Haariemsche Courant Duitsche troepen binnen Charkof. 75.000 ton tot zinken gebracht. Nieuwsblad voor Noord-Holland K 1ÈSrt Zuiden ten einde. Winterslag in het Bommen op Hastings, ^Newcastle en Londen. j 388c Jaargang No. 60 Bureaux: Groote Houtstraat W. tol Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134938 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln ST. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyne Zaterdag 13 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zorl- en Feestdagen DrukkerijZ. B. Spaarne 12. Tel. UKt Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 18, IJmulöen-Oost Uitg t Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: „Na het zegevierende einde van den winterslag tusschen Dnjepr en Donets, die de hoop van de bolsjewisten op een herovering van de Oekrairfe vernietigde, zetten onze froêpen hun aanvallen in de richting van Charkof voort. Formaties pantserwagens en grenadiers van het leger en de Waffcn-SS braken voor de stad door de geëchelonneerde vijandelijke verdedigingsstelling heen en drongen van verscheidene kanten de stad binnen. Hevige straatgevechten duren nog voort. Ten Noor den en ten Noordwesten van de stad wierpen onze divisies den vjjand naar het Oosten te rug. 3ij de achtervolging werden terugtrekkende vijandelijke colonnes in de pan gehakt. Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich tezamen met Hongaarsche en Slowaaksche luchtstrijdkrachten onvermoeibaar in den strijd. Tengevolge van de in de afgeloopen weken geleden zware verliezen namen de aanvallen der bolsjewisten in den gevechtssector van Orel merkbaar in hevigheid af. Enkele zwakke aanvallen mislukten. Voor het onmiddellijk uitvoeren van een tegenaanval in den strijd geworpen eigen formaties vernietigden Don derdag opnieuw twee bolsjewistische regi menten. Tijdens de voor het verkorten van ons front uitgevoerde bewegingen werd de stad Wjasma eveneens na grondige vernieling van alie voor den oorlog belangrijke Installaties en nadat weken geleden het oorlbgsmaterieel en ravitailleeringsgoederen waren weggevoerd Donderdagnacht zonder strijd ontruimd. Aan de overige sectoren van het Oostelijk front werden bij aanhoudenden dooi slechts krijgsoperaties van plaatselijke beteekenis uitgevoerd. Verscheidene vijandelijke pantseraanvajlen Keuringen voor de Waffen SS «n het Leaioen. Nederlandscne Vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Leitt O/H P) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld ziin en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09. Rotterdam. Deutsches Haus. IA/ pqI" 7 fieri ii 19.3.43, 15.09, Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.4.3. 9.00. Roermond, N.S.D.A.P.. Swat- merstraat 61. 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.90. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe l6str32t> 22.3.43, 15.00, Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat. 23.3.43. 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00. Utrecht. Wehrmaehtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout" Bezuidenhoutscheweg. op* de Duitsch-Italiaansche stelling in Tune sië werden afgeslagen. De luchtmacht viel in het zeegebied voor Böne een vijandelijk con- vooi aan en beschadigde drie koopvaardij' schepen en een torpedojager door luchttor pedo's en bommen zwaar. Britsche vliegtuigen vielen in den nacht van 11 op 12 Maart Zuidwest-Duitsch gebied aan en wierpen brand- en brisantbommen neer, vooral op de stad Stuttgart. De bevol king leed verliezen. In woonwijken, aan open bare gebouwen en aan verscheidene zieken huizen ontstond vrij groote schade. Jagers en luchtdoelartillerie schoten elf der aanvallende bommenwerpers neer. De Zuid-Engelsche havenstad Hastings werd Donderdag overdag door snelle Duitsche ge vechtsvliegtuigen op verrassende wijze in scheervlucht aangevallen. Bij het vertrek werden aanzienlijke verwoestingen waarge nomen. Donderdagnacht hebben formaties zware gevechtsvliegtuigen een hevigen aanval on dernomen op stad en haven van New Castle aan de Britsche Oostkust. Een formatie snelle gevechtsvliegtuigen stortte zich Vrijdagochtend vroeg op Londen, joeg in scheervlucht met alle mitrailleurs vurend over het stadsgebied en keerde na talrijke zware brisantbommen te hebben uit geworpen zonder verliezen geleden te hebben, terug. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: In Tunesië werden aanvallen van vijande lijke pantserstrijdkrachten door de artillerie en de luchtmacht afgeslagen. Tien vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten, en wel vier door Italiaansche en Duitsche jagers, vier door het luchtdoelgeschut en twee door onze tanks. Luchtaanvallen op plaatsen in de omgeving van Tunis veroorzaakten talrijke dooden en gewonden onder de burgerbevol king. Donderdag laat hebben onze formaties torpedovliegtuigen een aanval gedaan op de reede van Böne, waar zij drie voor ander lig gende schepen troffen. In het centrale bekken van de Middellandsche Zee deden Duitsche jagers, die een convooi vergezelden, een aan val van bommenwerpers mislukken, door er twee neer te schieten. Donderdagnacht hebben landelijke vlieg tuigen bommen laten vallen op Palermo en omgeving. Er vallen drie dooden en tien ge wonden te betreuren en er is aanzienlijke schade aan de hulzen aangericht. Een van onze machines is van de operaties niet terug gekeerd. Een van onze duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. Bijna de geheele be manning is in veiligheid. Duitschers opgelet. De voor alle Rijksduitschers in Neder land bevoegde Wehrersatzdienststelle: Wehrbezirkskommando Ausland. Aussen- stelle Holland (voorheen Aussenstelle Den Haag) heeft h^ar zetel verplaatst van Den Haag naar Amsterdam, Prins Hendrik kade 159 fhuize OceaanL NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den' duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 8 Maart tot 14 Maart: begin 18.34 uur, einde 07.08 uur. Van 15 Maart tot 21 Maart: begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur éinde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur. De luchtaanval op Londen. De gisteren uitgevoerde bliksemaanval van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen op Lon den heeft de vijandelijke afweer volkomen verrast. Door de uitgeworpen bommen stort ten heele reeksen huizen in elkaar. Drie groote gashouders raakten in brand. De Duit sche begeleidende jagers hebben noch boven Londen, noch boven het Zuidelijke gebied van Engeland contact gehad met vijan4elijke jagers. Zij deden derhalve nog aanvallen op verkeers-installaties aan de monding van de Theems en troffen treinen en andere ver keersdoden aan de Oostkust. Tegelijkertijd hebben Duitsche vliegers in scheervlucht bij bomaanvallen op een plaats aan de Zuidkust van Engeland succes gehad. Verscheidene zware branden ontstonden De ontruiming van Belyi. Moskou heeft in een extraberiaht van 10 Maart in verband met de ontruiming van Belyi een opsomming van de buit in het voor uitzicht gesteld. Deze opsomming is echter tot dusver nog niet verschenen. Naar aanleiding hiervan wordt het D.N.B. het volgende mede gedeeld Daar de Duitsche troepen hun bewegingen sedert weken hadden voorbereid en derhalve tijd genoeg hadden om alles wat voor de oorlogvoering belangrijk was weg te voeren, zijn den bolsjewisten slechts enkele wrak stukken van hun eigen wapens en voertuigen dateerende uit de gevechten van den herfst 1941 in handen gevallen. Deze overblijfselen te tellen, zal voor de bolsjewisten wel niet zeer aanlokkelijk zijn. Hetzelfde beeld van totale vernieling en vernietiging biedt Wjasma, dat in de eerste uren van den nacht van 11 op 12 Maart door de Duitsche troepen werd verlaten. Nadat door pioniers de als werkplaatsen gebruikte fabrieken en andere bedrijven, nadat al het materieel was weggevoerd, in een puinhoop waren veranderd en nadat het vliegveld en de autoweg waren opgeblazen, wierpen Duit sche vliegtuigen honderden brisant- en brand bommen op de stad neer en maakten haar, met uitzondering van het centrum met de historisch waardevolle doch strategisch onbe langrijke gebouwen, met den grond gelijk. De door de bolsjewisten in een gaarkeuken en limonadefabriek veranderde kathedraal, het kwartier van Napoleon uit den veldtocht van 1812, alsmede twee hospitalen met bur gers en gewonde bolsjewistische soldaten ble ven voor de vernietiging gespaard. Om eventueele berichten uit Moskou over een buit voor te zijn, hebben de Duitschers reeds alles voor de bolsjewisten geteld wat in Wjasma Is achtergelaten. Het zijn 59 ver nielde locomotieven en 200 uitgebrande goe derenwagens met Russische spoorbreedte, staande op de Oegra-spoorlijn, alsmede het op twee autokerkhoven bijeengebrachte ma teriaal bestaande uit talrijke stukgeschoten Russische auto's uit den omsingelingsslag van den herfst 1941. Wjasma heeft als gevolg van de Duitsche maatregelen voor de verdere oorlogvoering in dit gebied zijn beteekenis als verzamelplaats voor de bolsjewistische troepen verloren. Zoo'n klein lichtje kost veel stroom. Het komt veelvuldig voor, dat in gezinnen met kleine kinderen, zieken of ouden van plagen, gedurende den nacht op het portaal of in de gang een lamp brandt om bij on verwachte gebeurtenissen direct eenig licht te hebben. Meestal zal dit slechts een klein lampje zijn van bijv. 15 Watt. Het energie verbruik is m zoo'n geval niet groot en voor den verbruiker zal dit in den regel geen nadeelige gevolgen hebben, maar als in één maand elk van de twee miliioen verbruikers eens één keer een dergelijke lamp een nacht laat branden, dan wordt een hoeveelheid energie verbruikt, die overeenkomt met 2140 mud kolen. En men weet, dat de kolen- positie geen verspilling toelaat. Laat dus nimmer onnöodig een lampje al is het ook nog zoo klein branden; zuinigheid met electrische energie is immers in Uw eigen belang. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Maart (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Onze duikbooten hebben de laatste 24 uur van de Middellandsche Zee, de Noor delijke IJszee en den Atlantischen Oceaan opnieuw buitengewone successen gemeld. Elf groote schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 ton, deel uitmakende van de ravitailleeringsvloot voor Noord- Afrika, de Sowjet-Unie en Engeland, ein digden hun tocht op den bodem der zee. Vier andere schepen werden getorpe deerd. Aldus is in drie extra berichten op drie opeenvolgende dagen het in den grond boren van 47 schepen met een totalen in houd van 282.000 ton door onze duikboo ten gemeld". Vraaggesprek met den ridderkruis drager Gerard Mooyman. De Nederlandsche omroep zendt heden (Za terdag) in den „Spiegel van den dag" om 16.53 uur over Hilversum 2 een vraaggesprek uit tusschen een P.K.-verslaggever en den. Nederlandschen vrijwillger Gerardus Mooij— man, die als eerste Germaansche vrijwilliger door den Führer met het ridderkruis van het ijzeren kruis begiftigd werd Dit vraaggesprek wordt Zondag a.s. in de uitzending „Neerland's stem van het front" om 11.45 uur over Hilversum 1 herhaald. Ernstig ongeluk op baanvak Haarlem-Bloemendaal. Tot nieuwe Spea ker van het Lager huis is, als opvol ger van den over leden kapitein Fitzroy, benoemd Clifton Brown. Brown was tot nu toe plaatsvervan gende Speaker. Op last^van den militairen bevel hebber in Noord- Frankrijk en Bel gië is de beoefening van iedere verdedi- gingssport in ver- eenigingsverband of in anderen vorm zonder schriftelijke toestemming van de plaatselijke com mandanten verbo den. De minister van binnenlandsche za ken van Zuid-Afri- ka heeft bekend gemaakt, dat de grenzen der Unie zijn gesloten om te verhinderen dat be richten over bewe gingen van con- vooien en troepen bewegingen de As- mogendheden ter oore zouden komen. De afdeeling Vakontwikkeling en Sociale Jeugdzorg van den RijksBienst- voor Werkverruiming organiseert vakkampen, waar ongeschoolde jongens onderricht krijgen. Een kijkje in een internaat voor vakontwikkeling, waar jongens van 16-18 jaar kosteloos theoretisch en practisch onderwezen worden in machine-bankwerken, electro-techniek enz. Zelfs krijgen zij nog eenig zakgeld. Toekomstige electriciens aan den arbeid, C. N. F./Bouvet Pax) Baanwachter door trein en gedood. gegrepen Hedenmorgen te omstreeks half negen heeft zich op het baanvak HaarlemBloe- mendaal een ernstig ongeluk voorgedaan, waarbij de 50-jarige gehuwde J. K. uit Bloemendaal, railwachter bij de Neder landsche spoorwegen verongelukt is. Genoemde K. liep omstreeks dit tijdstip tusschen de rails in de richting Bloemendaal op het linker baangedeelte, dus den trein tegemoet, zooals zijn voorschriften luiden. Toen een trein naderde heeft hij dezen niet opgemerkt, ondanks dat de bestuurder ver schillende malen signalen gaf. Op het laatste moment trachtte K. toen de baan te verlaten doch het was reeds te laat. Hij werd een eind- weegs weggeslingerd en was op slag gedood. Een arts, die in den Bloemendaalschen trein reisde kon slechts den dood constateeren. Ook de ongevallendienst was snel ter plaatse, doch behoefde eveneens geen hulp meer te ver- leenen. Het lijk is naar het St. Elizabeths- gasthuis te Haarlem overgebracht. De heer K. was gehuwd en vader van twee kinderen. SLAGERS DIE HET NIET LEEREN. De inspecteur voor de priisbeheersching te Amsterdam heeft dezer dagen twee Haar iemsche slagers veroordeeld en wel: H. Houtman. Koninginneweg 46, wien een boete van 350.werd opgelegd en H. N. van Hemert. Kloosterstraat 101^ die 100. boete kreeg. De slager C. Butter, Hoofd straat 178 te Santpoort, werd met 600.— beboet. GEZIN ZWAAR GETROFFEN DOOR BESMETTELIJKE ZIEKTE. In het gezin van de familie Van Wegen te Blokker, waarvan onlangs in een korte spanne tijds vier kinderen ten gevolge van een be smettelijke ziekte zijn overleden, heeft zich thans wederom een tragisch sterfgeval voor gedaan. In het ziekenhuis te Hoorn, waarheen hij was overgebracht, is.thans ook de oudste zoon, die juist dezer dagen in het huwelijk zou treden, onder dezelfde verschijnselen, als zich bij de andere vier slachtoffers voor deden, gestorven. KORT NIEUWS. De Spaansche oorlogsraad, de Cortes is Woensdag bijeengekomen. Over het onderwerp der besprekingen zijn geen mededeelingen verstrekt. De Spaansche ambassadeur te Lon den, de Hertog van Alva, is naar Madrid ge reisd om dezen raad bij te wonen. De organisatie Kraft durch Freude" organiseerde in het jaar 1942 vijfhonderd-vijf- en-tachtig-dulzend - theatervoorstellingen, die door honderd-negentig-millioen menschen be zocht werden. De aartsbisschop van New York, mgr. Spellman, is in Cairo aangekomen voor een bezoek van verscheidene dager.. De Deensche schrijver Nils Petersen, die twaalf jaar geleden met zijn Doek „De Straat der Sandalenmakers" een wereldsucces heeft behaald, is in Jutland op 46-jarigen leeftijd In verband met den onlangs aan den Postweg te Nijmegen gepleegden moord aanslag op den heer Kropman, die daarbij door eenige revolverschoten ernstig werd ge wond, is door de Nijmeegsche politie te Arn hem gearresteerd een 17-jarige jongeman, woonachtig te Nijmegen. Bij zijn verhoor be kende hij onmiddellijk den aanslag gepleegd te hebben. Het slachtoffer is gelukkig aan de beterende hand. De 35-jarige railswachter G. de G. is op de spoorlijn De KlompEdeWageningen door een electrischen trein gegrepen en on middellijk gedood. „Beperkt het electriclteitsverbruik. Het is Uw eigen belang."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1