Haariemsche Courant Charkof heroverd 27 Maart Minister Eden te Washington. Nieuwsblad voor Noord-Holland Aan andere deelen van Oostelijk front slechts plaatselijke gevechtenSovjets ten W. van Bjelgorod naar het Oosten teruggedreven. Borissofka stormenderluind genomen. Militaire doelen in Zuid- Engeland aangevallen. Laatste groote straatcollecte van Winterhulp. Giro 5553. 288e Jaargang No. 61 Bureaux: Groots Houtstraat 98. Tal Advert. 10724, Redactie 10GM Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soondapleln 17. Tel. 122.14 Hoofdredacteur: 1. V. Baudewyns Maandag 15 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. WIS Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan fó, IJmuiden-Oost Ultg i Graf. Bedrijven Damlate, Haaru>„ a-/ Het opperbevel der Dtiitsche weermacht maakte gisteravond in een extra-bericht het volgende bekend: De tegenaanval, waarin de legergroep-Zuid na wekenlange gevechten den vijand teruggeworpen heeft over de Donetz, is vandaag door een belangrijk succes bekroond. Na dagenlange zware gevechten hebben formaties der Waffen-SS met krachtigen steun van de luchtmacht de stad Charkof in een omvattingsaanval uit het Noorden en Oosten heroverd. De verliezen van den tegenstander aan menschen en materieel zijn nog niet te overzien. !De frontpagina's der Berlijnsche bladen worden beheerscht door het bericht van de herovering van Charkof. Algemeen wordt na»r voren gebracht, dat het Duit- sche volk met trots kennis heeft genomen van deze daad van zijn troepen. Evenzeer wijzen de Berlijnsche bladen erop, dat ongebroken strijdgee6t en fana tieke wil na de moeilijke maanden van den hardsten winterstrijd dit succes mo gelijk maakten. Het .,12 Uhr Blatt" schrijft: het geheele Duitsche vaderland ziet met het grootste vertrouwen naar zijn dappere mannen en ziet in dit groote succes een nieuwe ver plichting en nieuwe aansporing tot groo- tere inspanning en totalen inzet. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt Aan het Oostelijk front vonden met uit zondering van het gebied van Charkof Bjelgorod slechts plaatselijke gevechten van geringe beteekenis plaats. Het stads gebied van Charkof is grootendeels in Duitsche handen. Alleen in het Zuid- ostelijke deel van de stad wordt nog ver bitterd gevochten. Ten Westen van Bjel gorod werd de hardnekkig strijdende vij and naar het Oosten verdreven. Een Keuringen voor de Waffen SS en heft Legioen. Sowjet-formatie die een tegenaanval wilde ondernemen werd tegengehouden en in de pan gehakt. De stad Borissofka is stor menderhand ingenomen. In de luchtgevechten van Zaterdag, waar aan ook Slowaaksche jagers met succes deel namen, verforen de Sowjets 50 vliegtuigen, bij 2 eigen verliezen. Aan het Noord-Afrikaansche front is het rustig. In Zuid-Tunesië verstrooiden Duitsche jagers een formatie Anjerikaansche jachtvlieg-j tuigen en schoten, zonder zelf verliezen te* lijden, van 18 aanvallende machines 14 neer. Aan andere fronten werden nog 5 overwin ningen in de lucht behaald. Een formatie gevechtsvliegers heeft voorts stad en haven van Böne met succes aangevallen. Formaties van de Britsche luchtmacht deden een aanval overdag zonder eenige militaire uitwerking op enkele plaatsen in het kust gebied der bezette gebieden in het Westen. De Fransche bevolking leed verliezen. Zes Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Zaterdagnacht vlogen Britsche vliegtuigen boven het Oostzeegebied, zonder bommen neer te werpen. Twee van deze vliegtuigen werden neergeschoten. Aanvallen overdag en 's nachts van de Duitsche luchtmacht waren gericht op militaire doelen aan de Zuidkust van Engeland. In den nacht van 12 op 13 Maart stieten Duitsche motortorpedobooten voor de Algerijnsche kust op groepen Britsche torpedojagers. In een snellen torpedoaanval werden twee torpedo jagers met zekerheid en twee andere waai- schijnlijk vernietigd. Alle motortorpedobooten keerden onbeschadigd op haar basis terug. „Een nuchter woord." Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1. zijn politiek wéék praatje uit, ditmaal getiteld: „Een nuch ter woord". Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet unie. (SS PK Leitt O/H P) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in. Nederland in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09. Rotterdam. Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43, 15.09, Den Bosch, Hotel Noord brabant. Markt 45. 20.3.43, 9.00 Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- ni6rstrs3t 61 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.90. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lëstrsst 22.3.43, 15.00. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat 23.3.43. 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht, Wehrmachtheim. Mariaplein. - 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutsoheweg, De Führer heeft het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den 19-jari- gen SS-Sturmmann, Gerardus Mooyman, die op 16 Februari met een pantseraf- weerkanon 13 Bolsjewistische pantser wagens heeft vernietigd in den strijd ter Zuiden van het Ladogameer. Mooyman is de eerste vrijwilliger uit de Germaanschf landen aan wien deze hooge onderschei ding is verleend. (Atlantic,'Holland Pax) .Beperkt het electriciteitsverbruik. Het is Uw eigen belang." Dementi inzake Pétain. Het door Reuter verspreide bericht, dat maarschalk Pétain een beroerte zou gehad hebben, is uit de lucht gegrepen. De maar schalk woonde Zondag op het balcon van het Hotel du Pare de aflossing van de wacht bij en toonde zich daarbij buitengewoon monter. De lijfarts heeft in antwoord op een vraag verklaard, dat de maarschalk zich in een goede gezondheid mag verheugen. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederla'ndsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 15 Maart tot 21 Maar:t begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur. De Engelsche minister van buiten- landsche zaken, Eden, is op uitnoodi- ging van de Amerikaansche regeering in Washington aangekomen. Voorts is medegedeeld dat Eden, alvorens naar Londen terug te keeren, ook een be zoek zal brengen aan Ottawa. De Britsche minister heeft na zijn aan komst te Washington, zijn intrek genomen in het gebouw der Britsche ambassade. Hij zou reeds Zaterdag een bespreking met president Roosevelt hebben gevoerd. De onderstaatssecretaris van het ministe rie van buitenlandsche zaken, Strang, en de leider van de afdeeling economisch herstel van dat ministerie Jebb, vergezellen Eden. Eden zal spoedig een bezoek brengen aan den Sovjet-ambassadeur Litwinof. Stalin is tevoren van het bezoek van Eden op de hoogte gesteld. Bovendien is het waarschijnlijk, dat Eden een bespreking zal hebben met den minis ter van buitenlandsche zaken van Tsjoen- king, Soong, die eveneens te Washington vertoeft. Het bezoek van Eden zal eenige weken duren. Hull, die in Florida vertoefde voor ner- stel van gezondheid, is naar Washington te ruggekeerd. Volgens verklaringen van een hoogge plaatste persoonlijkheid zullen bij de ko mende onderhandelingen geen bindende overeenkomsten aangegaan worden tus- schen Engeland en de Ver. Staten. Men hoopt echter te komen tot algeheele over eenstemming tusschen de beide staten en ten slotte ook tusschen alle vereenigde na ties. Een zeer belangrijk probleem dat bij de besprekingen behandeld zal worden, zal behalve de opheffing der .misverstan den" tusschen Moskou en de Ver. Staten, die ontstaan zijn in het begin van deze week door de verklaringen van Standley, de oplossing zijn der kwestie van de grensrege ling na den oorlog van Polen en de Oostzee landen. Bovendien zal het thema eener overeenstemming tusschen De Gaulle en Giraud behandeld worden. In eep door Reuter verspreid communiqué wordt verklaard, dat het doel van zijn be zoek is een algemeene uitwisseling van mee ningen over alle kanten van den oorlogs toestand met de Amerikaansche regeering en' 't bespreken van de effectiefste methode om te geraken tot bijeenkomsten der re geeringen van alle geallieerde volken, opdat deze de vraagstukken, die den oorlog be treffen, met elkander kunnen bespreken. Eden wenscht ook persoonlijk de „enorme" oorlogsinspanningen der Vereenigde S laten te leeren kennen. Verklaring van Eden Eden heeft op de persconferentie ver klaard, dat de Geallieerden ten nauwste moeten samenwerken, aangezien nog een lange weg moet worden afgelegd tot Duitschiand overwonnen is. Wanneer de Geallieerden een snel beëindigen van den oorlog verwachten, zou deze wij ze- van denken slechts tot. onaangenaam heden leiden. Eden zeide voorts, dat hij naar Washing ton is gekomen om een algemeene geaach- tenwisseling over oorlogsproblemen met de Ver. Staten en andere geallieerden moge lijk te maken. De besprekingen moeten al omvattend zijn en geen enkele Kwestie buitensluiten. Bij de onderhandelingen over algemeene problemen van na den oorlog, waartegenover de Geallieerden zich ge plaatst zien, is de samenwerking tusschen Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie uiterst nuttig en zelfs onmisbaar, wanneer de Geallieerden na den oorlog een auur- zamen vrede wenschen. Het Russiseh-Britsehe verdrag heeft de betrekkingen tusschen beide landen op een blijvenden grondslag gebracht. Dit is vooral voor Europa een uiterst belangrijke bijdrage. Uiteraard zal ook China daarbij betrok ken worden en deze samenwerking zal de basis vormen voor een systeem der colla boratie. Omtrent het Russisch-Poolsche grenscon flict merkte Eden op, dat nog niet het sta dium bereikt is, waarin de Geallieerden on der elkaar de toekomstige grenzen tusscnen de afzonderlijke landen kunnen afbakenen. Als belangrijkste taak der Geallieer den noemde Eden Duitschiand en Japan Italië is niet van even groot belang zoo te bedwingen dat zij nooit weer in staat zullen zijn een oorlóg te voeren. Daarom mogen niet dezelfde methodes toegepast worden als na den vorigen oorlog. Hij achtte het niet verstandig een nieuwe regeering in Duitschiand in te voeren. Ten aanzien van de luchtvaart na den oorlog zeide Eden, dat men dit vraagstuk moet behandelen bezield met den wensch, de luchtwegen te beschouwen als een mid del tot toenadering en niet tot rivaliteit tusschen de volken. CHARKQW. Bs. Het culminatiepunt in de wanhoops- gevechten der bolsjewisten was ongetwij feld de bezetting van Charkow. In Moscou meende men dat het leger, dat nu eenmaal in voorwaartsche beweging gekomen was, verder voorwaarts zou gaan en, dat het van Charkow uit mogelijk zou zijn den tegen stander op te rollen en af te snijden. Om trent Charkow schreef de voormalige Brit sche minister van oorlog Hore Belisha: „de bezetting van Charkow door de Sowjets, den 16en Februari is destijds gevierd als de grootste triumf van het Sovjet-Russische winteroffensief; de herovering van deze op drie na grootste stad van Rusland door de Duitsche troepen beteekent derhalve een groote teleurstelling voor de Geallieerden. De bolsjewisten zijn er blijkbaar niet in ge slaagd de breedsporige Sovjet-Russische spoorlijnen te herstellen". De bezetting van Charkow door de Duitsche troepen heeft, behalve militaire waarde, ook een groote moreele beteekenis; het is het keerpunt voor de bolsjewisten, die nu de zomer in het land komt hun positie van oprukkend leger zullen moeten veranderen in die van achter uittrekkend leger. Ten aanzien van dezen strijd, zoowel als in de sectoren van Orel en Staraja Roessa, laat men het van Duit sche zijde in het midden of de Russische offensieve kracht uitgeput is, dan wel of de Duitsche kracht zoo sterk geworden is, dat zij het hoofd kan bieden aan een wederopleven van het bolsjewistische offen sief. Het D.N.B. noemt de gevechten om Charkow en het feit, dat de strijd thans ook op breed front overgeslagen is naar het ge bied ten Westen van Bjelgorod, ten Noor den van Charkow karakteristiek voor de huidige situatie. Van niet minder beteeke nis is Pfet, dat de bolsjewisten uit den Mioes- sector en via andere achterwaartsche ver bindingen ijlings reserves naar de gevaar lijke zone hebben moeten brengen. Het initiatief is nergens op het groote front van Rusland meer in handen van de Sovjets en in dezen val van Charkow zal de Duitsche soldaat een groote zedelijke versterking vin den voor den aanloop van het straks te ont ketenen voorjaarsoffensief. Gedurende vele maanden hebben de bolsjewisten met niets ontziende razernij op de Duitsche stellingen storm geloopen. Menschenlevens telden niet en hun materiaal hebben ze in het vuur ge worpen, alsof ze over een volkomen onuit- puttelijken voorraad beschikten. Deze wan hopige krachtsinspanning heeft niettemin niet tot het beoogde doel geleid en thans is de reactie in het vooruitzicht. Hoe de toe stand in Sovjet-Unie is weet men niet door uit Saraff in Zweden teruggekeerd hoort men de stem van ooggetuigen die veelzeggend moet worden geacht. Zoo brengt het A.N.P. weer het verslag van een uit - Saratf in Zweden teruggekeerd Zweedsch industrieel, die vaststelt, dat de binnenlandsche toestanden in een ondoor dringbaar duister zijn gehuld. „Zeker is het echter, aldus deze ooggetuige, dat het pro bleem der levensmiddelenvoorziening voor de burgerbevolking- op het oogenblik de grootste zorg voor de bolsjewisten is. Met uitzondering van het roode leger en de arbeiders in de wapenfabrieken lijdt heel het volk onder een hongersnood, welke een gevaarlijken omvang begint aan te nemen." De Zweedsche industrieel is van meening, dat de grenzen van het dragelijke na den noodwinter van dit jaar bereikt zijn. Het bolsjewistische gevaar moge groot zijn, want een hongerlijdend roofdier is tot alles in staat, maar óók aan de krachten en het uithoudingsvermogen van een volk van robots komt een einde. Intusschen kunnen wij begrijpen, dat de ze gang van zaken voor onze op de Sovjet- Unie vertrouwende geestelijkheid en voor de op de bolsjewieken hopende „eenig- echte-Nederlandsche medeburgers een teleur stellende strekking heeft Nou meenden ze eindelijk, dat hun oogenblik gekomen was en het loopt tóch weer misJe moet maar pech hebben Amerikaansche invasie in Calcutta. Volgens het relaas van een burger uit een neutralen staat is Calcutta op het oogenblik vol Amerikaansche soldaten, zoo meldt radio Tokio. Wegens buitengewone opvorderingsmaatregelen der Amerikanen zijn talrijke bewoners der stad genoodzaakt, de stad te verlaten. Vele volksscholen zijn reeds gesloten. Niet alleen voor de Indi sche bevolking, doch ook voor de Engel- schen is het aanmatigende optreden der Amerikaansche soldaten uiterst onaan genaam. Britsche militaire missie in Ankara. Met den Taurus-expres is een Britsche militaire missie onder leiding van lucht- maarschalk Douglas te Ankara aangeko men, waar zij eenige dagen zal vertoeven voor besprekingen en beraadslagingen. 652 doeden te Cagliari. Het aantal slachtoffers van den laatsten [luchtaanval op Cagliari bedraagt G52 doo lden en vele honderden gekwetsten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1