Haarlemsche Courant Verdere Duitsche terreinwinst achter Charkof. Empress of Canada Belangrijk interview met dr. Göbbels. tot zinken gebracht. Nieuwsblad voor Noord-Holland 92.000 b.r.t. vernietigd. 288e Jaargang No. 62 Bureaux: Groote Houtstraat 9J. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsctve Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 97. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Dinsdag 16 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarue 12. Tel. t*t;t Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan lï, IJmuiden-Oost Uitg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem k ixn De vaj van de stad. Uiterst zware verliezen der bolsjewisten bij den verbitterden strijd. Bij de herovering van Charkof door Duit sche troepen heeft de vijand uiterst zware verliezen geleden aan menschen en mate riaal. Het is gebleken, dat het den Sovjets niet mogelijk is geweest troependeeien van beteekenis naar het Oosten te redden. Zoo werd o.a. bij de succesvolle Duitsche gevechten ook het geheele pantserleger van generaal Popoff vernietigd. De beteekenis die de stad Charkoff voor de Duitsche legerlei ding heeft, wordt vooral gekenmerkt door haar unieke ligging. Als verkeersknooppunt van den eersten rang is de stad van de groot ste beteekenis. Het Sovjet-Russische communiqué van Maandag-middernacht geeft het verlies van Charkof toe Het D.N.B. heeft een frontbericht ontvan gen, dat een indrukwekkende beschrijving geeft van den strijd. De Russen beschikken ove» een ideaal ver dedigingsterrein: slijk, moeras, bosch, ver sterkte stellingen, diepe mijnversperringen, tankvallen, waterwegen en talrijke plaatsjes, die een welkom onderdak boden. Alles wat kon dienen tot de verdediging van Charkof was in den defensieven muur om de stad in geschakeld. Twee factoren gaven den door slag in het breken van den weerstand: de felheid van den aanval en 't elan der grond troepen tezamen met het onvermoeide, bijna onafgebroken optreden van het luchtwapen. De slag begon met tankaanvallen in het Zuidwesten, terwijl vliegtuigen een bres sloegen in den ring der vijandelijke fortifi caties. In tangbeweging werden afzonderlijke sectoren afgesneden en uit het Sovjetfront gebroken. Steeds verder trokken de Duitsche troepen op, zwaar gesteund door hun lucht- wapen. Met groote kracht drongen SS-tanks uit het Zuiden door tot den Westelijken rand van de stad, waar een moorddadig vuur hen tegemoet kwam, zoodat zij terug moesten. Den volgenden dag trokken de SS-tanks naar het Noorden, braken door stellingen en versperringen, trokken in breeden boog om de stad en legden een stalen greep op den weg, die den bolsjewieken de verbinding met het Oosten moest verzekeren. Ook hier bij verleende het luchtwapen doorslaggeven- den steun. De neergeworpen bommen maak ten stellingen tot granaattrechters en ver nielden de Sovjettanks. Overal vielen -de vliegtuigen aan, niets was tegen hun geweld bestand. Toen de Duitsche troepen reeds diep in de stad waren doorgedrongen, verplaatste het luchtwapen het zwaarteount zijner aanvallen naar de wegen, waarlangs de bolsjewisten konden terugtrekken. In de stad stieten de SS-formaties op ver bitterden tegenstand. Huis voor huis moest veroverd worden. Maar Zondagmiddag be reikten de Duitsche troepen ook de laatste voorsteden in het Zuidoosten van Charkof en de laatste tegenstand der bolsjewisten werd gebroken. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Zooals in een extra-bericht is gemeld, is de tegenaanval, waarin de legergroep-Zuid na wekenlange gevechten den vijand terugge worpen heeft over de Donetz, Zondag door een belangrijk succes bekroond Na dagen lange zware gevechten hebben formaties der Waffen-SS. met krachtigen steun van de luchtmacht de stad Charkof in een omsinge- lingsaanval uit het Noorden en Oosten her overd. De verliezen van den tegenstander aan menschen en materiaal zijn nog niet te overzien. Ten Zuidoosten en ten Noorden van de stad tot in het gebied van Bjelgorod wierpen onze aanvallende divisies den vijand verder naar het Oosten terug Ten Westen van Bjelgorod trachten de bolsjewisten, den voortschrijdenden Duitschen/ aanval met versch-aangevoerde strijdkrachten tot staan te brengen. De vijandelijke tegenaanval mis lukte met zware, bloedige verliezen. Daarbij vernietigde de infanterie-divisie Gross-Deutschland in samenwerking met de luchtmacht 44 van de 60 aanvallende pantser wagens. In den centralen sectormislukten talrijke zonder onderling verband ondernomen vijan delijke aanvallen. In het gebied van Staraja Russa ging de vijand na krachtige artillerife- voorbereiding en gesteund door pantserwa gens en slagvliegtuigen opnieuw tot den aanval over. De aanstormende bolsjewisten werden in verbitterde gevechten teruggesla gen. De luchtmacht heeft aan het Oostelijk front 64 Sovjet-vliegtuigen vernietigd tegen een eigen verlies van slechts 2 toestellen. Duit sche vlootstrijdkrachten hebben aan de Kau- kasische kust voor Toeapse een Sovjettank schip van7000 ton tot zinken gebracht. Bij vijandelijke aanvallen op de kust van het bezette gebied in het Westen werden in luchtgevechten 4 Spitfires, bij afzonderlijke nachtelijke vluchten boven het Roergebied 4 andere vliegtuigen neergeschoten. De lucht macht heeft overdag met snelle gevechts vliegtuigen militaire doelen aan de Britsche oostkust aangevallen en Zondagnacht met een formatie snelle gevechtsvliegtuigen een krachtigen aanval op het scheepsbouwcen- trum Sunderland ondernomen. Een Duitsch vliegtuig is niet teruggekeerd. Zooals in een extra-bericht gemeld is, hebben onze duikbooten opnieuw toege slagen. Zij hebben aan de Oostkust van Zuid-Amerika een sterk beveiligd con- vooi aangevallen. Zeven stoomschepen van tezamen 49.000 brt. werden tot zin ken gebracht, een schip getorpedeerd, waarvan het zinken door sterke afweer niet kon worden waargenomen. Bovendien werden zeven andere sche pen van tezamen 43000 brt. in de overige operatiegebieden van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. Aldus zijn weder in totaal veertien schepen van tezamen 92.000 brt., die voor Engeland voeren, op den bodem van de zee terecht gekomen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië werden de operaties te land en in de lucht door slecht weer gekenmerkt. Door luchtdoelgeschut werd een vijandelijk vliegtuig vernield. In een gevecht boven de Straat van Sicilië hebben Duitsche jagers een tweemotorig Engelsch vliegtuig neerge schoten. In de wateren van Bóne hebben onze torpedovliegtuigen een door oorlogs schepen en vliegtuigen begeleid convooi aan gevallen en een groot schip met torpedo's getroffen. In den nacht van den 13en Maart hebben Duitsche motortorpedobooten voor de Tune sische kust een gevecht geleverd met een groep Britsche torpedojagers, waarvan er twee tot zinken werden gebracht en twee met zekerheid getroffen, zonder eenig verlies aan Duitsche zijde. Op den Atlantischen Oceaan heeft een on zer duikbooten onder bevel van den luite nant-ter-zee 1ste klasse Gianfranco Dazzana van Milaan het 23.500 ton metende Britsche mailschip Empress of Canada, geladen met troepen, tot zinken gebracht Italiaansche motortorpedobooten, die voor de Noordoostkust van de Zwarte Zee opereer den, hebben een talrijke groep Russische motortorpedobooten en motorbooten aange vallen en er twee van beschadigd, waarna zij ongedeerd op haar basis terugkeerden. Vijandelijke vliegtuigen verschenen boven het gebied van de provincie Fresinone en het plaatsje Pozzallo (Ragusa), waar zij geringe schade veroorzaakten. Te Pozzallo werd iemand gedood. Dè totale verliezen van de Italiaansche weermacht in den tijd van Januari 1942 tot Februari 1943 bedroegen Leger en fascistische militie. Noord-Afrikaansche front: gesneuveld 6666, gewond 8701, vermist 72.115. Russische front: gesneuveld 6125, gewond 14.941, vermist 68.347. Balkanfront: gesneuveld 5538, gewond 6434, vermist 759. Marine: gesneuveld 1232, gejond 2599, ver mist 6338. Luchtmacht gesneuveld 748, gewond 949, vermist 1354. Beperkt het electriciteitsverbruik. Het is Uw eigen belang." De rookende overblijfselen van een dei- zestien vijandelijke bommenwerpers, die boven de bosschen van de Bretonsche kust werden neergeschoten. (PK Vater DV/R P. e) CONTROLE OP BANKBILJETTEN VAN f 500,— EN f 1000,—. Blijkens een door ons ontvangen mede- deeling, dient het gisteren door ons opge nomen bericht inzake de controle op bank biljetten van f 500,en f 1000,als volgt te worden gelezen: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft een verordening uitgevaardigd volgens welke onmiddellijk bankbiljetten van 1000 en 500 gulden uit de circulatie worden ge nomen. Zij kunnen nog slechts worden ge bruikt voor betalingen aan de belasting kantoren. Deze zullen aanbieders van bank biljetten, die geen belastingschuld hebben, de tegenwaarde der door hen aangeboden biljetten ter beschikking stellen. Er moet echter rekening mee worden gehouden, dat daarbij ook gecontroleerd zal worden of men niet door zaken, waarvoor geen belasting is betaald, of door ontoelaat bare zaken in het bezit is gekomen van de aangeboden bankbiljetten. Dr. Seyss-lnquart te Linz. Op een bijeenkomst ter gelegenheid van den vijfden verjaardag der hereeniging van de Ostmark met het Duitsche rijk heeft Rijks minister dr. Seyss-lnquart verklaard, dat door deze hereeniging het vurige verlangen van millioenen Duitschers vervuld is. De strijd van Duitschland is gericht tegen de kapitalis- tisch-bolsjewistische wereldsamenzwering, zooals die door het internationale jodendom reeds vóór 1933 was voorbereid. Thans, aldus dr. Seyss-lnquart, hangt het lot van Europa af van de persoonlijkheid van Adolf Hitler, van de verrichtingen van weer macht en thuisfront. Hun inzet beslist over het toekomstige lot van Europa en zal er ook over beslissen, of er in de toekomst nog een Europa zal zijn of dat dit werelddeel een aanhangsel van het Sowjetgebied wordt. De eindoverwinning der Duitsche wapenen echter zal voor eeuwen de redding der Europeesche volken brengen. Luchtaanval op Grimsby. Terwijl de vijand geen vluchten naar het gebied van het Duitsche rijk ondernam heeft de Duitsche luchtmacht den 15en Maart des avonds met zware gevechts vliegtuigen een succesvollen aanval onder nomen met brisant- en brandbommen op de visschershaven Grimsby aan den mond van den Humber. Talrijke branden in de stad konden worden waargenomen. Twee vliegtuigen ziin niet teruggekeerd. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer- king. - Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 15 Maart tot 21 Maant begin 18.46 uur. einde 06.52 uur. - Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur einde 06.20 uur De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Ter gelegenheid van het tien-jarig bestaan van het Rijksministerie van propaganda heeft Rijksminister dr. Göbbels aan een aantal buitenlandsche persvertegenwoordigers een interview toegestaan, waarin verscheidene actueele problemen wèsden behandeld. Het gesprek kwam reeds aanstonds op de Britsche luchtaanvallen. De tegenstander, zoo zeide de minister, gaat van de verkeerde veronderstelling uit, dat de strijd in het Oos ten onze luchtmacht volkomen in beslag neemt en dat wij dientengevolge in het Westen weer loos zijn. Hierin vergist hij zich. Wij zullen terugslaan op dezelfde wijze, waarop wij worden aangevallen. Ook 'oij een landing in Europa zou, naar dr. Göbbels verklaarde, de tegenstander een passend antwoord krijgen en dezelfde slechte ervaringen als indertijd bij Dieppe. Den minister werd voorts verzocht, zijn meening te geven over de door den tegen stander verkondigde oorlogsdoelen. Terwijl Engeland zegt, d^t in Europa de oude poli tieke toestand van de balance of power terug keert én hiervoor de garantie op zich neemt, zijn er, naar dr. Göbbels zeide, slechts twee mogelijkheden, een nieuwe Europeesche orde onder leiding van de Spilmogendheden, of het bolsjewisme. Niemand dan de Spil kan met succes weerstand bieden aan het bolsjewisme dat in Engeland reeds zijn vreemdelingen legioen heeft. Wijzende op Amerika, Afrika en Oost-Azië zeide de minister, dat de continenten zich Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Nïederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: "kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43, 15.09, Den Bosch, Hotel Noord brabant. Markt 45. 20.3.43, 9.00, Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- merstraat 61. 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.90, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- iBSt/fclclt 22.3.43, 15.00. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat. 23.3.43, 9.00, Amsterdam, school, lepenw. 13 24.3.43, 10.00, Utrecht. Wehrmachtheim, Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutschpwes Nederlandsche Vr-ijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Lei£h O/H P) aaneensluiten en dat Europa dit ook moet doen. Dit moet niet langs militairen weg ge schieden, doch vrijwillig. De individualiteit der verschillende landen mag niet vernietigd worden. Tevens legde de minister er den nadruk op, dat de oorlog met name ook voor de bezette gebieden, harde wetten noodig heeft gemaakt, doch dat niet gezegd is, dat deze in vredestijd zullen blijven Er moet onderscheid gemaakt worden tus- schen oorlogs- en vredespraktijk. Ten aanzien van de mogelijkheid, dat En geland bij een verder opdringen van het bols jewisme van koers zou veranderen, zeide dr. Göbbels, dat in dit land enkele conservatieve kringen een open oog hebben voor de gevaren van het bolsjewisme, doch dat deze niet aan het woord kunnen komen. Daarbij komt, dat de druk uit het Oosten wisselt en bijvoorbeeld op het oogenblik weer geringer is. Het verschijnsel doet zich voor, dat naarmate het bolsjewisme verder op dringt, de angst voor het bolsjewisme grooter wordt. Het omgekeerde is eveneens waar. De van de zijde der tegenstanders geuite hoop. dat het nationaal-socialistisehe Duitsch land zal leegbloeden, achtte de minister dwaas, daar een overwinnaar, ook al heeft de oorlog hem nog zooveel bloedoffers gekost, tot dus ver steeds in de geschiedenis zijn oorlogs doelen heeft kunnen verwezenlijken Ook de duikbootoorlog kwam ter sprake. Terwijl de omvang van den nieuwbouw der Geallieerden moeilijk te beoordeelen is, staat vast, dat zij thans per maand ongeveer een millioen brt. verliezen. De voor den nieuw bouw noodige arbeiders worden aan andere takken der bewapeningsindustrie onttrokken. De duikbootoorlog is naar het oordeel van den minister de rendabelste manier van oorlogvoering. Het beteekent voor den tegen stander minder vliegtuigen, minder pantser wagens, minder munitie en ander oorlogs materiaal. De door den duikbootoorlog geschapen toestand was reeds van dien aard, dat volgens dr. Göbbels geen grootscheepsche invasiepoging van de Geallieerden meer mogelijk is. Hierbij komt, dat de lijn der Duitsche duik bootsuccessen met de komst van beter weer een nieuwe stijging ondergaat. Het lengen der dagen is voor den Duitschen duikbootoorlog een voordeel, evenals het door het korter worden der nachten voor Engelands lucht oorlog een nadeel is. Een overwicht der Amerikaansche productie vreest Duitschland niet. Dit valt, naar -dr. Göbbels zeide, weg bij een volledig gebruik van de groote hulpbronnen, waarover Duitsch land beschikt, zoowel aan menschen als aan materiaal. Ook op het gebied der arbeids krachten heeft Duitschland inderdaad groote reserves, die tot dusver nog niet gebruikt zijn. Alleen de arbeidsdienstplicht voor vrou wen heeft, naar de minister meedeelde, drie maal zooveel opgeleverd, als men geschat had. De vervanging der arbeiders in de bewape ningsindustrie door de thans opgeroepen re serves neemt twee tot drie maanden in be slag. Na afloop van dezen termijn zal Duitsch land over een aanzienlijk versterkt reserve- leger beschikken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1