Haarlemsche Courant Moskou geeft ontruiming van acht steden toe. 134.000 ton in 5 dagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Gevecht voor Ned. Kust 288e Jaargang No. 58 Bureaux: Groote Houtstraat 91. kei Advert. 10734, Redactie 10000 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 11. Tel. 1213* Hoofdredacteur: 1. V. Baudenryns Donderdag 11 Maart 1943 Verschynt dageltfks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerijz. B. Spaarne 12. Tel. Wt» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan SS» IJmuiden-Oost Uitg i Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem IC \tsti Duilsche terreinwinst in N. van Donetzbekken en ten W. van Charkof. Beiijj van Duitsche zijde opgegeven. Naar uit een uitzending van radio Moskou wórdt vernomen, heeft de Sowjet-Russische legerleiding de steden Krasnograd, Losowaja, Pawlograd, Krasnoarmeisk, Kramalorskaja, Barwcnko, Slawjansk en Lisitschansk prijs gegeven. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „In het Zuiden van het Oostelijk front heeft de aanhoudende dooi de krijgs operaties tot plaatselijke gevechts^ctivi- teit beperkt. Daarentegen wint de Duitsche aanval ten Westen en ten Noordwesten van Charko.f verder terrein. Niettegen staande de vijand snel naar voren ge stuurde troepen in den strijd wierp, die in verbitterde tegenaanvallen verslagen werden, bereikten onze aanvalsdivisies de voor dezen dag gestelde doelen. In den sector van Orel ging de vijand over een breed front tot nieuwe krachtige aan vallen over, die opnieuw met ongewoon zware, bloedige verliezen werden afgeslagen. In den centralen sector van het Ooste lijk front probeerde de vijand zich met sterke strijdkrachten tevergeefs in de volgens de plannen verloopende beweging om zich los te maken van den vijand te dringen. Een Duitsche divisie schoot hier bij 17 pantserwagens stuk en telde 2000 gesneuvelde bolsjewisten voor haar stel lingen. De stad Belyj werd Dinsdagnacht volgens de plannen en op voor den vijand verrassende wijze ontruimd. De stormloop van den vijand op onze stel lingen bij Staraja Russa nam Dinsdag ver geleken met de vorige dagen in hevigheid af. Verscheidene plaatselijke aanvallen der bols jewisten mislukten. Sterke formaties van de luchtmacht brachten op de brandpunten der krijgsoperaties zware slagen toe aan stellin gen, marcheerende colonnes en de ravitail leering van den vijand. Op het Afrikaansche oorlogstooneel heerscht rust. Bij een nachtelijken aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op de haven van Algiers werd een koopvaardijschip van middelbare grootte in brand geworpen. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen Dins dag overdag boven het Duitsche rijksgebied zonder bommen neer te werpen^ In den nacht viel de Britsche luchtmacht de stad München aan. De bevolking leed verliezen. Er ontstond in woonwijken, aan verscheidene ziekenhuizen, kerken en andere cultureele monumenten vrij groote schade. Ook op ver scheidene plaatsen in West-Duitschland wer den hier en daar brisantbommen neergewor pen. Zij veroorzaakten geringe schade aan gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten 12 vijandelijke bommenwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deden overdag een doeltreffenden aanval in scheer- vlucht op de Zuid-Engelsche stad Worthing. Dinsdagnacht bombardeerden formaties van de Duitsche luchtmacht bij goed zicht de stad Huil. Andere gevechtsvliegtuigen vielen havensteden aan de Engelsche Zuidkust aan. Van deze succesvolle aanvallen keerde een vliegtuig niet terug. Voor de Nederlandsche kust viel een for matie Britsche motortorpedobooten een Duitsch convooi aan De bewakingsstrijd krachten sloegen den aanval af, boorden drie vijandelijke motortorpedobooten in den grond en schoten twee andere in brand. De marechaussee in Gelderland geeft der, toon aan. De marechaussee, welke tot dusver geen müziekcorps rijk was, bezit thans een vrijwillig, bestaande uit GO man. Na een défilé, dat dezer dagen door de geheele marechaussee uit den Achterhoek te Zutphen werd gehouden voor den ge westelijken commandant, overste Veen- stra, werd, voorafgegaan door het nieuwe muziekcorps, een marsch door de stad gehoud"". P. Zeylemaker Pax1 Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt In Tunesië niets te melden. Duitsche bom menwerpers vielen de haven van Algiers aan, troffen de havenwerken en beschadigden een schip van middelbare tonnage. Twee vlieg tuigen, die behoorden tot de formatie welke Dinsdagnacht bommen heeft laten vallen op Palermo werden neergeschoten door het af weergeschut van Porto Empedocle. Duitsche marine vernietigt weer 23 schepen. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt in een extra-bericht het. volgende mede: „lil de sneeuwstormen van het Noorden van den Atlantischen Oceaan, den zonne-j gloed van de evennachtslijn en de herfst- stormen bij Kaap de Goede Hoop hebben Duitsche duikbooten de afgeloopen vijf dagen in zware, hardnekkige gevechten 23 schepen met een gazamenlijken inhoud van 134.000 ton tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden getorpedeerd." Het D.N.B. verneemt, dat deze duikboot successen zijn behaald bij aanvallen op acht door torpedojagers, corvetten en vliegtuigen beschermde convooien en op alleen varende schepen. Midden op den Atlantischen Oceaan is de 8300 ton metende California Star tot zinken gebracht, die op grond van haar snelheid niet in convooi voer. Het schip was geladen met boter en vleesoh. Indien men aan neemt, dat slechts de helft van de laad ruimte daardoor in beslag was genomen, be- teekent de ondergang van het schip het ver lies van 4 millioen kg. vleesch en 7,2 mil- lioen kg. boter. Het schip was op weg naar Engeland, welks voorziening daardoor zwaar is getroffen. Op ongeveer 110 mijl van Durban in Zuid Afrika werd een zwaar geladen, uit varend convooi aangevallen, waarvan twee derde vernield werd. In het Engelsche Lagerhuis heeft de fi- nancieele secretaris van de Admiraliteit verklaard, dat de verliezen van de koop vaardij niet bekend gemaakt moeten wor den. Ten aanzien van het duikbootgevaar zeide hii, dat het niet juist is, dat de ad miraliteit den bouw van snelle vaartuigen verwerpt. De admiraliteit heeft slechts be zwaren gemaakt, omdat voor den bouw van snellere schepen de noodige inrichtingen ontbreken. Naar United Press uit Washington meldt, heeft de Senaatscommissie van onderzoek in een rapport verklaard, dat de levensmid delenkwestie en het duikbooteevaar nog steeds onopgeloste problemen blijven. Dit jaar zal zoowel aan de fronten als in eigen land het hardste en grimmigste jaar worden in de Amerikaansche geschiedenis. De com missie oefent dan critiek op de bekwaam heid en het initiatief van het ministerie van landbouw bij de bestrijding van de levens- middelenkwèstie alsmede op het ministerie van marine, dat het beschuldigt, niet vol doende gedaan te hebben voor de bescher ming van de koopvaardij. Twee stemmen uit Formosa. Verklaringen van Ter Poorten en Van Starkenborgh. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Ter gelegenheid van het feit, dat een jaar geleden Nederlandsoh-Indië voor de Japan- sche strijdkrachten .capituleerde, hebben de voormalige opperbevelhebber van de Ne derlandsche strijdkrachten in Nederlandsch- Indië, luitenant-generaal Terpoorten, en de vroegere gouverneur-generaal van Starken borgh Stachouwer, die zich thans in een ge vangenenkamp op het eiland Formosa be vinden, verklaringen voor de Japansche pers afgelegd. Luitenant-generaal Terpoorten ver klaarde, dat de Nederlandsche leger leiding het terstond na de landing der Japanners op Java het beste had ge oordeeld, in verband met de weinig be schikbare tanks, vliegtuigen en ander oorlogsmateriaal te capituleereii. Dit werd echter door Engelsche officieren belet. In de hoop op Engelsen-Ameri- kaansehen bijstand is de strijd daarop voortgezet, doch de hulp is uitgebleven en daardoor is er nutteloos veel bloed vergoten. Van Starkenborgh zeide het lot dat Ne derlandsoh-Indië zou treffen te hebben zien aankomen. Persoonlijk had hij tijdens de economische onderhandelingen met Japan in 1941 zeer wel de billijkheid der Japansche verlangens ingezien, doch als gouverneur- generaal kon hij zich niet veroorloven, met de Japanners tot een accoord te komèn. De Japansche autoriteiten in Neder- landsch-Indië deelen officieel mede, dat een georganiseerd bestuursapparaat, waarin in grooteren mate dan tot dusver plaatsen voor de zich onderscheidenden uit de in- landsche bevolking zullen worden inge ruimd, zich in voorbereiding bevindt. Dit nieuwe bestuursstelsel, aldus deelt men te Tokio mede, zal spoedig het Nederlandsche systeem vervangen. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Nederlandsche vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Spahn O/H P. C) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09, Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk 19.3.43, 15.-G9, Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.43, 9.00, Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- merstraat 61. 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15,90, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lestrs^t 22.3.43, 15.00, Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat. 23.3.43, 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht. Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Duce ontvangt Kroonprins. De Duce heeft den Italiaanschen Kroon prins ontvangen en met hem een onderhoud gehad over diens jongste inspectietocht op Sardinië en andere kwesties van militairen aard. St. Nazaire wordt geëvacueerd. De Fransche havenstad St. Nazaire. die door Amerikaansche vliegtuigen herhaalde lijk is gebombardeerd, zal, volgens een ver klaring van den secretaris-generaal voor het nationale hulpwerk binnen eenige da gen geheel worden geëvacueerd. Hij deelde verder nog mede dat reeds een plan is ont worpen om alle steden aan de Fransche kanaalkust van den Atlantischen Oceaan te doen ontruimen. Bende achter het front vernietigd. Achter den centralen sector van het Oos telijk front hebben Duitsche troepen, naar het DNB verneemt, een sterke bende man nen van het Roode leger na een strijd van veertien dagen opeengedrongen en vernie tigd. De vijand verloor in totaal 3738 man aan dooden, onder wie drie officieren en vijf commissarissen, 260 man aan gevangenen en talrijke overloopers. Tot de gevangenen behoort een bataljonscommandant. Bij den buit zijn tot dusverre geteld twee pantser- af weerkanonnen, 18 granaatwerpers, 26 machinegeweren en groote hoeveelheden munitie en andere voorraden. EEN GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST IN DEN HAAG. De burgemeester van 's-Gravenhage heeft een „gemeentelijke jeugddienst" in het leven geroepen. Bij de oprichting van dezen dienst is men uitgegaan van de gedachte, dat de gemeente groot belang heeft bij een goede verzorging en opvoeding der jeugd. Derhalve is het de bedoeling in dezen jeugddienst het heele jeugdwerk, voor zoover dat als sociaal jeugd werk kan worden aangemerkt en niet behoort tot het arbeidsterrein van den N V.D., te cen- traliseeren. „Gebruikt Uw gasrantsoen met overleg, dan bewandelt U den juisten weg." MARIONETTEN. Bs. Wie in ons blad van heden, de ver klaring van luitenant-generaal Ter Poorten leest, wrijft zich onwillekeurig de oogen uit. Men zal zich nog herinneren met welk een trotseh gebaar Nederlandsch-Indië den oor log ingegaan is; precies alsof dat land over een militaire macht beschikte, waarmede het Japan had kunnen verslaan of tenminste achter zich had staan een Engelsch leger, dat daartoe in staat was. Uit wat luitenant- generaal Ter Poorten thans echter mededeelt blijkt, dat iets dergelijks niet het geval was en dat onze mooie koloniën zoo goed als on verdedigd waren. Men kan zooiets ook bij den juisten naam noemen; het is niet meer of niet minder dan verraad aan ons volk, dat op hetzelfde oogenblik de vrucht van honderden jaren kolonisatie-arbeid verloor en de nala tenschap4 waar onze voorvaderen goed en bloed voor gegeven hadden, roekeloos ver speelde. De Nederlandsche legerleiding, die had moeten bedenken, dat zij zelf machte loos was, ging hier een strijd aan waarvan bijvoorbaat vast stond, dat een noodlottig einde hèt gevolg moest zijn. Dan oordeelde zij het maar het beste, in verband met de weinige beschikbare tanks, vliegtuigen en ander oorlogsmateriaal, te capituleeren en zie: dit werd echter door de aanwezige Engel sche officieren belet. Men leefde, hoezeer toen uit alle mogelijke voorbeelden reeds gebleken was, dat Engeland en Amerika, als het ver- leenen var» werkelijke hulp betrof, in geen velden of wegen te bekennen was, in de hoop op Engelsch-Amerikaanschen bijstand, die natuurlijk niet kwam. De strijd werd voortgezet en daardoor is veel nutteloos bloed vergoten. Een dergelijke verklaring achteraf krijgt het karakter van een biecht. Hier wordt onomwonden toegegeven, wat wij onze lezers reeds zoo lang hebben voorgehouden; de schuldigen doen zelfs geen poging om de zaak te verklaren, maar dat is niet noodig ook, want zelfs met deze aanklacht voor oogen zijn er nog Nederlanders genoeg die de uitlevering van ons Indië en de bombar dementen van onze steden als de meest na tuurlijke zaak beschouwen en in staat zijn de groot-moordenaars van Brielle toe te jui chen als zij boven Haarlem verschijnen. Van Starkenborgh maakte het nog wat erger met zijn uitlating, dat hij het lot, dat Nederlandsch-Indië treffen zou had zien aan komen. Persoonlijk had hij, tijdens de econo mische onderhandelingen met Japan in 1941 zeer wel de billijkheid der Japansche ver langens ingezien, doch als gouverneur-gene raal kon hij zich niet veroorloven met de Japanners tot een accoord te komen Beter en juister ware hier geweest een ronduit toe geven, dat onze regeering met handen en voeten gekluisterd lag aan Londen en Washington en dat zij (zooals thans nog het geval is) niet anders meer waren dan mario netten. Het zijn dezelfde marionetten, die nu nog dag-in, dat-uit ons volk bewerken met de verderfelijke propaganda, welke zij voorgezet krijgn van den Engelschen dienst en handig gebracht wordt door die andere vijanden van ons volk: de Joden. Wanneer zal ons volk verstandig genoeg zijn om er niet meer naar te luisteren? Zoo veel helder inzicht is daar niet eens voor noodig, men leze en herleze slechts de ver klaring van Ter Poorten en Starkenborgh; zij spreekt voor zich zelf. Duitsehers opgelet. De voor alle Rijksduitschers in Neder land bevoegde Wehrersatzdienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland, Aussen- stelle Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft haar zetel verplaatst van Den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrik kade 159 (huize Oceaan). Iets voor kletspraat Pledenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie bran dende kwesties over het onderwerp „Iets over kletspraat". NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 8 Maart tot 14 Maart: begin 18.34 uur, einde 07.08 uur. Van 15 Maart tot 21 Maart: begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 A^jril: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur. VERDERE BEPERKING VAN PAPIER- VERBRUIK. Teneinde een verdere bezuiniging van het papierverbruik door te voeren, is het aantal artikelen, waarvan de vervaardiging inge volge de fabricagevoorschriften voor de pa pier- en papierverwerkende industrie is ver boden, uitgebreid. Voor nadere bijzonderhe den wordt verwezen naar de staatscourant van 8 Maart 1943, waarin de thans geldende voorschriften zijn gepubliceerd. WIENER SaNGERKNABEN. Zaterdag 19 Maart zullen de Wiener Sanger- knaben in het Gem. Concertgebouw een con cert geven. Voor de pauze worden werken uitgevoerd van J. Gallus, J. S. Bach. Schubert en eenige volksliederen en na de pauze ver meldt "Tiet programma de opvoering van „Es ist an allem Schuld", komische opera van C. W Gluck.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1