Haarlemsche Courant Bjelgorod in Duitsche handen. Vijandelijk offensief in Tunis verwacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Doelen te Norwich en Gr. Yarmouth bestookt. „Sinterklaasstemming" bij den tegenstander. Jaargang No. 68 Bureaus: Groots Houtstraat tl, *<H Advert. 10734, Redactie lOSM Postgiro 134938 Haarlemsche Ct, Haarlem Dt) kantoor, Soendapleln J7. Tel. 1R3» hoofdredacteuri J. V. Baudewyns Zaterdag 20 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 r Ten Z.O. van Charkof ingesloten resten der Sovjetstrijdkrachten Vernietigd. Zware nederlagen voor de bolsjewisten ten Z. van Orel, ten Z. van Wjasma en bij Staraja Russa. Het opperbevel der Duitsche weermacht öeelt mede: „In het gebied Charkof-Bjelgorod en ten Noord-Westen van Koersk blijft zich de Duitsche aanval over een breed front succesvol ontwikkelen. Ten Zuid- Oosten van Charkof zijn de resten van de daar ingesloten Sovjetstrijdkrach ten vernietigd. Formaties der Waffen-SS hebben in een verrassenden aanval de stad Bjelgorod ver overd. De infanteriedivisie Gross-Deutschland sloeg bij Borissowka vijandelijke aanval len af en drong vervolgens ver naar het Oosten door; 47 Sovjetpantserwagens wer den vernietigd. Ten Zuiden van Orel, ten Zuiden van Wjasma en bij Staraja Russa eindigden vijandelijke doorbraakpogingen met een rware nederlaag voor de bolsjewisten. Be halve veel menschen en materiaal verloren zij alleen al in den sector Wjasma 93 pant serwagens. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten in herhaalde operaties de aanvals- en verdedigingsgevechten van het leger. Aan het front in Noord-Tunis heeft een eigen plaatselijke aanvalsoperatie een ge slaagd verloop. Een formatie Amerikaansche bommen- Keuringen voor de Waffen SS en het legioen. Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Wigforss O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speeiaa! wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kcstelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 21.3.43, 9.00, Hengelo, Deutsches Haus. 21.3.43, 15.00, Zwolle, Hotel Peters, Markt. 22.3.43, 9.00 Groningen, Concerthuis. Poe- Isstrscit. 22.3.43, 15.00. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat. 23.3.43. 9.00. Amsterdam, schooi Iepenw. 13 24.3.43, 10.00. Utrecht, Wehrmaehtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw. Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN. Op last van het Luftgaukommando-Hol- land -worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 15 Maart tot 21 Maar:t begin 18.46 uur, einde 06.52 uur. Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur. werpers heeft overdag het kustgebied van Noord-West-Duitschland aangevallen. De bevolking leed verliezen, vooral te Bremen. Duitsche jagers schoten, gedeeltelijk ver over zee,, 7 viermotorige vliegtuigen neer; 3 andere vliegtuigen verloor de vijand boven het bezette gebied in het Westen. Na een geslaagden, overdag ondernomen aanval van snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen op een haven in Zuid-Engeland viel de luchtmacht Donderdagnacht de in dustriestad Norwich en de haven Great- Yarmouth aan. Bij den terugkeer der vlieg tuigen werden zware branden waargeno men. Drie vliegtuigen worden vermist. Op den Atlantischen Oceaan leverden onze duikbooten zware gevechten tegen convooien. De operaties, die zich over een groot gebied uitstrekken, duren nog voort". De AJM.P.-correspondent te Berlijn meldt: Alle teekenen wijzen erop, dat de Geal lieerden binnen niet te langen tijd tot den aanval op de in Zuid-Tunis staande strijd krachten van de Spil zullen overgaan. Weliswaar hebben de Dfiitsch-Italiaansche stellingen stand gehouden tegen de voor enkele dagen ondernomen aanvallen van het achtste leger der Britten, die daarop ge staakt zijn. doch de Engelschen trekken thans voor de Marethlinie talrijke strijd krachten tezamen, zoodat wellicht een her vatting der aanvallen, misschien ook een offensief op groote schaal niet onwaarschijn lijk is. Het kan ook zijn, dat de aanval op de strijdkrachten van Rommel, die zoowel in Zuid- als in Midden-Tunis het opper bevel voert, niet frontaal tegen de Mareth linie zal geschieden, doch dat alle voorbe reidingen in dien sector voorloopig slechts schijnmanoeuvres zijn en de eigenlijke aan val uit de richting van Gafza zal komen. In dit gebied oefenen de Geallieerde strijd krachten op het oogenblik een verhoogden druk uit. De Engelsche pers is thans eenstemmig van meening, dat in Tunis groote dingen voor de deur staan. De zoojuist uit dit ge bied teruggekeerde correspondent van de „News Chronicle", Philip Jordan, schrijft dat er een „stemming als voor Sinterklaas" heerscht. De Amerikaansche generaal-majoor Pat- ton heeft generaal Fredenhall als comman- deerend generaal der Amerikaansche strijd krachten in Noord-Afrika opgevolgd Patton was tot nu toe commandant van de Ameri kaansche tanktroepen in Noord-Afrika. Het Italiaansche weermachtsbericht luidt als volgt: „In het Westelijk deel der Middel- landsche Zee is een uit drie schepen be staand vijandelijk convooi aangevallen door een afdeeling Italiaansche torpedovlieg tuigen onder bevel van kapitein Mario Spezzaferri uit Torre Anmmziata (Napels). Twee schepen van 5000 ton elk werden getroffen en zonken, het. derde, 7000 ton groot, bleef met zware slagzij liggen. Vijandelijke vliegtuigen hebben Donder dag eenige bommen laten vallen aan de stadsgrens en in de omgeving van Napels en in de provincie Syracuse. Er ziin geen slachtoffers, lichte schade te Noto. Een door het luchtdoelgeschut getroffen vliegtuig viel ten Zuiden van Kaap Passero in zee. Führer bezoekt Von Kluge. De Führer heeft onlangs in het stafkwar tier van de legergroep, die door generaal- veldmaarsehalk Von Kluge geleid wordt, vertoefd. Dit blijkt uit een foto in de Deut sche All.e. Zeitung, waarop de Führer staat, vergezeld van generaal-veldmaarschalk Von Kluge. Weer Fransche legerformaties? Volgens een mededeeling van de Fransche regeeringsdelegatie voor het bezette gebied wordt op het oogenblik de weder-oprichting van bepaalde Fransche militaire formaties overwogen. De soldaten van de artillerie en van de grondafdeelingen van de luchtdoel artillerie, die na den wapenstilstand met groot verlof waren gestuurd, zullen van den ..Arbeitseinsatz" worden vrij gesteld indien zij zich vrijwillig voor den dienst bij de luchtdoelformaties op den grond melden. Men kan er op rekenen, dat binnenkort, weer bepaalde Fransche militaire eenheden tot de luehtdoelartillefie zullen worden toegelaten. 4000 Franschen gedood. Door' Engelsch-Amerikaansohe luchtaan vallen op Frankrijk zijn in het afgeloopen jaar meer dan 4000 Franschen om het leven gekomen, onder wie 1000 vrouwen en 120Ö kinderen; 7000 personen zijn gewond, onder wie 2000 vrouwen en ongeveer 1200 kinderen. Ook het Angelsaksische lot wordt in het Oosten beslist. Artikel van dr. Göbbels. In zijn nieuwe artikel in Das Reich schrijft dr. Göbbels: In Engeland en de Ver. Staten wenschen invloedrijke kringen, wat den oorlog in het Oosten betreft, een geleidelijk doodbloeden van beide partijen, zoodat noch de Sowjet Unie, noch Duitschland een overwicht be houdt. Er zijn echter ook in Engeland en de Ver. Staten nog menschen met gezond ver stand, die begrijpen, dat men geen keus meer heeft tusschen het oude voor-oorlogsche Europa en een door de Spilmogendheden ge- reorganiseerd Europa, maar alleen tusschen dit laatste en een Europa onder de dictatuur van het bolsjewisme. De minister betwijfelt, dat de wenseh van Engeland en de Ver. Staten om Duitschland en zijn bondgenooten te verslaan, vervuld kan worden, zonder dat Engeland en de Vef- Staten daarbij zelf een prooi der vernieti ging worden. Wij zeggen dat niet, zoo schrijft hij, om schrik aan te jagen. Onze militaire situatie is op het oogenblik niet van dien aard, dat wij onze toevlucht zouden moeten nemen tot een zoo wanhopig middel. Zooals de Engelschen het middel van den luchtoor log in handen hebben, hebben wij het voor Groot-Brittannië veel gevaarlijker middel van een duikbootoorlog. Daartegen heeft Engeland geen middel, terwijl wij tegen den luchtoorlog in voldoenden omvang reeds zeer spoedig een tegenmiddel ter beschikking zul len hebben. De beslissing valt in het Oosten en wel niet alleen voor ons, maar ook voor Londen en Washington. Duitschland kan, wat het bolsjewistische gevaar betreft, in tegenstelling tot de Engel schen en Amerikanen volkomen openlijk spreken. Men moet al heel dom en lichtge- loovig zijn, wanneer men aanneemt, dat Sta ling in het Atlantic-charter iets anders ziet dan een stuk papier. De Sowjets voeren" een revolutionnair-imperialistische politiek en hun oorlogvoering is het meest doeltreffende middel daartoe. Het bolsjewisme is het ge vaarlijkste politieke verschijnsel der men- schelijke geschiedenis, te dreigender, daar hierin de joodsche intellectualiteit verbonden is met de proletarische kracht van een volk van 200 millioen. Europa kanen mag zijn leven en zijn bestaan niet als verzekerd be schouwen, zoolang het bolsjewisme als con tinentaal gevaar ongebroken blijft. Wij spreken thans niet meer onder den in druk van een militaire crisis. Wij kunnen thans weer uit de veiligheid van egn stevige positie in het Oosten ons appèl richten tot het wereldpubliek en dit appèl luidt: Het gevaar is slechts teruggedrongen maar niet gebroken. Het kan over korten of langen tijd opnieuw opduiken. Onze stellingen tegen over het bolsjewisme waren en zijn onver anderlijk. Het kan niet met de veiligheid van Europa in overeenstemming gebracht worden en moet daarom vallen. Derhalve roepen wij ons vasteland gelijk eens Cato steeds opnieuw ons „ceterum censeo" toe. Het vasteland zou wanneer het dezen roep zou willen negeeren, dichter voor zijn totale vernietiging staan, als het thans kan bevroeden. Hier ligt het probleem der pro blemen en daarmede de diepste zin van dezen oorlog. Blokkade tegen Martinique. Naar uit de Ver. Staten wordt gemeld, nemen de stemmen toe, die een onmiddel lijke bezetting van het Fransche eiland Martinique eischen. De „Post" verlangt, dat de Amerikaansche militaire autoriteiten onmiddellijk troepen zenden naar het „on der vijandelijke heerschappij staande" ge bied, daar het niet gelukt is door een vriend schappelijke politiek admiraal Robert aan den kant der V. S. te krijgen. De stem der SS. Luistert op Zondag 21 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: „Heldenherdenking". HELDENGEDENKDAG. Bs. „Sterken, opdat het vaderland leven zal", ziedaar een uitdrukking welke wij den laatsten tijd, toen aan het Oostfront zware gevechten werden geleverd, meer ge hoord hebben. In haar algemeenheid echter mag zij van toepassing worden geacht op geheel dezen oorlog, want het is in ieder gevecht, op welk front ook, ter zee of in de lucht, nog niet anders geweest, dan dat de man dip den tol van zijn leven betaalde, daarmede aan het vaderland de zekerheid schonk, dat het zou kunnen voortbestaan. Gelukkig het vaderland, dat 'zich op zijn helden kan be roemen, want zij zijn het die z'n geschiede nis schreven. Niet de man die thuis rustig op zijn stoel bleef zitten, niet de man die juichend of knarsetandend, maar overigens werkeloos, toeziet hoe anderen hun leven in zetten voor de goede zaak van volk en va derland, maar hij die zich zijn plicht bewust, zonder aarzeling of terughouding, volop geeft, is de ruggesteun van het vaderland. Uit hun rangen wol-den de helden gerecru- teerd; levend of dood, maar mannen van staal; die maar één ideaal kennen: het va derland, het volk. Zonder deze helden zou den wij al lang in Nederland niet meer leven op de wijze waarop wij dat heden nog doen. Het zijn .zij, die in de Grebbelinie streden; het zijn ook zij die aan hét Oostfront de bolsjewistische horden weerstaan; Germaan sche helden wier roem met diamanten let ters geschreven staat in het boek der ge schiedenis. Tenslotte zijn het ook deze man nen, die in België, Frankrijk, in Grieken land, op den Balkan, in duikboot of vlieg tuig hun leven inzetten, opdat het vaderland en mèt het vaderland: Europa leven zou. Ieder oogenblik weer komt het vaster te staan, dat Engeland om der wille van zijn overwinning, Europa bij voorbaat aan de bolsjewisten heeft uitgeleverd. Wanneer Churchill zijn zin kreeg, dan zou het bolsje- wisme als een allesvernielende orkaan over Europa gaan, dan werden onze kerken in danszalen en onze cultureele instellingen in. nachtkroegen veranderd en dan werd er wodka gebrouwd in de paleizen waar nu de geestelijkheid haar herderlijke brieven tégen het Nationaal-Socialisme voorbereidt. Dat Churchill zijn zin niet kreeg is te danken aan deze vele in het leven van iederen dag overigens gewone menschen die zich zonder bedenken hebben ingezet en alles gaven voor het vaderland. Wanneer wij Zondag deze helden geden ken, dan is het goed als wij ons eenige oogenblikken in ons zelve met hen vereeni- gen. De banden, die ons aan hen binden, zijn onverbrekelijk en onze dankbaarheid voor het offer wat zij brachten, oneindig. De geest die hen bewogen heeft tot de levens houding, die helden van hen maakte, moe„t ieder van ons begrijpen en moeten wij trachten tot de onze te maken. Dat is inder daad de eenige wijze waarop wij deze hel den naar verdienste kunnen eeren, want daardoor krijgen zij de zekerheid, dat hun offer niet vergeefsch*"zal zijn geweest. Zij stierven opdat het vaderland leven zou, laten wij zóó leven, dat zij naar den geest in ons verder voortbestaan. Goed is het wanneer wij dezen dag doorbrengen op de wijze die bij de herdenking past: vol inge togenheid, maar ook vol trots om onze hel den en in rotsvast vertrouwen op de toe komst, die zij voor ons hebben bereid. Deze heldengedenkdag, terwijl millioenen helden nog in den strijd staan, moge het wijde perspectief openen naar een beter toe komst, in een vrij Europa, waar de Ger maansche volken tót hun eigen geluk elkaar de vriendschapshand reiken. V^;''""'jpA In de warenhuizen in de omgeving van Schellinkhout staan de pruimen- en per- zikboomen in vollen bloei. Vooral de bloeiende pruimenboomen bieden een sprookjesachtigen aanblik. (C.N.F./Kuiper Pax c) Jhr. E. L. M. Th. J. von Bönninghausen gesneuveld. Bij de familie in ons land is bericht ontvangen, dat de commissaris der pro vincie Overijssel, jhr. E. L. M. Th. J. von Bönninghausen in den strijd tegen het bolsjewisme eind Februari aan het Oostfront is gesneuveld. Jhr. Egon von Bönninghausen werd in 1899 geboren. Nadat hij de H.B.S. had door- loopen, was hij werkzaam op het kantoor der Rotterdamsche Bankvereeniging te Al melo. Na vervulling van zijn militairen diensttijd werd hij aan de secretarie yan Borne verbonden, waar hij zich in de ge meente-administratie bekwaamde. In 1926 is jhr. Von Bönninghausen benoemd tot burgemeester van Ootmarsum, welk ambt hij twaalf jaar heeft bekleed. 1 Maart 1939 werd hij uit dit ambt ontslagen, daar hij er van beschuldigd werd pro-Duitsch te zijn. Na de behandeling voor het ambtena rengerecht sloot hij zich bij de N.SB. aan. 1 October 1940 werd jhr. Von Bönning hausen tot burgemeester van Tubbergen be noemd en op 11 Augustus 1941 tot commis saris voor de provincie Overijssel. Bij de oprichting der W. A. trad jhr. Von Bönning hausen toe in Almelo en had den rang van wachtmeester. In Tubbergen werd hij lid van de Neder_ landsche SS, die hij echter na zijn benoe ming tot commissaris voor de provincie Overijssel verliet. Rij begaf zich weer in de W.A., waar hij nu opperbanleider is. De overledene was 1 eider van de algemeene Nederlandsche Jagersvereeniging. Nieuwe burgemeester van Delft. Mr. A. van Leijenhorst benoemd. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied heeft den burgemeester van Delft, Van Vloten, op diens verzoek onder dankzegging voor de bewezen diensten, eer vol ontslagen. In zijn plaats heeft de Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied mr. A. van Leijenhorst, totnutoe wet houder van Delft, tot burgemeester van deze stad benoemd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1