Haarlemsche Courant Duitsche afweersuccessen aan het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Rommel betrekt nieuwe stellingen. Broodrantsoen niet verminderd. £809 Jaargang Nik IS T«*U*t Groot» Houtstraat tl, ïél Advert. 10781. RodacU» i«M Postgiro 1349J8 Hoarlemsoho Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17. Tel. utN Hoofdredacteur! 3. V. Baudewyns Woensdag 31 Maart 1943 VarschUnt d&geltykf, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. TeL 12713 Kantoor IJmuIden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K 1297 Zware Sovjetverliezen bij Ladogameer, Staraja Russa en ten Z.W. van Wjasma. Communistische opstandige beweging in Z. Kroatië l neergeslagen. Sedert dagen pogen de bolsjewisten tevergeefs ten Zuiden van het Ladoga meer de Duitsche stellingen binnen te dringen. Steeds weer werpen Duitsche grenadiers tezamen met de divisie Spaansche vrijwilligers de aanvallende bolsjewisten met zware verliezen voor den vijand terug. Teneinde toch een succes te behalen kleed den de bolsjewististen een deel van hun soldaten in Duitsche uniformen. De list ge lukte. De Duitsche grenadiers hielden in de schemering de voorbijtrekkende colonne ■voor een eigen formatie en lieten haar pas bolsjewisten daarna de Duitsche stelling in den rug aan. fierst meenden de üuitsciie soldaten, dat het een eigen formatie was, die zich niet meer wist te oriënteeren. Toen de bolsjewisten de Duitsche loopgraven bin nendrongen werden zij herkend. Tijdens de verbitterde nachtelijke worsteling werden de in Duitsche uniformen aanvallende bols jewisten volkomen opgerold, zoodat ook dit in strijd met het volkenrecht zijnde optre den der bolsjewisten geen succes opleverde. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Aan het Noordelijke front van het Koe- banbruggehoofd en in het gebied ten Zuid- Westen van Wjasma mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen met groote, bloe dige verliezen: 27 pantserwagens werden alleen in het gevechtsgebied ten Zuid- Westen van Wjasma kapotgeschoten. In den afweerslag ten Zuiden van het Ladogameer onderscheidde zich Maandag wederom onze voorbeeldig strijdende infanterie. Deze sloeg in harde gevechten van man tegen man de aanstormende Sovjet-Russische massa's af en handhaafde overal haar stellingen. In het gebied van Staraja Russa heb ben de troepen van een Duitseh legerkorps tijdens wekenlange, moeilijke gevechten alle vijandelijke doorbraakpogingen afge slagen en een volledig afweersucces be haald. De Sovjets verloren sedert den 28sten Februari in dezen sector 61.460 man aan dooden, 2.978 aan gevangenen, 293 pantserwagens, 26 stukken ge schut, 806 machinegeweren, 114 gra naatwerpers, 206 pantserbuksen en 1.036 automatische pistolen. Tijdens de afweergevechten bü het Koebanbruggehoofd onderscheidden zich wederom Roemeensche infanterieformaties. De vijand deed ook Maandag op tal rijke plaatsen aan het Tunesische front hevige aanvallen op de Duitsch-Italiaan- sche stellingen, zonder dat hef hem ge lukte de beoogde doorbraak tot stand te brengen. De luchtmacht ondersteunde onvermoeid den afweerstrijd der Duitsch- Italiaansche troepen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen overdag en des nachts een vijandelijk convooi aan voor de Noord-Afrikaansche kust en plaatsten volgens tot nu toe be schikbare berichten, treffers op drie koop vaardijschepen. Maandagnacht vielen Britsche vliegtui gen plaatsen in West-Duitschland alsmede de hoofdstad des rijks aan. Zij wierpen brand- en brisantbommen uit, vooral op Bochum en op eenige deelen en voor steden van Berlijn. Hoofdzakelijk werden woonwijken getroffen; 27 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. Een aanval overdag door snelle Duit sche vliegtuigen op een stad aan de Zuid kust van Engeland had een succesvol ver loop. Duitsche en Kroatische troepen hebben in samenwerking met deelen van de Italiaansche weermacht tijdens weken lange gevechten een door Sovjet-Rus land op touw gezette communistische opstandige beweging in Zuid-Kroatië neergeslagen. Onder moeilijke weersomstandigheden en ondanks het onherbergzame van het bergachtige gevechtsterrein en de achter- baksche strijdwijze der opstandelingen werd de georganiseerde tegenstand ge broken en werden wapen- en ravitail- leeringsopslagplaatsen buitgemaakt. Slechts zwakken overschotten van communistische bendes gelukte het in het hooggebergte te ontkomen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: „In den slag aan het front in Timis heeft de vijand aanzienlijke nieuwe afdeelingen gepantserde strijdkrachten en infanterie in het vuur gebracht, welker bewegingen op doeltreffende wijze door de troepen der Spil, die tegenaanvallen ondernemen, wor den belemmerd. Volgens de plannen zijn nieuwe stellin gen betrokken, waarbij vijandelijke om- singelingspogingen werden verijdeld. De luchtmacht deed aanvallen op vijan de gemeente Giarratana (Ragusa) i tweemotorig Amerikaansch vliegtuii delijke autocolonn.es en pantserwagens, die naar de voorste* linie op weg waren. Duitsche jagers hebben zes vliegtuigen vernield, een zevende stortte neer, na door het afweergeschut getroffen te zijn. Duitsche vliegtuigen hebben voor Philippeville een geëscorteerd convooi aangevallen, twee koopvaardijschepen, elk 5000 ton metende, werden door torpedo's getroffen. In de een brandend neergevallen. Een onzer duikbooten, onder bevel van luitenant-ter-zee Gianfrance Gazzana, heeft op den Atlantischen oceaan een koopvaardijschip van 7000 ton tot zinken gebracht". In een aanvulling op het weermachtsbe richt maakt ook het Italiaansche hoofd kwartier melding van het neerslaan van de communistische opstandige beweging in het Zuiden van Kroatië. Duitsche luchtaanval op Salcombe. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen gistermiddag een aanval in scheervlucht op de ban de Engelsche kust gelegen stad Salcombe. De Britsche afweer werd volkomen verrast. Pas toen de eerste bommen op de met troepen bezette ba rakkenkampen vielen, begon het afweer geschut te werken. Door bomvoltreffers op gebouwencomplexen en op het spoorweg station ontstonden groote verwoestingen. Op den terugtocht namen de Duitsche vliegers nog militaire werken in plaatsen aan de Engelsche Zuidkust onder vuur, waarbij een batterij luchtdoelgeschut ge troffen werd. Alle Duitsche machines keer den op haar punten van uitgang terug. Braziliaanseh expeditiecorps. De Brazilaansche regeering heeft haar besluit medegedeeld een militair expeditie corps naar het overzeesche front te zen den. Er wordt ijverig gewerkt aan de voorbereiding van het troepentransport, doch omvang en datum van vertrek wor den streng geheim gehouden. Begrafenis H. von Tschammer und Osten. De plechtige staatsbegrafenis van den overleden rijkssportleider Hans von Tschammer und Osten, is Dinsdagmiddag geschied in de Mozaikzaal van de nieuwe rijkskanselarij. In naam van den Führer huldigde dr. Göbbels in een rede den overledene in zijn levens- en scheppingswerk. In zijn inleiding beschreef spreker den levensloop van den overledene, die zich reeds op jon gen leeftijd gaf voor nieuwe politieke orde ning van het Duitsche rijk. Hans von Tschanmer und Osten, zoo sprak de minister, heeft de Duitsche sport wederom een wereldnaam gegeven; dat staat onomstootelijk vast en is zijn grootste verdienste. Hij heeft zich daarbij evenwel niet tot zijn eigen kring beperkt. Tot ver over de grenzen heeft hij de sportverbin- dingen aangeknoopt en uitgedragen, waar door hij herhaaldelijk de aangewezen man was voor het vervullen van verschillende opdrachten van internationale politieke strekking. Hier wist hij zich door zijn kennis van zaken op politiek gebied en zijn nationaal socialistische overtuiging uit stekend van zijn taak te kwijten. In 1940 werd hij benoemd tot voorzitter van de Duitsch-Italiaansche vereeniging en het Duitsch-Italiaansche studiegenootschap. Twee jaar later_volgde zijn benoeming tot voorzitter van de werkgemeenschap van het Europeesch jeugdverbond. De werk zaamheid van den overledene was onuit puttelijk, zoo vervolgde de minister verder. Hij was niet alleen de geestelijke en or ganisatorische stimulans voor de lichame lijke opvoeding, hij riep ook de weten schappelijke richtlijnen van een nieuwe Duitsche lichamelijke opvoeding in het leven, de rijksacademie als onderzoekmgs- en opvoedingsinstrument niet alleen voor Duitschland doch ook voor geheel Europa, ja zelfs voor de geheele wereld. Aan het slof van zijn rede deelde Göbbels mede, dat de Führer als hoogste erkenning voor het werk van den overledene heeft be paald, dat de urn met de asch van Hans von Tschammer und Osten in de Lange- marckhalle van het rijkssportveld bijgezet zal worden. Na deze rede Igede dr. Göbbels aan de met de hakenkruisvlag bedekte baar de krans van de'n Führer. Vervolgens droegen leden van de SA-Standarte Feldherrnhalle de baar uit de mozaikzaal en plaatsten de kist op het affuit. Door een haag van duizenden mannen en vrouwen, die den doode de laatste eer kwamen bewijzen werden de stoffelijke resten overgebracht naar het crematorium Wilmersdorf, waar in familiekring de plechtigheid werd be sloten. Het zal de aandacht hebben getrokken, dat de bonkaart voor voedingsmiddelen een wijziging heeft ondergaan. Thans zijn we derom de aardappelbonnen op deze kaart gebracht. De benoodigde ruimte hiervoor is gedeeltelijk gevonden door 2 B-bonnen in plaats van 4 B-bonnen voor brood er op aan te brengen. Deze maatregel is, zooals men van bevoegde zijde mededeelt, der halve slechts om technische redenen geno men. Het gerucht, dat de maatregel ver band zou houden met een wijziging van het broodrantsoen, is dus niet juist. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart ontving Maandag in Den Haag den drager van het Ridderkruis, SS- Rottenfiihrer Gerardus Mooyman. V. r. n. 1.: Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart, SS-Rottenführèr Mooyman en SS-Gruppenführer Rauter. (SS Bildberichter Fritz/Stapf Pax c) Dezer dagen bracht de leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. Mussert, een bezoek aan het kaderheem „De Meent" te Blaricum. De Leider in gesprek met de meisjes. (C.N.F./fotodienst N.S.B./Otto Pax c) EMIGRANTEN IN BRITSCHE LEGER Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zullen de zich in Engeland ophou dende emigranten in den leeftijd van 18 tot 42 jaar, die tot dusver nog geen militairen dienst gedaan hebben, zich thans in het Britsche leger moe ten laten opnemen. De vroegere Spaansche minister van buitenlandsche zaken, Kolonel Beigbeder, zal na zijn bezoek aan Washington naar Zuid-Amerika rei zen om de mili taire situatie al daar te bestudee- ren. Hét aantal stu- deerende vrouwen aan de Duitsche universiteiten is se dert het uitbreken van den oorlog ver dubbeld. Het vermogen dat de overleden bankier Morgan aan zijn beide zoons heeft nagelaten be draagt vijftig mil- lioen dollar. Men neemt aan, dat de bankier reeds tij dens zijn leven groote bedragen van zijn kapitaal heeft uitgedeeld. Dinsdag zijn te Tirana de bespre kingen geëindigd tijdens welke een overeenkomst tot stand is gekomen inzake de definitie ve militaire demar catielijn tusschen Albanië en Bulga rije. De commissaris van politie, J. C. Krennmg is om ge zondheidsredenen ontheven van de waarneming Van de functie van hoofdcommissaris van politie te Am sterdam. Britten verloren in één nacht 250 man vliegpersoneel. Naar de Britsche berichtendienst meldt, werd in officieele kringen te Londen mede gedeeld, dat bij den jongsten luchtaanval op Berlijn 21 Britsche bommenwerpers ver loren zijn gegaan. Voorts werd medegedeeld, dat bij de aan vallen op Bochum en andere plaatsen ia West-Duitschland 12 bommenwerpers zijn neergeschoten. Haar jongsten terreuraanval op Duitseh gebied heeft de Britsche luchtmacht weer met een bijzonder hoog percentage der deel nemende groote bommenwerpers moeten betalen; 33 gevechtsvliegtuigen met onge veer 250 man aan personeel komen sinds den 30en Maart op de lange lijst van ver miste Britsche vliegtuigen en gevechtsvlie gers erbij. Bovendien moet er op gewezen worden, dat de vijandelijke verliezen bij de nachte lijke aanvallen in werkelijkheid telkens aan zienlijk hooger zijn dan van Duitsche zijde kan worden opgegeven. Immers, terwijl de vliegtuigen van de Duitsche luchtmacht bii hun operaties tegen het Britsche eiland slechts betrekkelijk korte afstanden over zee behoeven af te leggen, moeten de vijan delijke bommenwerpers over groote zeege bieden aan- en afvliegen, waarbij zij door de Duitsche afweer vaak tot groote om wegen genoopt worden. Menige aangescho ten Britsche of Amerikaansche groote bom menwerper is daarbij in het nachtelijk uur in de Noordzee gestort. Ook het neerstorten des nachts boven Engelsch gebied en de noodlandingen op Engelsche vliegvelden verhoogen bij eiken aanval het verliescijfer der vijandelijke groote vliegtuigen aanzien lijk. Weer radio tot kwart over negen. Zooals vele luisteraars tot hun genoegen bemerkt zullen hebben, worden de program ma's van den Nederlandschen Omroep, welke tot 19.15 uur te beluisteren waren, thans tot 21.15 uur over de beide Hilversumsche zen ders uitgezonden. Uitreiking distributiebescheiden. Voor de uitreiking van distributiebescheiden is het morgen Donderdag de beurt aan de letters E en G. ARBEIDSDIENST, POLITIEK EN N. S. B. In het kader der uitzendingen „Departe menten houden spreekuur" zal Donderdag 1 April tusschen 17.15 en 17.30 uur over Hil versum 2 een vraaggesprek worden uitgezon den tusschen een der hoofdambtenaren van het departement van volksvoorlichting en een der chefs van den Ned. Arbeidsdienst. In dit vraaggesprek zal een openhartig antwoord worden gegeven op de vraag of de Arbeids dienst iets met politiek en met de N. S. B. te maken heeft, of daarin propaganda gemaakt wordt voor de nationaal-socialistische begin selen, enz. NIEUWE SLACHTOFFERS VAN BRITSCHE AANVALLEN. Door Britsche luchtaanvallen in den loop van Maandag op verschillende plaatsen in het Zuidwesten van het land, heeft de Neder- landsche burgerbevolking 15 dooden, 12 zwaar- en 28 lichtgewonden te betreuren. HAAR DOCHTERTJE VERMOORD. Voor de Arnhemsche rechtbank heeft te recht getaan de 24-jarige ongehuwde vrouw S. M. P. uit Nijmegen, die o,p 15 December j.l.«Staar iy2-jarig dochtertje door ophan ging om het leven had gebracht. Reeds terstond had zij berouw gekregen en poogde zij den dood van het kind te voorkomen, doch het was reeds te laat. Voor de recht bank gaf zij als reden voor den moord op haar overtuiging, dat het kind een volslagen ongelukkig leven tegemoet zou gaan, omdat het een onwettig kind was. De officier van justitie eischte 5 jaar ge vangenisstraf. De rechtbank zal 13 April uitspraak doen. BANKBEDIENDE MET 102.000.— VERDWENEN. De directie van een bankinstelling te Am sterdam ontving van een cliënt de mededee- ling, dat diens kwartaalrekening foutief was. De betrokken bediende werd ter verantwoor ding geroepen en beloofde, de zaak te zullen onderzoeken en dien middag rapport uit te zullen brengen. Na het koffiedrinken kwam hij echter niet meer op kantoor terug. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de 30- jarige bediende zich door middel van valsche handteekeningen en boekingen een bedrag van 102.000.had weten toe te eigenen. Hij is spoorloos verdwenen. GEEN ATJDIëNTIE. De wekelijksche audiëntie van ^den Commissaris der Provincie Noordholland op Vrijdag 2 April a.s. wordt met ge houden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1