Haarlemsche Courant Zware Sovjetverliezen bij Ladogameer Nieuwsblad voor Noord-Holland In Tunis: Tegenstander in verscheiden sectoren afgeslagen. Groote activiteit in de lucht., Doelen te Leningrad beschoten. 288e Jaargang No. 71 Bureaux: Groote Houtstraat 05. Tel Advert. 10734, Redactie 10000 Postgiro 134938 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Xel. 13330 Hoofdredacteur: I. V. Baudewyns Vrijdag 26 Maart 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 5S, tj muiden-Oost üitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T Artillerie van het Duitsche leger heeft op 24 Maart voor den oorlog belangrijke doelen in Leningrad met gofed gevolg beschoten. In de getroffen bewapeningsfabrieken ont stonden steekvlammen en vrij groote bran den. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: „Ten 'Zuiden van het Ladogameer ondernam de vijand aanvallen, die ten gevolge van de zware verliezen zwak ker waren dan de voorgaande dagen en wederom geen enkel succes had den. Bij de vernietiging van een af gesneden vijandelijke groep maakten onze troepen verscheidene honderden gevangenen. Er werden meer dan 1000 dooden geteld. Plaatselijke gevechten in de andere sec toren, vooral aan de boven-Donetz, hadden een geslaagd verloop. Kazematten en veld- stellingen werden genomen, gevangenen en buit binnengebracht. In zware gevechten werden in verschil lende sectoren van het gevechtsterrein in Tunis aanvallen van numeriek sterkere vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. Duitsche jagers schoten 11 vliegtuigen neer. Afzonderlijk vliegende vijandelijke toe stellen verschenen overdag boven Noord- West-Duifsch-land. Door-hier en dgar neer geworpen brisantbommen werd onbeteke nende schade aangericht. De luchtmacht heeft overdag met snelle gevechtsvliegtuigen het verkeerscentrum Ashford in Zuid-Engeland aangevallen. Treffers op het station en de ravitail- leeringsinstallaties der stad werden waar genomen. Woensdagnacht hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen voor den oorlog belangrijke doelen aap den Firth of Forth en aan de Noord-Oostkust van Enge land gebombardeerd. Met gebruikmaking van nieuwe strijd middelen hebben dülkbootjagers der Duit sche marine in de Middellandsche Zee in enkele dagen 5 Britsche duikbooten tot zinken gebracht. Majoor Müncheberg, onderscheiden met het Eikenloof en de Zwaarden bij het Rid derkruis van het IJzeren Kruis heeft na zijn 135ste overwinning in de lucht den heldendood gevonden". Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front in Tunis hebben de troepen doeltreffend verdere aanvallen van dën vijand afgeslagen. De bedrijvig heid der luchtmacht was intensief: duik bommenwerpers hebben artilleriestellin gen en concentraties van vijandelijke tanks met zichtbaar effect aangevallen. Duitsche jagers hebben tijdens verscheidene ge vechten 11 toestellen neergeschoten. Amerikaansche viermotorige bommen werpers hebben talrijke bommen geworpen in de zóne van Bizerta. De schade is aan zienlijk en de slachtoffers worden geteld. Luchtaanvallen op Messina en Catania hebben eenige burgerlijke gebouwen be- schadigd en 11 dooden en 13 gewonderf 'voor ernst nemen, omdat de situatie nu Churchiil blijft het antwoord v schuldig. Men heeft Churchill Donderdag in het Lagerhuis de vraag gesteld, of het waar is dat Duitsche onderzeeërs meer dan 30 schepen in den Atlaptischen Oceaan tot zinken hebben gebracht. Churchill heeft daarop verklaard: „voorloopig kan ik u daarover geen inlichtingen geven". Hij motiveerde deze weigering met het argu ment, dat hij „den vijand geen inlichtin gen wilde verstrekken over de zaak". Hij verklaarde zelfs in een geheime bijeen komst liever geen nadere mededeelingen te willen doen. Betreffende de jongste successen word te Berlijn geconstateerd, dat van de tot dusver in Maart in den grond geboorde 130 vijandelijke schepen met 789.100 brt. 121 schepen met 748.100 brt. het slacht offer van Duitsche duikbooten zijn gewor den, terwijl de overige negen schepen met een inhoud van 50.000 brt. door vliegtui gen en oppervlakteschepen in den grond zijn geboord. Het tot dusver in Maart be haalde resultaat is thans reed§ 20 pet. hooger dan het totale resultaat van Maart 1942. Het aandeel der duikbooten aan het totaal van Maart is vergeleken met het vorige jaar reeds met 30 pet. gestegen. De marinemedewerker van het Interna tionale Informatiebureau schrijft, dat vol gens de Engelsch-Amerikaansche mede deelingen ongeveer 70.000 zeelieden ter koopvaardij bij de uitoefening van hun be roep om het leven zijn gekomen. Volgens de verklaringen van Lord Leather, in een rede van 22 Maart, moeten van elke honderd opvarenden van getor pedeerde schepen er 87 gered zijn. Als men aanneemt, dat een koopvaarder een gemid delde bemanning van 59 koppen heeft, be- teekenen deze getallen, dat 10.769 schepen in den grond geboord zijn. B- een gemiddelde tonnage van 3300 ton geeft dit een totaal verlies van 35l/2 millioen ton. Stelt men tegenover deze cijfers de wer kelijke successen van de landen van het Pact van Drie, welke ongeveer 30V2 mil lioen ton bedragen, en houdt men boven dien rekening met de onthulling van het Amerikaansche tijdschrift News Republic, dat de Duitschers sldfchts 85 tot 90 procent van hun successen bekend hebben gemaakt, dan komt men op een totaal Geallieerd verlies van 33.6 millioen ton. Daarbij is geen rekening gehouden met de scheepsruimte. welke in reparatie is, een tonnage van 2 millioen. Het blijkt dus, dat de onthullingen van Leather op sensatio- neele wijze de successen der landen van het Pact van Drie bevestigen. onder de bevolking doen vallen. Afweerbat- terijen te Messina hebben twee meermoto- rige vliegtuigen neergeschoten. Keuringen Nederlandsche Landwacht. De keuringen voor de Nederlandsche Land wacht zijn als volgt vastgesteld 28 Maart, van 913 en van 14 uur af: Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. 29 Maart, van 913 uur en van 14 uur af: Amsterdam, school Iepenweg 13. 30 Maart, van 913 uur en van 14 uur af: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 31 Maart, van 913 uur en van 14 uur af: Utrecht, Wehrmachtheim, Mariaplaats. 1 April, van 913 uur en van 14 uur af Amersfoort, Pol. Durchgangs Lager, Leusder- weg. 2 April, van 9—13 uur en van 14 uur af Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 3 April, van 913 uur en van 14 ui» af Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhout scheweg. In ae Nederlandsche Landwacht kan wor den opgenomen ieder Nederlander van onbe- proken gedrag tusschen 17 en 50 jaar, die naar beste weten en kunnen bereid is Zijn va-derland als soldaat te dienen binnen s lands grenzen. De Nederlandsche Land wacht is een territoriale landsverdedigings organisatie, die bestemd is tot afweer van buitenlandsche en binnenlandsche vijanden. Zij wordt in het raam van de Waffen-S.S. opgesteld en door deze aangevoerd. De Neder landsche Landwpcht is een soldatenformatie die wordt ingezet onder leiding van de S.S om het vaderland te verdedigen. De eed op den Führer is die op Adolf Hitler als Ger- maansch Führer als hoogsten militair aan voerder. De dienstplicht bedraagt drie-maan den. Zij, die de drie maanden dienstplicht achter den rug hebben, kunnen zich voor langeren duur verplichten waarna voor hen de mogelijkheid bestaat in de actieve politie te worden opgenomen. Voor officieren en onderofficieren, die in het Nederlandsche leger gediend hebfeen, bestaat de mogelijkheid na scholing en bekwaamheid in hun vroege- ren rang te worden hersteld. Na drie maan den opleiding als soldaat gaat men met ver lof, om alleen opgeroepen te worden voor herhalingsoefeningen of bij dreigend gevaar. Tijdens hun diensttijd bekomen gehuwden en kostwinners voldoende vergoeding voor fa- milieonderhoud. Nederlanders, strijdt als een man mede tegen het communisme en kapi talisme in de Nederlandsche Landwacht. Ook Uw leven is er mee gemoeid. Slechts door het innerlijk gezond maken onzer volksgemeenschap en door de hoogste eensgezinde krachtsinspanning kunnen wij Nederland redden. Ondanks persoonlijk on gerief in dezen tijd blijft ieder weldenkend beschaafd mensch slechts de keuze: zich als Nederlander als één man achter de frontsoldaten te scharen. Hun voorbeeld dwingt ons daartoe. Zij geven alles tot zelfs hun leven, zij deen dat ook voor u. Bedenk dat goed landgenoot, en schenk uw steun aAn het verzorgingsfonds van het Vrijwil- ligers-legioen Nederland giro 432100. EEN VERLOREN ZAAK. Bs. Het hoofdartikel van de „Times" heeft te Londen onder de emigranten-regee_ ringen zoo ongeveer het effect -gehad der verschijning van een cypersche kater onder een bende musschen. Zij zijn ik weet niet hoe gauw uit elkaar gestoven en nu zitten ze van de daken af te schelden. Het kwam ook zoo onverwachts. In de emigranten kringen, waar men het er nog goed van neemt, stond men met beide beenen in een afgeloopen tijdperk en leefde van de herin nering en schoone beloften. Doch zie: onder den druk der feiten moet de Engelsche re geering plotseling erkennen, dat zij de zakqn wel wat anders voorgesteld heeft dan in werkelijkheid het geval bleek te zijn. Zij heeft er destijds - alsof men vvan haar anders verwachten kon maar wat op los gepraat, om de kleine staten aan haar zijde te krijgen en wat in het verleden over de mocratische rechten en zelfstandigheid der kleine staten gezegd is, mag men niet langer eenmaal anders is. Twijfel is niet meer mogelijk: de kleine staten hebben geen eigen wil, zij zullen zich naar de belangen der grooten moeten schik ken, want het is nu eenmaal zoo, dat de groote landen belangen hebben die er geheel anders uitzien. In Londen leefde tot nu toe een man, die zijn dag rustig verdroomde in het zalig be wustzijn, dat de tijd en Groot-Brittannië voor hem en dezijnen werkten, want hij ge loofde met rotsvast vertrouwen in beloften en in alles wat werd vastgelegd in het thans prijsgegeven Atlantic Charter. Deze man is, évenals de andere (musschen) hevig ge schrokken door het Times-artikel en poogt door een „Ingezonden Stuk" (alsof men door „Ingezonden Stukken" de oorlogspolitiek van een wereldrijk zou kunnen beïnvloeden) te bereiken, dat men alsnog naar hem gaat luisteren en, dat men het sprookje, waarin hij zoo graag geloofde, waar maken zal. Bij deze gelegenheid bereikt hij echter het uitsluitend negatieve resultaat, dat nu voor vriend en vijand pas goed uitkomt hoe on overbrugbaar groot en diep de afgrond is, welke gaapt tusschen de tot op den draad versleten oude democratische leuzen, die hij nog steeds op den voorgrond schuift en de Britsch-Amerikaansche belangenpolitiek, welke uitsluitend met egocentrische factoren rekening houdt. Van Kleffens protesteert tegen de uitlating van de Times, „dat men meer gewicht hechten moet aan de stem der groote mogendheden, dan aan die der kleine" en men begrijpt, dat de Times, die geen letter van haar hoofdartikel terug neemt, gaarne deze kleine genoegdoening verschaft aan iemagd, wien het gister nog met een ruwen smak uit zijn dagdroomen tot de werkelijkheid terug heeft moeten brengen. Als de Times vaststelt, dat de groote-mo- gendheden grootere offers gebracht hebben en zwaardere oorlogslaten dragen dan de kleine en dus ook grootere rechten hebben, dan voelt Van Kleffens de oneerlijkheid daarvan aan en dan antwoordt hij, dat zulks niet juist is, omdat in werkelijkheid de kleine landen veel meer lijden tengevolge van de fouten, die door de groote mogend heden begaan zijn. Met welk recht, zoo vraagt hij pathetisch, zoudt gij grootere mogendheden 't lot bepalen van de kleinere bondgenooten Met welk recht Eenvoudig met het recht van den sterkste, dat voor Engeland altijd het eenige ware recht ge weest is, vermits het dat land voordeel bracht. De emigranten voelen nu pas, dat ze lee- lijk tusikhen de stoelen zitten Engeland en Amerik^hebben hun doodeenvoudig een rad voor de oogen gedraaid. Het helpt ech ter geen steek meer, of de emigranten- regeeringen nu al „Ingezonden Stukken' schrijven en zich in wanhoop de haren uit het hoofd trekken. Dat blijft volmaakt het zelfde: zij hadden eerder, vfepl eerder, op grond van de ervaringen van anderen kun nen wéten wat hun boven 't hoofd hing; van hetzelfde oogenblik af, waarop zij zich als marionet in den dienst der groote Geallieer den stelden. De figuur van een diplomaat, die met de handen ten hemel geheven „In gezonden Stukken" plaatst en in wanhoop vraagt „met welk recht de groote mogend heden over de kleine beslissen?" zou bepaald In het kader der saneeringspiannen voor bepaalde oude wijken van 's-Hertogen- bosch heeft de burgemeester een plan aanhangig gemaakt voor het restaureeren van een der interessantste monumenten uit het rijke verleden der stad, de over blijfselen van het klooster der zusters van Orthen, dateerend uit het begin der 15de eeuw. (C.N.F./Segers Pax c.) DE HOUDING DER AMERIKANEN IN NOORD-AFRIKA Het Amerikaansche departement van marine heeft me degedeeld. dat Ca sablanca „operatie basis" der Ameri-. kaansche marine is geworden. AFPERSING. De rechtbank te Amsterdam heeft .den 65-jarigen P. "Vredeveld en den 64-jarigen G. Jon ker uit Amsterdam wegéns afpersihg elk veroordeeld tot tweeden een half jaar gevangenis straf. De mannen hadden iemand dreigbrieven ge stuurd en 8000. geëischt. De offi cier van justitie had tegen beiden vier jaar geëischt. In voortdurenden inzet starten de vliegtuigen op een Duitsche veldvlieghaven in het Oosten. Een He 111 begint zoojuist te lan den, terwijl Ju-88 gevechtsvliegtuigen startklaar staan. (PK öhmayer Transo/F P. c) kinderachtig en in hooge mate lachwekkend zijn, ware het niet, dat zij voor ons zoo in - en in droevig is. Wanneer wij, zoo besluit de minister van buitenlandsche zaken, trouw willen zijn aan de democratische gedachte, dan kunnen wij niet de democratie uitroepen en practisch de wet van enkelen, weinig in getal, toe passen." De man heeft schoon gelijk, maar hij had beter kunnen vaststellen, dat de democra tische gedachte bij de Geallieerden reeds lang dood is. In hét kamp der Geallieerden twist men zoo op een oogenblik waarop ze nog geen voet verder zijn dan voorheen en niets maar dan ook niets, de verwachting wettigt, alsof morgen reeds de opmarsch kan plaats vinden en derhalve overmorgen het - plan voor den nieuwen status van Europa klaar moet zijn.Men moge zich daarover verbazen, maar het was nauwe lijks anders te verwachten van een partij, die onwaarachtigheid en wederzijdsch be drog men denke slechts aan de verhou ding Engeland-Amerika als doodgewoon beschouwt en den oorlog inging uitsluitend om voordeel. Laat Van Kleffens intusschen rustig filo sofeeren, zijn verloren zaak wordt er niet anders om, maar Nederland heeft betere vooruitzichten en daar zorgt het veel ge smade Duitsche leger voor! Arbeidsdienst in Spanje. n samenwerking metverschillende des kundige instanties wordt momenteel door de regeering van Spanje het plan behan deld, om tot de instelling van een vrij wil ligen arbeidsdienst over te gaan. Hêhfddoel is om een einde te maken aan de groote werkeloosheid in den lande. Principieel is deze dienst vrijwillig, doch waar het den „beroepswerkeloozen" betreft zal de regeering tot dwangmaatregelen over gaan. De Rumpunex-affaice voor de rechtbank. Twee jaar geëischt tegen accountant. Voor dé Groningsche rechtbank stond te recht de economische adviseur van de N.V. Noordster te Stadskanaal, handel in Rum- punex, firnfanten de heeren G. A. Wilbrink en Jan Wesseling. Deze adviseur, A. Nieland was voopheen accountant bij de Prijsbeheer- sching te Leeuwarden op een salaris van 5000.Hij was als adviseur bij de Noord ster aangenomen op een tractement van 25.000 en 10 emolumenten Hij had te voren een rapport uitgebracht, dat aanleiding had gegeven om de justitie in het geval te betrekken, met als gevolg arrestatie van den accountant. De publieke belangstelling voör deze rechtzaak was zeer groot. Niet minder dan 9 getuigen, onder wie 3 deskundigen waren opgeroepen, ter wijl de verdediging in handen was van twee advocaten. Xvlr. H. W. M. J. Rademaker gaf uitvoerige inlichtingen over de prijsbeheersching en 't rapport van den verdachte Nieland. Deze ontkende intusschen alles wat getuige Rade maker aanhaalde. Vervolgens werd overge gaan tot het hooren der getuigendeskundi- gen, waarna de Officier zijn requisitoir hield. Hij merkte op, dat ieder behoorlijk mensch slechts de diepste minachting kan hebben voor een bedrijf als de Noordster en constateerde, dat dit bedrijf op den ver dachte een .overdonderenden indruk heeft gemaakt. Mede met het oog op de generale preventie eischte de officier ten slotte een gevangenisstraf van twee jaaT. Uitspraak over veertien dagen. Mir. A. VAN LEYENHORST BEëEDIGD Gistermiddag is de nieuwbeöeemde bur gemeester van Delft, mr. A. van Leyenhorst vroeger advocaat en procureur te Haarlem, door den Rijkscommissaris in Den Haag be- eedigd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1