Haarlemsche Courant Oproep van een Russischen generaal in krijgsgevangenschap. Duitschers tusschenCharkof enKoersk in den aanval. 27 Maart Nieuwsblad voor Noord-Holland Weerklank bij vele Russen. Honderd gevangenen in Tunis. Laatste groote straatcollecte van Winterhulp. Giro 5553. 288e Jaargang No. G5 Bureaux: Groote Houtstraat 95. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Vrijdag 19 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne lü. Tel. 1271J Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 35, IJmuiden-Oost - Uitg i Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Stalin en het bolsjewisme zijn de ware vijanden van het Russische volk. Dit volk kan, evenals vroeger, met de andere volken van Europa in vriendschap samenleven. In het te Berlijn verschijnende Russische blad Nowoje Siowo publiceert de vroegere Sowjet-luitenant-generaal Wlassof een open brief, waarin hij uiteenzet, waarom hij heeft besloten tegen het bolsjewisme te strijden. Wlassof vertelt, hoe hij 24 jaar geleden als boerenzoon bij het Sowjetleger kwam. Hij was lid der communistische partij en werd in 1930 onderscheiden met de Leninorde „De Roode Banier". Van gewoon soldaat werd hij legercommandant. Toen reeds brachten hem het moeilijke leven van Russische arbeiders en boeren, de behandeling van de bevolking, de arrestatie van millioenen Russen en hun verdwijnen zonder gerechtelijk vonnis tot een afwijzende houding tegenover het bolsje wisme. Bij het uitbreken van dezen oorlog deed hij echter zijn soldatenplicht. Hij was comman dant van een legerkorps bij Peremasjl en Lemberg en commandeerde later bij Kief het 37ste Sowjetleger. Wlassof kwam tot de over tuiging, dat de oorlog voor Stalin verloren is en dat Rusland door Stalin in dezen oorlog gebracht is, welke de belangen van Engeland en Amerika, maar niet die van het Russische volk dient. Het ongeluk, dat de volken der Sowjet Unie de laatste 25 jaar hebben moeten verduren, wordt bekroond door de ellende van den oorlog. Wlassof kwam dan ook tot de conclusie, dat het bolsjewisme in het alge meen en Stalin in het bijzonder, de voornaam ste vijanden van het Russische volk zijn. Hij is van meening, dat hij het Russische volk moet oproepen, de bolsjewistische heerschappij ten val te brengen, een ein de te maken aan het nuttelooze bloedver gieten en een nieuw Rusland op te bou wen. Hij is er van overtuigd, dat de taak van het Russische volk.kan worden vol bracht in vereeniging met Duitschland en met hulp van het Duitsche voïk. De belangen van het Russische volk, zoo zegt hij, stemden steeds overeen met die van het Duitsche en de andere Europeesche völken. pas het bolsjewisme heeft het door een muur van Europa gescheiden. „In eer en overtuiging", aldus vervolgt h0, „in het volle besef van de verantwoordelijk heid tegenover het vaderland, het volk en de geschiedenis, roep ik het volk op tot den strijd, waarbij ik de stichting van een nieuw Rusland als doel stel. Ik roep het volk niet op tot een terugkeer van het verleden, maar tot een gelukkige toekomst, tot de voltooiing der nationale revolutie". Wlassof, wiens oproep bij de groote massa der Russische krijgsgevangenen veel weer klank heeft gevonden, verwacht eenzelfde ontvangst bij het volk in het nog door het bolsjewisme beheerschte gebied. Deze weer klank bij de Russen die zich bereid verklaard hebben zich bij het Russische bevrijdings leger aan te sluiten, geeft hem het vertrou wen, dat hij op den goeden "weg is. In scherpe tegenstelling met de opvattingen van generaal Wlassof staan' wel de bedoe lingen met Europa, die de bolsjewisten en de Engelschen blijken te hebben. De „Berliner Nachtausgabe" schrijft, dat een onlangs door een Duitschen stoottroep gevangen genomen Sowjetrussische filoloo; en lector in de Duitsche taal aan de bolsje wistisehe hoogeschool te Moskou heeft ver klaard, dat Duitsch als eerste vreemde taal op de bolsjewistische scholen is ingevoerd, omdat Duitschland het tweede groote land van Euroria is, dat tot het bolsjewisme zou komen. Dan zouden duizenden geschoolde functionarissen naar Duitschland komen en de nieuw Sowjetrepubliek organiseeren. Millioenen nieuwe mannen van het Sowjetleger zouden hen militair moeten be Veiligen. Daarvoor moesten zij ie Duitsch taal kunnen spreken en verstaan. Wie Duitschland bezit, dien valt Europa vanzelf toe. Duidelijker kan niemand ons zeggen, zoo schrijft de „Berliner Nachtausgabe" wat ons en met ons het geheele continent te wachten zou staan, wanneer de dam der Duitsche weermacht zich niet tegenover de Sowjet russische terreur zou plaatsen. Daarom is er voor alle zienden in Europa slechts één eisch: alle krachten aan het werk, ieder op zijn plaats, zoowel aan het font als in het vader land. tegen de steppe en de bolsjewistische terreur. De Londensche correspondent van het Argentijnsehe blad „Nacion", Spearman, schrijft, dat de Britten van alle kringen thans bereid zijn. na den succesvollen af loop van den oorlog aan de Sovjetunie de politieke leiding over Europa te verlee- nen. Met het oog op de militaire macht van de Sovjet Unie zal niemand de Sov jet Unie dit recht kunnen betwisten. Engeland is van plan, aldus Spearman, de consequenties te trekken uit een bestaanden toestand. Eden zal stellig probeeren ook het departement van buitenlandsche zaken te Washington tot dit standpunt te bekeeren. De correspondent van de Chicago Tribune schrijft: Het is het vaste plan van Gr. Brit- tannië om trouw te blijven aan het twintig jarige pact met de Sovjet Unie. Engeland zou zelfs de territoriale eischen der Sovjets steu nen ten aanzien van de Baltische staten en van het indertijd door de Sovjets bezette deel van Polen. De Sovjet Unie van haar kant zou instemmen met een Britsche hegemonie in West-Europa. Wanneer Gr. Brittannië en de Sovjet Unie het na-oorlogsche Europa zouden beheerschen, zouden de Ver: Staten, naar de correspondent meent, op het Europeesche continent overbodig zijn geworden. Terugkeer tot den zomertijd. Volgens een verordening van den minister raad voor de Rijksverdediging treedt in groot Duitschland den 29sten Maart de zomertijd weer in werking. In den nacht van 28 op 29 Maart om twee uur zullen de openbare uur werken in het groot-Duitsche rijk van -2 op 3 uur worden vooruit gezet. Engelands grootste vrees. Te Washington is Dinsdagavond bekend gemaakt, dat de Vereenigde Staten, Groot- Brittannië en Canada een conferentie gehou den hebben over de bestrijding van het duik bootgevaar. Er werd volledige overeenstem ming bereikt. Churchill heeft inmiddels in het Lagerhuis verklaard, dat de taak van het overwinnen van het duikbootgevaar in alle Britsche en Amerikaansche plannen voorrang krijgt. Het Duitsche weermachtbericht luidt als volgt In den geheelen sector tusschen Charkof en het gebied ten Noordwesten Koersk zijn de divisies van leger en Waffen-SS in den aanval in Oostelijke richting. In weerwil van den verbitterden tegen stand en- de moeilijke terreinsomstandig heden bereiken onze troepen dagelijks de gestelde aanvalsdoelen, werpen de bolsje wisten steeds weer uit hun nieuwe stellin gen en brengen hun in samenwerking met de luchtmacht de zwaarste verhezen toe. De ten Zuidoosten van Charkof ingesloten vijandelijke strijdkrachten zijn, met uitzon dering van kleine resten, vernietigd. Bolsje wistische ontzetpogingen zijn met bloedige verliezen mislukt. Ten Zuiden van Orel vielen de bolsjewis ten Woensdag opnieuw over een breed front met sterke infanterie-afdeelingen en ge pantserde strijdkrachten aan. De in ver scheidene golven ondernomen aanvallen strandden met zware verliezen op den on- wrikbaren tegenstand van onze troepen, die door de luchtmacht op voortreffelijke wijze gesteund werden. Ook ten Zuiden' van het Ilmenmeer bestormde de vijand wederom tevergeefs onze stellingen. Bij de plaatselijke gevechten aan het front in Tunis hebben Duitsche en Italiaan- sche troepen gevangenen gemaakt. Krach tige aanvallen van vijandelijke infanterie aan het front in Zuid-Tunis werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijdkrachten in de afweergevechten. Duitsche jagers hebben boven het Middel- landsche-zee-gebied 5 vijandelijke vliegtui gen, waaronder 4 torpedovliegtuigen, neer geschoten. Majoor Philipp, groepscomman dant bij een jachteskader, heeft Woensdag met het neerschieten van 4 vliegtuigen zijn 203de overwinning in de lucht behaald. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: i^m het front in Tunis zijn bij plaatse lijke operaties ongeveer honderd gevange nen gemaakt. Vliegtuigen van de Spil heb ben colonnes van troepen en motorvoertui gen, alsmede artilleriestellingen aangevallen In luchtgevechten hebben Duitsche jagers vijf Britsche toestellen neergeschoten. Afzonderlijk vliegende vijandelijke toe stellen hebben eenige bommen laten vallen en machinegeweervuur gericht op plaatsen en spoorwegstations in Zuid-Italië. Te Me- taponto vier dooden en vier gebonden, als mede lichte schade. In de Middellandsche Zee is een motorzeilboot met vier vijande lijke officieren aan boord door een Italiaan sche motortorpedoboot genomen. Van Duitsche militaire zijde deelt men ten aanzien van den strijd in Tunis mede, dat het achtste Britsche leger weliswaar in het Zui den tegenover en voor de Marethlijn een grooteren aanval heeft ondernomen, doch dat vooralsnog van een werkelijk offensief nog geen sprake is. Een dergelijke operatie in de richting van Gafza en wel door de Amerikanen acht men te Berlijn in dit ver1, band niet onmogelijk. Vooralsnog beperkt zich de Britsche infanterie-aanval op de Mareth lijn tot de Noordelijke sectoren van het ver dedigingssysteem. In Noord-Tunis hadden slechts enkele kleine schermutselingen met Amerikaansche eenheden plaats. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die dè opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal waehtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 20.3.43, 9.00, Roermond. N.S.D.A.P., Swal- merstraat 61. 20.3.43. 15.00, Arnhem, Weverstraat 16b. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.00. Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- testraat. 22.3.43, 15.00. Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcëdstrsst 23.3.43. 9.00. Amsterdam, school, lepenw. 13 24.3.43, 10.00. Utrecht, Wehrmachtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00. Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. ROOIE RUGGEN. Bs. Er heerscht rumoer in de wereld der zwarte handelaren en in de kringen waar men, in dezen daartoe bij uitstek ge- schikten tijd, onbehoorlijk veel geld ver dient, zonder daarvoor de geringste arbeid te presteeren; want zie: het oogenblik is ge komen, waarop zij afstand zullen moeten doen van hun op twijfelachtige wijze ver kregen bezit Het was blijkens een uiteen zetting van commissaris-generaal Fischböck, den laatsten tijd «opgevallen, dat het over- groote deel der biljetten van vijfhonderd en duizend gulden uit de circulatie ver dween. Waarom? En waar bleven de bil jetten? Beide vragen lieten zich zonder veel moeite beantwoorden want U en ik, die van een salaris moeten leven, zullen er be zwaarlijk toe komen „rooie ruggen" achter te houden, laat staan, dat wij ze in ons be zit zouden krijgen. De zwarte handelaren en de luidjes die zoo tegen opheffing van het bankgeheim zijn, moesten er meer van we ten en daarom heeft men besloten hen eens aan den tand te*voelen. Voorop dient te worden gesteld, dat geen eerlijk spaarder, rentenier of zakenman van dezen maatregel blijvenden hinder hebben zal. Het is uiteraard niet uitgesloten, dat hij gedurenden zeer korten tijd het ongemak heeft niet over zijn geld te kunnen be schikken, maar het staat in ieder geval vast, dat hij de door hem aangeboden bil jetten in contanten uitgekeerd krijgt. Wan neer men menschen ontmoet, die in hevig gekleurde verhalen weten te schilderen, hoe een niet bij name genoemde kennis van hen, of een achternicht van die kennis, door dezen maatregel gedupeerd is, dan kan men dat gerust verwijzen naar het rijk der fan tasie of nader kwalificeeren als een der tal- looze geruchten uit de bekende fabriek, waarvan de directie in Londen moet wor den gezocht. Alléén zij die zaken dreven welke het licht der openbaarheid niet kon den weerstaan worden nu getroffen. Er kleeft bloed aan hun geld, want de ont bering van zoovelen heeft als grondslag voor de verwerving van dat bezit moeten dienen. De zwarte handelaar vraagt niet naar de gevolgen van zijn daad: het onttrek ken van levensmiddelen of levenbehoeften aan de reëele circulatie, hoofdzaak is slechts dat hij het geld ontvangt. Door biljetten van vijfhonderd en duizend gulden te zame len wist hij de belasting te ontgaan en het geld, dat zich gemakkelijk bewaren liet, zou na den oorlog, zoo meende men in die krin gen, wel ongemerkt z'n werk doen. Om dreigementen over een heffing na den oor log lachten zij schamper, want van bank biljetten in de kous kan men nu eenmaal niet heffen. De waardeloosheidsverklaring is echter een leelijke streep door de rekening. „Rooie ruggen" bevonden zich vóór den oorlog lang niet in ieders bezit, wie ze in handen had, voelde zich echt bezitter, „rooie ruggen" in dezen tijd zijn, op de uit zonderingen na, het privilege van menschen, die men vóór den oorlog in vele gevallen niet alleen zou vertrouwd hebben in een vertrek waar zich deze bankbiljetten bevonden Maar de gemeenschap waaruit zij hun bezit op gewetenlooze wijze hebben weten te persen, zal weer in ontvangst ne men wat haar toekomt: zij het tenslotte, dat de zwarte handel beter niet bedreven ware, .De zwarte handelaar zal er nu echter ook niet meer van profiteeren en dat kan een troost zijn, want er is waarlijk geen welden kend mensch, die zich ook maar één oogen blik om het verlies dat deze haaien der samenleving lijden, druk maken zal. Veeleer mag men aannemen, dat er stille tevredenheid over dezen maatregel heerscht, daar waar men. trots harden arbeid, iederen dag weer, er niet in slaagde zich het hoog- noodige aan te schaffen, terwijl de landge noot „echt-Nederlander" met geld zich op enig gebied nog te goed doet alsof er geen rlog en geen distributie was. me: oor KORT NIEUWS In Japan is besloten tot het op richten van een centraal bureau voor de inzameling van oude metalen. Met het inzamelen van gebruikte me talen in Japan wordt spoedig be gonnen. De scheeps werven in Indo china bouwen nu houten schepen voor Japan ten einde het materiaal e verschaffen voor le in Oost-Azië ge- oruikelijke kust vaart. "Een persfoto in de Japansche kranten, toont het eerste houten schip, dat eind Februari op een Indo-Chi- neesche werf van stapel is geloopen. :-.sss& J C'!f1 jSS y* - J Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet-Unie. ('SS PK Leitt Q/H P c) 7 Amerikaansche bommenwerpers neergeschoten. De in Engeland gestationeerde Amerikaan sche luchtstrijdkrachten hebben gistermiddag bij hun vierde poging om het Duitsche Rijks gebied overdag aan te vallen, opnieuw een zware nederlaag geleden. Een vijandelijke formatie viermotorige bommenwerpers werd door Duitsche jagers verstrooid. Slechts en kele vijandelijke machines slaagden erin, tij dens de hevige luchtgevechten haar bommen boven het Noordwestduitsche kustgebied los te laten. Volgens de voorloopige berichten ver loren de Amerikanen bij deze volkomen mis lukte aanvalspoging zeven bombardements vliegtuigen. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 18 op 19 Maart twee haven steden aan de Oostkust van Engeland aange vallen. Bij goed zicht wierpen zij een groot aantal brisant- en brandbommen op de aan gegeven doelen. Vijandelijke vluchten naar de bezette gebieden en het gebied van het Duit sche rijk kwamen dezen nacht niet voor. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer- king.' Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 15 Maart tot 21 Maar:t begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1