Haarlemsche Courant Boven-Donetz geheel in Duitsche handen. Britsch offensief in Tunis ingezet. Nieuwsblad voor Noord-Holland Hevige Sovjetaanvallen bij Leningrad afgeslagen. Duitschers maken 2000 gevangenen en bezetten de Soeara-pas. 288e Jaargang No. 68 Bureaux: Groote Houtstraat 93, Xel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12334 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Dinsdag 23 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12718 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost üitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Vorderingen in seetor-Koersk. Vijandelijke doorbraakpogingen ten Z.W. van Wjasma en ten Z. van Ladogameer mislukt. Zware vijandelijke verliezen. In ijlmarschen volgen de Duitsche infan teriedivisies de snel naar het Oosten op rukkende pantserafdeelingen zoodat de ge vechtskracht van onze troepen aanmerke lijk versterkt is, zoo verklaarde men Maan dagmorgen in militaire kringen te Berlijn. De geheele bovenloop van de Donetz is yast in onze handen gekomen en de gevechten ten Noordwesten van Koersk hebben even eens een zeer gunstig verloop. De Duitsche troepen behaalden in dezen sector een niet onaanzienlijke terreinwinst. Uit andere berichten blijkt, dat de Duit sche aanval zich heeft uitgebreid tot het gebied onmiddellijk ten Zuidwesten van Orel. Dit is eveneens het geval bij Soechi- nitsji, honderd kilometer ten Westen van Kaloega. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: In het Zuidelijke deel van het Ooste lijk front to't aan Bjelgorod vonden Zondag geen gevechten van beteekenis plaats. De Duitsche aanvallen ten ZuidjL westen en ten Noordwesten van Ko'érsl? blijven goede vorderingen maken. Ten Zuidwesten van Wjasma en ten Zui den van Ladogameer mislukten Zondag wederom vijandelijke doorbraakpogingen met de zwaarste verliezen. Alleen al ten Zuidwesten van Wjsma hebben onze divi sies op voortreffelijke wijze dobr de lucht macht gesteund, sedert 18 Maart meer dan 270 pantserwagens vernield. De zware Sovjet-aanvallen, sedert drie dagen ten Zuidoosten van Leningrad onder nomen, zijn met zeer zware verliezen voor den vijand op de vastberaden afweer onzer troepen gestrand. - In Zuid- en midden-Tunis vallen sterke Engèlsche en Amerikaansche.'strijdkrachten de Italiaansche stellingen aan. Te land en in de lucht zijn zware gevechten nog gaande. Gevechtsvliegtuigen voor den langen af stand hebben op den Atlantischen Oceaan een vrij groot koopvaardijschip met zware bommen beschadigd. Bij dén reeds gemelden aanval van Duitsche gévechtsvliegtuigen op de haven van Tripolis in den nacht van 19 op 20 Maart zijn drie koopvaardijschepen en een escorteboot tot zinken'gebracht. De luchtoorlog in het Westen. Een formatie Amerikaansche en Britsche bommenwerpers heeft gistermiddag het Noordwest-Duitsche ku^gebied aangevallen. Duitsche jagers daagden de vijandelijke vliegtuigen reeds boven zee tot een gevecht Uit én schoten volgens de voorloopige be richten ten minste vier meermotorige vijan delijke bommenwerpers neer. De vernieti ging van nog meer vijandelijke machines kan zeker- beschouwd worden. Van groote hoogte uitgeworpen brisantbommen veroor zaakten verliezen onder de bevolking en schade in woonwijken van een havenstad. Terwijl de vijand in den afgeloopen nacht geen vluchten naar 't Duitsche Rijksgebied ondernam, hebben zware Duitsche gevechts vliegtuigen een aanval gedaan op een haven plaats aan de Oostkust van Engeland. Drie vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Wat het Duitsche tegenoffensief den Sowjets kostte. Bij het Duitsche tegenoffensief tusschen Donets en Dnjepr, dat geleid heeft tot de herovering van de steden Charkof en Bjelgorod, hebben de bolsjewisten zeer zware verliezen aan menschen, wapens en materiaal geleden. In den loop der gevech ten werden sedert .13 Februari in de kan gehakt: 9 bolsjewistische divisie^ infanterie, 6 brigades infanterie en 10 ski-brigades, 4 divisies cavallerie, 10 gemotoriseerde bri gades, 2 tankregimenten en een tankaf- weerbrigade. Zwaar aangetast werden ver der een aantal gardedivisies en divisies in fanterie, benevens een aantal formaties van andere wapens. Krupp opent filiaal te Kief. De Kruppfabrieken hebben in Kief een filiaal geopend. Deze firma, een N.V., werkt met een beginkapitaal van 100.000 mark. Het is haar taak de industrie der Oekraine, voor zoover deze weer werkt, van staal, ma chines enz. te voorzien. Keuringen voor de Waffen SS en het legioen. Nederlanilsche Vrijwilligers in de Sovjet- Unie. (SS PK Palmowski O/H P c) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn ep zich, geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden^ Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal waehtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 24.3.43, 10.00. Utrecht. Wehrmaehtheim. Mariaplein. 25.3.43, 10.00, Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderweg. 26.3.43, 10.00 Den Haag, café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. In Noord-Afrika hebben- de opruk kende Duitsche t.roepen de Soearapas bezet, waardoor de meer naar het Zui den staande troepen van het le Brit sche leger in Noord-Tunis in een on gunstiger positie zjjn gekomen, voor zoover het de ravitailleering betreft. Bij deze gevechten werden twee duizend krijgsgevangenen gemaakt. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunesië ontketende de vijand na een levendige artillerievoorjsereiding Zondag een hevig offensief tegen den centralen en den Zuidelijken sector van het front Hevige gevechten zijn gaande De lucht macht van de Spil neemt aan den strijd deel en bestookt de achterwaartsche verbindin gen van den vijand en colonnes op marsch. Duitsche jagers hebben vijf Spitfires neer geschoten. Onze vliegtuigen hebben haven werken van Böne en Bougie gebombardeerd en gevoelige schade aangericht. Zondag heeft een formatie torpedovliegtuigen van de 105e groep onder bevel van kapitein Ur. bano- Mancini uit Cesana gemeerde vaar tuigen in de haven van Algiers aangevallen- Een vaartuig van 10.000 ton werd tot zinken gebracht, een van middelbare tonnage in brand geworpen. Twee vaartuigen werden geraakt. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft o.m.: Het Anglo-Amerikaansche groote offensief is Zondag begonnen. Montgomery bestormt met zijn achtste leger sedert Zondag in een grooten aanval de Mareth-linie, terwijl .generaal Eisen hower in midden Tunis de Amerikaansche troepen in den strijd heeft geworpen. Uit deze tweezijdige beweging blijkt hoe zwaar dé gevechten zijn, waarin de Spiltroepen in Tunis verwikkeld zijn. Omtrent de gevechts handelingen in bijzonderheden kan natuur lijk nog niets gezegd, worden. Vast schijnt echter wel te staan dat de Anglo-Amerika- nen pas begonnen zijn met het door hen met veel rumoer aangekondigde offensief, toen zij geloofden een verpletterende numerieke meerderheid aan hun zij te hebben. KORT N1EÜWS. De vergadering ran de Indische Moslim-vereeniging ïeett een resolutie langenomen, welke le „onmiddellijke ;n onvoorwaarde- ijke" vrijlating van ïandhi alsmede een «dubbelzinnige ver daring eischt, dat ndië twee jaar na tfloop van den oor- og zijn onbeperkte rijheid zal krijgen. De president ran Bolivia, gene raal Penjaraiïda, ;al 30 Maart naar le Vereenigde Sta- en komen. - De Moskousche daden melden, dat le kolonel-generaal an de Sowjet-Bus- ische luchtmacht, Alexander Novikof, en titel luchtmaar- ;ehalk gekregen iee£t. Deze titel is liermede voor de ërste maal in de Sowjet-Unie ver eend. Het telegrafi- c li e verkeer tus- jchen Japan en 3andjermassin (Z.- 3orrieo)' en Ambon s dezer dagen her teld. In verband met s papierschaarschte n Bulgarije wor- len 286 tijdschriften ipgehcven. Het zijn >ver het algemeen deine week- en naandbladen. De Braziliaan- che* brigadegene- aal Gomez is te lasablanca aange- comen. Hij zal be raadslagingen hou- ien met Eisenhower de overige An gelsaksische mili taire leiders. Heldengedenkdag Ln Berlijn op Zondag 21 Maart. De Führer be groet gewonden voor het eere-gedenkteeken. (Telefoto PJB.Z./Reela Pax c) Ter gelegenheid van den Heldengedénkdag vond Zondag op den Grebbebërg een plechtige herdenking plaats van de gevallen Germaansche strijders. Overzicht tijdens deze plechtigheid. (C.N.F./J. Zeylemaker Pax c) SATAN SCHATERT. Bs. Wanneer Engelsche of Ameri kaansche vliegers boven Nederlandsche ste den hun bommen laten vallen en in de stra ten of op de daken van de huizen- zich een bezeten menigte bevindt, die jubelt om 't feit, dat de dood op het lichaam van hun volks- genooten wordt gegooid, dan is men geneigd aan verstandsverbijstering te denken. Wanneer, zooals laatst op eenvHaarlemsche school, de scholieren bij den overtocht der vliegers, die Brielle gebombardeerd en tien tallen kinderen gedood hadden, blij juichend te hoop loopen, dan is er maar een conclu sie: dat jong en oud niet meer weten wat ze doen. Het ligt echter voor de hend, dat de vijand, die een dergelijke mentaliteit door middel van zijn verderfelijke propaganda wist te bereiken, zijn kans grijpt en toeslaat waar de gelegenheid er is. Hij kan in den letterlijksten zin geen l^waad doen, want de brutaalste massamoord verkeert bij zoo'n mentaliteit in een verheerlijkte vaderlands lievende daad. De vijand gaat steeds verder en het lijkt er op, dat zijn slachtoffers kin derlijk naiever worden, naarmate de harde slagen treffen en de realiteit van den oor log zijn steden en dorpen verandert in puin, In Brielle heeft Engeland slagen toege diend, die'uit geen ander opzicht te verkla ren zijn. Brielle, het stadje, dat geen enkel militair doelwit bood, werd binnen luttele oogenblikken een plaats van verschrikking, een bloedende wonde aan het lichaam van het Nederlandsche volk. Maar dat hindert niet. De vijand weet, dat hij rustig zijn gang- kan gaan en dat hij er bij de verdwaasden eerder populairder om wordt. Hoezeer de vijand dat weet en er op rekent bleek nog dienzelfden dag in Brielle, waar andere Britsche vliegers in dit stadje en omgeving oranje gekleurde doosjes omlaag wierpen, waarin zich in gevorderdep. staat van bederf bevindende chocoladeletters V waren ver pakt, met opschrift: „Van de kindertjes uit Indië aan de kindertjes in Holland". -Het was niet mogelijk meer een bevolking die den dood van tientallen kinderen had te beweenen op nóg bloediger wijze te hoo- nen, maar het lag ook volkomen in de lijn van den vijand (die weet dat hem alles, ab soluut alles veroorloofd is) om arme verdwaasden op een dergelijke gruwelijke wijze den trap na te geven. Wat dien ochtend in Brielle gebeurd is, behoort tot de hel van leed en ellende, die het Nederlandsche volk moet doorstaan, al vorens het gelouterd als gelijkwaardig part ner zal kunnen verschijnen in den kring van Europeesche volken, die op samenwer king aangewezen zijn. Satan, die in den vlammengloed, onder het gedreun der ontploffingeh op den ach tergrond verschijnt en de eene maal het beeld van Churchill, dan weer de gestalte van Roosevelt aanneemt, wordt geholpen door een handvol huurlingen. De vlammen slaan hooger op, naarmate zij er telkens een schepje bij doen. Den Briel was een reus achtige schep. Den Briel waar men bedorven chocolade voor doode kinderen naar beneden wierp. Men hoort boven alles uit een sinister stemgeluid; een geluid dat de huiveringwek kende klank van sirenengeloei en bomont ploffingen vele malen overstemt. Het sadisme viert triomfen. En Satan schatert het uit VROUW UIT DERDE VERDIEPING GEVALLEN. Een drama heeft zich afgespeeld in de Reinwardtstraat te Amsterdam, waar, tus schen een man en een vrouw, die op een derde verdieping samenleven en die reeds meermalen oneenigheid hadden gehad, op nieuw een heftige ruzie ontstond. De vrouw had met tafels en stoelen de deur van de woning gebarricadeerd en de man een 47-jarige chauffeur trachtte daarom den toegang te forceeren. Inmiddels was de 42-jarige vrouw begonnen met alle eigen dommen van den man, kleeren, huisraad e.d. uit het raam op Titraat te gooierv Tot groote ontsteltenis van de vele toeschouwers die in deze volkrijke buurt ter plaatse waren gekomen, kwam op een gegeyea oogenblik ook de vrouw het raam uitzet ten en eenige tellen later met een harden smak op de steenen terecht. Ijlings werd de geneeskundige dienst gewaarschuwd, die het slachtoffer, dat een bekkenfractuur en enkele lichte kneuzingen had bekomen, in zorgwekkenden toestand naar het Binnen gasthuis bracht. Daar de man zich kort daarna in de kamer vertoonde, werd aan vankelijk gedacht, dat hij de vrouw uit het raam zou hebben geworpen. Het politie-onderzoek heeft echter uitgewezen, dat de man eerst na het ongeluk de kamer was binnen gekomen. Vermoedelijk heeft de vrouw het evenwicht verloren of is zij uit angst voor 'den man uit het raam gesprongen. NIEUWE VERDUISTERINGSTUDEN Op last van het Luftgaukommando-Hol- iand worden de verduisteringstijden voor "het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgaukommando-Holland intusschen het begin en het einde vah de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 22 Maart tot 28 Maart: begm 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.29 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1