Haarlemsche Courant Sovjetgroep ten Z.0. van Charkof ingesloten. 27 Maart Nieuwsblad voor Noord-Holland f Nieuwe strijd in sector-Ilmenmeer. Temperatuur k in centralen sector stijgende. Terreinwinst ten N.W. van Koersk. Laatste groote straatcollecte van Winterhulp. Giro 5553. 288e Jaargang No. 63 Bureaux: Groote Houtstraat 93. Tel Advert. 10734, Redactie 10600 postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 13234 Hoofdredacteur: l'. V. Baudewyne Woensdag 17 Maart 1943 VerschUnt flageltjks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerU: Z. B. "Spaarne 12. TeL ttEfl Kantoor IJmuiden: Rembrandt! aan 8& IJmuiden-Oost Uttg Graf. Bedrijven Damiato, Haarleffia KJJSft Britsche oorlogscorrespondenten aan het Oostelijk front seinen aan hun bladen, dat in den middensector, ten Westen van Moskou, de temperatuur gaat stijgen, waardoor de sneeuwvelden en rivier beddingen in groote moerassen worden veranderd. Tengevolge hiervan beperkt de strijd aan dezen sector zich slechts tot een bewaking van de weinige wegen door dit verdronken land. Het winterleger der Sowjets Is met zijn ski-troepen en motorsleden aangewezen op de vaste wegen dóór de bosschen. De gangbaarste van alle illusies is deze, dat de menschelijke reserves van het Roóde leger onuitputtelijk zijn. Voor hen, die het slacht offer geworden zijn van deze vergissing, zijn de jongste Duitsche militaire successen in het Oosten een felle schok geweest, zoo schrijft Negley Farson, de vroegere correspondent van de Daily Mail te Moskou. Men moet ein delijk deze waarheid onder het oog zien, aldus Farson: Sovjet-IJussische menschelijke reserves zijn niet onuitputtelijk, zooals men zich dat in Engeland vaak verbeeldt. De mil- lioenen nieuwe soldaten, die Stalin voor zijn winteroffensief heeft gemobiliseerd en in den strijd heeft geworpen, kunnen niet steeds op nieuw te-voorschijn getooverd worden, want de verliezen aan menschenlevens der Sovjets zijn de laatste maanden „bijna ondraaglijk" geweest. Dat kan men zelfê tusschen de regels der legerberichten van de Sovjets doorlezen. In een commentaar op den toestand in Charkof schrijft de Washington Post: Het verlies van Charkof is een slag voor de Rus sische verwachtingen. De New-York Times verklaart: De ontwikkeling van de dingen herinnert ons met geweld aan het feit, dat ondanks alle schitterende overwinningen in den winter de Russische legers niet onover winnelijk zijn. De Russen kunnen dezen oor log niet alleen winnen. Zij kunnen niet eens hun eigen oorlog alleen winnen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede „In het gebied tusschen Charkof en Bjelgorod en ten Noordwesten van Koersk won onze aanval verder terrein. Ten Zuid- oosten van Charkof werd een groep vijan delijke strijdkrachten ingesloten. Sterke tegenaanvallen der Sowjets ten Wes ten van Bjelgorod mislukten. In den sector van het Ilmenmeer poogde de vijand Maandag, gebruik makend van sterke strijdkrachten, door de Duitsche stellingen heen te breken. De aanvallen werden uiteen geslagen door het doeltreffende vuur van alle afweerwapens, ten deele ook in verbit terde gevechten van man tot man. De Sowjets verloren Maandag 56 vliegtuigen. Vier daarvan werden door Slowaaksche jagers neergeschoten. Vier eigen toestellen zijn niet teruggekeerd. Aan het front in Noord Afrika verliep de dag rustig. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen vlo gen Maandag boven Westduitsch gebied zon der bommen te werpen. Spanning tusschen Stalin en Sjoekof? In de Poolsche ambassade te Ankara spreekt men reeds geruimen tijd van een zekere spanning, die zou bestaan tusschen Stalin en d|p eigenlijken veldheer van het Roode leger, maarschalk Sjoekof, benevens diens plaatsvervangingen chef van den gene- ralen «staf Wassiljefski Men is daarbij van meening, dat den Russischen alleenheerscher de roem, dien de beide generaals tijdens den laatsten wijiterveldtocht verworven hebben, onaangenaam begint te worden. Deze geruch ten zijn hardnekkiger geworden sedert be kend is geworden, dat Stalin den rang van Maarschalk aanvaard heeft. Men noemt het opvallend, dat Stalin, die zelf nooit soldaat is geweest en weinig irrvloed heeft op de Russische oorlogvoering, zich thans plotse ling door de door hem geregeerde hoogste Sovjetautoriteit laat bekleeden met de in Rusland tegenivoordig zoo populaire maar schalkswaardigheid en men vermoedt, dat deze stap bijzondere achtergronden heeft. Duitsche leoerchefs onderscheiden De Führer heeft aan generaal Erich von Manstein, opperbevelhebber van de leger groep, die de voornaamste las, van het bolsje wistische winteroffensief 1942'43 heeft moeten dragen, als 209 soldaat van de Duit sche weermacht het Eikenloof behoorende bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis ver leend. Von Manstein is 57 jaar oud. Voorts heeft de Führer aan den SS-Ober- gruppenführer Sepp Dietrich, commandant van de SS-pantsergrenadierdiv,isie „Leib- standarte-SS Adolf Hitler", als 26sten sol daat het Eikenloof met de zwaarden, be hoorende bij het Ridderkruis van het IJze ren Kruis verleend. Maandagnacht hebben zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen de belangrijke Britsche ravitailleeringshaven en het marinesteunpunt Grimsby met succes aangevallen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Aan het Zuidelijk front in Tunesië werden concentraties vijandelijke troepen en motor voertuigen met zichtbaar resultaat aange vallen door duikbommenwerpers. Tijdens ver scheidene luchtgevechten hebben Duitsche jagers drie vijandelijke toestellen neerge schoten. In de gemeente Piana Degli Albanesi is een der vliegtuigen, die in den avond van den 12en Maart naar Palermo waren gevlogen, op den grond verpletterd en in brand gevlogen. Drie onzer vliegtuigen zijn niet terugge keerd van operaties de afgeloopen dagen uit gevoerd. Wallace naar Zuid-Amerika. De Amerikaansche vice-president, Wallace heeft medegedeeld, dat Roosevelt hem „eenige kleine opdrachten" voor de Zuid- Amenkaanjjphe staten heeft medegegeven. Een van de voornaamste redenen voor zijn reis, zoo zeide hij, is de belangstelling die de Vereenigde Staten hebben voor de land bouwproductie in Zuid-Amerika. t frankrijks luchtbescherming. Laval heeft naar aanleiding van de steeds talrijker worderïde Britsche'luchtovervallen op de Fransche burgerbevolking, besloten een „interministerieele beschermingsdienst tegen oorlogshandelingen" op te richten. Onder het motto „Jeugdstorm zet zich in yoor Nederlandsche arbeiders in Duitsch- land" worden door de stormsters en stor- mers in het geheele land boeken inge zameld voor den werkenden volksgenoot in Duitschland. ïn een der verzamelloka- len van den Nationalen Jeugdstorm komi men handen te kort bij het sorteeren van het groote aantal geschonken boeken. (C.N.F./Hof Pax c) Aan de veeartsenijkundige hoogeschool te Utrecht worden' in Maart en April de examens afgenomen ter verkrijging van het Rijksdiploma voor hoefsmid. De cur sussen hiervoor zijn over verschillende nlaatsen van ons land verdeeld. Een leer ling van den cursus te Hoofddorp be kwaamt zich voor zijn taak. (C.N.F./Noske Pax c) De Gaulle's invloed toenemende. Uit politieke kringen die nauw contact onderhouden met generaal Giraud, wordt ver nomen, dat generaal De Gaulle op de uit- noodiging van generaal Giraud tot een be spreking, positief heeft geantwoord. Men verwacht dat de beide Fransche generaals spoedig van gedachten zullen wisselen. Radioredevoe/ingen en krantencommen taren uit Noord-Afrika duiden erop, dat de invloed van generaal De Gaulle daar toe neemt. In dit kader beschouwt men het aftre den van generaal Bergeret als plaatsver vanger van generaal Giraud, welk bericht thans ook in Engeland wordt bevestigd. Ber geret werd beschouwd als een der scherpste opponenten van De Gaulle. Ook wat betreft Noguès, den resident-generaal van Marokko, doen geruchten de ronde, dat ook hij binnen kort zal aftreden. Wat generaal Catroux betreft, deze zou binnenkort een belangrijke bestuursfunctie in Noord-Afrika krijgen. Catroux is de ver tegenwoordiger van De Gaulle.bij het be stuur van Giraud in Noord-Afrika. Radio-Algiers meldt, dat Jean Rigaud, zaak gelastigde in het ministerie van binnenland- sche zaken van het gouvernement-generaal Noord-Afrika eveneens is afgetreden. Het ontslag is aanvaard. Uitbuitend gort op den gortbon. In de komende distributieperiode zal op den gortbon uitsluitend gort verkrijg baar zijn, zoodat de bon ditmaal geen recht geeft op het koopen van andere gerstproduc ten, als gortmout, gortbloem, en gortgrutten, noch van gemengd meel, aardappel-tapioca, aardappelmeelvlokken. Als eenige uitzon dering geldt de verkoop van gortpap. De verkoop van deze toebereide gort naast de droge gort" is toegestaan. RUIM 114.000.— VOOR WINTERHULP. Onze volksgenooten hebben zich in de eerste week van deze maand niet onbetuigd gelaten. In deze periode hebben zij een bè- drag van meer dan een ton, om precies te zijn 114.010.40 bijeengebracht voor onze minder bedeelde volksgenooten. Winterhulp vertrouwt er op, dat dit goede voorbeeld door velen nagevolgd zal worden. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaai waehtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in dé Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnep ziehook die genen melden,die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.3.43, 9.09. Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk 19.3.43, 15.09, Den Bosch, Hotel Noord brabant, Markt 45. 20.3.43, 9.00, Roermond, N.S.D.A.P.. Swal- merstraat 61 20.3.43, 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.90. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- lestraat 22.3.43, 15.00. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat, 23.3.43, 9.00, Amsterdam, school, Iepenw. 13 24.3.43, 10.00. Utrecht, Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. IN DUITSCHLAND WERKEN. Bs, Wij hebben reeds vele malen be toogd, dat Nederland in Europa ligt en dat het een dure plicht is van alle Europeesche staten, zorg te dragen, dat het Bolsjewisme in ons continent geen vasten voet krijgt. De tijd is voorbij, dat men kon geacht worden aan een dergelijke plicht te hebben voldaan, door hej bloote feit, dat men zich op anti- bolsjewistisch standpunt plaatste. Het bols jewistisch. gevaar is zóó groot, dat van ons allen het uiterste, inzet van den «geheelen 'persoon wordt geëischt, opdat onze kuituur en onze maatschappij veilig kunnen worden gesteld De totale oorlog, die van allen alles eischt, kan slechts tot stand brengen dat gene wat noodzakelijk is om het laatste ge- yecht te winnen. Het is ook in Nederland plicht van iederen man, voor zoover zijn lichamelijke gesteltenis het toelaat, zich aan het Oostfront te bevinden. Wanneer niet temin zoo velen hun plicht niet begrijpen, dan is het een doodgewone5 zaak als de Overheid voor hen denkt en een toestand schept, waardoor zij althans op andere wijze zooveel mogelijk aan de bevrijding van Eur opalen-van Nederland kunnen werkzaam zijn. Iedere man die zijn arbeid presteert op de juiste plaats in het thuisfront en daar door hen die aan het front zelf vechten den strijd mogelijk maakt, vervult zooveel mo gelijk zijn plicht. Naast hen die tot den strijd aan het Oostfront in staat zouden ge weest zijn, doch er eenvbudig niet over dachten, omdat het anders beter in hun kraam te pas kwam, zijn er ook nog de vele duizenden voor wien arbeid de eenige prestatie is, welke men van hen redelijker wijze kan verwachten; het spreekt vanzelf, dat zij op deze wijze hun plicht ten volle doen. En zoo is het gebeurd, dat nu velen die daar vroeger nooit over gedacht zouden hebben, thans naar Duitschland zijn vertrokken en er hun werk afleveren niet vogr Duitschland maar voor het behoud van eigen land, kuituur en gemeenschap: al zijn ze zich daarvan in vele gevallen niet bewust. In Duitschland begrijpt men dat deze menschen een groot offer brengen, dubbel groot, omdat het zeer velen ten enenmale ontgaat, waarom de inzet van hun werkkrachten wordt gevergd' en ook, omdat zij in den.geest nog vertoeven in een periode welke reeds lang voorbij ging en die nooit meer weerom keeren zal. Men begrijpt er ook, dat kameraadschap en kameraadschap alleen, in staat is om de klove te overbruggen en beter begrip voor het nieuwe bij te brengen en daarom be handelt men deze arbeiders op een wijze, waarnaar menigeen in het democratische Nederland wel verlangde, maar die hij nim mer ondervonden heeft. In een interessant artikel schrijft de Sozialpolitisehe Nachrichten der Deutschen Arbeitsfrönt, dat ieder zich er in de Duit sche steden van kan overtuigen, dat de ia Duifcchland werkende buitenlandsche ar beiders zich vrij kunnen bewegen. Ze Wor den door niemand bewaakt en genieten een vrijheid alsof het vrede was. Wie wil sparen, blijft in de modern ingerichte kampen, die als het ware kleine nederzettingen zijn. De arbeiders hebben daar gemeenschapslokalen met radig, kranten uit hun eigen lan<j ea door hen zelf samengestelde geïllustreerde weekbladen, spelen, muziekinstrumenten, gereedschap voor knutselwerk, gramofoon- platen, bibliotheken en vele andere zak5h. In ieder opzicht wordt goed voor hen ge zorgd. „Want in" Duitschland, zoo vervolgt de Nachrichten, is de mensch niet alleen een werkkracht, hij staat als de eigenlijke dra ger der prestatie in het middelpunt." Dit laatste nu is geheel nieuw voor onze Nederlandsche arbeiders en daarom mag men de zegenrijke verwachting Koesteren, dat het verblijf, de arbeid, in Duitschland beter en hechter zal overtuigen, dan alle betoogen die tóch niet begrepen werden, omdat wanbegrip de geesten gevangen hield. Zoo moge de. arbeid in Duitschland tevens de voorbereiding zijn tot de komst van het nieuwe Nederland, samenwerkend in het van democratische, liberale, bolsjewistische en Joodsche invloeden bevrijd Europa Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Leitt O/H P. c) NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol land worden de verdüisteririgstij den voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week" door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer- king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald; Van 15 Maart tot 21 -Maarrt begm 18.46 uur, einde 06.52 uur» Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begim 19.10 uur. einde 06.29 uur. „Beperkt het electriciteitsverbruik. Het fs Uw eigen belang."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1