Haarlemsche Courant Ssefsk ten N.W. van Koersk genomen Nieuwsblad voor Noord-Holland Vijandelijke voorhoeden in Tunis teruggedrongen. Zestien dooden door Engelsche bommen. Wijziging uitgaansverbod. 288e Jaargang No. 73 Bureaux: Groote Houtstraat 95. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 - Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bykantoor, Suendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Maandag 29 Maart 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedryven Damlate, Haarlem K 1297 Voorts slechts plaatselijke gevechten aan het Oostelijk front Brand, en brisantbommen op eenige plaatsen in Duitschland. Slagen tegen Anglo-Amerikaansche scheepvaart in Middellandsche Zee. Het Düitsche weermachtbericht van. Zon dag luidt als volgt: Aan het Oostelijke front verliep de dag over het algemeen kalm. Slechts in enkele sectoren ontstonden plaatselijke gevechten. Ten Noordwesten van Koersk hebben pantsergrenadiers na dagenlange zware hui zengevechten de stad Ssefsk stormender hand ingenomen. In de wateren van het Visschersschier- eiland hebben snelle Duitsche gevechts vliegtuigen bomtreffers geplaatst op een groot vijandelijk vrachtschip. Aan het Tunesische front gaat de af- weerslag voort. Ondanks groote superiori teit vermocht de vijand ook Zaterdag geen doorslaggevende successen te behalen. Duit sche en Italiaansche troepen sloegen alle doorbraakpogingen af en dreven in tegen aanvallen de vooruitgedrongen vijandelijke pantservoorhoeden terug. Bij een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op een convooi in de wateren voor de Algerijnsche kust werden vier vijandelijke koopvaarders getroffen. Zaterdagnacht vlogen Britsche bommen werpers het gebied van het Duitsche rijk binnen en drongen door tot de hoofdstad. Zij wierpen brisant- en brandbommen op eenige plaatsen in Noordwest-Duitschland en op het gebied van Groot-Berlijn. Er ont stonden overwegend brandschade in woon wijken en verwoestingen aan openbare ge bouwen en cultuurmonumenten. De bevol king leed verliezen. Acht der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Aan de Noorsche kust schoten patrouille vaartuigen nog een-ander Britsch gevechts vliegtuig neer. Het Italiaansche weermachtsbericht van Zondag luidt: Aan het Tunesische front hielden de Duitsch-Italiaansche troepen stand aan alle fronten waar de Vijand nieuwe strijdkrach ten opstelde Drie vijandelijke vliegtuigen werden door Duitsche jagers neergeschoten Ter hoogte van de Tunesische kust vie len Italiaansche vliegtuigen Zaterdagoch tend een groot vijandelijk convooi aan On danks het hevige afweervuur werden drie schepen, een van 15000, een van 10.000 en een van 7.000 brt. tot zinken gebracht. Een ander schip geraakte in brand. Denzelfden dag hebben Duitsche vliegtuigen een vijan delijk convooi in het Westelijke bekken van de Middellandsche Zee aangevallen en me' torpedo's - drie schepen getroffen, waarvan er 'een gezonken is. Italiaansche vliegtuigen "bombardeerden het petroleumcentrum in Tripolis. Van dc operafies der laatste dagen zijn vijf Ita liaansche toestellen niet teruggekeerd. Vijandelijke vliegtuigen vielen een plaats aan in de nabijheid van Ragusa. Een Engel- sche machine stortte neer. De bemanning werd gevangen genomen. Zes andere per sonen, die tot de bemanning behoorden van een vijandelijk vliegtuig dat in zee gestort was, werden ten Zuiden van\ Capri ge vangen genomen. Nederlandsche zeelieden gered. In de Noord-Braziliaansche havenstad Bahia zijn vijf sloepen aangekomen aan boord waarvan zich 107 Nederlansdche zee lieden bevonden. Hun schip, een Neder- lendsch vaartuig waarvan de naam niet wordt genoemd, was door een onderzeeër getorpe deerd. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn door Britsche vliegers op verscheiden kleinere plaatsen in het land lukraak brisant- en brandbommen geworpen. Ver scheidene woonhuizen en boerenhofsteden werden vernield of zwaar beschadigd. Bovendien verloor de Nederlandsche bur gerbevolking, volgens de tot nu toe be schikbare berichten, zestien dooden, ter wijl er talrijke licht- en zwaargewonden zijn. Rachmaninof overleden. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is de Russische componist en pianist Sergej Wassiljewitsj Rachmaninof in den leeftijd van bijna 70 jaar in zijn woning in Californië overleden. KORT NIEUWS. Eenige dagen ge leden werd te Eindhoven inge broken in een le- vensmiddelenbe- drijf. Er werd een groote partij goe deren van allerlei aard buitgemaakt. De politie heeft de ze inbraak Jot klaarheid gebracht en de dieven gear resteerd. Het ble ken drie knapen te zijn, resp. 10, 13 en 16 jaar oud. Een getrouwde zuster van een hunner had een deel van de buit voor een aanzienlijken prijs te Amsterdam ver kocht. Door het instor ten van een bouw- valligen muur te Stevensbeek (gem. St. Anthonis) wer den twee kinderen gedood. Een derde kind brak een been. Tijdens de wekelijksche sporteonferentie ïn Den Haag woonde de Nederlandsche Sportpers dezer dagen een practisehe les bij van jiu jitsu en judo, welke door den heer M. Nieuwenhuizen werd gegeven. (C.N.F./Meijer Pax c) De weermachtbérichten van Zaterdag. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: „Een vijandelijke aanval op het Noorde lijke front van het Koebanbruggehoofd is bloedig afgeslagen. Talrijke pantserwagens werden vernietigd. Ten Zuiden van het Ladogameer misluk ten vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten. Voor een deel werden de gereedstaande troepen reeds door artillerievuur uiteenge slagen. In Midden- en Zuid-Tunis ondernamen numeriek sterkere vijandelijke strijdkrach ten opnieuw krachtige aanvallen op de Duitsch-Italiaansche stellingen. Zij werden in zware gevechten afgeslagen; plaatselijke bressen werden gesloten. Duitsche gevechts vliegtuigen vielen de haven van Algiers en een convooi voor de Algerijnsche kust aan: drie koopvaardijschepen werden getroffen. Britsche bommenwerpers hebben Vrijdag nacht brisant- en brandbommen laten val len op verscheiden plaatsen in West-Duitsch- land De bevolking leed verliezen. Drie vijandelijke bommenwerpers werden neer geschoten, een vierde verloor de vijand voor de Noorsche kust. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag luidde als volgt: In den centralen en den Zuidelijken sec tor van het front in Tunis duurt de slag voort. De luchtmacht der Spil werkt ener giek samen met de -troepen té land door de aohterwaartsehe verbindingen van den vijand en concentraties van motorvoertuigen te bombardeeren. In luchtgevechten hebben Duitsche jagers zes vliegtuigen neergescho ten. Duitsche vliegtuigen hebben een convooi in de Algerijnsche wateren aangevallen. Zij troffen drie schepen en bombardeerden op slagplaatsen en havenwerken te Algiers. Een groote formatie viermotorige vijan delijke vliegtuigen, die zich naar Cagliari richtte, werd door jagers opgevangen en genoodzaakt om te keeren. Boven Palermo werd een Britsch verkenningsvliegtuig door het luchtdoelgeschut getroffen. Het viel ten Noorden van Mondello in zee. De "Britsche vliegtuigverliezen. In een officieele Britsche publicatie wordt gemeld, dat er van de bommenwerpers, die hebben deelgenomen aan den aanval op Berlijn, negen vermist worden. Naar de Londensche zender meldt waren twee van de negen neergeschoten Britsche toestellen lid van de Canadeesche Halifax- formatie. In den 'loop van den middag heeft een vijandelijke formatie onder bescherming van jagers een aanvalspoging ondernomen op het gebied der monding van de Seine. Duit sche formaties jagers^dwongen de vliegtui gen tot den strijd en schoten een vier motorige bommenwerper neer en zes Brit sche jagers van het type Spitfire, zonder dat zij zelf verliezen leden. De door de jager- aanvallen uiteengedreven formatie wierp haar bommen van groote hoogte neer. Er ontstond slechts onbelangrijke materieele schade. Boven de West-Fransche kust is eveneens een vliegtuig neergeschoten. Bo vendien hebben Duitsche jagers van drie vijandelijke vliegtuigen, die in de middag uren naar de Noorsche kust vlogen twee neergeschoten zonder zelf verliezen te lijden. De vijand verloor dus nog eens 10 vliegtui gen, waarbij een aantal meermotorige bom menwerpers. Vrouwen helpen overwinnen. Nu vele boeren en landbouwers voor den mili tairen dienst zijn opgeroepen, heeft de Duitsche boerin al haar krachten ingezet, om de voedselvoorziening van het Duit sche volk veilig te stellen, waarbij zij zelfs de zwaarste werkzaamheden verricht. (Weltbild C.N.F. Pax c) In Haarlem, Amsterdam en Den Haag om 22 uur binnen; in het overige deel van het land om 23 uur. BESCHIKKING van den Commissaris-generaal voor de Veiligheid inzake het Sluitingsuur en het verbod om zich in de open lucht op te houden. Op grond van de art. 44, 48 en 52 der ver- irdening van den Rijkscommissaris voor het jezette Nederlandsche gebied, nr. 1/43 be schik ik met ingang van 29 Maart 1943: 1. Voor het bezette Nederlandsche gebied wordt het sluitingsuur van openbare lokalen op 22 uur en het tijdstip waarna men zich niet meer in de open lucht mag ophouden op 23 uur gesteld. Het einde van het verbod om zich in de open lucht op te houden, bijft onveranderd op 4 uur gesteld. 2. Voor de steden Amsterdam, Den Haag en Haarlem is echter tot nader order het sluitingsuur 21 uur en het tijdstip, waarna men zich niet meer in de open lucht mag bevinden, 22 uur. 3. Daarmede in strijd zijnde benalingen treden buiten werking. Afzonderlijke toe stemmingen voor een verschuiving van het sluitingsuur tot na 22 uur worden zonder uitzondering opgeheven. „Sonderausweise", die door den Gevolmachtigde van den Rijks commissaris politie-officieren voor den tijd van 0—4 uur zijn uitgegeven, gelden ook voor den verlengden verbodstijd 4. Overtredingen worden op grond' van art. 52 van de in den aanvang genoemde verordening gestraft. Den Haag, 27 Maart 1943 Der Generalkommissar für des Sicherheitswesen: w.g.) RAUTER. SS-gruppen- führer en Generalleutnant der polizei. Ongeluk op onbewaakten overweg te Heemstede. Een 67-jarige tuinder om het leven gekomen. Hedenmorgen omstreeks zeven uur is op den onbewaakten overweg in de Manpads laan te Heemstede een ongeluk gebeurd, dat aan den 67-jarigen tuinder C. K. ge woond hebbende in Zandvoort, het leven heeft gekost. K., die hardhoorend is, begaf zich per fiels naar zijn werk. Bij den overweg ge komen, heeft hij niet gemerkt, dat een trein naderde. Hij werd aangereden en op slag gedood. Een voorbijganger vond even later het ontzielde lichaam en de bescha digde fiets en waarschuwde de politie. Het stoffelijk overschot van K. is naar de alge- meene begraafplaats overgebracht. TOEKOMSTIGE SOVJET-POLITIEK. Bs. Het blijft, wat de toekomstplannen der Geallieerden ten aanzien van Europa betreft, hameren op hetzelfde aambeeld. Ieder oogenblik weer worden nieuwe bewij zen aangevoerd, waaruit ten duidelijkste blijkt, dat wij aan het bolsjewisme verkocht zijn en dat het grenzelooze onn'oozelheid mag heeten, wanneer een volk zulks niet vermag in te zien. Het conservatieve Ame- rikaansche tijdschrift „United States News" schrijft den 25sten Maart: „Sowjetrusland neemt thans in den Euro- peeschen oorlog en in dien in de Stille Zuid zee een sleutelpositie in. Uit dien hoofde kan de Sowjet Unie sterken invloed oefe nen op oorlog of vrede. Wanneer Duitsch land vernietigd is, zal Sowjet Rusland in het Oostelijk halfrond en Amerika in het Wes telijk halfrond domineeren. Sowjet Rusland zal na den oorlog over het sterkste leger ter wereld en de machtigste luchtvloot beschik- ken. Het zal de vrijheid hebben verkregen zelf zijn eigen politiek jegens andere volken te bepalen. De Amerikanen hebben er sterk belang bij dat Sowjet Rusland na een ne derlaag van Duitschland de geallieerden steunt in den oorlog tegen Japan.' Sovjet- Rusland draalt thans nog om met de ge allieerden plannen voor na den oorlog op te stellen, daar het zich herinnert, dat de sol daten van zijn huidig^- geallieerden gepoogd hebben het Sowjetregiem in zijn eerste da gen ten val te brengen" Na de nederlaag van Duitschland zal de Sovjet-Unie haar plannen kunnen doorvoe ren; na de nederlaagDuidelijker is wel licht nog nimmer aangetoond, dat het Duitschland en uitsluitend Duitschland is, dat onze maatschappij voor den ondergang behoedt. De voormalige Amerikaansche ambassa deur te Moskou Joseph Da vies is een gladde vogel, die steeds tracht het bolsjewisme te bagatelliseeren, omdat zijn naieve en over blufte landgenooten er op die manier het beste inloopen; hij heeft in een vraaggesprek een aantal antwoorden gegeven die niet min der teekenend zijn dan het bericht uit de „United States News". Zoo zegt hij in „Life" omtrent de toekom stige politiek van de Sovjet-Unie: „dat hangt er van af tegenover wat soort van wereld de Sovjet Unie staat of denkt te staan. Wanneer de bolsjewisten zouden meenen, dat hun geen ,jwederkeerige be handeling" ten deel valt, zouden zij niet aarzelen hun weg alleen te vervolgen". Er is niemand die hieraan twijfelt, ja wij meenen zelfs zekerheid te hebben, dat de Sovjet Unie zih thans reeds denkt te staan tegenover een Europa waarmede zij zich, met het oog op haar wereldrevolutieplannen beter direct bemoeien kan. De vraag welke territoriale eischen de Sovjet Unie zou stellen, beantwoordde Da- vies met: inlijving van de Baltische landen, Bessarabië, een deel van Finland en moge lijk!!) ook een deel van Polen; overigens zoo zeïde hij nogmaals met bijzonderen na druk, hangt de omvang van de territoriale eischen van Staiin af van de omstandighe den aan het einde van den oorlog en ook daarvan „welke wereld de Russen na den oorlog verwachten". Hoe deze gladde vogel dat bedoelt blijkt voldoende duidelijk uit zijn nadere toelichting: „In elk geval zal de Sovjet-Unie „een vol doende uitbreiding van de westelijke gren zen als bescherming tegen een Europeeschen aanval" verlangen. Naast deze" territoriale eischen wenscht Moskou bepaalde „invloeds sferen van vitaal belang", zooals toegang naar zee en havens aan het water, met name in de Stille Zuidzee en in de Middellandsche Zee. De Sovjet-regeering is met recht be zorgd over het gebruik der Dardanellen door Rusland en andere volken. Deze eischen, zoo zeide Davies verder, zal de Sovjet-Unie zeker ook met de wapenen steunen tegen over eventueel verzet van de Geallieerden, wanneer zij zich geplaatst zou zien „tegen over een (naar haar opvattingen) anarchis tische wereld, waarin zij rekening moet houden met een oorlog". En toch zijn er in Nederland nog slapers genoeg, die steeds maar niet door hebben waar het in dezen oorlog om gaat en waar het op uitloopen zou, wanneer het Duitsche leger er niet was om deze „heeren" een krachtig halt toe tr roepen. Ja, wij weten wel: het is een bittere, een zeer bittere pil, ten slotte te moeten ervaren, dat het land waarop men jaren lafig gescholden heeft en het volk dat men met alle middelen ver guisde, saboteerde en afbreuk deed, nog de eenige redding in den nood beteekent. Maar wij zijn toch geen bolsjewisten. Laat men eerlijk zijn en wit noemen wat wit is; het staat ons beter en het zal uiteindelijk voor land en volk voordeeliger zijn. De mop van den dag een grapje op z'n tijd mag immers wel? past hier volkomen Jansen deelt daarin aan zijn vriend Van Klaveren mede. dat onze bondgenooten ge durende den nacht enorme hoeveelheden hooi naar beneden hebben geworpen. - Waarom? vraagt Van Klaveren op na ïeve wijze. Het antwoord luidt: Voor de-aezels. die nog in Engeland ge- looven! Na lezing van deze persstemmen kon bezwaarlijk 'n geestiger commentaar volgen. De emigranten plegen plagiaat. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp: „De emi granten plegen plagiaat". Uitreiking distributiebescheiden. Voor de uitreiking van distributiebeschei den is het morgen Dinsdag de beurt aan het gedeelte van de letter B van Ba tot en met Boen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1