Haarlemsche Courant Frontale aanval op de Mareth-linie. Weer terreinwinst ten W. van Koersk Nieuwsblad vöor Noord-Holland Duitschers bezetten Moefta. 150.000 bolsjewisten vernietigd. 288e Jaargang No. 69 Boraaux: Groote Houtstraat 9J. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleiu 37. Tel. 13238 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Woensdag 24 Maart 1943 Verschijnt dadelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12712 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 53, IJmuiden-Oöst Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem - K 1297 Amerikanen rukken op in midden.Tunis. Eerste Britsche leger in N.-Tunis beperkt zich tot de verdediging. Bommen op Napels en Palermo. De A.N.P.-correspondent meldt Het lijdt geen twijfel, dat de Geallieer den thans in Tunis een beslissing willen trachten te forceeren, nadat zij sedert de verovering van Tripolis twee maanden den tijd hebben gehad om voor hun offen sief een sterke strijdmacht bijeen te brengen. Het achtste Britsche leger valt de Mareth- linie. thans frontaal aan, terwijl een deel tracht, van het Zuidwesten uit een omtrek kende beweging uit te voeren. Door tegen aanvallen van de troepen der Spil zijn deze pogingen tot dusver mislukt. Tegelijkertijd rukken de Amerikanen op langs de wegen, die Gafsa in midden-Tunis met de golf van Gabes verbinden, kennelijk met het doel, het leger van Rommel bij een eventueelen terugtocht den pas af te snijden. Over het verloop der operaties kon men te Berlijn nog geen nadere mededee- lingen doen. Voglens telegrammen van correspondenten 'der New-Yorksche bladen in Tunis, hebben de Duitsche troepen in den loop van Dinsdag het plaatsje Moefta bezet. Volgens een verkla ring van het hoofdkwartier van generaal Eisenhower ligt deze plaats 3 K.M. verwijderd van Djebel Ebourid-pas en binnen het bereik van de Britsche artillerie. Naar een verder telegram verluidt hebben de Geallieerde troepen de plaatsen Makmassi (aan het spoorwegstation Gafsa) en Bouhamzan (op den weg naar Gabes ongeveer 30 K.M. Zuid Oostelijk van Gafsa) bezet. In Noord-Tunis beperkt Anderson zich met het eerste Britsche leger tot de verdediging. Een der verschillen met Ei Alamein, is^at de Geallieerden toendertijd beschikten over vliegvelden die dichter bij het front lagen, toe onder de burgerbevolking getelde aantal slachtoffers bedraagt 38 dooden en 184 ge wonden. De bevolking legde een voorbeeldige houding aan den dag. De luchtdoelartillerie en Italiaansche en Duitsche jagers schoten vijf vier-motorige toestellen neer, die in zea terecht kwamen. r* Zware verliezen der Sovjets Orel. voor Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt „In den loop van Maandag hebben zich op het Tunesische oorlogstooneel, vooral aan het Centrale en Zuidelijke front, hevige gevechten afgespeeld. Concentraties pantserwagens van den vijand werden ontdekt en bestookt door de luchtmacht van de Spil. Twaalf vijandelijke toestellen werden door Duitsche jagers vernield: Drie andere vielen brandend neer, ge troffen door het vuur der afweer batte rijen. Drie van onze vliegtuigen zijn niet op hun basis teruggekeerd. In den nacht van den 22en lieten vijan 'delijke vliegtuigen bommen vallen op Napels en omgeving, zonder.dat er slachtoffers vielen, Maandagmiddag vlogen een twintigtal vier motorige Amerikaansche vliegtuigen naar Palermo. Verscheidene gebouwen in de stad werdan vernield of beschadigd. Het tot nu Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het Duitsche weermachtbericht van giste ren zet weder een streep onder een thans als afgesloten te beschouwen phaze van den strijd aan het Oostelijk front. Nu de aan- valsactiviteit der Duitschers op den Zuide lijken vleugel, zooals te verwachten was, verminderd is immers de modderperiode vormt voor de. operaties een groote belem mering is geleidelijk een hecht front ont staan, dat feitelijk alleen nog in beweging is in het gebied ten Westen ven Koersk, waar de Duitschers nog in den aanval zijn. en in Oostelijke richting terrein winnen. Welis waar ondernemen ook de bolsjewisten in meer Noordelijk gelegen sectoren nog aanvallen, doch deze brengen geen wijziging in de frontlijn. Ook de wekenlange gevechten in het ge bied van Orel, die tot de zwaarste van dezen winter behoorden, beschouwt men thans van Duitsche zijde als geëindigd. In deze sector hadden de bolsjewisten met een groote over macht van pienschen en materiaal getracht een doorbraak te forceeren. Vart Duitsche zijde waren hier de beste afweerspecialisten samengebracht en met inspanning van alle krachten is met erin geslaagd, den storm der bolsjewisten te keeren. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede „De eigen aanval ten Westen van Koersk blijft in weerwil van de moei lijke terreingesteldheid veld winnen tegen hardnekkigen tegenstand der bolsjewisten. Ten Zuiden van het Ladogameer faalden nieuwe vijandelijke aanvallen na verbit terde gevechten. Van het gehegle overige, hecht aaneenge sloten front worden slechts gevechtshande lingen van plaatselijke 'beteekenis gemeld. De groote aanval, die in''Januari uit Noordelijke en Zuidelijke richting werd ingezet om het gebied om Orel af te snoeren, is op den vastberaden tegenstand der Duitsche troepen gestrand. In de zware gevechten van den winterslag om Orel, die acht weken duurden, hebben de bolsjewisten 10.594 man aan gevangenen en meer dan 150.000 man aan bloedige verliezen verloren. Er werden 1061 pant serwagens, 485 stukken geschut en onge telde hoeveelheden andere wapenen van allerlei soort buitgemaakt of vernield. In Zuid- en midden-Tunis duren de hevige gevechten voort. Tegenaanvallen van Duit sche troepen wierpen den vijand op eenige punten terug. In- de andere frontsectoren leveren Duitsch-Italiaansche formaties, ge steund door de luchtmacht, zware afweer- gevechten. Boven het Middellandsche Zee ge bied werden 15 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, drie eigen vliegtuigen worden vermist. Vijandelijke bommenwerpers hebben Maan dag van groote hoogte Noord-Duitsch kust gebied aangevallen. De bevolking leed ver liezen, vooral te Wilhelmshaven. Door jagers en luchtdoelgeschut der marine werden vijf vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Maandagnacht de scheepsbouwstad en ravi- tailleeririgshaven Hartlepool aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd." Nederlandsche Vrijwilligers in de Sovjet unie. (SS PK Busch-schulte O/H Pax c) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel-als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun-, stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen. teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Nederland, in een speciaal wachtbataljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrech ten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook die genen melden, die tot de Germaansche SS m Nederland willen toetreden. 25.3.43, 10.00. Amersfoort, Dienstgebouw, Leusderwag. 26.3.43, 10.00 Den Haag. café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. De Fyhrer bij een bespreking van den toestand in het Oosten. Rechts de chef van den generalen staf van het leger, Generaal der infanterie Zeitzler; Links Generaal-veldmaarschalk von Manstein. (Hoffmann/Stapf Pax c) Fransche krijsgevangenen keeren terug. In het station van Compiègne zijn opnieuw 354 vrijgelaten Fransche krijgsgevangenen uit Duitschland aangekomen. In het station van Chalon sur Saone is een nieuw contingent van 66_ gerepatrieerde Fran sche soldaten van het Tunesische front aan gekomen. Manoeuvres in Zwitserland. Nadat in de lente van het vorige jaar reeds mobilisatie-oefeningen gehouden waren, heeft de bondsraad den opperbe velhebber van het Zwitsersche leger thans wederom machtiging verleend om in de eerstvolgende weken grenstroepen bii af wisseling voor oefeningen op korten termijn gedeeltelijk verbonden met mobilisatie oefeningen als bij alarm op te roepen. De geografische situatie in Zuid Tunis. Bij de huidige gevechtshandelingen in Franseh-Noord-Afrika staat de verdedi- gingszöne in Zuid-Oost-Tunesië op den voorgrond. De eerste keten der vesting werken begint bij de Mareth resp. Zarat, ongeveer 35 K.M. ten Zuid-Oosten van Gabes en strekt zich met een losse reeks vari vestingen en steunpunten langs de kam der beboschte Matmata-bergen uit, die naar het Oosten steil afloopen en daar mede gunstige mogelijkheden voor verde diging bieden. Deze vestingwerken ten deele uit beton opgetrokken zijn zonder rekening te houden met de jongste erva ringen van den strijd om vaste stellingen aangelegd. Het terrein, zonder wegen en zonder water biedt weliswaar moeilijk heden voor de beweging van gemotoriseerde formaties, maar kap geenszins beschouwd worden _als veilig tegen pantserwagens. In den rug" van deze verdedigingslinie strek ken zich als'een bijna onoverkomelijke af grendeling de zoutmoerassen uit van dé Chott el Djerid en van den Oostelijken uitlooper daarvan el Fedjedj, en wel over een afstand van ruim 200 K.M. naar het Westen. De zoutmoerassen kunnen slechts langs'twee natuurlijke wegen en ook nog slecnts tijdens de droogteperiode op lichte voertuigen gepasseerd worden. In andere tijden des jaars zijn zij volkomen ontoe gankelijk. In het kustgebied laten zij slechts een ongeveer 35 K.M. breede drempel vrij. waaraan de oase en de weg van Gabes liggen en waar het smalspoor naar Soesa en Tunis begint. Naar het Westen, Tegen het "Algerijnsche grensgebied aan is de heuvelketen die van het Noorden naar' het Zuiden loopt, stevig in handen van de As als gevolg van de jongste opmarschen der troepen van generaal-veldmaarschalk Rom mel. BOLSJEWISTISCHE STEUNPUNTEN. Bs. Er gaat bijna geen dag voorbij, zonder dat een of ander bericht uit Enge land ons in de gelegenheid stelt te consta- teerén, dat de bolsjewistische woelarbeid in het land der plutocraten met inspanning van alle krachten gebruik maakt van de bestaande gelegenheid, om zich in alle lagen van het Engeische volk vast te zetten. Mooier gelegenheid kon trouwens niet be dacht worden, nu Brittannië met zijn poli tiek ten aanzien van Europa zoo hopeloos vastgeloopen is, dat het alleen nog van een Russische zege eenig „heil" vermag te ho pen De Poolsche belangen, waarvoor het z.g. den oorlog ingegaan is, zijn allang weer vergeten en nu domineeren nog de zorgen voor het Imperium, welks-doodgraver angst wekkend met z'n arbeid vordert. Rusland moet bereiken wat Engeland en Amerika samen niet bereiken kunnen en daar heeft men -wat voor over. Maar het oude Enge land met zijn pluto-democratische instel lingen vergeet, dat Rusland naar twee fron_ ten strijdt en dat het tweede front (dat der revolutionaire overweldiging) in deze om standigheden niet tegen Duitschland, maar tegen Brittannië zelf gericht is. Engeland zal meer, oneindig meer, last ondervinden van het bolsjewisme, dat in eigen land de vrijheid van handelen kreeg, dan Duitsch land, dat het buiten zijn grenzen houdt èn op het slagveld de noodige klappen uitdeelt. Hoe zeldzaam brutaal het bolsjewisme zich reeds in Engeland uit, bleek dezer dagen uit een artikel van de liberale „News Chronicle". Het artikel houdt zich, naar In- terinf meldt, in verband met de onderhan delingen van Eden in Washington bezig met de Engelsch-Russische en Amerikaansch- Russische betrekkingen. Hef eischt een „be wijs van echtheid" der Britsch-Russische vriendschap en verklaart openlijk, dat men in Moskou niet accoord gaat met de huidige samenstelling van het kabinet van Churchill en een reorganisatie verlangt in de Engei sche regeering thans of ten minste aan het eind van den oorlog. De „News Chronicle" wijst er op, dat men in Moskou er vooral verbaasd en verontwaardigd over is, dat een heele reeks ministers uit de dagen van Neville Chamberlain nog toonaangevende posten bekleeden In dit verband wordt vooral gewezen op Lord Simon. Deze man nen moeten zoo spoedig mogeliik uit het kabinet verdwijnen. Ziezoo, dat weet men alweer. Dit opzien barend artikel wordt in goedingelichte poli tieke kringen te Londen op rekening van „inspiraties" der sovjetambassade geschre ven en men verklaart er openijk, dat am bassadeur Mfaisky, gedekt natuurlijk door de Sovjetregeering, zich op deze ongewone wijze in de Engeische binnenlandsche poli tiek poogt te mengen. Wie de geschiedenis van de politiek in Engeland gevolgd heeft, zal trouwens ook tot de bevinding komen, dat een dergelijke inmenging zonder voor beeld is en vóór den oorlog nauwelijks denk baar was. Ook hier weer doet zich het verschijnsel voor, dat het bolsjewisme zich vastzet met alle middelen waarover het beschikt en het blijft waar, dat wie zich eenmaal met deze pest der beschaving „kameraadschappelijk" ingelaten heeft, er aan ten gronde gaat. Eens komt het oogenblik waarop bHjken zal, dat Stalin „steunpunten" in Engeland heeft kunnen verwerven, die als doorns In het vleesch der natie drukken, maar dan is het reeds te laat, dan zal het bolsjewisme over de rest van Europa heen een doel be reikt hebben, dat meer oplevert dan de met Duitschland gevoerde strijd. Van Brittannië zal men dan kunnen zeggen, dat het met open oogen willens en wetens in zijn nood lot geloopen is, omdat het meer wilde heb ben dan goed en rechtvaardig was. Naar radio-Lon- den meldt, heeft de eerste Canadeesche gezant te MoSkou, Wllg^een, aan Ka linin zijn geloofs brieven overhan digd. De Britsche am bassadeur te Anka ra Sir Hugh Knatchbull-Huges- sen, bevindt zich sedert eenige dagen in Palestina. De vermaarde Parijsche polytech nische school, die sedert den wapen stilstand te Lyon was gevestigd, zhl thans naar de oude hoofdstad terugkee- ren( Op 25 April a.s. zullen de les sen weer te Parijs worden gegeven. ïl%fertnnn7eschs m DE MARETH LINIE Kaart van Pelt Verkoop van bepaalde ijzeren en stalen gereedschappen verboden. Tuingereedschap voor particulieren en speelgoed gereedschap uitgezonderd. Met ingang van 23 Maart 1943 is het een ieder verboden de volgende ongebruikte ge reedschappen, geheel of gedeeltelijk van ijzer of staal, te koopen, te verkoopen o£., af te leveren: hooivorken, aardappelrieken, andere rieken, vorken, grepen en sloot haken; schoppen, met uitzondering van kolenschoppen bestemd voor huishoudelijk gebruik, spaden, schoffels, hakken en schre pels, harken, met uitzondering van uit draad vervaardigde bladharken, sikkels, zeisen, kanthakken, walmessen en zichten. Van dit verbod zijn uitgezonderd speelgoedgereed schappen en tuingereedschap van kleine maat, dat naar zijn aard bestemd is voor gebruik door particulieren. De verkoop of aflevering 'van de in het verbod begrepen gereedschappen is wel toe gestaan voor export naar andere landen dan Duitschland waarvoor uitvoercertificaten zijn afgegeven. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar de betreffende officieele publi catie. NIEUWE VERDUISTERINGSTIJDEN Op last van het Luftgaukommando-Hol- land worden de verduisteringstijden voor het bezette Nederlandsche gebied uniform telkens voor den duur van een week door het Luftgaukommando-Holland bepaald. Deze bepaling treedt onmiddellijk in wer king. Voor de periode van 1 Maart tot 4 April 1943 heeft het Luftgawkommando-Holland intusschen het begin en het einde van de verduistering telkens voor een week als volgt bepaald: Van 22 Maart tot 28 Maart: begin 18.58 uur einde 06.36 uur. Van 29 Maart tot 4 April: begin 19.10 uur. einde 06.20 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1