetwijfeld moet afleggen en waarvan ook de socialisten de dupe zullen worden. De Britsche Labour-party wendt reeds ver twijfelde pogingen aan, om zich de commu nisten van het lijf te houden, maar de strijd is hopeloos en thans weer bereikt ons het bericht, dat deze partij zich binnenkort op nieuw zal moeten beraden over een voorstel der rumoerige Britsche communisten, om in de partij te worden opgenomen. Men be hoeft over geen groot voorstellingsvermogen te beschikken om te begrijpen wat er ge beuren zal, als de communisten er in slagen deze eerste hindernis te nemen; zij zullen in minder dan geen tijd een overheerschende positie innemen en het land waar de bis schoppen er geen been in zien hamer en sik kel een plaats te geven tussehen de eeuwen oude godsdienstige emblemen, waar de kerk misbruikt wordt om te bidden voor de zege der bolsjewistische horden, die Europa moet uitleveren aan Moscou.' zal opn wil"!ïap T}UOOi zijn. Men speelt in Engeland werkelijk met vuur en het ergste is, dat men den toestand bij voorbaat zoodanig maakt, dat er zelfs bij een geaHieerde zege geen sprake meer van zijn kan, dat het land zich zal kunnen onttrekken aan de bolsjewiseering. De oorlogsbalans ziet er voor Engeland niet goed uit. Voor zoover dit land niet door Duitschland of Japan uit zijn vestigingen verdreven is, heeft het zijn machtspositie moeten overdragen aan Ameri ka, bij wiens gunst het straks verder zal mogen bestaan. Reeds is overduidelijk ge bleken, dat Engeland als invloedsfactor in Europa uitgeschakeld werd. Het Empire is met inspanning van alle krachten niet in staat gebleken Europa te onttrekken aan den invloed yan een eventueele bolsjewistische overwinning. Polen, waarom het zoogenaamd in den oorlog gegaan is moet het overleveren aan Rusland en het zou evenmin in staat zijn te verhoeden, dat de machthebbers van het Kremlin °P "^en Balkan datgene nemen waar op zij het oog hebben laten vallen. De crisis heeft Engeland vastgegrepen en zal het niet meer loslaten. In zijn buiten- landsche verhoudingen wordt dit land slacht offer van hét Amerikaansche imperialisme. Noord-Amerika streeft er naar ook op zee zijn macht zoozeer uit te breiden, dat het nó den oorlog alle zeeën beheerschen kan: in de plaats van zijn verzwakten bondgenoot. Als Duitschland den oorlog verliezen zou. staat Engeland in Europa voor een zóó machtigen vijand, dat het niet in staat zal blijken zich te doen gelden terwijl het bovendien binnen het eigen volk zal hebben af te rekenen met de pest van het bolsjewisme, dat wel eens een even sterk tegenstander binnen als bui ten Engeland kon blijken te zijn. En als Duitschland wint, hetgeen o ironie van het noodlot, voor Engeland tenslotte nóg niet eens de slechtste uitkomst zou zijn. dan zal het toch in eigen boezem nog een strijd moe ten strijden, die in bitterheid alles overtreft ;wat het Engelsche volk tot heden toe heeft doorgemaakt. Dat is dan de straf voor spelen met vuur: het vuur van het bolsiewisme. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet-Unie. - (SS PK Wigforss O/H P) Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van, arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09, Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43, 15.00, Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.43, 9.00, Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- merstraat 61. 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.00, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lestraat 22.3.43, 15.00, Leeuwarden. Huize Schaaf, Br6@dstr39t 23.3.43, 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht. Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, cafe „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. „De methoden van het geweld, van den klassestrijd en van de goddeloosheid, die door de communisten te Moskou worden toegepast, hebben Rusland tot een paria onder de naties der wereld gemaakt". Sir Sarvapalli Radhakrisnnan, lector in de Indische philosofie in Engeland. Eerst de lucifer, dan de gaskraan. Bezuiniging op gasverbruik is Uw eigen belang. Hoe vaak steekt een huisvrouw in den loop van den dag het gasstel aan en hoe vaak komt het daarbij voor, dat zij het doet, zonder dat zij de pan. die zij op wil zetten, reeds geheel klaar op het gasstel heeft staan? Ook wordt dikwijls eerst het gas aangestoken en dan .pas de ketel ge vuld. De vlam brandt dan voor niets. Men moet er op letten: eerst de gevulde pan of ketel op het gas te plaatsen, dan de luci fer aansteken en dan pas de gaskraan open draaien. Staat de pan eenmaal op het vuur, dan draait men de vldm zoo noodig zoover terug, dat ze niet om de pan heenslaat. An ders wordt onnoodig gas verspild. Voor het temperen gebruike men niet de hoofd kraan, maar de kraan van het gasstel zelf. Op die manier voorkomt men rantsoen overschrijding en bespaart men zich zelf de last van een boete of wat erger is afsluiting van den gastoevoer. Bezuinigt dus, het is uw eigen belang.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1