HaarlemscKe Courant Rommel beheerscht toestand in Tunesië Plaatselijke strijd aan Oostelijk front. BESCHIKKING. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland f Nadat er bij de jongste gevechten in Noord-Afrika soms plaatselijke crises 1 schenen te dreigen, hebben de Duitsch- Italiaansche formaties thans, nu zij de j vijandelijke omsingelings- en doorbraak pogingen met succes hebben afgeslagen, 388e Jaargang No. 74 Bnraauxi Groote Houtstraat M. Tol Advert. 10124, Reductie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein $1. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Dinsdag 30 Maart 1943 VerschUnt dagelUks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 1271J Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 5$, TJmuiden-Oost Ultg i Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 12OT Strijdkrachten der As teruggetrokken in achterwaartsche stellingen der Mareth.linie. Vijandelijke omsingelingspogingen op vastberaden tegenstand gestuit. den toestand stevig in handen. Na de ontruiming van de eerste linie steunpunten op 28 Maart, spelen de gevech ten zich thans af in de diepte van de Zuid- Tunesische verdedigingszone. Bij zijn tot dusver ondernomen frontale aanvallen en bij de doorbraakpogingen zijner gepantserde formaties tegen den rechter vleugel der eerste linie steunpunten, heeft de vijand, die met een veelvuldige superiori teit aan menschen en materiaal aanvalt, bui tengewoon zware verliezen geleden. Zoo schoten eenheden eener divisie luchtdoel geschut van de luchtmacht de beide laatste dagen 14 vijandelijke pantserwagens onklaar en vernietigden daarmede tot dusver op het Noord-Afrikaansche oorlogstooneel meer dan duizend vijandelijke pantserwagens. Bij dit succes moet worden opgemerkt, dat een der gelijk verliescijfer op het Noord-Afrikaansche oorlogstooneel bijzonder hoog moet worden aangeslagen. Terwijl aan het Oostelijke front millioenen strijd leveren, vechten hier slechts tienduizenden. Terwijl aan het Oostelijk front legers opereeren, worden hier de beslissingen geforceerd door enkele divisies. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt nog De Engelschen en Amerikanen zetten er thans, naar het schijnt, alles op, het leger van Rommel onschadelijk te maken, door frontale aanvallen -van het Zuiaen uit, en flankeerende bewegingen, die ongetwijfeld een groote bedreiging voor de strijdkrachten der Spilmogendheden in Zuid-Tunesië beteekenen. Ten einde het gevaar te bezweren, heeft maarschalk Rommel zijn strijdkrachten terug genomen. In dit verband wijst men er te Berlijn op, dat de Mareth-linie geen enkel voudige linie, doch een diep geëchelonneerd stelsel van verdedigingswerken is. In het kader van de beweeglijke oorlogsvoering heb ben de Duitsch-Italiaansche strijdkrachten thans een nieuwe hoofd-gevechtslinie betrok ken. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt „In den Zuidelijken sector van het Tunesi sche front hebben onze hevige tegenaanvallen gesteund door pantserwagens ernstig het op treden van den vijand belemmerd. Onder den druk van de sterkere vijandelijke strijdkrach ten werden enkele stellingen ontruimd. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen namen aan den strijd deel; tijdens luchtgevechten schoten Duitsche jagers twee toestellen neer." Tijdens de jongste gevechten aan het Tune sische front is naar Stefani meldt de Italiaan sche divisie-generaal Gavino Pizzolato ge- sne.uveld. Hij voerde het bevel over de luchttransport-divisie „La Spezia". Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede „In den Zuidelijken en den Centralen sector van het Oostelijk front kwam het ook Zondag alleen tot plaatselijke gevechten. Ten Noord oosten van Orel schoten grenadiers van een infanteriedivisie van acht vijandelijke vlieg tuigen, die in scheervlucht aanvielen, er zeven neer, waaronder vier gepantserde slagvlieg tuigen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer en aan het Ladogameer hervatte de vijand zijn aanval. De aanvallen, die den geheelen dag duurden, werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook Zondag zette de vijand zijn aanvallen op talrijke punten van het front in Tunis voort. Hij werd wederom bloedig afgewezen. In het Zuiden van Tunis strandden vijandelijke om- singelingspögingen op den vastberaden tegen stand en door energieke tegenaanvallen onzer bewegelijk strijdende troepen. Duitsch- Italiaansche afdeelingen bezetten in dezen sector volgens de plannen nieuwe stellingen. Bij de aanvallen van vijandelijke vlieg tuigen op plaatsen in het bezette gebied in het Westen leed de bevolking zware verliezen. Hierbij en aan de Noorsche kust verloor de vijand 18 vliegtuigen. Een formatie zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen heeft Zondagnacht opnieuw vele bri sant- en brandbommen laten vallen op de industriestad Norwich." Het gedenkteeken „Stalingrad" van pro fessor Hinkelday op de bijzondere ten toonstelling, welke aan den strijd in het Oosten gewijd is, in 't Berliner Zeughaus. (Orbis/Holland Pax c) Het communisme in Zweden. De Zweedsche regeering heeft het sedert Maart 1940 voor het orgaan van de commu nistische partij in Zweden „Ny Dag" en voor het communistische in Lulea verschij nend blad „Norrskensflammen" bestaande vervoerverbod opgeheven. Het vervoerver- bod van het communistische blad „Arbetar Tidningen" te Göteborg is daarentegen met een half jaar verlengd. De „Dagsposten" ziet in de opheffing van het verbod, blijkens een hoofdartikel onder het opschrift „propaganda der bolsjewisten gelegaliseerd", een nieuw bewijs van de mentaliteit van ongestadigheid en toegeef lijkheid jegens het bolsjewisme van de Zweedsche regeering, alsmede „een over winning van ongehoorde beteekenis voor het in Zweden voorwaarts stormende com munisme." Fransche arbeidsdienstplicht. Van de onder de wet op den arbeids dienstplicht vallende Franschen, die in de jaren 1920 tot 1922 geboren zijn, zal onge veer een achtste naar Duitschland gaan. De overigen zullen in Frankrijk zelf te werk worden gesteld. 22 Britsche bommenwerpers neergeschoten. In den nacht van 29 op. 30 Maart heb ben Britsche vliegtuigen boven West- en Noord-Duitsch gebied gevlogen. Zonder een poging te doen militaire doelen te treffen wierp de vijand op woonwijken van eenige steden en dorpen op het platte land brisant- en brandbommen. De bevol king leed verliezen. De meest afzonderlijk naderende vijandelijke bommenwerpers stieten op enorme afweer der luchtdoel artillerie en werden met succes ook door eskaders nachtjagers aangevallen. De bedoeling van den vijand, door het naderen der toestellen over een groot ge bied te verdeelen, de Duitsche afweer te versnipperen, mislukte. De vijandelijke vliegtuigen kwamen overal in het dichte net van de Duitsche afweer terecht. Vol gens tot nu toe beschikbare berichten zijn ten minste 22 meermotorige vijandelijke bommenwerpers ten val gebracht. Een aantal andere aanvallende toestellen zijn door granaten der luchtdoelartillerie of be schieting door nachtjagers zoo zwaar ge troffen, dat zii wel hun havens van ver trek niet meer zullen hebben bereikt. De Britsche vliegtuigen hebben ook Ber lijn aangevallen. Afzonderlijk naderende bommenwerpers brachten tegen half twee te Berlijn een luchtalarm teweeg, dat on geveer twee uur duurde. De vijand stiet op trachtig afweervuur en op een groot aan tal nacht jagers. Brand- en brisantbommen op woonwijken in verschillende deelen der stad veroorzaakten verliezen onder de be volking. van den Commissaris-generaal voor de open bare veiligheid betreffende het verblijf van joden in eenige provincies. Op grond van art. 47 en 52 der verorde ning 1743 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betref fende de handhaving van de openbare orde bepaal ik: Art. 1. Met ingang van 10 April 1943 is aan joden het verblijf in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland verboden. Art. 2. Joden, die zich op het oogenblik in de genoemde provincies ophouden, moe ten zich naar het kamp te Vught begeven. Art. 3. Bij het Vertrek naar het kamp te Vught is het medenemen van reisbagage en waardevoorwerpen toegestaan. Voor het verlaten van hun woonplaatsen moeten de joden zich melden bij het hoofd van plaat selijke politie, waar zij woonachtig zijn, op dat hun woningen behoorlijk kunnen wor den afgesloten en aan hen een reisvergun ning naar het kamp te Vught kan worden verstrekt. Art. 4. (1) Uitgezonderd van de voor schriften der artt. 1 tot en met 3 zijn: 1. Joden in de kampen te Westerbork, Vught, Barneveld en Doetinchem; 2. Gemengd gehuwde joden. (2) In andere uitzonderingsgevallen kan de „Zentralstelle für jüdische Auswande- rung" te Amsterdam vergunningen tot ver blijf en reizen in de genoemde provincies uitreiken. Art. 5. Jood in den zin van deze beschik king is hij, die ingevolge art. 4 van de ver ordening 189/40 betreffende de aanmelding van ondernemingen jood is, of als jood wordt aangemerkt. Art. 6. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen der artt. 1 tot 3 of deze ont duikt, wordt in zoover niet ingevolge andere voorschriften een zwaardere straf is verbeurd gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste twee duizend gulden of met een dezer straffen. Hij, die ontduikingen van deze bepalingen in de hand werkt, deze mogelijk maakt of er aan medewerkt, ont vangt dezelfde straf. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei blijft on aangetast. 's-Gravenhage, 29 Maart 1943 De Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: (w.g.) RAUTER, SS Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. In samenhang met de beschikking van den Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het 'oponthoud van joden in de provincies wordt van bevoegde Duitsche zijde op het volgende gewezen: In de afgeloopen maanden moest een aan tal Nederlanders wegens het verbergen van joden, resp. jodenbegunstiging, aan het ge recht worden overgeleverd, of bij zwaardere vergrijpen naar een concentratiekamp over gebracht worden. Hierbij werd in enkele gevallen, bij die genen, die joden verborgen hielden of aan zienlijke joodsche vermogenswaarden in be waring hadden, ook gebruik gemaakt van de inbeslagname van het geheele vermogen. Wegens het verborgen houden van joden en wegens jodenbegunstiging werden of worden naar een concentratiekamp over gebracht: 1. Arbeider Wilhelm Kleijn uit Rotterdam. 2. Kantoorbediende Pieter Dolk uit Zwijn- drecht. 3. Bouwondernemer Adnaan van Dingen uit Dordrecht. 4. Arbeider Johannes Gerardus van 't Huil uit Arnhem. 5. Tolbeambte Gerardus Meijer uit Stam- P16UHandelsagent Cornells Petrus Boers uit Bilthoven. A 7. Veilingmeester Jan Arend de Waart uit Den Haag. TT. 8'. Monteur Gerrit v. d. Berg uit Utrecht. 9. Kunstschilder Jan Overduijn uit Am sterdam. 10. Advocaat Christian Arnoud Vaillant uit Amsterdam. Tevens wordt nog ter kennis gebracht, dat juist in den laatsten tijd in een grooter aantal van gevallen van straf kon worden afgezien, daar de zich hieraan schiudig ge maakt hebbende Nederlanders vai> verbor gen joden of vermogenswaarden vóór hun ontdekking vrijwillig bij de politie aangifte hebben gedaan. Nikkel en chroonu in Sp. Marokko. Een Spaansche studiecommissie heeft in Spaansch Marokko de aanwezigheid ■'an be langrijke hoeveelheden nikkel en chroom vastgesteld. De vindplaats is in d* streek van Gomara. 4000 Franschen gedood. De vertegenwoordiger van ambassadeur De Brinon, den algemeen gevolmachtigde der Fransche regeering in het bezette ge bied, heeft medegedeeld, dat in iy2 jaar tijd 4000 Franschen door Engelsch- Amerikaan- sche bommenwerpers gedood zijn; 7000 Franschen werden gewond en talrijke ste den verwoest. In het Oosten. Bespannen artillerie van een meermalen in het OKW-bericht genoemde roemrijke infanterie-divisie op marsch naar het front. (PK Bauer PBZ/R P. c) KORT NIEUWS. President Roo sevelt heeft John K. Caldwell be noemd tot gezant der V.S. in Abes- sinië. Een zeer zeld zaam geval is thans in Ouwehands die renpark op den Grebbeberg te zien De Emu, behooren- de tot de ^familie der Casuarisvogels, is aan het broeden. Het mannetje houdt de eieren warm, terwijl het vrouw tje de wacht houdt Voor zoover nage gaan kan worden is het nog nooit voorgekomen dat de Emu in gevan genschap broedt. De IV2 jarige B. L. geraakte ach ter de ouderlijke woning te Kwints- heul in een teil met water en ver- dronk daarin. SATAN BEiAAGT ZIJN „BONDGENOOTEN'. Bs. Tijdens een bezoek aan de gebom bardeerde streken in het Westen van Duitschland, heeft dr. Dietrich den terreur- oorlog der vijanden gekenmerkt als een „be- wusten veldtocht voor vernietiging der be schaving" en hij vond daarbij gelegenheid een passage uit een dagbladartikel van Win ston Churchill uit het jaar 1934 aan te halen. Churchill schreef daarin: „wellicht zal het in den volgenden oorlog er om gaan vrouwen en kinderen, of de burgerbevol king in het algemeen te dooden en de Godin der Overwinning zal zich tenslotte vol ont zetting met diegene verbinden, die zulks in den geweldigsten omvang weet te organi- seeren." Ziedaar door Churchill persoonlijk aangekondigd, dat hij alle krachten der hel op de bevolking van het vijandelijke land zou loslaten. Maar dat was in 1934, zijn opvattingen te dien aanzien hebben zich geëvolueerd en Churchill zaait nu niet al leen dood en verderf over vrouwen en kin deren van den vijand, wiens soldaten hij niet aandurft, maar ook over vrouwen eh kinderen van zijn eigen bondgenooten! Wel zelden is op cynischer wijze een mis daad aangekondigd en volvoerd Het doel van deze satanijL. strijdwijze ligt voor* de hand: wat het neger niet ver mag te bereiken, zal de terreur uitwerken; het thuisfront moet wankelmoedig worden en wanneer deze steun aan het leger ont vallen is, dan zullen ook de soldaten vol gens deze misdadigers-theorie, spoedig murw zijn. Dit alles geldt nog voor wat den tegenstanders betreft, maar het kan onmogelijk van toepassing worden geacht voor de eigen „bondgenooten"; die hier im mers het thuisfront van tjc naar Londen gevluchte regeering vormen en straks pa raat zullen moeten zijn op hetzelfde oogen blik, dat „onze Tommy's" zonder met den vijand in aanraking te zijn geweest, hier binnenmarcheeren. Het Nederlandsche thuisfront murw slaan, kan alleen een averecjitsche werking hebben en toch wordt iederen dag weer de een of de andere Nederlandsche stad aangevallen met een zinloosheid, die het er doet naar lijken alsof Churchill zelf als bommen werper fungeerde. Maar ook elders, in Duitschland bijv. levert deze duivelsche methode de omgekeerde werking op van hetgeen de Engelsche satan er mee be doelt. In den huidigen oorlog, zoo zeide dr. Dietrich verder, heeft alleen diegene een toekomst, die met de zwakheden uit het verleden breekt en zich aanpast aan de harde eischen van den tegenwoordigen tijd. „Wie dezen buitengewonen strijd,dien wij uit een ander gezichtspunt dan een gemakkelijk burgerlijk bestaan voeren,wil winnen, moet buitengewone prestaties vol brengen. Om echter de heldhaftigheid van een geheele natie te ontplooien, moeten wij onze harten verharden en ons ook in nerlijk plaatsen op den bodem van een wreed heden. Dan wordt het voor ons gemakkelijker een betere toekomst te veroveren. In het door den luchtoorlog van onze vijanden getroffen gebied heeft de be volking deze verandering in het denken voltooid. De Britten hebben het tegendeel be reikt van datgene, wat zij door hun brand stichtingen en moorden wilden bereiken. Zij hebben de bevolking niet zwak en wankelmoedig gemaakt, doch hard en ver beten en haar tot een strijdgemeenschap op leven en dood aangesmeed." Wat Dr. Dietrich voor Duitschland op merkt, begint zich ook reeds in bescheiden mate in Nederland te voltrekken. Wél hebben we hier nog steeds te maken met een misleide massa, die juicht wanneer zij zou moeten huilen en een houding aan neemt welke nog maar nauwelijks anders dan door tijdelijke zinsverbijstering kan worden verklaard, maar ook hier zetten steeds meer menschen de tanden op elkaar. Alle leugencampagnes, die de misdaden der Engelsche en Amerikaansche luchtmacht moeten verheerlijken, kunnen niet verhin deren, dat het gezond verstand bij deze menschen terugkeert en dat zich een men taliteit ontwikkelt, die het tegendeel van wankelmoedigheid beteekent. Zij zullen echter als het eens zoover is, blijken te staan aan die zijde waar men de kuituur van Europa verdedigt tegen de lagen en listen van de dienaren der hel.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1